Хто має право пред'являти претензії та позови по стягненню дебіторської заборгованості підприємства-банкрута?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хто має право пред'являти претензії та позови по стягненню дебіторської заборгованості підприємства-банкрута?1. Ліквідаційна комісія.

2. Господарський суд.

3. Комітет кредиторів.

4. Арбітражний керуючий.

53. У який строк після опублікування оголошення щодо пору­шення справи про банкрутство кредитори повинні подати до господарського суду заяви з майновими вимогами до боржника?

1. Упродовж двох місяців.

2. Упродовж одного місяця.

3. Упродовж десяти місяців.

4. Упродовж п'ятнадцяти місяців.

 

 

54. Санація - це:

1. Передбачена судом процедура нагляду за збереженням майна боржника.

2. Визнання боржника таким, до якого не може застосовуватись банкрутство.

3. Заходи, що здійснюються з метою відновлення платоспро­можності боржника.

4. Прощення боргів.

55. Мирова угода - це:

1. Угода між боржником та господарським судом про порядок погашення боржником заборгованості.

2. Угода між кредиторами і господарським судом про припинення провадження справи про банкрутство.

3. Рішення зборів кредиторів щодо припинення справи про банкрутство.

4. Угода між кредитором та боржником про відстрочку, розстрочку чи прощення боргів.

56. Право власності відповідно до чинного законодавства - це:

1. Комплекс повноважень власника щодо володіння, ко­ристування та розпорядження майном.

2. Врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування та розпорядження майном.

3. Суспільні відносини з приводу привласнення засобів ви­робництва і продуктів праці.

4. Правовий режим майна.

57. Право власності має:

1. Відносний характер.

2. Абсолютний характер.

3. Забезпечувальний характер.

4. Воно відноситься до обмежених речових прав.

58. Гроші або цінні папери на пред'явника:

1. Не можуть бути витребувані у добросовісного набувача.

2. Можуть бути витребувані у добросовісного набувача у всіх випадках.

3. Можуть бути витребувані у добросовісного набувача тільки у випадках, передбачених законодавством.

4. Можуть бути витребувані від добросовісного набувача в разі доведення факту їх викрадення.

59. Яким чином засновник приватного підприємства відповідає за зобов'язаннями підприємства:

1. Всім належним йому майном.

2. В разі недостатності майна підприємства відповідає також особистим майном

3. Тільки майном, закріпленим за підприємством.

4. Майном, що належить не лише власнику, але й всій його сім'ї.

У яких випадках відповідь на пропозицію укладення договору вважається акцептом?

1. У випадках направлення підписаного проекту договору з протоколом розбіжностей.

2. У випадках беззастережного прийняття пропозиції у належній формі.

3. У випадках згоди укласти договір на інших умовах.

4. Якщо згода надана в усній формі.

З якого моменту господарський договір вважається укладеним?

1. Коли складено письмовий акт.

2. Коли передано майно.

3. Коли між сторонами у відповідній формі досягнуто згоди з усіх істотних умов.

4. Коли є треті особи, які у разі необхідності можуть засвідчити фактичне укладення договору.

62. Укладення договору в усній формі допускається:

1. Тільки між юридичними особами.

2. Тільки, якщо договір виконується у момент його укладення.

3. Тільки між громадянами.

4. Лише за умови наступного письмового оформлення договору.

Які наслідки тягне непередача неврегульованих розбіжностей при укладенні договору до господарського суду?

1. Договір вважається укладеним у редакції сторони, яка надіслала протокол розбіжностей.

2. Договір вважається укладеним у редакції сторони, яка одержала протокол розбіжностей.

3. Договір вважається укладеним у першому варіанті.

4. Договір вважається не укладеним.

Чи в усіх випадках виконання зобов'язання, що виникло з договору, може бути покладено на третю особу?

1. Тільки якщо це передбачено договором або третя особа зв'язана з однією із сторін адміністративною підлеглістю.

2. Можливе в усіх випадках.

3. Якщо третя особа згодна нести відповідальність за невиконання зобов'язання стороною по договору.

4. Якщо кредитор згодний прийняти виконання від третьої особи.

Чи можлива одностороння відмова від виконання зобов'язання і одностороння зміна умов договору?

1. Одностороння відмова від виконання зобов'язання заборонена законом.

2. Якщо така умова зафіксована в договорі.

3. Тільки у випадках, передбачених законодавством.

4. Якщо інша сторона поклала виконання зобов'язання на третю особу.

66. Вкажіть, який договір вважається укладеним з моменту надання йому належної форми:

І. Двосторонній.

2. Консенсуальний.

3. Попередній.

4. Реальний.

67. Прикладом односторонньої угоди є:

1. Договір купівлі-продажу.

2. Заповіт.

3. Договір застави.

4. Договір позики.

 

68. Прикладом договору на користь третьої особи є:

1. Договір контрактації.

2. Договір комісії.

3. Договір страхування життя.

4. Договір на виконання пошуково-розвідувальних робіт.

Які види забезпечення виконання зобов'язань застосовуються у підприємницький діяльності?

1. Штраф, пеня, неустойка, порука, доручення.

2. Штраф, застава, доручення, пеня, позов.

3. Неустойка, завдаток, порука, застава, штраф.

4. Гарантія, застава, неустойка, порука, завдаток.

70. Чи мають право сторони встановлювати в договорі неустой­ку (штраф, пеню) за невиконання договірних зобов'язань не в грошовій, а в натуральній формі?

1. Нарахування неустойки виключно в натуральній формі, без визначення грошової суми, суперечить чинному законодавству.

2. Нарахування неустойки виключно в натуральній формі можливо за згодою сторін.

3. Сторони мають право встановлювати неустойку виключно в натуральній формі тільки при укладенні бартерного договору.

4. Сторони мають право встановлювати в натуральній формі тільки штраф, а пеня повинна нараховуватись тільки в грошовій сумі.

З якого моменту цивільне законодавство визначає, що договір між сторонами виконано?

1. Коли між сторонами досягнуто згоди про способи та строки виконання.

2. Коли боржник здійснив на користь кредитора всі обумовлені договором дії.

3. Коли передано майно.

4. Коли є треті особи, які у разі необхідності можуть засвідчити фактичне виконання договору.

72. Хто повинен довести відсутність провини особи, яка порушила договірні зобов'язання, при вирішенні питання про майнову відповідальність?

1. Особа, яка зазнала збитків внаслідок порушення договірних зобов'язань.

2. Особа, яка порушила договірні зобов'язання.

3. Судовий орган, що розглядає дану справу.

4. Господарський суд.

73. Як називається договір, згідно з яким одна сторона зобов'я­зується передати майно у власність іншій стороні, а сторона, яка одержала майно у власність, зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму?

1. Договір позики.

2. Договір оренди.

3. Договір купівлі-продажу.

4. Договір майнового найму.

74. Договір купівлі-продажу є:

1. Безоплатним, консенсуальним.

2. Реальним, двостороннім, сплатним.

3. Сплатним, двостороннім, консенсуальним.

4. Сплатним, одностороннім, каузальним.

 

 

75. Законодавство про захист прав споживачів не поширюється на:

1. Придбання товарів для власних потреб.

2. Придбання товарів для споживачів іншою особою (придбання подарунків).

3. Придбання товарів для здійснення маркетингових цілей.

4. Поширюються на всі вказані відносини.

76. З якого часу починається перебіг гарантійного строку відпо­відно до Закону України "Про захист прав споживачів"?

1. З моменту виготовлення товару.

2. З моменту надходження товару до роздрібної торговельної мережі.

3. З моменту реалізації товару.

4. З моменту, встановленого виробником.

У який час споживач має право пред'явити претензію щодо неналежної якості рухомого майна, якщо на цей товар не встановлений гарантійний строк?

1. Упродовж трьох місяців з дня придбання товару.

2. Упродовж шести місяців із дня придбання товару.

3. Упродовж одного місяця з дня придбання товару.

4. Упродовж 14 днів з дня придбання товару.

78. Метою діяльності біржі є:

1. Отримання прибутку шляхом надання послуг з укладення угод купівлі-продажу.

2. Організаційне забезпечення торгівлі без мети отримання прибутку.

3. Сприяння укладенню договорів оренди.

4. Закупівля товару.

79. Вищим органом управління товарної біржі є:

1. Виконавча дирекція.

2. Біржовий комітет.

3. Контрольна комісія.

4. Збори її членів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.01 с.)