Методичні вказівки з підготовки до семінарських занятьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні вказівки з підготовки до семінарських занятьМетодичні вказівки з підготовки до семінарських занять

Для студентів денної форм навчання

 

З вивчення дисциплін

„ Правознавство ”

напрям підготовки: 0924 – телекомунікації

1601 – інформаційна безпека

0502 – менеджмент

0402 – соціологія

0907 – радіотехніка

освітньо- кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

Київ 2011

 

 

Затверджено на засіданні кафедри „ Українознавства ”

Протокол №________від ” ” ____________20____року

Завідуючий кафедрою А.І. Байраківський

 

Укладачі:

 

 

Метою навчальної дисципліни „Правознавство” є засвоєння студентами основних теоретичних положень і понять національного права України, розуміння ними Конституції та чинного законодавства України, вміння тлумачити і правильно застосовувати нормативно-правові акти в практичній діяльності, грамотно оцінювати юридичні факти, вільно орієнтуватися в сучасному правовому полі.

Завданням навчальної дисципліни є надання студентам систематичних знань з юридичних наук, виховання в них поважного ставлення до Конституції, законів та підзаконних актів України, певного правового мінімуму знань з конституційного, цивільного, сімейного, трудового, адміністративного, кримінального права України – неодмінна передумова майбутньої діяльності в обставинах сучасного економічного життя.

Метою самостійної роботи є вироблення навичок опрацювання науково-теоретичної літератури, нормативних, інших практичних матеріалів, необхідних для належного засвоєння предмета навчальної дисципліни, а також для розвитку сталих умінь до самостійного вивчення і викладення одержаної інформації.

 

Тема 1. Основні положення теорії держави та права

Питання для розгляду:

1. Поняття права та його ознаки, принципи та функції.

2. Норма права: її поняття та ознаки.

3. Правовий акт як форма права: поняття, ознаки. Дія правових актів в часі, просторі та за колом осіб.

4. Система нормативно-правових актів. Закони та підзаконні нормативні акти.

 

Вчення про право. Теорії походження права. Соціальні норми первіснообщинного ладу, їх види і функції. Закономірності виникнення права.. Поняття права. Ознаки права. Функції права і його соціальна цінність. Співвідношення права і форми цього зовнішнього прояву.

Поняття системи права. Предмет і метод правового регулювання як вихідні критерії поділу системи права на галузі та інститути. Структура системи права. Публічне і приватне право. Галузі вітчизняного права. Система законодавства і її співвідношення з системою права. Структура вітчизняного законодавства. Фактори формування та розвитку системи законодавства.

Поняття та загальні ознаки норм права. Структура норми права. Спеціалізовані норми права. Інші види правових норм. Норма права і статті нормативно-правового акта.

Поняття і види форм права. Ознаки нормативного правового акта і вимоги до нього. Поняття, ознаки, види законів. Порядок прийняття законів в Україні. Підзаконні нормативні правові акти. Дія нормативно-правових актів у часі. Дія нормативно-правових актів в просторі та за колом осіб. Колізії в праві.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Держава: поняття та ознаки.

2. Поняття та структура форми держави.

3. Механізм держави та апарат держави.

4. Поняття державного органу та принципи його організації та функціонування.

5. Правомірна поведінка. Правопорушення. Юридична відповідальність.

6. Поняття законності та правопорядку.

 

Теми рефератів:

1. Соціальне регулювання, порядок та безлад.

2. Співвідношення громадського суспільства та держави.

3. Суспільство та влада.

4. Суспільство та право.

5. Право та політика.

6. Право та економіка.

7. Право та ідеологія.

8. Закон і його місце у правовій системі.

Література:

1. Словарь терминов по теории государства и права: Учебное пособие. Рук. авт. кол. Н.И.Панов. – Х.: Основа, 1997г.

2. Юридична енциклопедія: в 6т. / Редком.: Ю.С.Шемшученко (відп.ред.) та інші – К.: “Укр.енцикл.”, 1998р.

3. Р.А. Ромашов, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша та ін. Теорія держави і права: Навчальний посібник/ За заг. ред. професора Р.А.Ромашова та старшого наукового співробітника Н.М.Пархоменко.-К.:КНТ, 2007.-216с.

4. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник/ За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. -К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688с.

5. О.Ф.Скакун Теорія держави і права – Харків: Консум, 2001.

6. Загальна теорія держави і права / за ред. М.В.Цвіка, В.Д.Ткаченка, О.В.Петришина. – Х.: Право, 2002р.

7. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: вид. 5-е, зі змінами. Навч. посібник – К.: Атіка, 2001р.

8. Теория государства и права - учебник для вузов - Москва -1997г.

 

Тема 2. Конституційне право України

Питання для розгляду:

1. Предмет правового регулювання конституційного права.

2. Правовий статус людини. Система основних прав та обов’язків людини і громадянина. Основні гарантії реалізації і захисту прав і свобод людини та громадянина.

3. Конституційні засади (принципи) закріплення, організації та здійснення державної влади та місцевого самоврядування в Україні.

 

Конституційне право – галузь національного права України. Предмет правового регулювання конституційного права. Метод правового регулювання конституційного права. Конституційно-правова відповідальність. Система конституційного права. Джерела конституційного права. Конституційно-правові відносини. Конституційне право як наука і навчальна дисципліна. Конституція – Основний Закон держави.

Поняття громадянства та належність до громадянства України. Набуття громадянства України. Припинення громадянства України. Органи, що вирішують питання, пов’язані з громадянством України. Правовий режим іноземців та осіб без громадянства. Громадські права і свободи людини. політичні прав і свобод громадянин України. Економічні, соціальні і культурні (духовні) права й свободи людини і громадянина. Конституційні обов’язки людини і громадянина.

Парламент – Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади України. Конституційний склад і структура Верховної Ради України. Функцій та повноваження Верховної Ради України. Форми діяльності Верховної Ради України. Законодавчий процес та інші парламентські процедури. Поняття та статус народного депутата України. Форми діяльності та повноваження народного депутата України. Гарантії депутатської діяльності.

Інститут президента. Порядок обрання Президента України. Функцій та повноваження Президента України. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України.

Поняття виконавчої влади та система її органів. Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади, його склад, основні функції та повноваження. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Місцеві державні адміністрації. Акти органів виконавчої влади.

Завдання для самостійної роботи

1.Правовий статус людини і громадянина.

2.Конституційно-правові основи конституційного ладу України.

3.Виборче право України: поняття та принципи. Конституційний інститут референдуму.

 

Теми рефератів:

1. Конституція та її місце у правовій системі.

2. Вимоги конституційної законності, що ставляться до змісту законотворчості.

3. Конституційний принцип: “Людина, її права й свободи як найвища соціальна цінність”.

4. Конституційні засади (принципи) закріплення, організації та здійснення державної влади в Україні.

Література:

1. Конституція України 1996 р.

2.Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Конституції України. Станом на 1 грудня 2010р. / За ред.Мусіяки В.Л.- К.: Центр учбової літератури, 2011. - 544с.

3.Конституційне право України за ред. В.Ф.Погорілка - 3-тє видання – К.-Наукова думка, 2002р.

4.Декларація про державний суверенітет № 55-ХІІ 16.07.1990р.

5.Закон України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми” № 1286-ХІІ 03.07.1991р.

6.Закон України “Про вибори народних депутатів України” № 1665-15 25.03.2004р.

7.Закон України “Про вибори Президента України” № 474-ХІV 05.03.1999р.

8.Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні ” № 280/97-ВР 21.05.1997р.

9.Закон України “Про судоустрій України” № 3018-ІІІ 07.02.2002р.

10. Закон України “Про статус народного депутата України ” № 2556-ІІІ 21.06.2001р.

11. Закон України “Про політичні партії в Україні” № 2365-ІІІ 05.04.2001р.

12. Закон України “Про статус суддів” № 2862-ХІІ 15.12.1992р.

Законодавство України про кримінальну відповідальність. Кримінальний закон: поняття, ознаки та значення. Завдання Кримінального закону. Поняття кримінальної відповідальності. Підстави кримінальної відповідальності.

Поняття злочину. Класифікація злочинів. Закінчений та незакінчений злочини. Готування до злочину. Замах на злочин.

Склад злочину. Об’єкт злочину. Суб'єкт злочину. Поняття осудності та види. Обмежена осудність. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Поняття вини. Умисел і його види. Необережність та її види. Необхідний причинний зв’язок.

Завдання для самостійної роботи

4. Кримінальне покарання та його види.

5. Обставини, що виключають кримінальну відповідальність.

6. Стадії вчинення злочину, їх загальна характеристика.

7. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця.

8. Співучасть у вчиненні злочину.

 

Теми рефератів:

1. Поняття, предмет та завдання кримінального права.

2. Стадії вчинення злочину.

3. Поняття та види покарання.

4. Дія кримінального закону у часі і просторі.

5. Юридична відповідальність: підстави, мета і види.

Література:

1. Кримінальний кодекс 2001 р.

2. Кримінальне право України: підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти/ М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов та ін.; за ред. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація – Київ-Харків: Юрінком Інтер - Право, 2002р.

3. Коржанський М.Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України - К., 2001р.

 

Тема 8. Сімейне право

Питання для розгляду:

1. Шлюбно-сімейні правовідносини. Шлюб та сім’я за сімейним законодавством.

2. Особисті та майнові права та обов’язки подружжя.

3. Права та обов’язки батьків та дітей.

 

Загальні засади регулювання сімейних відносин. Учасники сімейних відносин. Державна охорона сім'ї. Право особи на сім’ю. Сім'я за сімейним законодавством. Захист сімейних прав та інтересів. Поняття шлюбу.

Майнові та особисті немайнові права та обов’язки подружжя. Право на материнство. Право на батьківство. Право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності. Право дружини та чоловіка на особисту свободу. Право дружини та чоловіка на розподіл обов'язків та спільне вирішення питань життя сім'ї. Обов'язок подружжя турбуватися про сім'ю. Майно, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка. Здійснення дружиною, чоловіком права особистої приватної власності. Об'єкти права спільної сумісної власності. Здійснення подружжям права спільної сумісної власності. Здійснення права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу. Права та обов’язки подружжя по утриманню.

Загальні підстави виникнення прав та обов'язків матері, батька й дитини. Визначення походження дитини. Визнання та встановлення факту батьківства та материнства. Оспорювання батьківства. Особисті немайнові та майнові права та обов’язки батьків та дітей. Роздільність майна батьків і дітей. Право спільної сумісної власності батьків і дітей. Права батьків та дітей щодо користування майном. Управління майном дитини. Використання доходу від майна дитини. Право власності на аліменти, одержані на дитину. Обов’язок батьків утримувати дітей. Поняття аліментів. Обов’язок повнолітніх дітей утримувати батьків.

Завдання для самостійної роботи

1. Умови та порядок укладення шлюбу.

2. Припинення шлюбу.

3. Недійсність шлюбу: поняття підстави, правове значення.

4. Право на утримання та його реалізація.

5. Опіка та піклування.

Теми рефератів:

1. Опіка та піклування за Сімейним законодавством України.

2. Порядок державної реєстрації шлюбу.

3. Права та обов’язки батьків та дітей

4. Шлюб та сім’я за сімейним законодавством.

5. Позбавлення батьківських прав.

 

Література:

1. Сімейний кодекс 2002 р.

2. Булеца С.Б., Іванов Ю.Ф., Ієвіня О.В. та ін. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Станом на 01.09.2011р. – К.:Видавничий дім „Професіонал”, 2011. – 428с.

3. Правознавство: Навч. посіб./ С.В.Дрожжина, О.О.Одінцова, В.О.Кондратьєв та ін.; За ред. С.В. Дрожжиної. – К.: Знання, 2006. – 350с. – (Вища освіта ХХІ століття).

4. Основи права України / За редакцією проф. В.А.Ортинського – Видання друге доповнене і перероблене. – Львів: Оріяна – Нова , 2005.- 368с.

5. Правознавство: Навч. посібник. / Т.В.Варфоломєєва, В.П.Пастухов, В.Ф.Пеньківський, О.М.Піцан. - К.: Знання-Прес, 2001р.

6. Правознавство /навч. посібник / В.І.Бабир, С.Е.Демський, А.М.Колодій та ін.:– за ред. В.В.Копєйчикова - 2-ге вид., перероб. та допов.– К.: Юрінком Інтер – К., 1999р.

7. Основи правознавства: навч. посібник / за ред. С.В.Ківалова та М.П.Орзіх – “Знання” – К., 2000 р.

8. Правознавство: підручник – видання 2-е – за ред. В.В.Копєйчикова – Юрінком Інтер – К., 1999р.

 

Методичні вказівки з підготовки до семінарських занять

Для студентів денної форм навчання

 

З вивчення дисциплін

„ Правознавство ”

напрям підготовки: 0924 – телекомунікації

1601 – інформаційна безпека

0502 – менеджмент

0402 – соціологія

0907 – радіотехніка

освітньо- кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

Київ 2011

 

 

Затверджено на засіданні кафедри „ Українознавства ”

Протокол №________від ” ” ____________20____року

Завідуючий кафедрою А.І. Байраківський

 

Укладачі:

 

 

Метою навчальної дисципліни „Правознавство” є засвоєння студентами основних теоретичних положень і понять національного права України, розуміння ними Конституції та чинного законодавства України, вміння тлумачити і правильно застосовувати нормативно-правові акти в практичній діяльності, грамотно оцінювати юридичні факти, вільно орієнтуватися в сучасному правовому полі.

Завданням навчальної дисципліни є надання студентам систематичних знань з юридичних наук, виховання в них поважного ставлення до Конституції, законів та підзаконних актів України, певного правового мінімуму знань з конституційного, цивільного, сімейного, трудового, адміністративного, кримінального права України – неодмінна передумова майбутньої діяльності в обставинах сучасного економічного життя.

Метою самостійної роботи є вироблення навичок опрацювання науково-теоретичної літератури, нормативних, інших практичних матеріалів, необхідних для належного засвоєння предмета навчальної дисципліни, а також для розвитку сталих умінь до самостійного вивчення і викладення одержаної інформації.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.06 с.)