ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

II. Пытанні па спецыяльнасці.1. Інфармацыйная прастора Рэспублікі Беларусь: асноўныя характарыстыкі, тэндэнцыі развіцця.

2. Роля і месца тэлебачання і радыёвяшчання ў ідэалагічным працэсе.

3. Прававое рэгуляванне дзейнасці радыёвяшчання і тэлебачання ў Рэспубліцы Беларусь.

4. Асноўныя этапы развіцця радыёвяшчання на Беларусі.

5. Асноўныя этапы развіцця тэлебачання на Беларусі.

6. Сучасная сістэма аўдыявізуальных СМІ Рэспублікі Беларусь: прынцыпы пабудовы, структура, функцыі.

7. Тэлеканалы, радыёстанцыі Рэспублікі Беларусь: тыпалогія, асаблівасці зместу і стылю.

8. Тэхнічныя сродкі тэле-, радыёвяшчання.

9. Тэхналогія стварэння перадач сучаснага тэлебачання і радыёвяшчання.

10. Асноўныя віды тэлерадыёвяшчання. Іх характарыстыка.

11. Выяўленча-выразныя сродкі тэле- і радыёжурналістыкі: характарыстыка, выкарыстанне.

12. Інфармацыйныя жанры радыёжурналістыкі.

13. Аналітычныя жанры радыёжурналістыкі.

14. Жанры інфармацыйнай тэлежурналістыкі.

15. Жанры аналітычнай тэлежурналістыкі.

16. Публіцыстычныя жанры і формы тэлерадыёжурналістыкі.

17. Мастацкае вяшчанне: віды, формы.

18. Інтэрв’ю як жанр і як метад збору інфармацыі ў радыё- і тэлежурналістыцы.

19. Рэпартаж на тэлебачанні і радыёвяшчанні: класіфікацыя жанру.

20. Дакументальныя праграмы на беларускім тэлебачанні.

21. Каментарый, агляд як жанры аналітычнай тэле- і радыёжурналістыкі.

22. Тэленарыс, радыёнарыс як жанры публіцыстыкі. Эвалюцыя, выразныя сродкі, віды.

23. Ток-шоу: гісторыя ўзнікнення, сучасныя разнавіднасці, вопыт беларускага тэлебачання.

24. Забаўляльныя тэле- і радыёперадачы: формы, сучасны стан, тэндэнцыі развіцця.

25. Асаблівасці прафессіі рэпарцёра на радыё і тэлебачанні.

26. Спецыфіка працы тэле-, радыёкаментатара.

27. Аўтарскія тэле-, радыёперадачы, іх тыпы.

28. Прамы эфір у тэле-, радыёвяшчанні: традыцыі і наватарства.

29. Рэклама ў аўдыявізуальных СМІ: практыка, традыцыі, формы.

30. Грамадска-палітычная праблематыка ў перадачах аўдыявізуальных СМІ.

31. Адлюстраванне эканамічнай палітыкі Рэспублікі Беларусь у перадачах аўдыявізуальных СМІ.

32. Асвятленне пытанняў сацыяльнай палітыкі ў перадачах аўдыявізуальных СМІ.

33. Асвятленне пытанняў нацыянальнай культуры ў аўдыявізуальных СМІ.

34. Асвятленне пытанняў міжнароднага жыцця ў аўдыявізуальных СМІ.

35. Метады і сродкі сацыялагічных даследаванняў аўдыторыі аўдыявізуальных СМІ.

36. Паняцці эфектыўнасці і ўплыву аўдыявізуальных СМІ.

37. Медыяпраграмаванне на сучасным этапе: віды, формы.

38. Спартыўная тэле-, радыёжурналістыка: жанры і формы перадач, прафесійнае майстэрства каментатара.

39. Рэгіянальныя аўдыявізуальныя СМІ Беларусі: сучасны стан, перспектывы.

40. Асноўныя тэндэнцыі і перспектывы FM-радыёстанцый у Беларусі.

III. Пытанні па агульнапрафесійных дысцыплінах

 

1. Друкаваныя СМІ Беларусі ў час перабудовы і дэмакратызацыі грамадскага жыцця (1986-1991 гг.).

2. Першыя перыядычныя выданні на Беларусі.

3. Выдавецкая дзейнасць беларускіх рэвалюцыйных народнікаў (80-я гг. XIX ст.).

4. Газеты «Наша доля» і «Наша ніва» ў адраджэнскім працэсе.

5. Беларускі друк у гады Вялікай Айчыннай вайны. Ідэйная барацьба падпольных і партызанскіх газет з выданнямі калабарацыяністаў.

6. Літаратурна-мастацкая крытыка ў аўдыявізуальнай журналістыцы.

7. Віды літаратурна-мастацкай крытыкі і прынцыпы аналізу мастацкага твора.

8. Сістэма жанраў у сучаснай літаратурна-мастацкай крытыцы.

9. Задачы і функцыі літаратурна-мастацкай крытыкі.

10. Постмадэрнісцкія тэндэнцыі ў сучаснай літаратурна-мастацкай крытыцы.

11. Свабода слова і адказнасць журналіста.

12. Выкарыстанне метаду кантэнт-аналізу ў журналісцкай практыцы.

13. Аўтарскае права ў журналістыцы.

14. Метады палітычнага аналізу ў журналісцкай практыцы.

15. Журналістыка як палітычны інстытут грамадства.

16. Сістэма стыляў сучаснай беларускай літаратурнай мовы.

17. Стылістычная дыферэнцыяцыя моўных сродкаў у СМІ.

18. Медыярыторыка. Тыпалогія рытарычнага ідэалу ў СМІ.

19. Метадалогія сучаснага рэдагавання.

20. Беларуская арфаграфія: гісторыя станаўлення і сучасная праблематыка. Аб новай рэдакцыі “Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”.

21. Паняцце рэдакцыі СМІ, яе мэты, задачы і структура.

22. Рэпартаж на старонках сучаснай прэсы.

23. Факт і аргументацыя ў журналістыцы.

24. Сенсацыя і чуткі ў прэсе.

25. Выбар графічнай канцэпцыі газет.

26. Замежныя тэорыі журналістыкі: агульная характарыстыка.

27. Асноўныя тэндэнцыі развіцця сучаснага інфармацыйнай і камунікатыўнай прасторы.

28. Асноўныя патокі навін у сучаснай міжнароднай інфармацыйнай прасторы.

29. Спецыфіка творчай працы журналіста-міжнародніка.

30. Сусветныя інфармацыйныя агенцтвы: агульная характарыстыка.

31. Прэс-цэнтр, прэс-служба: задачы і функцыі.

32. PR-дзейнасць па сувязях са СМІ.

33. Паняцце і сутнасць працэсу камунікацыі.

34. Тэндэнцыі развіцця медыятэхналогій у інфармацыйным грамадстве.

35. Крыніцы інфармацыі ў інтэрнэце. Асноўныя пошукавыя сістэмы.

36. Інфармацыйная бяспека дзяржавы ва ўмовах глабалізацыі.

37. Асноўныя масмедыйныя праекты Саюзнай дзяржавы: спецыфіка іх ідэйна-тэматычнага зместу.

38. Сучасная сістэма сродкаў масавай інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

39. Тэндэнцыі развіцця сучаснай беларускай фотажурналістыкі.

40. Жанравыя асаблівасці інтэрнэт-журналістыкі.

ЗМЕСТ МАТЭРЫЯЛУ

I. Творчая справаздача за перыяд навучання

 

У творчую справаздачу да дзяржаўнага экзамену ўваходзяць справаздачы, характарыстыкі, матэрыялы ўсіх практык студэнта (II курс – вучэбна-азнаямляльная; III-V курсы – вытворчая; V курс - пераддыпломная), а таксама матэрыялы, зробленыя па-за тэрмінамі практыкі падчас навучання.

Творчая справаздача прадастаўляецца студэнтам на кафедру не пазней чым за тыдзень да здачы дзяржаўнага экзамену.

Асноўныя пытанні па творчай справаздачы: спецыялізацыя, тэматыка, жанры, у якіх працаваў студэнт.

Творчая справаздача афармляецца ў асобную папку. На тытульным лісце павінна быць наступная інфармацыя: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Інстытут журналістыкі, кафедра тэлебачання і радыёвяшчання, назва дакумента (“Творчая справаздача”), прозвішча студэнта, спіс практык (II курс – вучэбна-азнаямляльная; III-V курсы – вытворчая; V курс – пераддыпломная), кіраўнікі практыкі, адзнакі за практыкі. Творчая справаздача абавязкова зацвярджаецца загадчыкам кафедры і дырэктарам Інстытута. Узор афармлення тытульнага ліста – гл. Дадатак.

II. Пытанні па спецыяльнасці

1. Інфармацыйная прастора Рэспублікі Беларусь: асноўныя характарыстыкі, тэндэнцыі развіцця.

 

Сістэма СМІ Рэспублікі Беларусь. Сістэмныя прыкметы. Тыпалогія сродкаў масавай інфармацыі. Агульная характарыстыка аўдыявізуальных СМІ Рэспублікі Беларусь: колькасць, геаграфія, аўдыторыя, функцыі і інш.

 

2. Роля і месца тэлебачання і радыёвяшчання ў ідэалагічным працэсе.

 

Асноўныя функцыі тэлебачання і радыёвяшчання. Інфармацыйная функцыя. Фунцыі, якія забяспечваюць сацыяльнае кіраванне грамадствам. Фарміраванне грамадскай думкі праз аўдыявізуальныя СМІ. Культурна-асветніцкая група функцый.

 

3. Прававое рэгуляванне дзейнасці радыёвяшчання і тэлебачання ў Рэспубліцы Беларусь.

 

Заканадаўства, якое рэгулюе дзейнасць радыёстанцый і тэлекампаній. Арганізацыя дзейнасці аўдыявізуальных СМІ і распаўсюджванне масавай інфармацыі праз тэле- і радыёканалы. Прававое рэгуляванне рэкламнай дзейнасці. Аўтарскае права на радыё і тэлебачанні. Віды адказнасці журналіста.

 

4. Асноўныя этапы развіцця радыёвяшчання на Беларусі.

 

Арганізацыя і станаўленне масавага радыёвяшчання (1917-1941 гг.). Новыя формы і метады працы ў гады Вялікай Айчыннай вайны (1941-1945 гг.). Радыёвяшчанне ў барацьбе за ліквідацыю наступстваў вайны (50-60-я гг. XX ст). Рэформа радыёвяшчання ў 70-я гг. XX ст., у гады перабудовы. Развіццё радыёвяшчання ў суверэннай Беларусі: тэндэнцыі і перспектывы.

 

5. Асноўныя этапы развіцця тэлебачання на Беларусі.

 

Узнікненне і развіццё тэлебачання ў СССР. Эксперыментальнае тэлебачанне ў 30-40-я гады XX ст. Пачатак рэгулярнага тэлевяшчання ў Беларусі. Станаўленне і развіццё тэлевізійных жанраў. Тэлебачанне перыяду застою, перабудовы і рынку (1970-1990-я гг.). Развіццё тэлебачання на сучасным этапе.

 

6. Сучасная сістэма аўдыявізуальных СМІ Рэспублікі Беларусь: прынцыпы пабудовы, структура, функцыі.

Месца і доля аўдыявізуальных СМІ ў інфармацыйнай прасторы Беларусі. Крытэрыі тыпалогіі аўдыявізуальных СМІ: адміністрацыйна-тэрытарыяльны, прынцып уласнасці і інш. Узроўні дзяржаўнага тэле- і радыёвяшчання. Камерцыйнае тэлебачанне і радыё. Рэгіянальнае тэлебачанне і радыё.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.009 с.)