ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ «ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗАКОНОДАВСТВ З МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ НОРМАМИ»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ «ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗАКОНОДАВСТВ З МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ НОРМАМИ»1. Приоритетні напрями гармонізації законодавства України з правом ЄС згідно з Угодою про партнерство і співробітництво.

2. Гармонізація законодавства України з міжнародним правом як важлива умова ефективності міжнародного економічного співробітництва нашої держави з іншими країнами?

3. Гармонізація як спосіб національної імплементації зобов’язань за міжнародними договорами.

4. Дайте характеристику міжнародних валютних відносин як предмету регулювання міжнародного валютного права.

5. Дайте характеристику міжнародного договору як джерела міжнародного економічного права?

6. Дайте характеристику міжнародної економічної організації як суб’єкта міжнародного економічного права.

7. Конституційні засади гармонізації законодавства України з міжнародно-правовими нормами.

8. Договірні і інституційні механізми розв’язання міжнародних інвестиційних спорів.

9. Економічна комісія ООН для Європи (ЄЕК): мета створення та основні напрями діяльності в сфері уніфікації міжнародно-правових норм.

10. «Уніфікація», «гармонізація», «апроксимація», «адаптація» та їх співвідношення.

11. ЕКОСОР в системі міжнародних економічних організацій.

12. Європейська валютна система: загальна характеристика, правові основи функціонування і участі в ній.

13. Європейське співтовариство в системі міжнародних економічних організацій.

14. Конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 р. як приклад уніфікації міжнародних контрактних зобов’язань.

15. Загальна характеристика правового забезпечення виконання зобов’язань і засобів розв’язання міжнародних економічних спорів.

16. Загальна характеристика правового регулювання міжнародних транспортних перевезень:

17. Загальна характеристика Угоди щодо торговельних аспектів іноземних інвестицій (ТРІМС)

18. Значення іноземних інвестицій та їх правове регулювання відповідно до законодавства України.

19. Значення та правові засади регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

20. Зробіть порівняльний аналіз принципів міжнародного економічного права та принципів зовнішньоекономічної діяльності України.

21. Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) як міжнародна економічна організація.

22. Митна політика і митна справа в Україні: поняття та загальна характеристика їх законодавчого регулювання.

23. Цілі і завдання СОТ.

24. Порядок набуття членства в СОТ.

25. Копенгагенські критерії членства в ЄС.

26. Міжнародний валютний фонд (МВФ) в системі міжнародних економічних організацій.

27. Міжнародний суд ООН як засіб розв’язання міжнародних економічних спорів.

28. Міжнародні економічні організації з торгівлі окремими видами товарів та їх місце в системі джерел міжнародного економічного права.

29. Міжнародні економічні організації на пострадянському просторі: загальна характеристика, участь України.

30. Міжнародні торгові договори (угоди): поняття і види.

31. Місце і роль СНД в системі міжнародних економічних організацій.

32. Назвіть і охарактеризуйте загальні проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним економічним правом.

33. Назвіть і охарактеризуйте основні види договорів, які укладаються в сфері міжнародних економічних відносин.

34. Назвіть і охарактеризуйте основні концептуальні підходи щодо міжнародно-правового регулювання діяльності ТНК

35. Назвіть основні аргументи що визначають переваги вступу до Світової організації торгівлі.

36. Національні інтереси України у міжнародних економічних відносинах та правові засоби їх забезпечення.

37. Обґрунтуйте необхідність гармонізації законодавства України з міжнародним економічним правом.

38. Організації країн–виробників сировини в системі міжнародних організацій (на прикладі країн – експортерів нафти (ОПЕК).

39. Гармонізація законодавства як умова вступу до СОТ.

40. Організаційно-правові форми участі держав у міжнародних економічних відносинах.

41. Особливості міжнародного співробітництва в сфері промисловості і його правове регулювання.

42. Основні (загальні) принципи міжнародного економічного права: поняття, джерела і перелік

43. Основні види міжнародних економічних договорів і їх характеристика.

44. Основні види міжнародного економічного співробітництва в рамках міжнародних організацій та їх загальна характеристика

45. Основні етапи і зміст порядку укладення міжнародних договорів України.

46. Угода про партнерство і співробітництво як правова основа гармонізації законодавства України з правом ЄС.

47. Особливості і світовий досвід регулювання діяльності ТНК на регіональному рівні.

48. Особливості міжнародних інвестиційних спорів, правові підстави і порядок їх вирішення.

49. Особливості правового регулювання співробітництва держав в сфері міжнародних інвестицій.

50. Особливості правового режиму іноземних інвестицій на території України.

51. Охарактеризуйте Європейський Союз як специфічний суб'єкт міжнародного економічного права.

52. Охарактеризуйте існуючі відмінності між міжнародним економічним договором та зовнішньоекономічною угодою (контрактом).

53. Копенгагенські критерії про необхідність гармонізації законодавства країн-кандидатів з правом ЄС.

54. Охарактеризуйте міжнародні економічні відносини в умовах глобалізації та регіоіналізації.

55. Охарактеризуйте основні концепції міжнародного економічного права.

56. Охарактеризуйте правову і загальнонаукову природу існуючих концепцій міжнародного економічного права.

57. Охарактеризуйте сучасні підходи щодо міжнародно-правового регулювання діяльності ТНК.

58. Переваги багатостороннього економічного співробітництва і його інституційні форми.

59. Поняття і основні правові форми співробітництва держав в сфері міжнародних кредитних відносин.

60. Співвідношення інтеграції і принципу державного суверенітету з питань гармонізації законодавства.

61. Поняття міжнародної економічної організації та їх найбільш поширені класифікації.

62. Поняття та види джерел міжнародного економічного права, їх загальна характеристика..

63. Поняття та джерела міжнародного митного права.

64. Поняття та джерела міжнародного транспортного права.

65. Поняття та система міжнародного економічного права.

66. Європейську право в галузі прав людини: питання імплементація в національне законодавство і правозастосовчу практику.

67. Поняття, основні джерела і суб’єкти міжнародного валютного права.

68. Поняття, система та джерела міжнародного торговельного права.

69. Порівняйте зміст і практику застосування принципів найбільшого сприяння і надання національного режиму в міжнародній торгівлі?

70. Порівняйте поняття «зовнішньоекономічна діяльність» та «міжнародні економічні відносини?

71. Порядок вступу до Світової організації торгівлі.

72. Порядок укладання договору міжнародної купівлі-продажу товару.

73. Порядок укладання зовнішньоекономічних договорів за законодавством України.

74. Порядок укладання міжнародних економічних та зовнішньоекономічних договорів за законодавством України.

75. Правове забезпечення виконання міжнародних економічних договорів.

76. Види і форми гармонізації законодавства країн-членів ЄС.

77. Правове закріплення і зміст принципу свободи вибору форми організації зовнішньоекономічних зв’язків.

78. Правове закріплення і зміст принципу юридичної рівності і недопустимості економічної дискримінації держав.

79. Уніфікація законодавства з питань здійснення міжнародних автомобільних перевезень.

80. Уніфікація законодавства з питань здійснення міжнародних залізничних перевезень.

81. Уніфікація законодавства з питань здійснення міжнародних морських перевезень.

82. Уніфікація законодавства з питань здійснення міжнародних повітряних перевезень.

83. Уніфікація законодавства з питань здійснення міжнародних річкових перевезень.

84. Правове регулювання питань вступу і членства в СОТ.

85. Уніфікація законодавства щодо розв’язання міжнародних комерційних спорів.

86. Правові основи забезпечення виконання зобов’язань за міжнародними економічними договорами.

87. Правові питання участі Європейського Союзу в системі сучасних міжнародних економічних відносин.

88. Принцип взаємної вигоди: його нормативне закріплення та особливості його застосування в економічних відносинах між державами.

89. Принцип найбільшого сприяння та його реалізація в практиці міждержавних економічних відносин.

90. Принцип національного режиму, його сутність і значення в сучасних міжнародних економічних відносинах.

91. Роль Венеціанської комісії в запровадженні демократичних стандартів в конституційному праві.

92. Принцип свободи вибору форми організації зовнішньоекономічних зв’язків: його зміст, нормативне закріплення і реалізація на національному рівні.

93. Принцип суверенної рівності держав та його закріплення в міжнародно-правових документах.

94. Принципи зовнішньоекономічної діяльності за законодавством України і їх відповідність принципам міжнародного економічного права.

95. Природа і особливості реалізації правосуб’єктності держави в міжнародному економічному праві.

96. Проблеми правового регулювання участі ТНК в системі сучасних міжнародних економічних відносин: їх природа, зміст і можливі шляхи вирішення.

97. Ратифікація міжнародних договорів за законодавством України: поняття, процедура і юридичне значення.

98. Регіональне об’єднання ГУАМ: загальна характеристика.

99. Міжнародні організації, що беруть участь в уніфікації правового регулювання.

100. Рішення міжнародних організацій щодо гармонізації та уніфікації: види та правова природа.

101. Розкрийте зміст поняття «міжнародна правосуб’єктність» щодо міжнародної економічної організації.

102. Розкрийте зміст поняття «міжнародна правосуб’єктність» щодо суверенної держави.

103. Роль і значення Віденської Конвенції про право міжнародних договорів 1969 року в в правовому обґрунтуванні необхідності ігарононізації національного законодавства з міжнародно-правовими нормами.

104. Світова організація торгівлі (СОТ) як міжнародна економічна організація.

105. Система державних органів України, які беруть участь у вирішенні питань гармонізації законодавства України з міжнраоджнирми нормами.

106. Спеціалізовані установи системи ООН в системі міжнародних економічних організацій.

107. Сутність глобалізації та регіоналізації та їх вплив на гармонізацію законодавства.

108. Сутність та значення принципу найбільшого сприяння в міжнародній торгівлі.

109. Сутність, ознаки та загальна характеристика держави як суб’єкта міжнародного економічного права.

110. У чому полягає принципова різниця між Генеральною Угодою про тарифи і торгівлю (ГАТТ) і Світовою організацією торгівлі (СОТ): дайте порівняльну характеристику.

111. Укладення міжнародних економічних договорів за законодавством України.

112. Україна на шляху до СОТ: охарактеризуйте особливості сучасного етапу.

113. Україна як суб’єкт міжнародного економічного права.

114. Стандарти НАТО і їх запровадження для країн-кандидатів.

115. Характеристика основних (загальних) принципів міжнародного економічного права.

116. Характеристика правових засад забезпечення виконання міжнародних економічних договорів.

117. Характеристика спеціальних принципів міжнародного економічного права.

118. Цілі і завдання митної політики держав і її вплив на розвиток міжнародних економічних відносин.

119. «Біла книга» та її значення для гармонізації законодавства країн-кандидатів з правом ЄС.

120. Яким чином і чому членство України в ЄС передбачає умову попереднього вступу до СОТ?

 


 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (ПМК)

з дисципліни “Гармонізація національного законодавства з міжнародно-правовими нормами”

для студентів спеціальності 6601 “Правознавство”

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Заочна форма навчання
І. Обов’язкові
За виконання модульних (контрольних) завдань
1.1. Підготовка до модульного контролю знань. Відповідно до розкладу Перевірка правильності виконання модульних завдань 1 х 70 = 70
ІІ. Вибіркові (виконуються за бажанням студента)
Виконання індивідуальних завдань
2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою тематикою.   Відповідно до графіку ІКР Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під час ІКР    
2.2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій, судової практики тощо.     -//- Перевірка та обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР або
2.3. Інші види індивідуальних завдань. -//- Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР або
Разом балів за вибіркові види СРС
Всього балів за СРС
         
Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Денна та вечірня форма навчання
І. Обов’язкові
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях***
1.1. Системність та активність роботи на семінарських заняттях. Відповідно до робочої програми та розкладу занять Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під час семінарських (практичних) занять 60***
За виконання модульних (контрольних) завдань
1.2. Виконання контрольних (модульних) робіт. -//- Перевірка правильності виконання завдань (один модуль – 20 балів або 2-а модулі кожен по 10 балів)
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1.3. Виконання обов’язкових видів самостійної роботи: - опрацювання питань, що виносяться на самостійне вивчення; виконання навчальних домашніх завдань. -//- Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних занять або ІКР[1], перевірка конспектів навчальних текстів тощо
Разом балів за обов’язкові види СРС
ІІ. Вибіркові
Виконання вибіркових ( індивідуальних) видів самостійної роботи
2.1. Виконання вибіркових видів самостійної роботи; - виконання індивідуального завдання теоретичного характеру (підготовка конспектів за темами визначеними викладачем, доповідь на конференції, реферат тощо); - виконання індивідуального завдання практичного характеру (підготовка юридичних документів, розробка та вирішення кейсів тощо).   Відповідно до графіку ІКР Перевірка, обговорення (захист) матеріалів і результатів різних видів самостійних робіт під час ІКР або аудиторних занять.    
Разом балів за вибіркові види СРС
Всього балів за СРС

 


4. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.68.118 (0.042 с.)