ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1.1 Поняття, властивості та принципи адміністративної відповідальності. Законодавство про адміністративну відповідальність.Семінарське заняття – 2 год.

1. Поняття адміністративної відповідальності.

2. Сутність адміністративної відповідальності.

3. Принципи адміністративної відповідальності.

4. Законодавство про адміністративну відповідальність.

5. Альтернатива адміністративної відповідальності.

 

Завдання для самостійної роботи.

Користуючись Кодексом про адміністративні правопорушення України, законами України „Про об`єднання громадян”, „Про засади запобігання корупції” та ін. сформулюйте визначення адміністративної відповідальності, дайте її характеристику. Ознаки та підстави адміністративної відповідальності. Законодавче регулювання адміністративної відповідальності, її відмежування від інших видів юридичної відповідальності. Назвіть інші закони прямої дії, що містять норми, які встановлюють адміністративну відповідальність.

 

Питання для самоконтролю.

1. Адміністративна відповідальність, як різновид юридичної відповідальності.

2. Поняття адміністративної відповідальності.

3. Характеристика адміністративної відповідальності.

4. Підстави адміністративної відповідальності.

5. Положення Закону України „Про боротьбу з корупцією” щодо встановлення адміністративної відповідальності.

6. Хто є суб`єктом адміністративної відповідальності.

7. Протиправність, як ознака адміністративного проступку.

8. Законодавче регулювання адміністративної відповідальності.

9. Відмежування адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.

 

Тема 1.2 Адміністративне правопорушення та його юридичний склад.

Семінарське заняття – 2 год.

1. Поняття адміністративного правопорушення.

2. Адміністративне правопорушення, як підстава адміністративної відповідальності.

3. Склад адміністративного правопорушення (проступку).

- об`єкт та об`єктивна сторона правопорушення;

- суб`єкт правопорушення ;

- суб`єктивна сторона правопорушення.

 

Завдання для самостійної роботи.

Користуючись додатковою літературою дайте поняття складу адміністративного правопорушення. Що таке склад адміністративного правопорушення та як він співвідноситься із самим правопорушенням. Користуючись КУпАП назвіть обставини, що виключають провадження в справах про адміністративні правопорушення. Скільки ознак у правопорушення, які ці ознаки за своїми юридичними властивостями. Які з них є обов`язковими для визнання діяння адміністративним проступком, тобто утворюють його склад. Постійні та переміні ознаки складів. Види складів адміністративних правопорушень. Матеріальні та формальні склади. Структура складу адміністративного правопорушення.

Питання для самоконтролю:

1. Поняття адміністративного правопорушення.

2. Адміністративне правопорушення, як підстава адміністративної відповідальності.

3. Склад адміністративного правопорушення (проступку):

а) об`єкт адміністративного правопорушення;

- загальний, родовий, видовий та безпосередній об`єкти правопорушення.

б) об`єктивна сторона адміністративного правопорушення ;

- ознаки, що характеризують об`єктивну сторону;

- дія та бездіяльність;

- шкідливі наслідки та причинний зв`язок.

в) суб`єкт адміністративного проступку;

- загальний суб`єкт;

- спеціальний суб`єкт;

особливості відповідальності спеціальних суб`єктів.

г) суб`єктивна сторона адміністративного проступку;

- форми вини суб`єкта адміністративного проступку;

- умисел – прямий, непрямий;

- необережність;

- протиправна легковажність;

- протиправна необачність.

 

Додаткова література.

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення // ВВР Української РСР (ВВР) 1984 р.

2. В.К.Колпаков, О.В.Кузьменко Адміністративне право України. – Підручник. – Юрінком Інтер. – К.- 2003. – с.540.

3. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: За заг.ред. В.Б.Авер`янова. – К.: „Юридична думка”, 2004. – 584с.

4. Черній В.В. Забезпечення законності органами внутрішніх справ в умовах надзвичайних ситуацій / Науковий вісник КНУВС. К.: – 2007. – 145-152с.

5. Черній В.В. Адміністративні стягнення: посібник для курсантів, слухачів, студентів, працівників правоохоронних органів, учнів старших класів / К.- Київ.нац.ун-т внут. Справ, 2009. – 52

 

 

Тема 1.3 Види адміністративних стягнень.

 

Семінарське заняття – 2 год.

Поняття адміністративного стягнення.

2. Система адміністративних стягнень.

3. Характеристика адміністративних стягнень.

4. Класифікація стягнень за критеріями.

5. Накладення адміністративних стягнень.

6. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб`єктів.

Завдання для самостійної роботи.

Користуючись Кодексом України про адміністративні правопорушення сформулюйте визначення адміністративного стягнення. Що є метою адміністративного стягнення відповідно до КУпАП. Адміністративні стягнення характеризуються тим, що несуть в собі елементи репресивного (карального), виховного та запобіжного характеру (ст. 23 КУпАП). Які стягнення прийнять називати особистими, майновими та особисто-майновими. Опрацюйте перелік адміністративних стягнень та здійсніть їх характеристику.

Питання для самоконтролю:

Поняття адміністративного стягнення.

2. Система адміністративних стягнень за КУпАП.

3. Характеристика адміністративних стягнень.

- попередження;

- штраф;

- оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;

- конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;

- позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання);

- виправні роботи;

- адміністративний арешт.

- видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок.

4. Класифікація стягнень за наступними критеріями:

- характером впливу на особу;

- порядком застосування;

- дією в часі;

- суб`єктами застосування.

5. Накладення адміністративних стягнень.

6. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб`єктів.

 

Додаткова література.

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення // ВВР Української РСР (ВВР) 1984 р.

2. Закон України „Про засади запобігання і протидії корупції” від 7.04.2011 р. //ВВР України. – 2011. - №34. –Ст.266.

3. Правила дорожнього руху: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1306-2001-п від 10.10.2001 // Офіційний вісник України. - 2001. -№41.-Ст. 1852.

4. Остапенко О.І. Кваліфікація адміністративних правопорушень. - Львів, Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України, 2000. - 173 с.

5. Чабан В.П Акти адміністративного примусу в діяльності міліції України, навчальний посібник, Київ “Атіка” 2002, 141с.

6. Лук'янець Д.М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні: теорія та практика правового регулювання: Монографія, – Суми: Університетська книга, 2006. – 365с.

7. Чабан В.П Акти адміністративного примусу в діяльності міліції України: Навчальний посібник. – Київ: Атіка, 2002. – 141с.

8. Черній В.В. Взаємодія міліції з іншими правоохоронними органами у сфері забезпечення громадського порядку: Метод.рек./В.П.Камінський, І.В.Коруля. – Київський нац.ун-т внутр..справ, 2006. – 28с.

 

Практичне заняття – 2 год.

Завдання №1

А) Виписати в зошит:

1. адміністративні стягнення майнового характеру.

2. заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх?

 

Б) Заповнити таблицю згідно із перерахованими видами адміністративних стягнень, які мають особистий характер:

Вид стягнення за КУпАП Суб’єкт юрисдикції (орган/особа, яка має право накладати стягнення) Строки обчислення адміністративних стягнень   Наслідки ухилення від виконання стягнення (яким видом стягнення можна замінити)
Попередження      
Адміністративний арешт      
Видворення за межі України      

 

В) Вирішити ситуаційну задачу.

За образливе чіпляння до громадян, нецензурну лайку в громадських місцях гр. Б. було піддано адміністративному стягненню у вигляді виправних робіт, та останній ухилявся від відбуття даного виду покарання.

Визначте на які види стягнень може бути замінено «виправні роботи».

Хто уповноважений (орган, посадова особа) приймати рішення про заміну даного виду стягнення?

 

Г) В ході проведення операції “Мак” співробітниками ВБНОН, на городі гр. Н, була виявлена ділянка з посівом снотворного маку в кількості 100 кущів. Відносно гр. К. було складено протокол за ст.106-2 КУпАП. Розглянувши матеріали, начальник ВБНОН прийняв рішення – накласти на гр. К. штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно вирощуваних наркотичних рослин.

Гр. К. звернулася зі скаргою до місцевого суду, з приводу незаконності прийнятого стосовно неї рішення, мотивуючи це тим, що не можна особу двічі покарати за одне правопорушення. А так, як мак конфісковано, то штраф вона сплачувати не буде.

Здійсніть юридичний аналіз ситуації.

Випишіть в зошит основні та додаткові адміністративні стягнення.

Скільки стягнень може бути накладено на особу за одне й те саме правопорушення?

Завдання № 2

А) Виписати в зошит:

1. Адміністративні стягнення, що можуть застосовуватися лише як:

- основні стягнення;

- додаткові стягнення

 

2. Які адміністративні стягнення не застосовуються до:

- до військовослужбовців;

- до солдатів строкової служби?

 

Б) Пропонується заповнити таблицю щодо «Системи адміністративних стягнень, до осіб, які скоїли проступок та мають майновий характер».

Вид стягнення за КУпАП Суб’єкт юрисдикції Строки обчислення адміністративних стягнень   Наслідки ухилення від виконання стягнення (яким видом стягнення можна замінити)
Штраф      
Виправні роботи      
Оплатне вилучення предмета      
Конфіскація      

 

В) Вирішити ситуаційну задачу.

Заступник начальника Оболонського РУГУ МВС України в м. Києві, розглянувши і матеріали про дрібне хуліганство з боку групи неповнолітніх (14, 15 і 16 років ), виніс постанову про накладення штрафу на їх батьків у розмірі 35 грн. Батьки одного з неповнолітніх були військовослужбовцями.

Здійсніть юридичний аналіз даної ситуації.

Випишіть в зошит адміністративні стягнення що можуть бути застосовані до неповнолітніх.

У яких випадках такі стягнення можуть бути застосовані?

Вкажіть орган/посадову особу, що має право розглядати правопорушення вчинені неповнолітніми.

 

Г) Які з перелічених адміністративних стягнень можуть застосовуватись за правопорушення, пов’язані з корупцією?

Варіант 1. Конфіскація; Штраф; Звільнення з посади; Виправні роботи.

Варіант 2. Попередження; Оплатне вилучення предмета; Заборона займати посади в державному апараті; Адміністративний арешт.

 

Завдання № 3

 

А) Виписати в зошит:

1. Чим відрізняються між собою – «адміністративний арешт» та «адміністративне затримання»?

2. Що є метою адміністративного стягнення?

 

Б) Здійснити порівняльний аналіз таких правових категорій як:

- попередження – вид адміністративного примусу;

- попередження – адміністративне стягнення;

- попередження – захід виховного впливу, передбачений статтею 241КУпАП.

Результати занести до таблиці.

 

Правова категорія Юридична природа Підстави застосування Нормативне підґрунтя Суб’єкт юрисдикції Юридичні наслідки
попередження – вид адміністративного примусу          
попередження – адміністративне стягнення          
попередження – захід виховного впливу, передбачений статтею 241 КУпАП          

 

В) Серед перелічених адміністративно-примусових заходів, визначте адміністративні стягнення:

- попередження;

- конфіскація;

- реквізиція;

- обмеження волі;

- видворення за межі України;

- вилучення документів;

- затримання транспортного засобу;

- вилучення посвідчення водія.

 

Г) Вирішити ситуаційну задачу.

Гр. Л. був доставлений у міське відділення міліції за появу у громадському місці у п’яному вигляді. Надалі він пояснив, що відзначав у ресторані своє 18-річчя. В процесі перевірки з’ясувалося, що півроку тому до гр-на Л. Було застосовано захід впливу «попередження», за розпивання спиртних напоїв у громадському місці.

Здійсніть кваліфікацію проступку.

Визначте, чи присутня тут «повторність»?

Який вид адміністративного стягнення може бути застосовано до правопорушника?

Вкажіть орган/посадову особу які правомочні розглядати дану категорію справ.

 

Завдання № 4

А) Виписати в зошит:

- перелік суб’єктів, щодо яких не призначаються: громадські роботи, - виправні роботи?

- в чому полягає відмінність «конфіскації» від «оплатного вилучення предмета».

 

Б) Пропонується заповнити таблицю щодо «Системи адміністративних стягнень, до осіб, які скоїли проступок та мають особисто-майновий характер»:

Вид стягнення за КУпАП Суб’єкт юрисдикції Строки обчислення адміністративних стягнень Наслідки ухилення від виконання стягнення (яким видом стягнення можна замінити)
Позбавлення спеціального права      
Громадські роботи      

 

В) Визначте в яких випадках постанова про накладення адміністративного стягнення не підлягає виконанню:

- якщо особа правопорушника не має джерела прибутку;

- якщо пройшло два місяці з дня винесення постанови про накладення адміністративного стягнення і таку постанову не було звернуто до виконання;

- якщо її не було звернено до виконання протягом трьох місяців з дня винесення;

- якщо пройшло шість місяців з дня винесення постанови.

 

Г) Які з названих адміністративних стягнень застосовуються за проступки в сфері торгівлі та підприємницької діяльності:

- попередження,

- оплатне вилучення,

- конфіскація,

- виправні роботи,

- адміністративний арешт.

 

Тема 2.1 Провадження в справах про адміністративні правопорушення.

Семінарське заняття – 2 год.

1.Поняття провадження в справах про адміністративні правопорушення (адміністративно-деліктне провадження).

2. Принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення

3. Стадії та завдання провадження.

4. Заходи забезпечення адміністративно-деліктного провадження

5. Суб`єкти провадження в справах про адміністративні правопорушення та їх характеристика.

6. Стадії адміністративно-деліктного провадження

 

Завдання для самостійної роботи.

Користуючись Кодексом України про адміністративні правопорушення опрацюйте особливу частину КУпАП (гл.гл. 5 – 15-1) адміністративні правопорушення у визначеній сфері діяльності. Зверніть увагу на склади правопорушення і за якими ознаками їх згрупували саме в ту чи іншу главу Кодексу. Користуючись Кодексом (гл. 16-17) визначте органи та посадові особи, яким надано повноваження щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення та підвідомчість їм конкретних справ про адміністративні правопорушення.

Питання для самоконтролю:

1. Поняття та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.

2. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення

3. Обставини, що виключають провадження в справах про адміністративні правопорушення.

4. Учасники провадження в справах про адміністративні правопорушення.

5. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

6. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення.

7. Заходи забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення.

8. Процесуальні документи провадження в справах про адміністративні правопорушення.

9. Адміністративне розслідування та порядок його проведення.

10. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення.

11. Порядок оскарження постанови в справі про адміністративне правопорушення.

12. Опротестування постанови в справі про адміністративне правопорушення та опротестування рішення за скаргою.

13. Порядок виконання постанови про накладання адміністративного стягнення.

14. Строки в провадженні у справах про адміністративні правопорушення.

15. Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні у справах про адміністративні правопорушення.

 

Додаткова література.

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення // ВВР Української РСР (ВВР) 1984 р.

2. Закон України Про міліцію 20 грудня 1990 року

3. Закон України “Про дорожній рух” від 30.06.1993 р.

4. Закон України „Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі” 1.12.1994р.

5. Закон України „Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх” 24.01.1995 р.( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 6, ст. 35 )

6. Остапенко О.І. Кваліфікація адміністративних правопорушень. - Львів, Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України, 2000. - 173 с.

7. Черній В.В. Дільничний інспектор міліції як суб`єкт правозастосовчої діяльності. – Посібник. – Київ: Нац.акад.внутр.справ України, 2005. – 92 с.

 

Практичне заняття – 2 год.

Завдання № 1.

А) Занести до таблиці всі випадки, в яких допускається здійснення адміністративного затримання посадовими особами органів внутрішніх справ.

 

Стаття КУпАП Правопорушення Строк адміністративного затримання
     

Б) Використовуючи знання набуті під час проведення лекційних та семінарських занять запишіть у зошит обставини, що виключають провадження у справах про адміністративні правопорушення та дайте їм юридичну характеристику.

 

В) Занести до таблиці нумерацію та назви статей за порушення яких мають право складати протоколи працівники органів внутрішніх справ:

 

Стаття КУпАП, № Назва статті
   

 

Завдання № 2.

А) Занести до таблиці всі випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається.

 

Стаття КУпАП, № Назва статті
   

 

Б) Запишіть в зошит та дайте обґрунтовану характеристику заходам забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

В) Користуючись КУпАП, зазначте випадки вилучення речей і документів, а також вкажіть посадових осіб, які мають право вчиняти вказані заходи.

 

Завдання № 3.

А) Зазначте перелік осіб, які беруть участь у справах про адміністративні правопорушення.

Яке співвідношення суб’єктів провадження в справах про адміністративні правопорушення та учасників провадження в правах про адміністративні правопорушення?

 

Б) Занесіть в таблицю дані про строки розгляду справ про адміністративні правопорушення з зазначенням нумерації та назви статті:

Строк (у добах) Назва та № статті
   

В) Користуючись Кодексом України про адміністративні правопорушення від імені уповноважених осіб винесіть постанови по справі про адміністративні правопорушення відповідно до ст. 284 КУпАП (по одній постанові кожного виду).

 

Завдання № 4.

А) Вкажіть органи (посадові особи), що уповноважені виконувати постанови про накладення стягнення у вигляді позбавлення спеціального права:

- права керування транспортними засобами – ……..

- права керування річковими/маломірними судами – ……..

- права полювання – …………

(а також зазначте орган/посадову особу, яка має право накладати даний вид стягнення).

 

Б) Під час проведення профілактичних заходів в Солом’янському районі м. Києва було затримано декілька осіб:

1. гр. Коливанова – за розпивання спиртних напоїв в громадському місці;

2. гр. Вітюка – за дрібне хуліганство;

3. гр. Донченка – за злісну непокору працівнику міліції;

4. гр. Назарова – за зберігання апарату для виготовлення самогону;

5. гр. Чудновця – за торгівлю з рук в невстановленому місці.

Відповідно до діючого законодавства визначте стосовно кожного з порушників строки адміністративного затримання, орган або посадову особу, яка буде розглядати справу та строк її розгляду.

 

В) В чергову частину Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві за появу у громадському місті у п’яному вигляді 10.06.2011 р. нарядом ППСМ був доставлений громадянин М.

Заступник начальника органу П. розглянувши справу, виніс постанову про притягнення громадянина М. до відповідальності у вигляді штрафу в сумі 6-ти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Після сплати штрафу 29.06.2011 р. громадянин М. звернувся зі скаргою в суд Святошинського району м. Києва на заступника начальника Залізничного РУГУ МВС України в м. Києві, вважаючи що останній неправомірно виніс постанову по справі.

Здійсніть юридичний аналіз описаної ситуації.

Які строки звернення та строки розгляду скарги?

Які строки сплати штрафу?

Як повинен поступити суд Святошинського району м. Києва по даній скарзі?

 

 

Тема 2.2 Юридична характеристика окремих видів адміністративних правопорушень.

Семінарське заняття – 2 год.

1. Поняття юридичної характеристики.

2.Юридична характеристика правопорушень в галузях:

- охорони праці та здоров’я населення;

- ті, що посягають на власність;

- на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку;

- ті, що посягають га громадський порядок і громадську безпеку;

- що посягають на встановлений порядок управління.

3.Повноваження ОВС щодо провадження в справах про адміністративні правопорушення.

 

Практичне заняття – 2 год.

 

Завдання № 1.

А) Водій автомобіля ВАЗ-2106 Шевчук самовільно відкрив шлагбаум при мигаючому червоному сигналу світлофора і зробив спробу переїхати залізничний переїзд, але був затриманий інспектором ДПС Сергієвим.

Проаналізуйте ситуацію та дії учасників.

Дайте юридичний аналіз правопорушенню.

 

Б) Інспектор ДПС Ващенко Р.Л. зупинив водія Бойка Т.О., який керував автомобілем ВАЗ-2107 не маючи відповідного права керування вищезазначеним транспортним засобом. Під час перевірки інспектор звернув увагу на те, що водій намагався ставати за вітром, обличчя було червоне, вів себе знервовано. Інспектор Ващенко запропонував Шишкіну пройти медичне освідчення, але останній категорично відмовився.

Проаналізуйте ситуацію і дію суб’єктів.

Дайте юридичний аналіз правопорушенню.

В) До чергової частини Обухівського РУ ГУ МВС України по Київській області із заявою звернувся гр-н Кірєєв про те, що рухаючись на власному автомобілі біля с. Григорівка зазнав аварії. Виїздом на місце пригоди було встановлено, що тракторист колективного сільськогосподарського підприємства “Колос” гр. Новохатній вивозячи добриво на поле забруднив дорожнє покриття.

Проаналізуйте ситуацію і дію суб’єктів.

Дайте юридичний аналіз правопорушенню.

 

Завдання № 2.

А) Відпочиваючи на о. Хортиця разом зі своїми однокласниками сімнадцятирічні П. та Р. взяли пневматичний пістолет, який належав батькові Р. без його згоди та розважалися, стріляючи з нього та були затримані працівниками міліції, які склали відповідний протокол.

За наслідками розгляду справи на П. та Р. було накладено штраф у розмірі 51 грн. та конфісковано пневматичний пістолет, з якого вони стріляли.

Дайте юридичну оцінку по даній справі. Кваліфікуйте дії неповнолітніх.

Б) Гр.Л. був доставлений у Броварське міське відділення міліції за появу у громадянському місці у п’яному вигляді. Надалі він пояснив, що відзначав у ресторані своє 18-річчя. В процесі перевірки з’ясувалося, що півроку тому гр.Л піддавався попердеженню за розпивання спиртних напоїв у громадському місці. Розглянувши матеріали даної справи, заступник начальника міліції виніс рішення про накладення на гр.Л штрафу у розмірі 102 грн.

Здійсніть юридичний аналіз ситуації.

Оцініть законність прийнятого рішення.

 

В) Інспектор ДАІ Правосудько затримав громадянина Дудника за керування автомобілем в стані сп’яніння. Півроку тому останній ухилився від проходження в установленому порядку огляду на стан сп’яніння, але не був притягнутий до адміністративної відповідальності, так-як був відсутній за місцем проживання біля трьох місяців.

Проаналізуйте ситуацію і дію суб’єктів.

Дайте юридичний аналіз правопорушенню.

 

Завдання № 3.

А) За керування автомобілем, не зареєстрованим у встановленому порядку ст. інспектор ДАІ Кравцов наклав штраф на громадянина Іванова у розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Дати правову оцінку діям суб’єктів.

Зробити юридичний аналіз правопорушенню.

 

Б) Інспектор ДАІ для огляду на стан сп’яніння до водія Сидоренко застосував індикаторну трубку “Контроль тверезості”. Начальник відділу ДАІ, враховуючи позитивний результат цих показань, виніс постанову про позбавлення Сидоренко права керування транспортним засобом строком до 3-х років.

Громадянин Сидоренко оскаржив цю постанову в установленому порядку.

Дати правову оцінку даної ситуації.

 

В) Старший інспектор ДАІ Коноваленко зупинив водія Власенко, який керував власним автомобілем і запросив останнього відвезти його на місце події, де сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій Власенко категорично відмовився, мотивуючи тим, що він поспішає на роботу.

Проаналізуйте дію суб’єктів.

Дайте юридичний аналіз правопорушенню.

Завдання № 4.

А) Під час патрулювання в районі молокозаводу №4 сержанти міліції Довжик і Струк затримали і доставили в службовий кабінет дільничного інспектора міліції гр-на Кравченко (зі слів), який перелазив через паркан підприємства з однією каністрою молока, яке вкрав на молокозаводі, на суму 15 грн. Оскільки у правопорушника документів не було, дільничний інспектор вилучив у нього каністру з молоком і дав йому розписку, помістив його в окрему кімнату і тримав з 17 до 22 годин, доки дружина Кравченка принесла його паспорт, а потім склав протокол про адміністративне правопорушення і, керуючись ст. 51 КпАП України, наклав штраф 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Кравченко не погодився з такою сумою штрафу і оскаржив рішення начальнику РУ ГУ МВС України, котрий вивчивши обставини справи і врахувавши особу правопорушника і його сімейний стан, змінив суму штрафу до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Дайте юридичний аналіз діям порушника, міліціонера, дільничного інспектора і начальника РУ ГУ МВС України спираючись на статті закону. Назвіть міри адміністративного припинення, які можуть бути застосовані до Кравченка.

 

Б) До РУ ГУ МВС України головний лікар подав список на осіб, що стоять на обліку у так званої «групі ризику» (особи, що займаються проституцією, наркоманією та ін.), котрі ухиляються від медичного обстеження на СНІД в кількості 25 осіб. Начальник РУ ГУ МВС України дав вказівку дільничним інспекторам міліції доставити цих осіб в медичний заклад.

Дайте юридичний аналіз описаної ситуації. Чи може бути застосований адміністративний примус відносно цих осіб, обґрунтуйте на підставі діючого законодавства?

 

В) Командир автобатальйону однієї з військових частин, що дислокувалась в м. Б.Церква, майор Цвіркун був затриманий на КПП ДАІ м. Умані за керування транспортом в стані сп'яніння. В процесі перевірки крім того виявилось, що відповідних документів на використання службового автомобіля Цвіркун не мав.

Як повинно вирішуватись питання про відповідальність Цвіркуна? Назвіть можливі варіанти та конкретні міри такої відповідальності.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.036 с.)