Тема 5. Досвід гармонізації національного права з правом ЄС у державах-кандидатах Центральної і Східної Європи
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Досвід гармонізації національного права з правом ЄС у державах-кандидатах Центральної і Східної Європи1. Угоди про асоціацію і зобов’язання гармонізації законодавства країн-кандидатів.

2. Біла книга як інструмент здійснення гармонізації.

3. Оцінка і контроль виконання зобов’язань щодо гармонізації з боку ЄС.

4. Досвід країн ЦСЄ з питань гармонізації і його значення для України.

Рекомендована література

1. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС. – К.: Видавничій Дім «Слово», 2005, - С. 103-240.

2. Европейская конвенция об иммунитете государств (ETS N 74) (Базель, 16 мая 1972 года) // Международное частное право. Сборник документов.- М.: БЕК, 1997. - С. 41 - 55.

3. Международное экономическое право в эпоху глобализации /В.М.Шумилов. – М.: Междунар. Отношения. - 2003. – 272 с.

4. Международное экономическое право. Изд. 3-е, перераб и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.

5. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Дека, 2002. – 384 с.

6. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/В.Е. Рыбалкин и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА. - 2000. – 503 с.

7. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ. - 2003. – 948 с.

8. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.

9. Международное экономическое право: Учеб. – метод. пособие /В.М.Шумилов. - М: ДЕКА, 1999. – 400 с.

10. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. - М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.

11. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 29.

 

Тема 6. Гармонізація законодавства як загальноєвропейський процес

1. Поняття європейського права як регіонального міжнародного права

2. Система європейських регіональних організацій і загальноєвропейський процес.

3. Гармонізація законодавства європейських країн в рамках загальноєвропейського процесу.

4. Регіональні міжнародні організації на пострадянському просторі і питання гармонізації законодавства .

Рекомендована література

1. Декларація щодо дотримання принципів співробітництва в межах Співдружності Незалежних держав, 1992.

2. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1 августа 1975 года) //Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXI.- М., 1977. - С. 544 - 589.

3. Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж від 21 квітня 1961 року //Офіційний вісник України. – 19 листопада. - 2004 - № 44. - с. 357. - ст 2940.

4. Європейська конвенція про мирне врегулювання спорів, 1957.

5. Конвенція з примирення і арбітражу в рамках НБСЄ від 26 вересня 2003 року //Офіційний вісник України. - 2003 р. - № 37. - с. 299. - ст. 2017.

 

Тема 7. Конституційніі та законодавчі основи гармонізації законодавства України з міжнародноми правовими нормами

1. Конституційні засади щодо співвідношення міжнародного права та національного законодавства України.

2. Законодавство України про підписання і виконання міжнародних договорів.

3. Міжнародні зобов’язання України щодо гармонізації з правом міжнародних організацій та ЄС.

 

Рекомендована література:

1. Гринкевич О. Великий договір: навколо ратифікації //Політика і час. – 1999. - №3. – с. 3-8.

2. Декларація про державний суверенітет України, 1990.

3. Декларація про основні напрямі економічної співпраці між Україною та Республікою Узбекистан від 11 листопада 1994 року.

4. Декларація про перспективи розвитку співробітництва між Україною і Республікою Грузія і спільних підходів щодо питань міжнародних відносин від 9 січня 1995 року.

5. Декларація щодо дотримання принципів співробітництва в межах Співдружності Незалежних Держав від 14.02.1992.

6. Договор о Европейском союзе //"Европейский союз. Прошлое, настоящее, будущее. Единый европейский акт. Договор о европейском союзе" Москва, международная издательская группа. - "Право". – 1994.

7. Додин Е.В. Основы таможенного права Европейского сообщества //Митна справа. – 2002. - №2. – с.3-19.

8. Кивалов С.В., Додин Е.В. Таможенное право в Украине: национальное и международное // Митна справа. – 2000. - №4 (липень, серпень). – с.13-19.

9. Конвенція СНД про права та основні свободи людини, 1995.

10. Конституція України від 28 червня 1996 року //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30.

11. Лавров В. Правовое регулирование договоров о международной производственной корпорации // Экон. сотр. стран чл. СЭВ. – 1988 - № 8 – с. 98-105.

12. Международное право в документах / Сост. Н.Т.Блатова. – М. 1982 – 853 с.

13. Международное таможенное право: Учеб. для студ. /К.К. Сандровский. – К.: Знання, 2000. – 461 с.

14. Международное экономическое право. Изд. 3-е, перераб и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.

15. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Дека. - 2002. – 384 с.

16. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. - М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.

17. Международные организации и право: Новые тенденции в международно-правовом регулировании /Т.Н. Нешатаева. – М.: Дело. – 1998. – 271 с.

18. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/В.Е. Рыбалкин и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА. - 2000. – 503 с.

19. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/В.Е. Рыбалкин и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА. - 2000. – 503 с.

20. Митний кодекс України //Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №16. - ст. 203.; 2003. - №27. – ст. 209.

21. Міжнародні організації: Навч. посібник /Т.М.Циганкова, Т.Ф.Гордеева. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К: КНЕУ. - 2001. – 340 с.

22. Міжнародні організації: Навч. посібник для вищих навч. закладів /В.В. Ковалевський; Ред. Ю.Г. Козак. – К.: ЦУЛ. – 2003. – 288 с.

23. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

24. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. – С.230-240.

25. Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. Загальна частина. - К., 2002. – 460 с.

26. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики: Монографія /О.О.Мережко. – К.: Таксон, 2002. – 344 с.

27. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24 лютого 1994 р. //Відомості Верховної Ради України. –1994. - №25.

28. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 року //Урядовий кур’єр. – 2004. - №155. – 18 серпня . - ст. 28.

29. Современные международные отношения: Учебник /Ред. А.В. Торкунов. – М.: РОССПЭН. – 2000. – 584 с. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13 жовтня 1992 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №50. – ст. 676.

30. Шумилов В.М. Международное экономическое право – М.: 2002 – 357 с.

 

Тема 8. Інституційний механізм гармонізації законодавства України з міжнародними правовими нормами

1. Загальна характеристика інституційних засад забезпечення гармонізації законодавства України з правом міжнародних організацій.

2. Роль Президента та органів виконавчої влади щодо забезпечення процесу узгодження національного законодавства України із законодавством Європейського Союзу.

3. Ратифікаційна діяльність парламенту України.

4. Міністерство юстиції України в системі органів, на які покладено завдання по гармонізації законодавства України.

Рекомендована література

1. Международное экономическое право в эпоху глобализации /В.М.Шумилов. – М.: Междунар. Отношения. - 2003. – 272 с.

2. Международное экономическое право. Изд. 3-е, перераб и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.

3. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Дека, 2002. – 384 с.

4. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. - М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.

5. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/В.Е. Рыбалкин и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА. - 2000. – 503 с.

6. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ. - 2003. – 948 с.

7. Некоторые подробности сотрудничества Украины с МВФ //Компаньон. – 1999. - №14. – с. 16-18.

8. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

9. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.

10. Шаров О. Україна та МВФ: “у пошуках втраченого часу” //Вісник Нац. Банку України. – 2002. – 9. – с. 38-46.

 

Тема 9. Адаптація законодавства України до права Європейського Союза

1. Правові засади та умови членства в ЄС.

2. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами.

3. Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

4. Українсько-Європейський консультативний центр з питань законодавства.

Рекомендована література

1. Віденська конвенція про право договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями від 1986. //Действующее международное право” сборник документов в 3 томах, том 1., п/р Голосова Ю.М., Кривчиковой Э.С., – М.: МНИМП. – 1996. – с. 372-408.

2. Віденська конвенція про право міжнародних договорів, 1969 р. //Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1986. - №17. – ст. 343.

3. Віденська Конвенція про правонаступництво держав щодо договорів від 23 серпня 1978 року //Действующее международное право: сборник документов в 3 томах, том 1., п/р Голосова Ю.М., Кривчиковой Э.С., – М.: МНИМП, 1996.

4. Заєць А.П. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС як пріоритет реалізації державної політики інтеграції України до Європейського Союзу //Бюлетень Мінюста України. – 2003. - №1. – с. 93-100.

5. Загальнодержавна Програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), - 2004, - N 29, - Ст.367.

6. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. – К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.

7. Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. Загальна частина. - К., 2002. – 460 с.

8. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 року //Урядовий кур’єр. – 2004. - №155. – 18 серпня . - ст. 28.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.01 с.)