Есе артады (конденсатор эн-сы)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Есе артады (конденсатор эн-сы)5: h=5t-5t2

С

Рад/с

М

М/с

Кг

М(орын ауыст)

5:25 есе артады(ток күші;маг өріс эн-сы)

5:25 есе кемиді(қаш.арт,кернеулігі)

5:25есе кем(шам.кед.тұрақты)

5:25есе кемиді(электр қуаты)

А

5:36есе кемиді(тарт күш)

Есе артады(газ темп)

Есе артады(индуктивтілік кедергісі)

5:-5π2cos πt

Есе азаяды(кернеу)

5:5есе кемиді(индук кемісе; маг өріс энер-я)

5:5есекемиді(индуктив; маг өріс энер)

А

5:ток көзі..1Кл

5•0,5с

5•10м

5•11 м/с

5•150м

5•5есе азаяды (кернеу)

5•5есе арт.

5•5есе арт.(газ темп)

5•7А

5•h=5t-5t2

5•ток өз-ң… 1Кл

Н

С

Н

Есе артады

50:250

Рад/с

50•∆А=50Дж

50•250

50•314 рад/с

50•А = 50 Дж.

500*500км: 0

К.

500: 250

500: V/500 (жылдамдығының модулі)

К

Км;0

Н

М/с

С

М/c

М

50001001: 12 м/с2

С

КВт

50001025102•20 кВт

М/с

К

50005:XL=15.7 Ом

50010* 10 с

50010•10 мкФ

Дж.

Дж

Тл

50015:4,2*105Па

КН

500162*8МН

М

5002110171…• ≈53

50021101713108.. : 53

500211017131086621: =53

50021107131086621034:≈53

500244103*22кг

500252*40c

5003* 6 нФ

Н

500310: 6·10ˉ9 Ф

50031051025: 4*106 Дж

5003106•6·10-9 Ф.

5003152102:21%

50032*0,8Дж

Дж

500327098...:2,24*106Па

К

МКл

Мм

Дж

В

Кг

КВ

5005000: 8*10-4 Гн

500661034: 1,325*10-27кг*м/с

5006631034:≈ 1,325*1027 кг*м/с

50066310343108:4*10-19Дж

50066310343108:4,42*10-36кг

50080•4 Дж

Дж

Н

КН/м

5010102:2,5*105Дж

501019:7,5*1015Гц

Дж

5010766.. •4 10-19Дж

5010766..:4*10-16Дж

Н/см

501170: 5*103 кг/м3

5012 лиф.жоға*550 Н

Н

Н.

Гн

5015727: 10 Ом.

Ом

50161019:8*10-15 Дж

501610192*16·10-4Н

50161019200:16*10-16Н;тік төмен

50170: 5*103 кг*м3

А

50200:4м2

50200•16∙10-16Н; тік төмен.

50200200..•20м

М

Мм

А

502025*0,5м/с

502025: 0,5 м/с2

502025:0,5м/с2

Н

50220:-0,4м/с2:10м/с2

50221000310:4*103Па

Ом

502410210:0

Кг

Гн

50250*5·10-3

502660:1,5*10-2 Вб

50270:104 кг/м3

Тл

50302102*20Дж

Дж; 2,5 Дж

Дж

М

М

503040:0,75

Нм

504:0,08м/с2

504002•12,5 кПа.

504102*125Н

Дж

504106:2*106 дж

Н

50420015:Ім=2,83А, і=-2,83А

5044103* 2,2 кг

М

МГн

А

5050: 50Дж өзгермейді

Дж-ге тен

5050•50Дж-га өзгермейді

5050•50Дж-ға тең

505000: 8·10-4 Гн

506121810361023:3,2*1018

50632500310003..*45кДж

КДж.

50660: 1,5*10-2 Вб

506621034.... •0,025 нм

Нм

Нм.

Па

Дж

Н

H

510: 6,7 км/сағ

М

510:2м/с2

510:U1/U2

510•25 м.

510•5В10+0n1à3Li7+2He4

Дж

51000:5*10-9кл

5100102: 5

С.

КПа

Па

КДж

5100222102:4кПа(кемімелі жоғары)

С; -5 м.

Кг.

51010:-8*10-19Кл

510101619:8*10-19Кл

Дж

510121000:5*10-9кл

5101424: күшееді, себебі жол айырмасы жарты толқындардың жұп санына тең.

5101424: күш тол жұп..

5101424: күшейеді, с.ж.ай.жар.тас.ж.с. тең

5101424•күш…толқ. жұп ...

51015•1 м/с2

5102*-10м/с

5102*ύ=5+10t

М/с

С

М/с

М

М/с

5102:υ=5+10t

5102• 125 м.

C

51023:35кг*м/с

5103400:2,5м/с2

51037175:V=1435м/с

Кг

5106001:4*103В

5107011..:2,5*1017

5107150003:108Н

См

См.

5110*220Ом

Ом

511025:1м/с2 1-бағытымен

511025•1 м/с2,F 1бағ-мен

Ом; 3Ом

М

512•2 ОМ;3 Ом

Кг

Дж

Кг.

5123450029228103....: 4

51234529103: 5

5128:0,8м/с2Ғ1бағытымен

513•d=15,6 см; f=78 см.

5144102: 40%

Гн.

Гн

М/с

5152:75 H

51545*2,5В

51545:2,5

В

КПа

КПа.

52* 3 кДж артты

52* 40 Н/м

Кл

52•10 Кл

520:бірқалыпты

520036100667...:8,8м/с2

520171022:0,425*10-2мм2

520171022•0,425∙10-2мм2

Дж

5202461012.. •0,01м

М

Дж

М/с.

См

5210791103166..*1,4км/с

Км/с

521161019...•3 В

В

М

522050* 500 Ом

Дж

5234107●2 сағ.

524200:420Дж/кг*К

Есе

5251*0,5м

525102*=16Дж

КДж

М

5270270: 0,63.

5270450: 45%, 167 0С.

52727:0,63

527450:45%,167С

527450•35 %, 52 0С

Л

МкКл,1мк Кл

5300*225нк

НДж

530011012*225нДж

См

Н

Дж

Дж

М/с

Дж

532102•8 м/с

533: .

533:π /3

Дж

Гц

5360•А=7,5 Дж.

5380: 16г/м3

Г/м3

54:S(t)=5t+2t2, үдемелі

54:S(t)=5t+2t2;V0=5м/c;a=4м/c2

540752:3,6*104Па

541035003463*150кПа

КПа

54105•2 МДж.

5410726*=2кг

М/с

542:7,5

542105:1*10-6Кл/м2

5422*56,25

Моль

С

544:Х=0.05sin(2π/4t+π/4)

Вт

5460075:F=30kH

М

546300610230453: 613 л.

54630061023453:≈613 л

Км

55* 150

55:E1-E

А.

550:I=2A

М

Пайыз

55453102..•750 Вт.

Вт

56:6/5

560240* 4,4 м/с

560240•3,8 м/с.

564:8*10-4Кл

56439222…•15 МэВ.

МэВ

М, 27,4м/с

572:q1==-6q,q2=2q,q3=2q

57311212:2q ж\е 2q

575*1,5В

КДж

575:q1=1q,q2=3q,q3=3q

57800310* 390 кПа

580* 15,4 Н

КН

583312032: 100км

584222•16 (кг·м) /с.

В

6 * 2 Ом

6* 60 м/с

Есе артады

6:2,45 есе артады(маят.терб.период)

60:600С

600:0,5*106Гц

60001000: 57%.

6000105*40 см3

6000105:4см3

60003630* 2000 Н

60004103831:6,1*103м/с

600100 * 60 Дж

600100•57 %.

60010450* à =60º С

60010450:600

60010616…• 597 В

600106161* 597 В

В

6001418103831: 9,1*10-2 кг/м3.

600171018662*=5 фотон

М

6002152.... •≈400∙10-12Ф

6002152…*4·10-10Ф

60021520885101: =400*1012Ф

6003 * 1800 Дж

6003108*0,5·106Гц

600310810102*5·1014кл

600310810982: 5*10-14 Кл

Вт.

Вт

КВ

Кл.

КН/м

6003630•≈2000 Н

6005:18*104Дж

6005:5 км/сағ

М/с

6006*1,8 м

Н

6009006003230012: 1,73.

60100:5*107Дж

Вт

Дж

Н

6011075*=971Дж

6011075•≈1кДж

60122* 2√3

601418103831*=9,1·102кг

601418103831:9,1*10-2кг/м3

6015002 * 0,025 м

602:120м\с

6020 * 20 км

602002* 0,12 кН

М/с

П м/с

60210232103*0,33·10-26кг

Н

КН

602540 * 500 Дж

М/с

Н

603*6,3А

6030:√3

6030:300000/√3км/с

6030•√3

6030•с/√3

60303108*300000/√3км/с

М

603102•1,8кДж

603514*82 кДж

М/с

6040*80%кг

6040:36км/сағ

6040:80%-ға кемиді

60403108*2·108м/с2

60403108:2*108 м/с

6041:4,8*103Н

6041•6·103 Н

6045..•√2 300000/√3 км/с

6045: √2с/√3

6045:√2*300000/√3км/с

6045:50%-ке кемиді

6045•√2∙с√3

604560324522:

Кг

605* 5 км/сағ

Дж

60520*60клДж

МкДж

6052060: 3*10-5 Дж

605402 * 3,8 м/с

605406005*160см2

Мкдж

606015060:0,25м/с2

6064600876012*8,7

6065:70км/сағ

М

Дж

607240* V=5 м /c

6080: 64км/сағ

60885101225:4*10-8Дж/м3

КН.

6090:1,73

6090•1,5 м/с2 *1,73

Км

610143:≈13,3*1014 Гц

6101436631034161019: 13,3*1014 Гц.

6102*180м

6102*60м/с

М/с

С, 11м/с

М/с

6103* 1,8 В

В

61032250•135·106 Дж.

61032250102:135*106

61043108*4·10-4с

6105120* 0,5 мкФ

МДж

МДж

61057108860* =1,7 мДж

МДж

61070015: 2,5*104 н/Кл

610721072104: =9*104Н/Кл

610741014:1,25

612* 2 А

М

Вт

М

61500•4500м

61512•3А

615860:жоқ кедергі әр түрлі болады

615860005*Жоқ.ток көз.әр..

В

А.

62:3 есе ұлғаяды(энер)

Есе азаяды

См

См

62•3А

62•3есе ұлғ.(энергия)

620:120кг*м/с

620053*=710 м/с

620053:500000м22

620053•500 000 м22

621034911031310*2,4-12

Кг

6220* 37

С

МФ

62830: 1800

63*2А

А

63:18 м/с2

НКл

М/с

630*120

630401•1,2·106

Ом

63104* 7,5 мДж

М

М

63209010...:0,75

КВт

636:6м/с2

6360:7,9Н, оңт батысқа

М/с

М/с

64: 3 есе кемиді

64:0м/с2

Есе кемиді

64•0 м/с2

6400982.. •6∙1024кг,…

6400982:6*1021кг

6400982667101122: 6*1024 кг

А

645* 3 см

Н

65325102*3250Дж

Дж

660*1000В/м

6610379103:2*1014дж

661038103*2·104Дж

6610721019…•3∙103 Вт.

66107210192103661:3*103Вт

66107351019…•≈ 104 Вт.

661073510191: 104 Вт

66107351019103661034:104Вт

662103491.. •2,4∙10-12 м.

6621034911031:2,4*10-12 м

66210349110313108: 2,4*10-12 м.

66210349110313108: 2м*10-12м

66210349110313108:2,4*10-12м

6631034.. •≈24 нм

Пм

667101122364..* =5,6 км/с

Км/с

КДж

6691019210* = 80 нм

6720033106*=39,5 кг

68*10км/сағ

М/с

680380012*=21,3 В

С

6860220375•1,33

68606803746*1,33

6941:2,86*103Вт

694107.. •104Вт

694107:104Вт

694107…•2,86 103Вт

70*0,5 с

70:200

Дж

70•200

70•70Дж

700227*77º

7003:бензинде(710кг/м3)

700310003:0,7

7003510* 87,5 мДж

701482181: 5,9 м/с.

М/с

7030:50км/сағ

М/с

7042*40%

70616 * 12%

70635•4 м/с.

707:36км/сағ

7072*3500Н

Кв/м

С

710033* 7,1 г/см3

710310003*m1<m2

72:20√2м/с(қоз жылд)

Мин

72010* 20м/с

72010295: 10 м/с2.

М/с2

72010295:V=300м/с

72010295:а=10 м/с2

72010295•υ=300м/с

72020*220м/с

720220*44мВт

7206621034*3,1·10-36 кг

7206621034• ≈9,2·10-28кг

7206631034:0,03*10 -31 кг

7206631034•0,03·10-34 кг.

7207102:≈29м

721000108:2,5*108дж

72103120*0,84 Дж

721036*300 м

М

722077*5с

С

С

7230*24м/с

7230*42 км/сағ

7230: 42,4 км/сағ

М/с

М

Г.

Гр

725414*490 м

7257:13

72600*5,4 кг

7264*11%

7270*3500Н

72727*70%

73:4

73002831*=500 м/с

73102627…•0,59 Па

Па

731142...•α - бөлшек.

731142:24He

731142:а-бөлшек

731142•42He

73218410564*15 МэВ

М/с.

МэВ/нуклон

74•73Li

Па

75*50 кДж

750* 10,2 м

Дж

Мм

750032*2,7 МДж

М

750313222*3А

7509120831244:64,4 кг/м3

Дж

751014:400 нм.күлгін

Нм

Кг

Кг

7521018:47

75231031..*1,035 Дж

754203:300

75554200•10С

7555420010003:≈10С

М/с

76: 8м/с2

7603:бензин(710кг/м3)

7603• Бензин ….

М

760722112*=460 м

77222121…•3,3 МэВ.

МэВ

М

7753108:3,9*1014Гц

Электрон саны)

78:7

78:жұтылады

780: жұтылады.

780:3,9*1014Гц

Дж.

Дж

780155•7800 Дж

78103311:1,4

7810331131033: 1,4

М

Вт

8* 4 тәулік

8* 8 Н жоғары

8*4 с

8*4 см

8*8

Кл

8:0,25 м/с2

М

Протан саны)

8• 0,25 м/с2

8•160м

Ом

КВт

МВб

800091103116..*=0,18кВ

8001000:80%

М/с

800133:600нм.жоқ

С

А

МПа

Н

800300:62

Мдж

МДж

МДж

Дж.

800720•50 м/с2

С

80102*40м/с

С

М

С

Дж

М

А

А

801501281033: 1,02*10-2 кг/м3.

80151281033:1,02*10-2 кг/м3

Па

С

С

М

Дж

Дж.

КДж

8020205*24 м

М/с

802102* 0

802102*0,4 с

КВт

КВт

805:4

805•1000 Дж

Дж

Н.

8060*100км/сағ

808•4

80802:0,0025

80802:4тәулік

81:1/9Rж

КПа

Тенге

КПа

81018161019 * 50

8102*4с

М

8106:8*106Дж

8108:270тәулік

810800:3*104Н

С

812: 9,6 сағ.

Вакуумде

813* 6 В

813*9есе азаяды

813527* 0,25 кг

G

814*8 Н жоғары

816:9км/сағ

816600*1,2м/с

82*16м/с

82*3В

82*64Дж

82*6кг

82: 16 м/с

82: 6 кг

82: 64 Дж

82: 16м/с²

82:0,25м/с2

Дж

82•0,25 м/с2.

МкН

822* 16 см

М/с

82727 * 73 %

83: 2,4*107 кг∙м/с

830*=1м/с2

830: 4 м/с2

83028•774 К

К

К

83050:3,5*103В

МВ

К

К

Гц

84* 0,5Кл

МкФ

К

МкФ

84:4 тәулік

84•0,5 К

84•4 күн

84•4 тәулік

840: 1:5;1:200

85:3дж-ға кемиді

Дж

М/с

85101966…• 2,34·10-7 м

8510196621034: 2,34*10-7 м

М/с

М/с

А

85340*4 м

86*6Н

86*8000 кг

8600:5,3*10-17Ф

86102*8Т

М

87 :жұтылады

8800102* 10 кг

8810* 270

Км/с

8900379003:

В

С

8923333107.. .•1000 с

Есе кемиді.

Есе артады (тербеліс периоды)

9:100есе кемиді (тарт күші)

Есе кемиді(маят жиілігі)

Н/Кл

Заряд а.к.3 есе арт-у

9:сиымд аз кон-ға 3 есе көп кернеу б.к.

9•5,2 НКл

9•заряд а.қ. 3есе арт-у

90*Тһ18,8с: V=0,053Гц

90: =+11дптр

С

90•≈+11gnmp

90•18 с

Н

9003108:3,3*104Гц

90032109:=7,2*10-24 кг

90050: 950 км/сағ

9006230*30 кН

КН

КДж

90102: 19 м/с²

90104*1см аз 3см көп зар.

903032*0,9 Дж, 1,8 Дж

903206400*7,8км/с

Дж

См

Н

С

Н

909000340*3,8+0,038 м

91* 81 Н/Кл

9100*ώ=3,3рад

9100*ώ=3,3с-1

9100: =3,3 с-1

9100: 3,3 рад/с.

9100:w=3,3рад/с(менш.жиіл)

Рад/с

910010*100Дж

9104 * 216 Дж

9105100226106*0,4кг

91101905:1,1*10-19 дж

91101905:жарық платинадан

91101905•1,1∙10-19Дж

91101905•жарық …пал

9110190566310343108:жарық платинадан электрондарды шығара алмайды

911031:8,19*10-14 дж

9110313108: 8,19*10-14 Дж.

9110313108:82*10-15 дж

9110313108•8,19 10-14Дж

911031662..• ≈2,4∙10-12 м

С; 20Гц

Алюминий

А

М

94* + 4 е

94: .

С

94:12πc
2523:60км

Нейтрон

94•126С

94•12πс

N

9442126•10n

9442126•n

949442…•нейтрон

Нейтрон

А

9554040*200кг/м3

НКл

НКл

98147102*19,6м/с

М/с

М

9Rж*100 есе кемиді

9есе ұз.*3есе арт(Тербеіс)

Ce(8)б•Шашырат:жалған және кішірейтілген.

Cе(1)д/з: денелердің деформациялануы ке бағытталған күш.

Cу(5)ү•0,5 м/с2

F(20)б:900<d≤1800 болса

I=E/(R+r):электр

IE(10): ток көзінің ішкі эн-сы

p-n(2)қ:біржақты өткізгіштік

pT(22)H:1-CO2 , 2-O2 3-HЕ

PV(11): 1-ші изотерма

Q(10)ж(1:2:3): 1.

Q(12)ж: 1

q(15)ф: А=q(φ1- φ2)

q0(17)c•AAC=ABC

R(3)т:R=R0(1+аt)

R(3)т•R=R0(1+αt)

Sж (8)б:3

Sж(9)н: 1

V(21)ж:0

V*hv/e

V0 4ece ұлғайған*V=V0/4

VT(15)г:5

Y(2)м: нольге тең

Y-кванттарының заряды: бейтарап

α (6)ү• γ-сәулесі.

α-(6)н•α-сәулесі.

α,β(5)ш•α-сәулесі.

Β бөлшектің массасы:элоктрон массасына тең

β(1)д:электрондар ағыны

β(1)з:теріс

Γ(2)ш:0

έ=5*5есе артады

υ(21)ж• 0

а ,β(5)ш: а-сәулесі

а-(10)а: β-сәулесі

А(11)б:5

А(5)в:тек d

а(5)в•тек d

А(6)ө:2 есе артады

а-(9)а: γ-сәулесі

А,β,γ(7)ж•γ-сәулелер.

а-бөлш.ұз:2 прот,2нейтрон

Ав (12)т:төбеде

Ав (6)б:артқы

Ав(11)к:F=ma

Ав(12)е: F=ma

Ав(20)ж:υ12/2

Ав(3)т: төбеде

Ав(3)т: төбеде бол пот эн ес қозғалады

Ав(3)т: төбеде болған пот энер есеб

Ав(3)т•Төбеде ...

Ав(5)ж:авт.шоссе бой.бірқал

Ав(6)б•артқа

Ав(7)б:қозғалысқа қарсы

Ав(7)в:авто-ң қоз бағыттас

Ав(9)к: кристалдар

Ағ(13)ш: ағаш

Ағ(17)б:Ғуйк=0

Ад (5)э: ∆U<0

Ад(12)қ•2V жылдамд

Ад(18)ә:1,2

Ад(18)ж: үш жағдайда максимал

Ад(2)т•артады

Ад(3)ш: Q=0

Ад(4)з:А=-ΔU

Ад(5)ж: 20 Гц

Ад(5)э : 0

Ад(7)т:

Ад(8)т: Q=0; ∆U=-A

Адиаб(5)э• ∆U< 0.

Аж(38)ж:5

Ай(1)т:еріксіз электр

Ай(16)ж:артады

Ай(17)ш:Xc=XL; Z=R

Ай(2)м:

Ай(2)м:U=Um/√2

Ай(21)т:√GM/R

Ай(3)м:I=Im/√2

Ай(5)т: кернеу тербелісінен -ге озады.

Ай(5)т: кернеу терб π/2*ге азаяды

Ай(5)т:барлық

Ай(5)т:кернеу П/2

Ай(5)т:кернеу терб.π/2-ге озады

Ай(5)т:мех.эн.элетр эн

Ай(5)т• кернеу …π/2-ге озады.

Ай(5)т•барлық

Ай(5)т•мех.эн.электр.айн.

Ақ(12)к: қараңғы

Ақ(13)с: қызыл фонда қара шаршы.

Ақ(13)с: қызыл фонды қара

Ақ(13)с:қызыл фон қара шаршы

Ак(3)ө:негізін кеміттік

Ал(1)д: гелий атомы ядроларының ағыны.

Ал(1)д:гелий атомы ядро

Ал(1)д• Гелий …

Ал(6)ғ: И. Физо (лабор)

Ал(6)ғ: О. Ремер (Астраном)

Ал(6)ө:кемтіктік

Ал(7)т:қоспа ретінде

Ал(7)т• Қоспа ….

Ам(0)г:дене маг.

Ам(1)ж:графит

Ам(1)ө: F=BIlsinα

Ам(13)ж: =А

Ам(3)а: анизатроптылығы

Ам(3)б:сол қол ережесі

Ам(3)е:сол қол ережесі

Ампер гипотезасы•Дененің магниттік ….

Ампл.*А√k/m

Ан(0)з:теріс

Ан(3)ж:ν=N/t

Ан(4)ф:a=V-V0/t

Ар(2)қ: сұйыққа толық бат ден кері итер күщ көлемі сол ден көл сұйық сал тең.

Ар(2)қ:Сұйық тол.бат.ден.кері.ит.күш

Ар(2)қ•Сұйық толық …тең

Ар(9)ө: кез-келген физикалық кұб-р

Ар(9)ө• кез-келген ...

Ар(9)өт: кез келген физикалық құбылыстар

Ат(1)қ:оң заряд

Ат(1)қ•оң заряд…

Ат(11)м: .

Ат(15)п:поз.β- ыдырау

Ат(15)п•Позитрондық бета - ыдырау

Ат(18)а:жиілігі,фазасы

Ат(18)ш:1,2 және3

Ат(2)а:ядрның жә ядр құрнукл

Ат(2)б: ядро

Ат(2)б:сыртқы қабаты

Ат(2)қ: барометр.

Ат(2)т: он

Ат(2)э:сутегі

Ат(3)ғ:резерфорд

Ат(3)т•нейтрон,протон

Ат(4)а: бйіктік өлшегіш

Ат(4)қ: биіктік өлшегіш

Ат(4)т:кун куркіреген

Ат(4)т•күн күркірегеннен..

Ат(8)а•Жиілігі,….

Ат(8)к.ядролық

Ат(9)б:кезкелген

Ат(9)б:ядролық

Ат(9)к:кристалдар

Ау(1)ө: F=mg

Ау(14)б:барлығының удеуі бірдей

Ау(14)б•барлығының ....

Ау(2)д: бір қ үд қоз, ү в т б-н.

Ау(2)қ:Психометр

Ау(24)а:BS*sina

Ау(26)а:BScosα

Ау(3)қ: психометр

Ау(3)к:азаяды

Ау(5)м:жоқ дыбыс толқ.-қума..

Ау(5)м•Жоқ,…-қума толқ.

Ау(7)ш: жилік әр(6)к : 13R/8

Аэ(13)к:Vg(Pa-Pf)

Аэ(13)к•Vg(Pa-Pr)

Аэ(15)к: F=Vg(ρaт)

Ба(13)б:450

Ба(2)т:өзгермейді

Ба(26)т: ;

Ба(8)к:К≥1-2

Ба(8)к• К ≥ 1.

Бе(11)ш:қысым

Бе(12)қ:-q

Бе(15) •с•1-4-3-5-2

Бе(15)с:1-4-3-5

Бе(15)с:1-4-3-5-2

Бе(3)ж:1

Бе(39)ж:1

Бе(4)б:дененің тығызд

Бе(8)т:қоспа ретінде(кремнийге)

Би(4)ө• E=mgh

Бі(1)ж: 7,9 км/с.

Бі(10)з:е

Бі(11)ш: температура.

Бі(12)о: Су (Е=81)

Бі(12)о:вакуумда(е=1)

Бі(12)орта: су

Бі(15)б: жоғары

Бі(16)б: 0,6 Q.

Бі(2)б:метродағы эскалатро қозғалысы

Бі(2)б:түзу бойымен таралады

Бі(2)д:кезкелген бірдей уақыт

Бі(2)ү:а=0

Бі(22)қ: 8

Бі(3)г: 2

Бі(4)а:оң ионға айналады

Бі(4)к:жылдамдық турақты

Бі(4)қ;протон тең,нейтрон өзгеше

Бі(4)қ•Протондар….

Бі(4)р: механикалық әсер көрсетеді

Бі(4)р:механ.әсер...

Бі(4)р•механикалық …

Бі(4)т: жол үшін

Бі(5)р: =

Бі(6)б.солға

Бі(6)к:Ғ=0

Бі(6)ө:U=3mRT/2M

Бі(6)ө•U=3m / 2M∙R∙T

Бі(6)п:

Бі(6)т: ядр. тек ондағы нейтрон....

Бі(6)т:әртүрліпротондар бар а.я

Бі(7)б:қозғалыспен бағыттас траект б/н

БІ(7)ж:0-ге тен,өйткені перпенд

Бі(7)ж• Нөлге тең, өйткені...

Бі(7)к:1

Бі(7)п:Vk=(x-x0)/t

Бі(8)ө:ύ=š/t

Бі(8)п: 4(пластина)

Бі(9)қ:2 К параллель

Бі(9)қ:К/2(тізбектей)

Бі(9)қ• к / 2 (тізбектеп)

Бі(9)қ•2К (параллель)

Бо(1)з: pv=const

Бо(1)м:1,38*10-23дж/К

Бо(2)к:PV=const

Бо(38)ж:2 және 3

Бойль-Мариотт заңы:

Бө(7)б:электрон ж/е позитрон

Бр(3)қ:ертіндіде жузген бөлш...

Бр(3)қ•ерітіндіде…

Бү(2)ф:F=G

Бү(8)т:Н*м2/кг2

Бы(15)к:жоғары

В(1)д:электрондар ағыны

Ва(10)қ:е=1,6*10-19 Кл

Ва(14)с:фотоэффект

Ва(24)е:барл..бірдей

Ва(3)б: тек электрондар

Ва(3)қ: термоэлектронды эмиссия

Ва(3)к:абс.сыну көрсеткіш

Ва(3)к•Абсолют …

Ва(5)ә:бөлін..кері пропорц..

Ве(1)а:үдеу

Ве(7):нөлге тең

Ве(7)қ: шеңбер бойымен

Ве(7)э•Нөлге тең

Ви(2)з:судың

Ғ(6)ф:А=Ғ Scosа

Ғ(8)ф: А=Ғ Scosа

Ғ(9)ш:күш импульсі

Ғ1(8)п:2кН

Га(1)д:атом ядросы

Га(11)ө:

Га(12)м:1,6м/с2

Га(12)т: Q=A

Га(13)а:∆ U= Q-А

Га(13)ө•∆U=Q-A

Га(13)ф:A*cos(w0t+40)

Га(15)т:4

Га(17)т:5

Ға(2)т:элек-р мен оң ж\е теріс иондар

Ға(20)ж: :√GM/R

Га(21)к:1

Га(3)б:оң ион электрон

Га(3)г: 3-график

Га(3)т:қума

Га(4)а:Um=√2U

Га(4)а:Um=qm/c

Га(4)б:оң,теріс ион

Га(4)б•Элект. мен оң ион.

Га(4)ө•υ = √3RT/M

Га(4)т:тәуелсіз разр...алмайды

Га(4)ф:V=√3RT/M

Га(4)ш:Q=0

Га(5)а:Im=ώcqm

Га(6)а•Электролюминесценция

Га(7)а:х+ώ2х=0

Га(7)п:изохоралық

Га(8)п: адиабаталық

Га(8)ы: π

Ға(9)к:4есе кемиді

Гармо.фаз.ығысу*π

Ге(12)к: артады.

Ге(15)қ:дифракция

Ге(4)қ:газ

Ге(5)қ:газ молекулалары

Ге(5)қ•газдағы…

Ге(6)о: оң ионға айналады

Ге(7)ә:n-типті

Ге(7)ө•т-типті

Ге(7)р•d>> λ

Ги(3)а:үлкен ж/е кіші порш.аудан.қат.тәу-і

Ги(4)д:серпімді

Ги(4)ұ:үлкен ж\е кіші поршен ауд.қатын.тең

Ги(5)з:Паскаль заңы

Ги(5)т:үлкен ж/е кіші поршеннің ауд.қатынасы

Го(13)е:g, төмен бағыттталған

Го(18)к:Fуйк=μmgcosa

Го(18)к•Ғүйк=μmgcosα

Го(20)б: Fуйк=μmgsina

Гр(1)п: 1-2-изохоралық.

Гр(1)п:1-2изобаралық

Гр(1)п:1-2изотермия

Гр(1)т:ауырлық күші

Гр(2)п:Т=0,4с

Гр(2)т:х=0,20соnst

Гр(3)а:ν=2,5Гц

Гр(3)г:2 графикПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.191 с.)