Ряд питань, які внесені до іспиту, будуть поставлені в письмовій формі.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ряд питань, які внесені до іспиту, будуть поставлені в письмовій формі.ВР розглянула проект бюджету на новий рік.

17.Вкажіть варіант, у якому всі речення відредаговано правильно:

а) 1. На адресу професора надійшло багато вітальних листівок.

На мою думку, ви надто все ускладнюєте.

3. Завдяки допомозі друзів, ми швидко вирішили складні питання.

 

БІЛЕТ № 22

 

1. Прикладна суспільна інформологічна наука, яка досліджує методологічні засади готування в ЗМІ, повідомлень до публікування – це:

в) едитологія;

2. Визначте варіант, у якому правильно подано визначення поняття «мета редагування»:

д) трансляція повідомлень для отримання заданого соціального ефекту.

3. Одне з завдань редагування, яке полягає в тому, щоби привести повідомлення у відповідність із нормами прекрасного, – це …

д) естетизація повідомлення.

4. Той, хто встановив норму, наприклад, суспільство, Національна академія наук, Держстандарт, – це …

а) агент норми;

5. Інформаційна структура оригіналу (видання) має рівні номенів, сентенцій та …

в) сюжету;

6. Одиниця найнижчого рівня логічної структури повідомлення, яка описує характеристики (ознаки) об’єкта чи процесу, – це

а) норма;

д) поняття.

7. Символьний запис твердження науки (прийнятий у математиці, фізиці й техніці) або будова речовини (прийнятий у хімії) – це

в) формула;

8. Одиниця композиційної структури повідомлення, яка складається з кількох підпідрозділів (параграфів), – це

д) підрозділ.

9. Формалізований метод виправлення, під час якого з повідомлення видаляють елемент, що містить помилку, а замість нього вставляють інший, без помилки, – це …

в) заміна;

10. Вкажіть ряд, у якому зазначено всі найважливіші завдання редагування:

г) верифікація, адаптація, адвербіалізація, нормалізація, рецепціація, інтерпретація, уніфікація, політизація, мінімізація, деполітизація, етизація, естетизація;

11. Знайдіть варіант, у якому зазначено всі види конкретних норм:

б) лінгвістичні, психолінгвістичні, логічні, композиційні, наукові, видавничі, юридичні, політичні, поліграфічні, етичні, естетичні;

12. Доповніть таке визначення: «Логічна структура оригіналу (видання) має рівні понять, … та виведень»

б) тверджень;

13. Наказ щодо особового складу – це:

а) документ, який регламентує призначення, переміщення, звільнення працівника, відрядження, відпустки, різні заохочення, нагороди, стягнення;

14. Рецензія – це …

в) критичний аналіз та оцінка найчастіше наукової праці, мистецького чи художнього твору;

15. Знайдіть варіант, у якому подано тільки розпорядчі документи:

д) інструкція, положення, постанова, розпорядження.

16.Вкажіть варіант, у якому в офіційно-діловому стилі правильно подано всі конструкції на позначення часу:

в) 1. Заняття закінчилось об одинадцятій годині.

Всі зійшлись о дванадцятій годині тридцять хвилин.

Лекційне заняття розпочнеться о дев’ятій годині тридцять п’ять хвилин.

17.У якому варіанті всі речення відредаговано правильно?

б) 1. В обов’язки секретаря-референта входить ведення документації.

Консультації з дисципліни «Ділова українська мова» відбуваються щосереди і що п’ятниці.

Врешті-решт ми дійшли згоди.

 

БІЛЕТ № 23

1. Структура редагування включає:

г) редакторський аналіз, прийняття рішення й правку;

 

2. Редактор – це…

а) працівник ЗМІ, який здійснює редагування повідомлення перед його публікуванням;

3. Одне із завдань редагування, яке полягає у приведенні повідомлення у відповідність із нормами моралі, – це …

г) етизація повідомлення

4. Виконавець норми, наприклад, автор, редактор, конструктор, художник, – це …

б) адресат норми;

5. Одиниця найнижчого рівня інформаційної структури повідомлення, яка відтворює образ об’єкта (об’єктів), ознаки, процесу, зв’язку, кількості та відношення, – це …

г) номен;

6. Одиниця логічної структури повідомлення, яка ставить одному чи кільком поняттям у відповідність предикат і квантори, – це …

а) твердження;

7. Одиниця лінгвістичної структури повідомлення, яка об’єднує синтаксичними зв’язками одне чи кілька словосполучень і призначена для передачі інформації. Композиційна одиниця найнижчого рівня структури повідомлення – це …

б) речення;

8. Одиниця композиційної структури повідомлення, яка містить кілька підрозділів, – це …

г) розділ;

9. Формалізований метод виправлення повідомлення, при якому для усунення помилки елемент повідомлення переміщають в іншу позицію, – це …

д) переставлення.

10. Визначте варіант, у якому подано всі типи класифікації повідомлень:

б) образні (художні), понятійні (науково-технічні), образно-понятійні (публіцистичні);

11. Визначте варіант, у якому подано всі типи норм редагування:

в) параметри, списки, шаблони або зразки, структури чи моделі, положення;

12. Знайдіть варіант, у якому зазначено всі основні види ілюстрацій:

в) малюнки (художні – оригінальні й репродукції), рисунки (технічні), графіки, креслення, схеми, карти, фотографії;

13. За кількістю адресатів розрізняють службові листи:

в) звичайні, циркулярні та колективні;

14. Службові записки поділяють на …

д) доповідні й пояснювальні.

15. Акт, накладна, квитанція, відомість, рахунок, розписка, доручення належать до групи

а) обліково-фінансових документів;

16.Вкажіть варіант, у якому правильно відредаговано речення:

г) 1. По телефону прийнято оперативну інформацію.

2. Слухаючи звіт керівника управління, у присутніх виникали нові запитання.

За вказаною адресою знаходиться юридична консультація.

17.У якому варіанті всі фрагменти автобіографій відредаговано правильно?

г) 1. Я, Глинчук Віталій Васильович, народився 11 березня 1988 р. в м. Києві.

Батько – Іванець Дмитро Якович, 1963 року народження, менеджер зі збуту будівельних матеріалів підприємства «Демос».

Мати – Зубенко (дівоче прізвище – Трощук) Наталія Петрівна, 1965 року народження, завідувач сектора етнографії Національного музею історії України.

БІЛЕТ № 24

1. Предмет редагування – це:

а) приведення об’єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту;

2. Автор – це …

б) фізична особа, яка власною творчою працею підготувала повідомлення й зафіксувала його на носії інформації;

в) реципієнт, який сприймає

3. Одне з завдань редагування, яке полягає в тому, щоби до певних типів повідомлення, у які заборонено вносити виправлення безпосередньо в текст, додати такі коментарі, що опосередковано виправляють порушені норми, – це …в) інтерпретація повідомлення;

4. Один із трьох (а саме перший) етап комп’ютерного редагування, який полягає в готуванні редактором повідомлення для його опрацювання системою редагування, – це …

г) передредагування;

5. Одиниця інформаційної структури повідомлення, яка передає інформацію за допомогою предикативних зв’язків, – це …а) сентенція;

6. Інформація, зафіксована у вигляді точок (пікселів) на носії інформації, яку ЗМІ призначають для передачі реципієнтам, – це …в) ілюстрація;

7. Одиниця лінгвістичної структури повідомлення, яка об’єднує одне чи кілька речень і призначена для передачі інформації, – це …г) розділ;

8. Композиційна одиниця найвищого рівня структури повідомлення, яка складається з кількох частин, – це …в) том;

9. Методи виправлення, які використовують для опрацювання нетекстових компонентів оригіналу, – це б) спеціальні;

10. Знайдіть варіант, у якому подано всі види повідомлень за соціальним призначенням та читацькою адресою:

д) художні, публіцистичні, офіційні (ділові), наукові, популярні, інформаційні, виробничі (технічні), навчальні, довідкові, рекламні, дитячі.

11. Знайдіть ряд, у якому зазначено всі складові, які входять у структуру текстової частини оригіналу (видання):д) лінгвістична, композиційна, інформаційна, логічна.

12. Визначте варіант, у якому подано всі складові структури нетекстової частини оригіналу (видання):а) ілюстрації, таблиці, формули;

13. Службовий лист містить такі реквізити:

а) печатка, гриф затверджування, місце укладання чи видання;

14. Протокол – це …

а) документальне підтвердження колегіального розгляду, обговорення та вирішення справ, проблем організації чи її структурних підрозділів на засіданнях, нарадах, зборах тощо;

15. Договори, трудові угоди, контракти належать до групи …

г) господарсько-договірних документів;

16.У якому варіанті всі фрагменти резюме відредаговано правильно?

б) 1. Громадянство: громадянин України.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; просмотров: 92; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.015 с.)