Тема 1. Об'єктивні світові і регіональні процеси глобалізації та інтеграції та УкраїнаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Об'єктивні світові і регіональні процеси глобалізації та інтеграції та Україна  1. Поняття глобалізації та регіоналізації.
  2. Об’єктивні потреби формування єдиного правового поля в сфері міжнародних економічні відносини.
  3. Україна як суб’єкт міжнародного економічного співробітництва.

Рекомендована література:

1. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип.26. – К.: КУ, ІМВ. – 2001. – 541 с.

2. Войтович С. Международно-правовые обычаи в международных инвестиционных спорах.// Юридическая практика (Киев), - № 22 (336), - 1 июня 2004 года.

3. Кольцов Б.И. Правовое регулирование международных экономических отношений – М. 1984 – 192 с.

4. Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами, 1965.

5. Конвенція про транснаціональні корпорації, 1998.

6. Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів, 1982.

7. Международное экономическое право в эпоху глобализации /В.М.Шумилов. – М.: Междунар. отношения. - 2003. – 272 с.

8. Международное экономическое право. Изд. 3-е, перераб и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.

9. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Дека. - 2002. – 384 с.

10. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. - М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.

11. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/В.Е. Рыбалкин и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 503 с.

12. Міжнародна інвестиційна діяльність: підручник /Д.Г. Лук’яненко, Б.В. Губський, О.М. Мозговий та ін.; за ред. д-ра екон. Наук, професор Д.Г. Лук’яненка. - К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.

13. Міжнародне економічне співробітництво України (правові проблеми): Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. /Відп. ред. В.Ф.Опришко. – К.: КНЕУ. – 2004. – 455 с.

14. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 181-188.

15. Опришко В.Ф. Теоретичні та практичні аспекти механізму гармонізації законодавства України з міжнародним правом //Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. Матеріали науково-практичної конференції. – К.: Інститут законодавства ВРУ. – 1998. – с.11-26.

16. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник/Ред.: В.В.Круглов. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 432 с.

17. Проблеми гармонизации законодавства України и стран Европы /Под общ. ред. Е.Б.Кубко, В.В. Цветкова. – К.: Юрінком Інтер. – 2003. – 2003. – 528 с.

18. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К., 1998. – 445 с.

19. Саркисянц А.Г. Либерализация валютного регулирования: мировой опыт //Финансы. – 2002. - №1. – С.7-10.

20. Украина и ведущие политические и финансовые организации Запада: перспективы отношений //Тижн.інформ. – аналіт. Огляд: Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнар. відносини. – 2000. - №14. – с. 28-32.

21. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учеб. Пособие/ П.А.Цыганков. – М.: Гардарики, 2002. – 590 с.

22. Шумилов В.М. Международное экономическое право – М.: 2002 – 357 с.

23. Юргелин С. Валютне регулювання: зарубіжний досвід та пропозиції щодо України //Економіка, Фінанси. Право. – 2000. - №10. – с. 3-7.

Тема 2. Загально-теоретичні і правові засади гармонізації

1. Поняття і природа гармонізації і уніфікації міжнародних норм і національного законодавства..

2. Міжнародне право про можливість і необхідність гапронізації.

3. Механізми і способи гармонізації.

Рекомендована література:

1. Віденська конвенція про право договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями від 1986 р. //Действующее международное право” сборник документов в 3 томах, том 1., п/р Голосова Ю.М., Кривчиковой Э.С., – М.: МНИМП. – 1996. – с. 372-408.

2. Віденська конвенція про право міжнародних договорів, 1969 р. //Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1986. - №17. – ст. 343.

3. Віденська Конвенція про правонаступництво держав щодо договорів від 23 серпня 1978 року //”Действующее международное право” сборник документов в 3 томах, том 1., п/р Голосова Ю.М., Кривчиковой Э.С., – М.: МНИМП. – 1996.

4. Декларація про міжнародне економічне співробітництво, зокрема пожвавлення економічного росту та розвитку в країнах, що розвиваються, 1990.

5. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций от 24 октября 1970 года //Действующее международное право. Т. 1.- М.: Московский независимый институт международного права, 1996. - С. 65 - 73.

6. Декларація про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав, про захист їх незалежності і суверенітету, 1965.

7. Зыкин И.С. Договор во внешнеполитической деятельности – М. – 1990. – 222 с.

8. Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти, 1960.

9. Лавров В. Правовое регулирование договоров о международной производственной корпорации // Экон. сотр. стран чл. СЭВ. – 1988 - № 8 – с. 98-105.

10. Международное экономическое право в эпоху глобализации /В.М.Шумилов. – М.: Междунар. Отношения. - 2003. – 272 с.

11. Международное экономическое право. Изд. 3-е, перераб и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.

12. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Дека, 2002. – 384 с.

13. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. - М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.

14. Международные экономические отношения: Учебник для вузов/В.Е. Рыбалкин и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА. - 2000. – 503 с.

15. Міжнародне економічне співробітництво України (правові проблеми): Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. /Відп. ред. В.Ф.Опришко. – К.: КНЕУ. – 2004. – 455 с.

16. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. – С. 220-229.

17. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики: Монографія /О.О. Мережко. – К.: Таксон, 2002. – 344 с.

18. Сеульська конвенція про заснування багатостороннього агентства з гарантій інвестицій, 1985. // Международное частное право. Сборник нормативных документов. – М.: Манускрипт. – 1994.

19. Статут Організації Об’єднаних Націй від 26.06. 1945 р., чинна редакція від 20.12.1971 // Организация Объединенных Наций: сборник документов. – М: Наука, 1981.

20. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Действие и применение договоров – М.: Международные отношения. 1985. – 294 с.

21. Хартія економічних прав і обов’язків держав, 1974 року.

 

Тема 3. Особливості гармонізації законодавства в рамках СОТ

1. Міжнародне торговельне право- складова частина міжнародного економічного права.

2. Діяльність СОТ в регулюванні міжнародної торгівлі.

3. Угоди ГАТТ/СОТ як правова база гармонізації законодавства в сфері міжнародної торгівлію

 

Рекомендована література

1. Антидемпінг у контексті принципів міжнародного економічного права і ГАТТ/СОТ /О.Кочергіна //Право України. – 2002. - №1. – с.144-147.

2. Мальський О. М., Ягольник А.М. Міжнародне торговельне право: Навч. Посібник.- К.: Знання, 2005.- 595 с.

3. Марракешское соглашение о создание Всемирной торговой организации від 15 квітня 1994 року //Внешнеэкономический бюллетень. – 1997. - №5.

4. Международная торговля: Учебник для студ. вузов /В.И. Фомичев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2000.

5. Международное экономическое право. Изд. 3-е, перераб и доп. – Ростов н/Д: Фенікс, 2003. – 512 с.

6. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Дека, 2002. – 384 с.

7. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. – М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.

8. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. – Видання друге, перероблене і доповнене. - К.: КНЕУ, 2003. - 311 с.

9. Правила СОТ як основа реформування торговельного режиму України / Пятницький В. // Вісник України Академії держ. упр. При Президентові України. – 2000. - №3. – с.250-254.

10. Світова організація торгівлі: Підручник /С.Г. Осика, В.Т. Пятницький. – К.: К.І.С. – 2001. – 491 с.

11. Україна на шляху до Світової організації торгівлі /Т. Макаришева //Інтелектуальна власність. – 2002. - № 4. – с.9-11.

12. Україна на шляху до членства в СОТ /Сол Аланока //Тенденції української економіки. – 2001. - квітень. – с.4-5.

13. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учеб. пособие/ П.А.Цыганков. – М.: Гардарики, 2002. – 590 с.

 

Тема 4. Теоретичні та практичні аспекти гармонізації заканодавства в Європейському Союзі

1. Договір про заснування ЕС щодо гармонізації законодавства держав–членів.

2. Види і форми гармонізації в праві ЄС.

3. Копенгагенські критерії та aquis communaitaire

Рекомендована література

1. Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу: Навч. посіб./ Нац. Акад.. держ. упр. при Президентові України. – К.: К.І.С., 2004. – 260 с.

2. Конституційні акти Європейського Союзу (частина 1)/ упорядник Г. Друзенко, за загальною редакцією Т. Качки – К.: Юстиніан, 2005. – 512 с.

3. Клемин А.В. Европейский союз и государства-участники: взаимодействие правовых порядков (практика ФРГ). – Казань, 1996.

4. Международное право /Под ред. Г.И.Тункина – М. 1982 – С. 392-396.

5. Международное экономическое право. Изд. 3-е, перераб и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 512 с.

6. Международное экономическое право. Кн.1.: Учебно-метод. Пособие /В.М. Шумилов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Дека, 2002. – 384 с.

7. Международное экономическое право: Учебник: Пер. с фр. /Д.Карро, П.Жюйар. - М.: Международные отношения, 2002. – 608 с.

8. Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. – К., 2002.

9. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №29.

10. Хартія економічних прав та обов’язків держав від 12 грудня 1974 року //"Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей на двадцать девятой сессии. Том I. 17 сентября - 18 декабря 1974 года". ООН. Нью-Йорк, 1975, с. 64-71.Декларація про встановлення нового економічного порядку, 1974 року.

11. Шумилов В.М. Международное экономическое право – М.: 2002 – 357 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.011 с.)