ТОП 10:

Инфопедия — категория Торговля: 37 Страница

Материала по категории - Торговля на сайте Инфопедия всего: 12028 страниц.

Торговля - 37 Страница

Інституції та засоби управління зовнішньою торгівлею на національному рівні Особливості міжнародної конкуренції. Стисло охарактеризуйте основні статті ГАТТ. У чому полягає основний напрямок діяльності СОТ? Теорія «технологічного розриву» Теорія конкурентних переваг Майкла Портера Що таке міжнародні «раунди» переговорів? Дайте їх загальну характеристику. Що таке стандарти на товари? Які наслідки для торгівлі може мати прийняття стандарту на товар? Що з цього приводу сказано в угодах СОТ? Яким чином держави обмежують міжнародну торгівлю банківськими і фінансовими послугами Які види фінансових гарантій ви знаєте? Чому вони важливі? Як ці гарантії здійснюються? Які країни є основними торговими партнерами України? Визначте перспективи подальшої співпраці з цими країнами. Які правові основи економічних відносин України з країнами-членами Європейського Союзу? Понятие международной экономики, предпосылки и этапы ее становления. Мировой рынок товаров и услуг, тенденции его развития Классификация стран, входящих в мировую экономическую систему. Современные тенденции развития мирового хозяйства. Международная экономическая интеграция: понятия, движущие мотивы, этапы интеграции. Мировые цены и их виды, демпинговые цены. Виды миграционной политики и международные организации, её регулирующие. Методы государственного регулирования курсов Валютный рынок forex - специфика Охарактеризуйте счет текущих операций платежного баланса. Характеристика международного финансового кризиса и его влияния на экономику Беларуси. Понятие «Мировое хозяйство». Основные этапы эволюции мирового хозяйства. Сущность МРТ и факторы его развития. Положительные и негативные аспекты глобализации. Пути преодоления бедности и отсталости. Обеспечение человечества энергией и сырьем. ЕС как наиболее развитое интеграционное объединение. Специфика функционирования мирового рынка товаров и услуг. Сущность международной торговли, основные формы и показатели МТ. Международная трудовая миграция: сущность, виды. Второй этап развития мировой валютной системы. Валютный курс: понятие, режимы установления. Понятие и принципы предоставления международного кредита. Заключительное положение договора Виды аукционов, их задачи и порядок организации Торговля лицензиями, ее особенности. Основные виды лицензионных соглашений. Субъекты, выполняющие инжиниринг. Основные формы договоров, регулирующие арендные операции в РФ. Договор аренды здания или сооружения. (ст. 650) Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг як Наукове пізнання комерційної діяльності дозволяє проникнути в глибину комерційних процесів і операцій розкрити їх структуру, внутрішні і зовнішні взаємозв'язки, виявити рушійні сили їх Комерційна діяльність як категорія, процес, функція Структура комерційної діяльності Принципи комерційної діяльності Чинники розвитку комерційної діяльності Функції торгівлі та параметри її ресурсного потенціалу Соціальна структура сфери торгівлі Організаційна структура торгівлі Види і класифікація суб'єктів комерційної діяльності Товар як об'єкт комерційної діяльності Характеристика особливих видів об'єктів комерційної Основні вимоги до об'єктів комерційної діяльності ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОПТОВОГО РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ Оптово-посередницькі господарські формування Інфраструктура оптового ринку Комерційні служби суб'єктів оптового ринку СИСТЕМА ЗВ'ЯЗКІВ НА ОПТОВОМУ РИНКУ ТА ЇХ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів на Господарський договір — це цивільно-правовий документ, призначенням, якого е правове закріплення відносно постійних взаємних економічних обов'язків між незалежними суб'єктами господарювання. Зміст договору постачання товарів і обґрунтування його ОПТОВІ ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ ТА ЇХ КОМЕРЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Критерії кінцевого вибору постачальника Оптові закупівлі товарів на основі товарообмінних Порядок укладання прямих договорів ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ НА ЯРМАРКАХ І ВИСТАВКАХ Порядок підготовки та проведення ярмарків в Україні і за Закупівля товарів на аукціонах Процедура підготовки та проведення тендерів Біржова торгівля як невід 'ємний складовий елемент оптового ринку здійснює постійний активний вплив на характер і сукупні обсяги оптового обороти. Товарна біржа, її роль та функції Організація біржових торгів товарами і сировиною Внутрішня особливість біржової торгівлі полягає в тому, що опосередковану участь в біржових торгах беруть не тільки найбільш зацікавлені учасники - клієнти, але й сам біржовий товар. Види оборудок і операцій на товарних біржах Організація закупівлі товарів через брокерські контори Організація експортно-імпортних оптових закупівель товарів Порядок регулювання оптових закупівель від інофірм Посередництво або договору-доручення. Структура і зміст зовнішньоторговельних угод і контрактів Організація підготовки і проведення гуртових операцій із Загальні норми ведення комерційних переговорів Підготовка до комерційних переговорів Під час комплектування груп для участі в ділових переговорах, слід обмежитися необхідним мінімумом учасників. Оформлення результатів комерційних переговорів Поняття і суть процесу товаропросування Форми і ланковість товаропросування Принципи і методи онтимізації товаропросування Поняття про товарний асортимент Найбільш повного його задоволення. Управління товарними запасами в оптовій торгівлі Форми оптового продажу товарів Організація та методи продажу товарів зі складів оптових баз Дрібнооптова форма продажу товарів СИСТЕМА ТОВАРОПОСТАЧАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ Вимоги до організації товаропостачання торговельної мережі Ефективні форми і методи товаропостачання Оперативний облік і контроль оптових закупівель товарів Комерційні спори і порядок їх розв'язання ВИДИ І ФОРМИ ПОСЛУГ НА ОПТОВОМУ РИНКУ Організація і комерційне забезпечення торгівлі послугами Інженерно-технічні (інжинірингові) оптові послуги мають місце в такій особливій досягненнями науково-технічного прогресу з метою отримання комерційного ефекту. Економічний ефект, який має місце при створенні і наданні оптових послуг, тісно пов'язаний із соціальним ефектом, але на відміну від нього, може бути оцінений за допомогою кількісних показників. Поняття роздрібної торговельної мережі і її соціально-економічне значення Класифікація роздрібної торговельної мережі Спеціалізація і типізація торговельної мережі Основні напрями розвитку і розміщення мережі магазинів Суть і зміст асортиментної політики в торгівлі Вплив чинників на побудову асортименту товарів у Методологічні підходи до формування асортименту товарів Регулювання і контроль асортименту товарів у Класифікація форм і методів продажу товарів Методи продажу товарів і умови їх застосування Організація дрібнороздрібної торгівлі Торгівля на ярмарках та базарах Порядок заняття торговельною діяльністю. Правила торговельного обслуговування населення Правила продажу основних груп продовольчих товарів Правила продажу основних груп непродовольчих товарів Особливості обміну непродовольчих товарів, на які встановлені гарантійні терміни використання. Особливості реалізації у цінених товарів Суть і значення торгівлі на ринках Підприємство ринку і його складові елементи Організація торгівлі на продовольчих ринках Організація торгівлі на речових ринках Асортимент послуг та його класифікація Розширення сервісного обслуговування як ефективний засіб конкурентної боротьби за покупця Організація сервісного обслуговування Створення сприятливих умов та стимулювання продажу послуг Ризики покупців під час придбання послуг КУЛЬТУРА ТА ЯКІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Критерії і показники рівня культури торговельного Психологічні фактори торговельного обслуговування Психологічна характеристика особистості Психологія спілкування в торгівлі Психологічні етапи процесу продажу товарів РИЗИК І ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Показники ефективності комерційної діяльності Суть і зміст комерційного ризику Аналіз і оцінка комерційного ризику Информационное обеспечение КД. Инвестиции как источник материально-технической оснащенности коммерческого предприятия. Державна політика та м/н система торгівлі. Мережа м/н економічних організацій і торговельних угод. Поняття і важливість принципу прозорості у системі ГАТТ/СОТ. Структура багатосторонніх договорів у рамках СОТ. Інституційний розвиток: політика підтримки та зміцнення СОТ. Особливості міжнародної торгівлі товарами. Застосування антидемпінгових заходів за правилами СОТ. Види субсидій у сільському господарстві (аналіз «скриньок» підтримки). Регулювання у сфері авторських прав, прав інтегральних мікросхем та нерозголошуваної інформації у рамках СОТ. Способи визначення країни чи місця походження товарів Основні правила угоди СОТ про правила визначення походження Огляд розвитку багатосторонньої торговельної системи СОТ після Уругвайського раунду. Сутність та принципи комерційної діяльності підприємства. Оцінка ефективності комерційних угод торговельного підприємства. Дослідження впливу товарних кредитів на ефективність комерційної діяльності торговельного підприємства Форми товаропостачання та умови їх ефективного використання. Процес управління комерційним ризиком Формы и виды сделок, опосредующих ком. операции Договор простого товарищества или совместной деятельности. Основные признаки и виды биржевых товаров. Решения о ценах и стимулировании сбыта. Назовите цель и задачи коммерческой деятельности. Перечислите направления комплексного исследования рынка Предложите мероприятия по снижению коммерческого риска Перечислите нормативные акты регулирующие поставку продукции в БР. Ассортимент товаров – набор товаров. Объединенных или сочетающихся по определенному признаку или совокупности признаков (вид, цвет, размер). Перечислите основные формы оптовой торговли. Опишите один из перечисленных методов продажи товаров со склада. Опишите классификационные признаки ярмарочно-выставочной торговли. Охарактеризуйте виды розничной торговой сети. Предложите наиболее выгодный комплекс розничных торговых услуг для привлечения покупателей. Место КД во внешней среде. Объекты, субъекты, инфраструктура КД и их характеристика. Коммерческая тайна (понятие, значение в КД, что является коммерческой тайной и не относится к ней) Характеристика средств рекламы в кино, на телевидении, по радио. КОММЕРЧЕСКИЕ СВЯЗИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ХОЗ. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Современная система товароснабжения как основа осуществления торгово-технологического процесса предприятия Управление коммерческой деятельностью торгового предприятия Технология управления товарными запасами на складе и в магазине Системный подход к организации коммерческой деятельности на рынке товаров и услуг Технико-технологическое обеспечение коммерческой деятельности на рынке товаров и услуг ЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ЗАКУП-Й РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОПТОВЫХ ЗАКУПОК Закупка товаров на выставках СУЩНОСТЬ И СОД-Е ОПТОВОЙ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ Роль и задачи торговой рекламы. Рекламные средства и их применение в торговых организациях. Понятие коммерции. Цели и функции КД. Взаимосвязь коммерции и маркетинга ППТН как объект хоз. связей в коммерции Организационные формы объединения предприятий, особенности их КД. Этот этап обеспечивает встречу спроса и предложения с помощью спец. Организационных форм взаимодействия. Формы и виды торговых сделок, опосредующих КО Классические виды договоров,регламентирующие отношения в КД Виды оферт. Порядок согласования. Торговые обычаи и их роль в КД Виды аукционов, их задачи и порядок организации. Договор об исключительной продаже товара. Общие условия и особенности договоров, регулирующих отношения посредников с их контрагентами. Состав организационной структуры службы материально-технического обеспечения производственного предприятия. Типы организационных структур службы сбыта промышленного предприятия. Способы торговли продуктами интеллектуального труда. Торговля лицензиями, ее особенности. Основные виды лицензионных соглашений. Инжиниринг, его виды и субъекты, выполняющие данные работы. Формирование товарного ассортимента розничного предприятия как один из способов увеличения объемов реализации продукции. Экономическая сущность и назначение арендных операций. Виды аренды . Основные формы договоров, регулирующие арендные операции в РФ Правовое регулирование кд на рынке продуктов интеллектуального труда. Способы выдачи патентов. Глава 1 РЫНОК ТОВАРОВ КАК СФЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИ-МАТЕЛЬСТВА В РОССИИ КОММЕРЦИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПОНЯТИЕ МЕТОДОЛОГИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕПЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ФОРМЫ И ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНАЯ И ОПТОВАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ИНВЕСТИЦИИ КАК ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ИНФОРМАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ЗАЩИТА КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗАДАЧИ И СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОПТОВЫХ И РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА ЛИЧНОСТЬ КОММЕРСАНТА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ Глава 7 ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТОВАРОВ ИЗУЧЕНИЕ СПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАЧЕСТВО И ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА ТОВАРОВ НА РЫНКЕ ЦЕН00БРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ ТОВАРООБЕСПЕЧЕНИЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ СВЯЗИ ИСТОЧНИКИ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, КОММЕРЧЕСКИЕ СДЕЛКИ И КОНТРАКТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ПРЯМЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ ОСОБЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ КООПЕРАЦИЯ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ДОВЕДЕНИИ ТОВАРОВ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОПТОВОЙ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ ОСОБЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ РАБОТЫ В РОЗНИЧНОМ ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ ФОРМИРОВАНИЕ И СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЦЕЛЕВЫХ РЫНКОВ ТОВАРОВ ОРГАНИЗАЦИЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ И ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ФОРМЫ ТОРГОВО-ПОСРЕДНИЧЕСКИХ СТРУКТУР РАЗВИТИЕ КОММЕРЧЕСКО-ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТОВАРНЫХ БИРЖ, ТОРГОВЫХ ДОМОВ, ЯРМАРОК И АУКЦИОНОВ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОРГОВЛИ К РЫНКУ МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ Глава 13 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Путешествия и открытия XVII — XVIII вв. Краткий перечень и характеристика основных этапов развития мировой гостиничной индустрии с древних времен до конца XX в. Краткий перечень и характеристика основных этапов развития гостиничной индустрии в России ТЕМА 4.1. ПОНЯТТЯ, СКЛАД І СТРУКТУРА СУБ’ЄКТІВ СИСТЕМИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ Характеристика роздрібних торговців Порядок створення роздрібного торговельного підприємства Організаційна побудова роздрібних торговців Класифікація, спеціалізація, типізація торговельної мережі. Типізація магазинів в сільській місцевості Основні напрямки розвитку і розміщення мережі магазинів ЗОНА ЗБЕРІГАННЯ І ПІДГОТОВКИ ТОВАРІВ ДО ПРОДАЖУ Поняття і класифікація асортименту товарів
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.035 с.)