ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Хозяйство: 61 Страница

Хозяйство

Определение допустимых потерь напряжения в Конструктивное устройство сети и подстанции Тема: Финансовые ресурсы предприятий Тема: Капитал и резервы предприятий Тема: Сущность финансов предприятий и их функции Тема: Финансовая работа на предприятии В складі Великого Князівства Литовського та Польщі Козацька доба в історії України. Надходжень у казну Великого князівства Литовського Українські землі під владою Російської імперії Українська національна революція (1917-1920 рр.) Україна в складі тоталітарної системи – 1921-1991 рр. Україна в роки Другої світової війни Україна в період післявоєнної відбудови і десталінізації Наростання кризових явищ радянського ладу. Початок розпаду тоталітарної системи. Україна на шляху до свободи і незалежності Розбудова Української держави в кінці ХХ – поч. ХХI століття. Визначити предмет, завдання курсу історії України та методологію його вивчення. Проаналізувати основні стадії первісного ладу на українських землях. Проаналізувати основні етапи політичного розвитку Київської Русі. Визначити причини занепаду Київської Русі, охарактеризувати піднесення Галицько-Волинського князівства, його роль в історії українського народу Проаналізувати особливості політичного розвитку та соціально-економічних процесів на українських землях у др. пол. ХІV – перш. пол. ХVІІ ст. Дати оцінку козацько-селянським повстанням кінця ХVІ – 30-х років ХVІІ ст. Проаналізувати основні етапи Визвольної війни середини ХVІІ ст., їх підсумки. Дати оцінку договору 1654 р. з Росією, охарактеризувати його зміст та наслідки для Козацької держави. Проаналізувати процес становлення Української Козацької держави у роки Визвольної війни середини ХVІІ ст., визначити внесок Б.Хмельницького у її формування. Визначити причини, особливості та етапи громадянської війни (“Руїни”) на українських землях у другій половині ХVІІ ст. Дати оцінку соціально-економічним процесам на українських землях у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. Проаналізувати політичний розвиток українських земель наприкінці ХVІІ – ХVІІІ ст., обґрунтувати причини ліквідації Російською державою автономного устрою України. Проаналізувати соціально-економічний розвиток України у складі Російської імперії у першій половині ХІХ ст. Обґрунтувати необхідність реформ 60 – 70-х років ХІХ ст. у Російській імперії та їх наслідки для Наддніпрянської України. Проаналізувати соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України другої половини ХІХ ст., визначити особливості промислового перевороту на українських землях. Дати оцінку суспільним рухам першої половини ХІХ ст. на українських землях у складі Російської імперії. Дати оцінку суспільним течіям та рухам в Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ ст. Проаналізувати адміністративно-політичний статус та соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у кінці ХУІІІ – на поч. ХХ ст. Визначити основні течії у суспільному русі західноукраїнських земель у ХІХ – початку ХХ ст. Дати оцінку соціально-економічному розвитку Наддніпрянської України на початку ХХ ст. Охарактеризувати становище українських земель у роки Першої світової війни, визначити відношення до війни українських політичних сил. Проаналізувати причини і характер Лютневої революції 1917 р., її вплив на розвиток подій в Україні. Охарактеризувати утворення і діяльність Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 р.). Визначити основні напрямки політики Української Держави П.Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.). Проаналізувати основні напрямки політики Директорії УНР та її боротьбу за владу в Україні (кін. 1918 – поч. 1921 рр.). Дати оцінку діяльності Західноукраїнської Народної Республіки, охарактеризувати її історичну долю. Проаналізувати політику радянської влади в Україні у 1919 – 1920 рр., сутність і зміст “воєнного комунізму”. Визначити мету діяльності білогвардійського руху в Україні у 1919 – 1920 рр. та його участь у подіях громадянської війни. Проаналізувати становище УСРР на початку 1920-х років, обґрунтувати причини впровадження, сутність та особливості реалізації нової економічної політики в Україні. Дати оцінку розвитку народного господарства України у роки непу (1921 – 1928 рр.). Обґрунтувати необхідність політики українізації, пояснити її сутність та особливості культурного будівництва 1920-х рр. Визначити етапи індустріалізації, її джерела та особливості проведення в Україні. Дати оцінку колективізації сільського господарства, з’ясувати причини та масштаби голоду 1932 – 1933 рр. в Україні. Проаналізувати процес утвердження тоталітарного режиму в Радянській Україні, визначити характер та масштаби масових репресій кінця 1920-1930-х років. Дати оцінку діяльності основних політичних формувань у західноукраїнських землях у 1920-1930-х роках. Дати оцінку об’єднанню українських земель 1939 – 1940 рр. та політиці радянізації Західної України. Проаналізувати обставини нападу Німеччини на СРСР, воєнні дії на території України у 1941 – 1942 рр. Дати оцінку сутності окупаційного режиму в Україні. Проаналізувати період визволення України від німецько-фашистських загарбників, дати оцінку підсумкам і урокам Другої світової війни. Визначити суть соціально-економічних і політичних процесів в Україні у 1945 – 1953 рр. Дати оцінку суспільно-політичного розвитку УРСР в умовах десталінізації радянського суспільства 1953 – 1964 рр. Проаналізувати соціально-економічний розвиток Радянської України другої половини 50 – першої половини 60-х рр. Визначити основні риси суспільно-політичного життя України в умовах посилення командно-адміністративної системи (1965 – 1985 рр.) Проаналізувати соціально-економічний розвиток УРСР у 1965 – 1985 рр., обґрунтувати причини наростання застійних явищ. Визначити вплив перебудови в СРСР на події в Україні (1985 – 1991 рр.). Проаналізувати особливості державотворчого процесу в незалежній Україні та особливості конституційного процесу. Дати оцінку проблемі формування багатопартійності в сучасній Україні. Проаналізувати проблеми реформування економіки України у період незалежності. Визначити основні напрямки зовнішньої політики України на сучасному етапі. Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, ЕГО СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ В ОБЩЕСТВЕ Экономический контроль в системе наук Классификация организационных форм и видов экономического контроля Государственный контроль монопольной деятельности предприятий на товарном рынке Банки и их контрольные функции в государстве Высшие государственные контрольные органы в развитых зарубежных странах Глава 2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ Функции финансово-хозяйственного контроля и аудита в формировании рыночных отношений Государственная контрольно-ревизионная служба и ее функции в финансовом контроле Возникновение и развитие аудита в системе финансово-хозяйственного контроля Классификация организационных форм аудиторского контроля Организация аудиторской деятельности Аудит рисков в бизнесе и их классификация Отличие аудита от ревизии финансово-хозяйственной деятельности и судебно-бухгалтерской экспертизы Принципы аудиторского контроля Предмет аудиторского контроля Объекты аудиторского контроля Метод финансово-хозяйственного контроля, аудита Международные и национальные стандарты (нормы) аудита Глава 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И КОНТРОЛЬНО-АУДИТОРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ Органолептические методические приемы Выборочные и сплошные наблюдения в финансово-хозяйственном контроле и аудите АКТ контрольной проверки инвентаризации ценностей на складе Расчетно-аналитические методические приемы Документальные методические приемы и их контрольно-аудиторские процедуры Взаимной выверки расчетов с дебиторами и кредиторами Глава 6. КОНТРОЛЬНО-АУДИТОРСКИЙ ПРОЦЕСС И ЕГО СТАДИИ Предысследовательская стадия контрольно-аудиторского процесса Исследовательская и завершающая стадии контрольно-аудиторского процесса Сетевые графики и применение их в контрольно-аудиторском процессе Аудиторский риск, его прогнозирование и оптимизация Основы научной организации контрольно-аудиторского процесса Научная организация труда в контрольно-аудиторском процессе Организация рабочего места аудитора с внедрением НОТ Глава 8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА Экономическая информация, ее классификация и назначение в контрольно-аудиторском процессе Кодирование экономической информации и ее использование в контрольно-аудиторском процессе Фактографическая информация и ее использование в финансово-хозяйственном контроле и аудите в условиях АСОИ Новые компьютерные технологии обработки информации в контрольно-аудиторском процессе Характеристика автоматизированных систем обработки экономической информации, функционирование и принципы построения Классификация технико-экономической информации и ее применение в контрольно-аудиторском процессе Проектная документация к созданию АСОИ и ее использование в контрольно-аудиторском процессе Особенности контрольно-аудиторского процесса в условиях АСОИ Аудиторская (экспертная) оценка стоимости объектов приватизации и аренды Особенности аудита финансово-хозяйственной деятельности совместных предприятий Особенности аудита деятельности акционерных обществ и предприятий-эмитентов Аудит формирования и использования капитала в предпринимательской деятельности Аудит акций, облигаций, векселей и других ценных бумаг Аудит эмиссии ценных бумаг и фондовые биржи Государственный контроль и аудит регистрации ценных бумаг Аудит эффективности внешнеэкономических операций Задачи, организация и функции финансового контроля и аудита в банках Контроль и аудит деятельности коммерческого банка Внутренний аудит в коммерческих банках Внутрибанковский контроль денежных билетов, монеты и других ценностей Контроль за соблюдением экономических нормативов в деятельности коммерческих банков Аудиторский контроль и оценка качества кредитного портфеля банка Аудиторский контроль по предупреждению убытков от кредитной деятельности коммерческих банков Аудит эффективности деятельности коммерческих банков по международным стандартам Аудит эффективности деятельности коммерческих банков по национальным стандартам Страховая деятельность и контроль ее организации в Украине Доверительные общества и аудиторский контроль их деятельности Аудит деятельности страховых компаний (акционерных обществ и предприятий — эмитентов облигаций) Аудит в Национальной депозитарной системе с электронным обращением ценных бумаг Инвестиционная деятельность и задачи ее контроля Объекты, источники информации и методические приемы аудита инвестиционной деятельности Аудиторская экспертиза инвестиционных проектов Аудиторский контроль капитальных вложений и ввод объектов и производственных мощностей в действие Контрольные обмеры строительно-монтажных и ремонтных работ Аудиторский контроль создания и внедрения новой техники Задачи, объекты, источники информации и методические приемы аудита результатов финансово-хозяйственной деятельности Источники информации для аудита финансовых результатов деятельности предприятия Аудит общих финансовых результатов деятельности предприятия Аудит финансовой стабильности, платежеспособности и ликвидности предприятия Аудит финансового состояния предприятия Аудиторский контроль использования оборотных средств Аудиторский контроль расчетных взаимоотношений и других активов и пассивов предприятия Обобщение результатов аудиторского контроля финансового состояния предприятия Задачи, объекты, источники информации и методические приемы аудита Аудиторская проверка состояния учета Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия Методические приемы обобщения результатов контроля и аудита Изъятия документов из текущего бухгалтерского Методика обобщения результатов внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности предприятия Обобщение результатов внешнего аудита по национальным нормативам Украины Методика составления акта (заключения) внешнего аудиторского контроля Баланса и финансовой отчетности Возмещение материального ущерба, выявленного финансово-хозяйственным контролем и аудитом Аудиторская оценка ущерба от нарушения хозяйственных договоров Профилактика недостатков и правонарушений в предпринимательской деятельности по данным контроля и аудита Комплексного аудита производственной Документы, предъявленные для аудиторского контроля о невозможности проведения аудиторского контроля Форма №2 “Отчет о финансовых результатах” (П(С) БУ 3) Форма № 3 “Отчет о движении денежных средств” (П(С)БУ 4) I. Анализ хозяйственной деятельности Анализ собственных оборотных средств Рентабельность собственного капитала Оценка платежеспособности и ликвидности I. Оценка платежеспособности и ликвидности предприятия II. Оценка финансовой устойчивости предприятия III. Оценка деловой активности предприятия IV. Оценка вероятности банкротства Оценка платежеспособности и ликвидности предприятия. Меры по улучшению финансового состояния и хозяйственной деятельности предприятия Что называется системой водоотведения? Скорость сточных вод в выпуске? Тема 1. Господарство українських земель в період від найдавніших часів до V ст. н. е. Тема 2. Розвиток феодальної системи господарства Тема 9. Економіка незалежної України в 90-ті роки ХХ ст. Оперативного управления финансами Бюджеты органов государственной власти Средства от продажи собственных акций Главный распорядитель бюджетных средств Удешевлению кредитных ресурсов Органы представительной власти Древние народы Северного Причерноморья и Кубани (меоты, киммерийцы, скифы, сарматы). Прикубанье в эпоху раннего средневековья. Тмутараканское княжество Социально-экономическая и политическая обстановка на Кубани и в Черноморье накануне и в годы первой русской революции. Итоговый тест по русскому языку за курс 5 класса Найдите слово, в котором звуков больше, чем букв. Формирование товарного ассортимента организации розничной торговли – залог успешного функционирования в условиях конкуренции Управление ассортиментной структурой розничного товарооборота и методы ее прогнозирования Анализ ассортиментной структуры розничного товарооборота ТКУП «Универмаг Беларусь» Оценка ассортиментной структуры розничного товарооборота ТКУП «Универмаг Беларусь» Оценка влияния факторов на ассортиментную структуру товарооборота Пути совершенствования деятельности ТКУП «Универмаг Беларусь» Улучшение работы с поставщиками Основные показатели работы по охране труда в Расход воды на наружное пожаротушение на 1 пожар в сельскохозяйственном предприятии, здании и сооружении Основные тенденции развития опасных природных явлений Часть 111 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них Чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом Глава 12 Аварии с выбросом радиоактивных веществ Факторов среды обитания на здоровье населения Антропогенное воздействие на гидросферу Охрана труда как безопасность жизнедеятельности в условиях Роль и место медицинского обеспечения в чрезвычайных ситуациях IУ Чрезвычайные ситуации социального характера Терроризм как реальная угроза безопасности Часть У Психологические аспекты чрезвычайной ситуации Личностные факторы, определяющие безопасность жизнедеятельности Основы защиты деловой информации и сведений, составляющих государственную и служебную коммерческую тайны Часть УII Экономическая безопасность социально-экономических систем: теория и практика Сущность экономической безопасности организации И комплекс мер по ее обеспечению Основные направления обеспечения экономической безопасности личности ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Економічний розвиток українських земель в епоху середньовіччя (V - ХV ст.) Господарство України козацької доби (ХVІ – ХVІІІ ст.) Економічний розвиток українських земель у ХІХ – на. поч. ХХ ст. Економічна політика українських революційних урядів Економіка радянської України Основні проблеми економічного розвитку незалежної України Глава 4. Экономическое развитие при феодализме Период первоначального накопления Глава 12. Соединенные штаты Америки Кризис крепостничества в первой половине XIX в. Экономическое развитие СССР после II мировой войны Кризис советской индустриальной системы Направление: 036401.65 «Таможенное дело» Тема 5. География промышленности мира. Б3.В.ДВ.5 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ СЕЛЬСКИХ Суточные расходы и годовое водопотребление Гидравлический расчет водопроводной сети ТЕМА № 17. Историческое развитие мусульманского права. Основные этапы развития Византийской империи. РАСЧЕТНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ Выбор энергетических средств и сельскохозяйственных машин для выполнения операций Расчет потребностей в топливо-смазочных материалах Организация работы агрегата в загоне Организация контроля и оценки качества работы Разработка мероприятий по охране природы при выполнении тракторных полевых работ Общая характеристика ОАО «Агро-Видзы» Браславского района Характеристика растениеводства ОАО «Агро-Видзы»Брасловского района Обоснование структуры поголовья Расчёт вместимости навозохранилища Технологический процесс раздачи кормов ПроизводственнОЙ преддипломнОЙ практикИ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА Дублирование работы руководителей и специалистов Основные сведения о предприятии (хозяйстве) Технического обслуживания автомобилей РАСЧЕТ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ Выбор СП по светотехническим характеристикам РАСЧЕТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК МЕТОДАМИ КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА И УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ РАСЧЕТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ТОЧЕЧНЫМ МЕТОДОМ. Расчёт освещенности от линейных источников Расчёт площади сечения проводов осветительной сети СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ ТИПЫ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. Плательщики и объект налогообложения Исчисление налога налоговыми агентами

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.147.211 (0.027 с.)