ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Система доходів бюджетуМетоди та джерела формування доходів бюджету.

Доходи державного бюджету, їх суть, значення та джерела формування.

Доходи місцевих бюджетів, їх суть та джерела формування.

Податкові надходження як основне джерело доходів бюджету. Класифікація податків. Види прямого оподаткування і його роль у системі фінансового регулювання. Види непрямих податків, їхні переваги та недоліки.

Неподаткові доходи бюджету. Надходження від приватизації майна державних підприємств. Доходи рентного характеру. Інші неподаткові доходи бюджету.

Доходи від операцій з капіталом

Офіційні трансферти і їх роль у формуванні доходів окремих бюджетів.

 

Тема 5. Система видатків бюджету

Роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку.

Розпорядники бюджетних коштів.

Видатки державного бюджету, їх класифікація та напрямки використання.

Видатки місцевих бюджетів.

Бюджетне фінансування, Форми бюджетного фінансування: кошторисне фінансування, державне фінансування інвестицій, позички з бюджету державним підприємствам, державні дотації. Методи бюджетного фінансування.

Зміст і основні принципи кошторисного фінансування. Кошторис бюджетної установи: порядок складання, розгляду та затвердження. Види кошторисів.

 

Тема 6. Міжбюджетні відносини в Україні і система бюджетного вирівнювання

Міжбюджетні відносини в Україні: суть та мета. Порядок формування міжбюджетних трансфертів відповідно до положень Бюджетного кодексу України.

Розподіл доходів і видатків між ланками бюджетної системи: механізм розподілу доходів і видатків, розподіл видатків на функціональні повноваження між рівнями державної влади. Проблеми та напрями реформування міжбюджетних відносин в Україні. Світова практика міжбюджетних відносин.

Бюджетне регулювання, його суть та методи.

 

Тема 7. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування

Стан бюджету: рівновага доходів і видатків, бюджетний надлишок, бюджетний дефіцит. Бюджетний дефіцит: суть, види та причини виникнення. Джерела фінансування та заходи щодо подолання дефіциту бюджету в Україні.

Взаємозв’язок дефіциту бюджету і державного боргу.

 

Тема 8. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу

Державний борг, його структура. Внутрішній та зовнішній державний борг.

Обслуговування державного боргу. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу. Управління державним боргом.

Проблеми і напрями удосконалення управління і обслуговування державним зовнішнім боргом України. Державний борг та особливості боргового фінансування Державного бюджету України.

 

Тема 9. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку

Необхідність видатків бюджету на розвиток економіки. Склад видатків бюджету на економічну діяльність.

Форми фінансової підтримки підприємств: фінансова допомога за рахунок бюджетних асигнувань, допомога за рахунок коштів Державного інноваційного фонду України, податковий кредит.

Необхідність розвитку та фінансова підтримка малого бізнесу в Україні.

Бюджетні інвестиції. Роль бюджету у здійсненні інвестиційних програм. Суть та види інвестицій.

Видатки бюджету на науку. Організація наукових досліджень і джерела їх фінансування. Фінансування наукових досліджень у відомчих наукових закладах. Кошторисне фінансування наукових закладів і наукових програм.

 

Тема 10. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу

Соціальний захист як складова соціальних гарантій населенню. Види державної допомоги сім¢ям з дітьми та державна соціальна допомога малозабезпеченим сім¢ям, порядок їх призначення та виплати.

Адресні субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та пічного палива, скрапленого газу.

Індексація грошових доходів населення. Допомога на поховання.

Пільги і допомога ветеранам, громадянам, що мають особливі заслуги перед державою і громадянам похилого віку.

Фінансове забезпечення та фінансування розвитку освіти. Склад видатків на освіту за функціональною та економічною класифікацією. Джерела фінансування освіти.

Видатки на загальноосвітні школи. Оперативно-сітьові показники, що характеризують діяльність школи. Система оплати праці вчителів школи. Система ставок, додаткові види зарплати, норми навантаження та порядок тарифікації педпрацівників. Планування фонду зарплати педагогічного, адміністративно-управлінського та обслуговуючого персоналу школи.

Видатки на школи-інтернати. Особливості кошторисного фінансування шкіл-інтернатів.

Видатки на дошкільні навчальні заклади. Основні виробничі показники та джерела фінансування. Планування видатків на оплату праці та інших поточних і капітальних видатків дошкільних навчальних закладів.

Видатки на підготовку кадрів. Структура, джерела фінансування та основні виробничі показники вищих навчальних закладів. Система оплати праці науково-викладацького персоналу та планування поточних і капітальних видатків вищих навчальних закладів.

Видатки на заклади культури і мистецтва. Склад видатків на культуру і мистецтво за функціональною та економічною класифікацією. Джерела фінансування закладів культури і мистецтва.

Видатки на охорону здоров’я. Склад видатків на охорону здоров’я за функціональною та економічною класифікацією. Фінансове забезпечення охорони здоров’я. Показники, що характеризують діяльність установ охорони здоров’я. Система оплати праці медичних працівників: посадові оклади, підвищення посадових окладів медичних працівників, доплати працівникам охорони здоров’я.

Видатки на фізичну культуру. Джерела фінансування фізичної культури. Склад видатків на фізичну культуру за функціональною та економічною класифікацією.

 

Тема 11. Видатки бюджету на оборону та управління

Видатки бюджету на державне управління. Система органів та склад видатків на державне управління. Система оплати праці працівників органів державного управління. Планування поточних та капітальних видатків органів державного управління.

Видатки на оборону. Склад видатків на оборону за функціональною та економічною класифікацією. Джерела фінансування оборони.

Видатки бюджету на правоохоронну діяльність і безпеку держави.

Видатки бюджету на міжнародну діяльність.


Список рекомендованої літератури

Основна література

1. Конституція України: Прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996р. – К.: Офіційне видавництво Верховної Ради України, 1996. – 115с.

2. Бюджетний кодекс України від 15 грудня 2014 року № 2456-VI.

3. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI.

4. Про Державний бюджет України на 2016 рік: Закон України від 30 грудня 2015 року № 4282-VI

5. Про Державний бюджет України на 2015 рік: Закон України від 23 грудня 2014 року № 2857-VI.

6. Про Державний бюджет України на 2014 рік: Закон України від 28 грудня 2013 року № 2154-VІ.

7. Про Державний бюджет України на 2013 рік: Закон України від 26 грудня 2012 року № 835-VІ.

8. Про освіту: Закон України від 23.травня1991 № 1060 - ХІІ. // Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. – 159с.

9. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 року № 651 - ХІV. // Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. – 159с.

10. Про дошкільну освіту: Закон України від 11 липня 2001 року № 2628 - ІІІ. // Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. – 159с.

11. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2013 року № 2984 - ІІІ. // Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. – 159с.

12. Про професійно-технічну освіту: Закон України від 10 грудня 1998 року № 103/98 - ВР. // Законодавство про освіту: К.: Парламентське видавництво, 2002. – 159с.

13. Основи законодавства України про культуру: Закон України від 16 квітня 1995року. // Законодавство про культуру: К., Парламентське видавництво, 2001.

14. Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім`ям з дітьми": Закон України від 22 березня 2001рок № 2334 - ІІІ.

15. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97 – ВР. // К.: Парламентське видавництво, 2006. – 80с.

16. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII.

17. Європейська Хартія місцевого самоврядування: ратифіковано Законом України від 15 липня 1997 року № 452/97-ВР.

18. Про Основні напрями бюджетної політики на 2014 рік: Верховна Рада України, Постанова від 22 травня 2013 р. № 4824-VІ.

19. Про схвалення Прогнозу показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2011 - 2013 роки: Кабінет Міністрів України, Постанова від 12 вересня 2009 № 988.

20. Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів: від 23 травня 2007 р. № 308-р / Кабінет Міністрів України, Розпорядження.

21. Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій: від 28 лютого 2002р. № 228 / Кабінет Міністрів України, Постанова.

22. Про затвердження Порядку призначення і виплати Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям: від 24лютого 2003р. № 250 / Кабінет Міністрів України, Постанова.

23. Про впорядкування надання населенню субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового палива: від 10січня1996р. № 31 / Кабінет Міністрів України, Постанова.

24. Про вдосконалення механізму надання населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового палива: від 22 травня 1996р. № 541 / Кабінет Міністрів України, Постанова.

25. Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: від 30серпня 2002р. № 1298 / Кабінет Міністрів України, Постанова

26. Про бюджетну класифікацію: від 14 січня 2011 р. № 11 / Міністерство фінансів України, Наказ.

27. Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету: від 25 листопада 2008р. № 495 / Державна казначейська служба України, Наказ

28. Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ: від 26 вересня 2005р. № 557 / Міністерство освіти і науки України, Наказ.

29. Про затвердження типових штатних нормативів денних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів: від 29 серпня 1996р. № 264 / Міністерство освіти України, Наказ.

30. Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров`я та установ соціального захисту України: / Міністерство праці і соціальної політики України, Наказ.

31. Алексєєв І.В. Бюджетна система: навч. посіб. / І.В. Алексєєв, Н.Б. Ярошевич, А.М. Чушак - Голобородько – К.: Хай-Тек Прес, 2008. – 376с.

32. Артус М.М. Бюджетна система України: навч. посіб. / М.М. Артус, Н.М. Хижа. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2005. – 219с.

33. Василик О.Д. Бюджетна система України: підруч. / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. – К.: ЦНЛ, 2004. – 544с.

34. Карлін М.І. Бюджетна система України: навч. посіб. / М.І. Карлін. – К.: Знання, 2008. – 428с.

35. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / За ред. М.Я. Азарова. – К.: НДФІ, 2006. – 632с.

36. Опарін В.М. Бюджетна система: навч.метод.посіб. / В.М. Опарін. – К.: КНЕУ, 2002. – 333с.

37. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: навч. посіб. / Ю.В. Пасічник – К.: Знання Прес, 2002. – 495с.

38. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: навч. посіб. / Ю.В. Пасічник - К: Знання Прес, 2006. – 607с.

39. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: навч. посіб. / Ю.В. Пасічник – К.: Знання, 2008. – 608с.

38. Старостенко Г.Г. Бюджетна система: навч. посіб. / Г.Г. Старостенко, Ю.В. Булгаков – К.: ЦНЛ, 2006. – 240с.

39. Фещенко Л.В Бюджетна система: навч. посіб. / Л.В. Фещенко., П.В. Проноза, Н.В. Кузминчук - К.: Кондор, 2008, - 440с.

Допоміжна

40. Базилевич В.Д. Державні фінанси: навч. посіб. / В.Д. Базидевич, Л.О. Баластрик. – К.: Атіка, 2002. – 368с.

41. Василик О.Д. Державні фінанси України: підруч. / О.Д. Василик, К.В. Павлюк - К.: ЦНЛ, 2003. – 608с.

42. Загорський В.С. Фінанси: навч. посіб./ В.С. Загорський, О.Д.Вовчак, І.В.Благун – К.: Знання, 2008. – 247с.

43. Карлін М.І. Державні фінанси України: навч. посіб. / М.І. Карлін – К.: Знання, 2008. 348с.

44. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України: навч. посіб. / О.П. Кириленко. – К.: НІОС, 2000. – 384с.

45. Кириленко О.П. Фінанси: навч. посіб. / О.П. Кириленко. – Тернопіль: Астон, 2004. – 140с.

46. Кудряшов В.П. Курс фінансів. / В.П. Кудряшов. – К.: Знання, 2008. – 431с.

47. Місцеві фінанси: підруч. / за ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677с.

48. Опарін В.М. Фінансова система України: навч. посіб. / В.М. Опарін. – К.: КНЕУ, 2005. – 286с.

49. Оспіщев В.І. Фінанси: навч. посіб. / В.І. Оспіщев. – К.: Знання, 2008. – 567с.

50. Петленко Ю.В. Місцеві фінанси: опор. конс. лекцій / Ю.В. Петренко., О.Д. Рожко. – К.: Кондор, 2004. – 282с.

51. Рева Т.М. Місцеві фінанси: навч. посіб. / Т.М. Рева., К.Ф. Ковальчук. – К.: ЦУЛ, 2007. – 208с.

52. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: навч. посіб. / О.О. Сунцова. – К.: ЦНЛ, 2006. – 677с.

Інформаційні ресурси

53. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [сайт http //www.me.gov.ua].

54. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [сайт http//www.kmu.gov.ua].

55. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [сайт http//www.minfin.gov.ua].

56. Офіційний сайт Державна служба статистики України [сайт http//www.ukrstat. gov.ua ]

57. Офіційний сайт Чернівецької області [сайт http//www.bucoda.cv.ua].

58. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського [сайт http// www.nbuv.gov.ua].

59. Офіційний сайт Національної парламентської бібліотеки [сайт http//www.alpha. rada.kiev.ua ].

60. Офіційний сайт Електронної бібліотеки Львівської комерційної академії [сайт http//www.dev.lac.lviv.ua/lib].

Офіційний сайт Наукової бібліотеки ім. Максимовича [сайт http//www.lib-gw. univ.kiev.ua].


Питання з дисципліни

1. Характеристика та склад видатків на економічну діяльність держави.

2. Характеристика касового виконання державного та місцевих бюджетів.

3. Охарактеризуйте суть, значення та функції бюджету.

4. Форми фінансової підтримки підприємств.

5. Охарактеризуйте склад та структуру видатків місцевого бюджету.

6. Видатки бюджету на науку.

7. Суть та структура бюджетного механізму.

8. Характеристика методів управління державним боргом.

9. Суть та структура доходів державного бюджету.

10. Система соціальних гарантій населення в Україні.

11. Охарактеризуйте склад видатків державного бюджету.

12. Порядок призначення та розрахунок державної допомоги сім'ям з дітьми.

13. Доходи місцевих бюджетів.

14. Житлові субсидії як фінансовий аспект соціальних гарантій населенню.

15. Бюджетна політика держави.

16. Обслуговування та управління державним боргом.

17. Порядок складання, розгляду і затвердження державного бюджету.

18. Система освіти на Україні.

19. Порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів.

20. Джерела фінансування та склад видатків на освіту.

21. Організація виконання бюджетів.

22. Система оплати праці працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ.

23. Суть та види бюджетного дефіциту.

24. Оперативно-сітьові показники діяльності шкіл.

25. Причини виникнення та джерела покриття бюджетного дефіциту.

26. Бюджетне фінансування, його форми та методи.

27. Суть та складові бюджетної програми.

28. Особливості складання та виконання кошторису бюджетної установи.

29. Суть, етапи становлення, структура бюджетної системи України.

30. Види, форми і методи бюджетного контролю.

31. Органи управління бюджетною системою України.

32. Додаткові види зарплати та порядок тарифікації вчителів школи.

33. Принципи бюджетної системи України.

34. Особливості кошторисного фінансування шкіл-інтернатів.

35. Суть та значення бюджетної класифікації України.

36. Суть, значення та джерела фінансування дошкільних навчальних закладів.

37. Характеристика програмно-цільового методу планування бюджету.

38. Принципи побудови та складові частини бюджетної класифікації.

39. Бюджетне планування: суть, значення та методи.

40. Структура та джерела фінансування вищих навчальних закладів.

41. Бюджетне прогнозування: суть, значення та методи.

42. Видатки на фізичну культуру і спорт.

43. Суть та мета міжбюджетних відносин.

44. Система закладів та фінансове забезпечення охорони здоров'я.

45. Порядок формування міжбюджетних трансфертів відповідно до положень Бюджетного кодексу України.

46. Основні виробничі показники діяльності закладів охорони здоров'я.

47. Суть та методи бюджетного регулювання.

48. Система оплати праці медичних працівників.

49. Зміст і основні принципи кошторисного фінансування.

50. Планування поточних та капітальних видатків на державне управління.

51. Відповідальність учасників бюджетного процесу за порушення бюджетного законодавства.

52. Видатки на національну оборону.

53. Стадії та складові бюджетного процесу.

54. Оплата праці працівників органів державного управління.

55. Оцінка ефективності бюджетної програми

56. Індексація грошових доходів населення.

57. Бюджетні запити: їх суть, необхідність складання та аналіз.

58. Видатки на заходи культури і мистецтва.

59. Бюджетний розпис. Порядок внесення та оформлення змін до розпису.

60. Суть та види державного боргу.

61. Учасники бюджетного процесу.

62. Порядок та організація здійснення видатків з бюджетів

63. Роль бюджету у здійсненні інвестиційних програм.

64. Особливості затвердження та виконання місцевих бюджетів.

65. Характеристика та мета функціонування Державного фонду регіонального розвитку.

66. Казначейське обслуговування виконання бюджетів.

67. Поняття та значення фінансової децентралізації місцевих бюджетів.

68. Правові засади функціонування бюджетної системи України.

 

Критерії оцінювання відповідей студентів

 

Державний екзамен з дисципліни «Бюджетна система» є одним з видів підсумкового контролю знань студентів.

У процесі контролю оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою з урахуванням характеру засвоєння знань, якості відповідей на питання білету, який включає два теоретичних питання, три тестові завдання та рішення практичного завдання.

Рівень знань оцінюється за наступною шкалою:

1. 90-100 балів – виставляється за правильні, впевнені, глибокі, повні та обґрунтовані відповіді на теоретичні питання білету і додаткові питання, правильне рішення практичного та всіх тестових завдань.

2. 85-89 балів– виставляються за такими підходами:

- правильну, впевнену, повну відповідь на теоретичні питання білету та додаткові, але в рішенні практичного завдання, при умові дотримання методики рішення, допущено помилку в арифметичних розрахунках;

- правильне та повне рішення практичного завдання, але при відповіді на одне-два теоретичних питання білету та додаткові питання допущені деякі неточності та незначні помилки.

2.75-84 бали– студент демонструє загалом добрі знання матеріалу, але його відповіді містять помилки, які він з допомогою викладача може виправити та дати правильну відповідь. Під час виконання практичної частини допускає дві арифметичні помилки, але хід розв’язку відтворює повністю, і одне тестове завдання вирішено неправильно.

3. 65-74 бали– виставляється за такими підходами:

- при відповіді на всі теоретичні питання білету та додаткові питання допущені помилки або не повністю розкрито їх суть, правильне рішення практичного завдання та допущена 1 помилка в тестових завданнях;

- відповідь на два теоретичні питання білету та додаткові питання не повна, порушена логічність і послідовність відповіді, практичне завдання вирішено не повністю та допущена 1 помилка в тестових завданнях;

- свідома з помилками відповідь на всі теоретичні питання білету та додаткові питання, порушена логічність та послідовність відповіді, правильне рішення практичного завдання та допущена 1 помилка в тестових завданнях.

4. 60-64 бали– виставляється за мінімально допустимий рівень знань з дисциплін та часткове виконання практичного завдання. Низький рівень прийняття управлінських рішень та вироблення пропозицій по конкретній виробничій ситуації, допущено 2 помилки в тестових завданнях.

5. 35-59 балів– виставляється за несвідому, зі значними помилками, відповідь на теоретичні питання білету та додаткові питання, необґрунтованість суджень, недостатньо розвинуту самостійність мислення, неправильне рішення практичного завдання.

6. 1-34 бали– виставляється студент не зміг розкрити теоретичні питання білету, допустив багато помилок, які не зміг виправити самостійно та не виконав практичне завдання.

7. 0 балів – студент не з’явився на екзамен.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.044 с.)