РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬРОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

_____________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

2016 рік


Практичне заняття №1.

Тема «Оформлення касових документів та їх занесення до касової книги»

МЕТА:закріпити навики по оформленню касових документів та їх занесенню до касової книги.

Забезпеченість уроку:

1. Обчислювальна техніка.

2. Бланки документів.

3. Матеріал завдання.

Студент повинен знати:первинні документи, якими оформлюються касові операції та порядок їх складання; порядок ведення та документальне оформлення касової книги.

Студент повинен вміти: складати прибутковий та видатковий касові ордери, заповнювати касову книгу.

 

ХІД І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Завдання 1.

На підставі отриманих даних складіть прибутковий касовий ордер.

До каси ТОВ кафе «Куба» (код ЄДРПОУ 12596458) 29.10.20__р. Максименко Ю.С. внесені кошти, зняті з розрахункового рахунку на господарські потреби по чеку КЕ 4439438 в сумі 1250грн. 00 коп.

 

Типова форма № КО-1  
 

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ

 

 

_____________________________________________

(найменування підприємства (установи, організації))

 

Прибутковий касовий ордер № ____


від “__” ___________ 20__ р.

 

    Л і н і я в і д р і з у     ______________________________________ (найменування підприємства (установи, організації))   Квитанція до прибуткового касового ордера № ___ від “__” _________ 20__ р.   Прийнято від _______________________________ ___________________________________________ Підстава: __________________________________ ___________________________________________ Сума ______________________________________ (словами) _____________________________ грн. _____ коп.     М.П.   Головний бухгалтер __________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)   Касир _____________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)  
Кореспондую-чий рахунок, субрахунок Код аналітичного рахунку Сума цифрами Код цільового призначення    
         
  Прийнято від _____________________________________________________ _________________________________________________________________ Підстава: ________________________________________________________ _________________________________________________________________ Сума ____________________________________________________________ ______________________________________ грн. _____ коп. (словами) Додатки: _________________________________________________________ _________________________________________________________________   Головний бухгалтер ________________________________ (підпис, прізвище, ініціали) Одержав касир ____________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)  

 

Завдання 2.


На підставі отриманих даних складіть видатковий касовий ордер.

З каси підприємства ТОВ кафе «Куба» (код ЄДРПОУ 12596458) 29.10.20__р. видані кошти комерційному директору Ляшенко М.П., який їде у відрядження за наказом № 1 від 27.10.20__р., в сумі 1300 грн. 00 коп.

Типова форма № КО-2

    Ідентифікаційний  
(найменування підприємства (установи, організації))   код ЄДРПОУ  
         

Видатковий касовий ордер

від "__" ___________ 20__ р.

 

Номер документа Дата складання   Кореспондуючий рахунок, субрахунок Код аналітичного рахунку Сума Код цільового призначення  
               

 

Видати _______________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Підстава: _____________________________________________________________________________________________

Сума _________________________________________________________________________________________________

_________________________________________ грн. ___ коп.

(словами)

Додаток: _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 

Керівник ____________________________________ Головний бухгалтер __________________________________

(підпис, прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали)

Одержав: __________________________________________________________________________________ грн. __ коп. (словами)

«___» ________________ 20__ р. Підпис одержувача ____________________________

 

За ___________________________________________________________________________________________________

(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)

______________________________________________________________________________________________________

 

Видав касир __________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Завдання 3.

На підставі отриманих даних заповніть касову книгу та визначте чи порушена касова дисципліна.

На початок 30.10.20__року залишок в касі підприємства становив – 302 грн. 25 коп. За день були оформлені:

- касовий ордер № 4 – з каси підприємства видані кошти Гриценко С.М. у підзвіт в сумі 2250 грн. 00 коп.;

- касовий ордер № 7 – до каси підприємства внесені кошти винною особою в сумі 470 грн. 17 коп.;

- касовий ордер № 6 – з каси підприємства видана Коваленко І.С. невиплачена заробітна плата за вересень 20__р. в сумі 2354 грн. 30 коп..

- касовий ордер № 5 – в касу внесені кошти з розрахункового рахунку в сумі 4650 грн. 00 коп.;

- касовий ордер № 6 – в касу внесена виручка за реалізовані товари в сумі 16000 грн. 00 коп.;

- касовий ордер № 5 – з каси підприємства здана готівка до банку в сумі 15800 грн. 00 коп.;

Каса за “__” _________ 20__ р. Сторінка _____

Номер доку-мента Від кого отримано чи кому видано Номер кореспон-дуючого рахунку, субрахунку Надход-ження Видаток Л і н і я в і д р і з у Номер доку-мента Від кого отримано чи кому видано Номер кореспон-дуючого рахунку, субрахунку Надход-женьня Видаток
  Залишок на початок дня   Х          
                   
                   
                   
                   
                   
          Разом за день    
          Залишок на кінець дня,   Х
          у тому числі на зарплату   Х
          Касир ________________ (підпис) Запис в касовій книзі перевірив і документи в кількості ___________________ прибуткових та ______________ (словами) (словами) видаткових одержав. Бухгалтер ______________ (підпис)
         
         
         
         
         
         
    __________________

Практичне заняття №2.

Тема «Оформлення документів з руху коштів на поточному рахунку. Складання звіту про використання коштів виданих на відрядження або підзвіт»

МЕТА:закріпити навики по складанню документів, якими оформлюються рух коштів на поточному рахунку в банку та службові відрядження.

Забезпеченість уроку:

1. Обчислювальна техніка.

2. Бланки документів.

3. Матеріал завдання.

Студент повинен знати: документи, якими оформлюється рух коштів на поточному рахунку в банку, порядок документального оформлення службових відряджень.

Студент повинен вміти: складати платіжне доручення, супровідну відомість на здачу готівки, грошовий чек; накази про відрядження, звіт про використання коштів наданих на відрядження або під звіт.

ХІД І ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

 

Завдання 1.

На підставі отриманих даних скласти платіжне доручення.

Підприємство ТОВ кафе «Куба» (код ЄДРПОУ 12596458, в АК Полікомбанку рахунок № 26009005174, МФО 125693) 30.10.20__року сплатило підприємству ВАТ „Млібор” (код ЄДРПОУ 13965451, в АКБ „Демарк” рахунок № 26009051952, МФО 235841) кошти за отримане борошно по накладній № 23 від 20.10.20__року в сумі – 1850,00 грн..

  ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №____    
  від «_____»_________________20____р.      
              Одержано банком від «____»
                _____________20____р.
Платник                
Код                
Банк платника              
          Код банку ДЕБЕТ рах. № СУМА
    у м.            
Отримувач                
Код                
Банк отримувача         КРЕДИТ рах. №  
          Код банку      
    у м.            
Сума (словами)              
                 
Призначення платежу              
ДР                
                 
М.П. Підписи           Проведено банком від «_____»
                _________20____р.
                 
              Підпис банку

Завдання 2.

На підставі отриманих даних заповніть супровідну відомість.

10.10.20__року касиром ТОВ кафе «Куба» (код ЄДРПОУ 12596458, в АК Полікомбанку рахунок № 26009005174, МФО 125693) Коваленко І.С. була здана виручка за продукцію купюрами:


500 грн. – 2 шт.

200 грн. – 3 шт.

100 грн. – 5 шт.

50 грн. – 10 шт.

20 грн. – 17 шт.

10 грн. – 22 шт.

5 грн. – 29 шт.

2 грн. – 11 шт.

1 грн. – 16 шт.


Завдання 3.

На підставі отриманих даних заповніть грошовий чек.

10.10.20_року з розрахункового рахунку (№ 26009005195 в АК Полікомбанку) підприємства ТОВ кафе «Куба» касиром Коваленко І.С. були зняті грошові кошти на виплату заробітної плати за вересень 20__р. в сумі – 32265,60 грн. та на господарські потреби в сумі – 34,40 грн..

 

Завдання 4.

На підставі отриманих даних складіть наказ про відрядження та розрахуйте суму коштів використаних на відрядження.

На підставі наказу керівника підприємства ТОВ кафе «Куба» № 17 від 20.10.20_р. адміністратор Морозова Ю.О. 23.10.20_року відправляється у відрядження до міста Дніпропетровськ до підприємства ВАТ „****” на 15 днів для обміну досвідом, і отримала у підзвіт кошти за касовим ордером в сумі 6000,00 грн.

Витрати:

- квітки на потяг Чернігів – Дніпропетровськ, Дніпропетровськ – Чернігів – 186 грн. 83 коп. за кожен квіток;

- проживання в готелі, де одна доба коштує – 250 грн. 00 коп.;

- чек на придбання спеціальної літератури – 200 грн. 00 коп.;

Практичне заняття №3.

Завдання № 1.

На підставі отриманих даних складіть калькуляційну картку.

Підприємство ТОВ ТПП „Нектар” виготовляє страву за розкладкою № 922 по Збірнику рецептур за 1982 р. Облік запасів у коморі ведеться за закупівельними цінами (продажною вартістю) на продукти для виготовлення страви:

Ø чорнослив – по ціні 49,80 грн. за 1 кг;

Ø вершки (35%-ої жирності) – по ціні 35,00 грн. за 1 кг;

Ø рафінадна пудра – по ціні 42,60 грн. за 1 кг.

Націнка підприємства ресторанного господарства складає – 200%.

 

__________________________________ Заклад (підприємство) Код за ЗКУД*  

КАЛЬКУЛЯЦІЙНА КАРТА N _____

"___" ____________ 20__ р.

 

Найменування страви _______   Номер за збірником рецептур ___

 

N п/п Порядковий номер калькуляції і дата її затвердження N 1 "___" ______ 20_ р. N 2 "___" ______ 20_ р. N 3 "___" ______ 20_ р.
  Найменування продуктів норма ціна сума норма ціна сума норма ціна сума
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Загальна вартість набору продуктів на 100 страв                  
Ціна продажу однієї страви                  
Вихід у готовому вигляді однієї страви, г                  
Завідувач виробництва                  
Калькуляцію склав                  
ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник закладу (підприємства)                  

 

Завдання № 2.

На підставі отриманих даних складіть калькуляційну картку.

Підприємство ТОВ кафе „Парадіз” виготовляє страву за розкладкою № 235 по Збірнику рецептур за 1982 р. Облік запасів у коморі ведеться за закупівельними цінами (продажною вартістю) на продукти для виготовлення страви:

Ø спагеті – по ціні 55,00 грн. за 1 кг;

Ø морква – по ціні 1,70 грн. за 1 кг;

Ø цибуля ріпчаста – по ціні 3,20 грн. за 1 кг;

Ø олія рослинна – по ціні 15,20 грн. за 1 кг;

Ø окорока курячі – по ціні 74,00 грн. за 1 кг;

Ø петрушка (зелень) – по ціні 74,00 грн. за 1 кг;

Ø цибуля порей – по ціні 3,20 грн. за 1 кг

Націнка підприємства ресторанного господарства складає – 120%.

 

__________________________________ Заклад (підприємство) Код за ЗКУД*  

КАЛЬКУЛЯЦІЙНА КАРТА N _____

"___" ____________ 20__ р.

 

Найменування страви _______   Номер за збірником рецептур ___

 

N п/п Порядковий номер калькуляції і дата її затвердження N 1 "___" ______ 20_ р. N 2 "___" ______ 20_ р. N 3 "___" ______ 20_ р.
  Найменування продуктів норма ціна сума норма ціна сума норма ціна сума
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Загальна вартість набору продуктів на 100 страв                  
Ціна продажу однієї страви                  
Вихід у готовому вигляді однієї страви, г                  
Завідувач виробництва                  
Калькуляцію склав                  
ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник закладу (підприємства)                  

Практичне заняття №4.

Завдання 1.

На підставі наведених даних складіть накладну.

Підприємство ТОВ «Овощебаза» 20.09.20__р. відпустило продукцію підприємству ТОВ кафе “Куба” в номенклатурі (ціна без ПДВ):

Ø картопля - 10 кг по ціні 3,80 грн. за кг;

Ø морква - 8 кг по ціні 7,30 грн. за кг;

Ø буряк – 7 кг по ціні 5,50 грн. за кг;

Ø капуста – 8 кг по ціні 4,90 грн. за кг;

Ø яблука – 11 кг по ціні 2,70 грн. за кг.

Товар відпустив завсклад - Міхальов О.М., отримав комірник – Олійник С.І. по довіреності № 25 від 20.09.20__р.

Завдання 2.

На підставі наведених даних складіть закупівельний акт.

Підприємство ТОВ кафе “Куба” в особі зав виробництвом Іванова В. І. здійснило закупку на ринку “Нива” м. Чернігів у Петрова Олександра Федоровича, який проживає Чернігівська область, м. Мена, вул. Комінтерну, 60, ідентифікаційний номер 1254689758, паспорт серії МК № 254896 видано 30.10.54 р. Менським МВГУМВС в Чернігівській області, 10 кг яблук по ціні 8,50 грн. за кг.

 

___________________ Заклад (підприємство) ___________________ місце закупки ЗАКУПІВЕЛЬНИЙ АКТ N ___ ЗАТВЕРДЖУЮ у сумі _____________ грн. Керівник закладу (підприємства) _________________________ "___" _________ 20__ р.   Дата закупки ________ 20__ р.

Мною, ________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Куплено в _______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Який проживає за адресою: ______________________________________________________________________

 

Наступні сільськогосподарські продукти   Код документа    
    Номер документа      
    Дата документа    
    Код операції    
    Код покупця    
Найменування сільськогосподарських продуктів Код продуктів Одиниця виміру, код Сорт Кількість Ціна Сума Контрольне число
               
               
               
               
Усього      
                           

 

Разом на суму ________________________________ прописом
Гроші отримав ________________________________ прописом _____________
Гроші заплатив ________________________________ прописом _____________

 

 

Завдання 3.

На підставі наведених даних складіть товарний звіт комірника ТОВ кафе “Куба”.

Завкоморою Ромашова О.П.
залишок на початок дня Продукти Тара, в тому числі: Ящики 17,00 Мішки 15,00 Лотки 20,00 Діжка 35,00 Коробки картонні 9,00   3780,00 ? 20 шт
Операції за день  
Отримані продукти від м’ясокомбінату по накладній №327 продукти тара - коробки картонні 3шт.     755,00 ?
За вимогою № 124 передано на кухню продукти 425,00
За накладною № 452 передано в буфет продукти тара - ящики 5шт.   360,00 ?
Списано порчу продуктів за актом №5 58,00
Отримані продукти від молокозаводу по рахунку-фактурі №238 продукти тара - лотки 10шт     259,00 ?
Отримані продукти від овочебази по накладній №36 продукти тара – ящики 7шт     547,00 ?
За вимогою № 125 передано на кухню продукти тара - коробки картонні 2шт.   500,00 ?

 

_______________________________________________ Заклад (підприємство) Код за ЗКУД
 

ТОВАРНИЙ ЗВІТ N ____

за "___" ____________ 20__ р.

Матеріально відповідальна особа ____________ Ліміт товарних залишків ___________
  Документ Сума Особливі примітки
дата номер товару тари  
Залишок на          
Прибуток          
           
           
           
           
Усього в прибутку          
Усього із залишком          
Витрати          
           
           
           
           
           
Усього у витратах          
Залишок          
  Додаток (документів) _____________ ____________ (підпис) _______________________ (прізвище, ім'я, по батькові)
                   

Звіт із документами прийняв і попередньо перевірив ____________________________

Бухгалтер _________________________________________________________________

Звіт перевірив бухгалтер

З виправленнями згодний, залишок товару на суму ____ грн. ____ коп., тари на суму ______________________ грн. __________ коп.

Підтверджую _________________
(підпис)

Зворотний бік

Найменування тари Ціна Залишок на Прибуток Витрати Залишок на
кількість сума кількість сума кількість сума кількість сума
                     
Усього                  
Матеріально відповідальна особа ____________ (підпис) ________________________(прізвище, ім'я, по батькові)  
                         

 

Завдання 4.

На підприємстві проведена інвентаризація товарів. Складіть інвентаризаційний опис і визначте результат інвентаризації, який оформіть відповідним документом. Відсутні реквізити заповніть самостійно.

Вихідні дані:

№ п/п Показники  
  Наказ на проведення інвентаризації № 65 від 03.10.20_р.
  Залишок продуктів по обліковим даним на 30.09. за обліковими даними (грн.) 4385,20
  Склад комісії: Голова   Члени комісії Директор підприємства Нітченко О.С. бухгалтер Осипенко В.І., зав виробництвом Никитенко Л.Г., комірник Петренко О.І.
  Перелік товарів: Яловичина 1 кат. Молоко Масло вершкове Маргарин Сметана Тріска (напівфабрикат) Масло рослинне Горох Пшоно Борошно в/г Рис 1 гат. Соус томатний Яйця столові Капуста Морква Буряк   35 кг. по ціні 43,05 грн. 40 пак.. по ціні 4,50 грн. 13,85 кг. по ціні 57,95 грн. 12,0 кг. по ціні 21,34 грн. 3,93 кг. по ціні 17,62 грн. 17,8 кг. по ціні 45,00 грн. 13,7 кг. по ціні 12,00 грн. 5,0 кг. по ціні 3,00 грн. 4,5кг. по ціні 2,50 грн. 5,9 кг. по ціні 5,80 грн. 2,9 кг. по ціні 7,20 грн. 10 бан. по ціні 8,50 грн. 30 дес. по ціні 7,25 грн. 15 кг. по ціні 5,80 грн. 10 кг. по ціні 9,80 грн. 10 кг. по ціні 6,80 грн.

 

 

" " Типова міжвідомча форма № інв.3

підприємство, організація

Цех (склад)

 

Інвентаризаційний опис № _________

Розписка

До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на товарно-матеріальні цінності здані в бухгалтерію та всі товарно-матеріальні цінності, які надійшли на мою ( нашу ) відповідальність , оприбутковані, а вибулі списані у видаток.

Практичне заняття №5.

Завдання 1.

На підставі отриманих даних розрахуйте суму нарахованого єдиного внеску та чисту заробітну плату, що отримає адміністратора підприємства за жовтень 20__р.

Заробітна плата: керівник - 3200,00; головний бухгалтер – 2980,00; завідуючий виробництвом – 2760,00; шеф-кухар – 2670,00; адміністратор 2 чол. по – 2500,00 грн. кожен; кухарі 6 чол. по – 2100,00 грн. кожен; бармен 2 чол. по – 2300,00 грн. кожен; прибиральниця 2 чол. по – 1500,00 грн. кожен.

 

Завдання 2.

На підставі отриманих даних розрахуйте чисту заробітну плату, що отримає працівник підприємства.

Працівник підприємства ТОВ „Смачно” Примаченко О.О. має нараховану заробітну плату за місяць складає – 1700,00 грн..

 

Завдання 3.

На підставі отриманих даних розрахуйте чисту заробітну плату, що отримає працівник підприємства.

Працівник підприємства ТОВ „Смачно” Павлова А.С. є матір’ю одиначкою і має на утриманні 2-х дітей віком до 15 років. Нарахована місячна заробітна плата складає – 2790,00 грн..

 

 

Завдання 4.

На підставі отриманих даних розрахуйте чисту заробітну плату, що отримає працівник підприємства.

Працівник підприємства ТОВ „Смачно” є Героєм України. Нарахована місячна заробітна плата складає – 1705,00 грн..

 

Завдання 5.

Розрахуйте середню заробітну плату для оплати часу щорічної відпустки, що отримає працівник підприємства в листопаді 20__р. за вирахуванням обов’язкових платежів.

Працівнику підприємства ТОВ „Світязь” Павловій А.С. надається щорічна основна відпустка, яка складає 24 календарних дні. Нарахований дохід за відпрацьований рік складає – 27180,00 грн.. Заробітна плата за відпрацьовані дні місяця – 1286,00грн.

 

Завдання № 6.

Розрахуйте грошову компенсацію за невикористані дні відпустки (тривалість щорічної відпустки 28 к.д.), якщо працівник прийнятий на роботу 17.03. і звільнився 14. 11. 20__р. Заробітна плата за березень – листопад становить – 15687 грн.

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

_____________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

2016 рік


Практичне заняття №1.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 236; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.217.106 (0.059 с.)