Для яких видів підприємств отримання прибутку є необов’язковою умовою здійснення господарської діяльності?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для яких видів підприємств отримання прибутку є необов’язковою умовою здійснення господарської діяльності?Казенні підприємства.

Товарні біржі.

Фондові біржі.

Саморегульовані організації на ринку цінних паперів.

 

54. Суб’єктами підприємницької діяльності не можуть бути:

Юридичні особи.

Колективні підприємства.

Об’єднання юридичних осіб.

Органи державної влади і управління.

 

До якого з видів господарських зобов’язань відноситься зобов’язання, коли боржник за основним зобов’язанням виконує його замість решти боржників?

Субсидіарні зобов’язання.

Регресні зобов’язання.

Складні зобов’язання.

Зобов’язаннями з пасивною множиною.

 

До якого виду малого підприємства відноситься об’єднання декількох громадян для спільної господарської діяльності на основі договорові між ними?

Індивідуальне підприємство.

Сімейне підприємство.

Кооператив.

Колективне підприємство.

 

Який документ не є обов’язковою умовою для державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності для громадян, які мають намір здійснювати підприємницьку діяльність без створення юридичної особи?

Реєстраційна картка.

Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів.

Документ, що засвідчує сплату власником внеску до статутного фонду суб’єкта підприємницької діяльності.

Документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.

 

У який спосіб суб’єкт підприємницької діяльності повідомляє про відкриття філії (відділення), представництва орган державної реєстрації?

Шляхом внесення змін до Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності.

Шляхом реорганізації суб’єкта підприємницької діяльності.

Шляхом внесення додаткової інформації в свою реєстраційну картку.

Шляхом переєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.

 

В який строк у разі зміни свого місцезнаходження суб’єкт підприємницької діяльності повинен повідомити про це орган державної реєстрації?

П’ятиденний строк.

Семиденний строк.

Десятиденний строк.

Двотижневий строк.

 

При перевищенні якої чисельності учасників закрите акціонерне товариство визнається відкритим акціонерним товариством?

Десять учасників.

Двадцять п’ять учасників.

П’ятдесят учасників.

Сто учасників.

 

Яку має назву акціонерне товариство, утворене юридичними та фізичними особи, коли вони знаходять вигоду в спільних діях на ринку, але не бажають втрачати своєї самостійності - зливати свій капітал або створювати нову юридичну особу?

Договірне товариство.

Статутне товариство.

Акціонерне товариство відкритого типу.

Спільне товариство.

 

На здійснення яких дій державні органи, що уповноважені здійснювати управління державним підприємством, не мають права?

Вирішувати питання створення підприємства.

Брати участь в господарській діяльності підприємства.

Визначати мету і напрямки діяльності підприємства, його організації чи ліквідації.

Здійснювати контроль за ефективністю використання та збереження довіреного підприємству майна.

 

В який строк після одержання пропозиції про зміну чи розірвання господарського договору, сторона, яка її одержала, повинна відповісти на пропозицію?

Не пізніше п’яти днів.

Не пізніше десяти днів.

Не пізніше двадцяти днів.

Не пізніше тридцяти днів.

 

64. До компетенції якого з контрольних органів, які мають право проводити планові та позапланові виїзні перевірки, відноситься контроль за сплатою податків до бюджетів та державних цільових фондів ?

Державного казначейства.

Державної податкової служби.

Митних органів.

Державної контрольно-ревізійної служби.

 

Яка з наведених функцій податків є основною?

Розподільна.

Фіскальна.

Стимулююча.

Функція накопичення.

 

Який з наведених обов'язкових елементів правового механізму податку і збору відноситься до основних?

Ставка податку або збору.

Методи, терміни і засоби сплати податку.

Джерело сплати податку.

Бюджет або фонд надходження податку (збору).

 

Яке з прав інтелектуальної власності засвідчується патентом?

На торговельні марки (знаки для товарів і послу4., комерційне (фірмове) найменування.

На сорти рослин та породи тварин, географічне зазначення.

На винахід, корисну модель, промисловий зразок.

На комерційну таємницю, комп’ютерні програми.

 

Яке з об’єктів права інтелектуальної власності у сфері господарювання засвідчується свідоцтвом?

Промислові зразки.

Торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Комерційне (фірмове) найменування.

Комп’ютерні програми.

 

До якої з груп цінних паперів належать інвестиційні сертифікати?

До іпотечних цінних паперів.

До пайових цінних паперів.

До приватизаційних цінних паперів.

До похідних цінних паперів.

 

Перевищення якої суми у відсотковому співвідношенні до статутного фонду акціонерного товариства не допускається при випуску привілейованих акцій?

5 відсотків.

10 відсотків.

15 відсотків.

20 відсотків.

 

Як можна визначити таку групу цінних паперів як похідні?

Цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та товарних ресурсів.

Цінні папери, які посвідчують участь їх власника у статутному капіталі, надають власнику право на участь в управлінні емітентом і отримання частини прибутку.

Цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов’язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов’язання.

Цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів.

 

Яким визнається товариство, всі учасники якого здійснюють спільну господарську діяльність і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном?

Товариство з обмеженою відповідальністю.

Командитне товариство.

Повне товариство.

Товариство з додатковою відповідальністю.

 

З якою періодичністю виплачуються дивіденди по акціях?

Один раз на місяць.

Один раз на квартал.

Один раз на півріччя.

Один раз на рік.

 

У який термін виплачується доход по облігаціях цільових позик?

Один раз на квартал.

Один раз на півріччя.

Один раз на рік.

Не виплачується.

 

Якою кількістю засновників може утворюватись фондова біржа?

Не менше ніж п’ятьма.

Не менше ніж десятьма.

Не менше ніж двадцятьма.

Не менше ніж тридцятьма.

 

В якій організаційно-правовій формі може бути утворена та діяти фондова біржа?

Повного товариства.

Командитного товариства.

Дочірнього підприємства об’єднання торговців цінними паперами.

Товариства з додатковою відповідальністю.

 

77. Максимальний річний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єктами малого підприємництва, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітній період не перевищує 50 осіб, вважається таким, що:

Не перевищує ста тисяч гривень.

Не перевищує двохсот п’ятдесяти тисяч гривень.

Не перевищує п’ятисот тисяч гривень.

Не перевищує одного мільйона гривень.

 

 

З якою середньообліковою чисельністю працюючих за звітний (фінансовий) рік визнаються великими підприємствами?

Що перевищує сто осіб.

Що перевищує триста осіб.

Що перевищує п’ятсот осіб.

Що перевищує тисячу осіб.

 

До якого типу відноситься документ, що посвідчує право продати чи купити цінний папір на обумовлених умовах в майбутньому?

Договір факторингу.

Опціон.

Фондовий дериватив.

Форвардний контракт.

 

Який з договорів укладається в разі перевезення вантажів на залізничному і морському транспорті?

Довгостроковий.

Навігаційний.

Спеціальний.

Річний.

 

Які з наведених цінних паперів не відносяться до боргових?

Облігації підприємств.

Ощадні (депозитні) сертифікати.

Векселі.

Акції.

 

Якими не можуть бути державні облігації України?

Безстрокові.

Довгострокові.

Середньострокові.

Короткострокові.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.011 с.)