ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Щодо виконання контрольної роботиКафедра обліку і аудиту

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Щодо виконання контрольної роботи

студентами спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”

заочної форми навчання з дисципліни „Бухгалтерський облік у бюджетних установах”.

 

 

КИЇВ-2006


Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи студентами спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" заочної форми навчання.

Склав старший викладач Н.А.Давидова

 

 

Методичні вказівки розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту КДАВТ.

Протокол № ___ від “ ___ ” __________ 2004 року

 

Завідувач кафедри В.П.Пильнова

 

 

Методичні вказівки розглянуто і схвалено на Раді факультету економіки транспорту КДАВТ.

Протокол № ___ від “ ___ ” __________ 2004 року

 

Секретар Ради

 

 


ПЕРЕДМОВА

Дисципліна „Бухгалтерський облік у бюджетних установах” є однією з основних облікових дисциплін для підготовки бакалаврів за фаховими спрямуванням „Облік і аудит”. Вона передбачає вивчення законодавчої і нормативно-правової бази, які впливають на методику і організацію бухгалтерського обліку у бюджетних установах.

Відповідно до робочої навчальної програми студенти бакалаврського рівня підготовки з дисципліни „Бухгалтерський облік у бюджетних установах” самостійно виконують індивідуальне навчальне завдання, яке передбачає вивчення теоретичних та практичних аспектів організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах, методології обліку окремих видів фінансово-господарської діяльності бюджетних установ розгляду і засвоєння питань контролю і аудиту як єдиного інформаційного процесу.

Студенти самостійно визначають варіант завдання згідно суми трьох останніх цифр залікового шифру. Якщо виконане завдання не відповідає зазначеній вимозі, то воно не приймається до перевірки.

У міжсесійний період проводяться індивідуально-консультативні заняття викладача зі студентами щодо виконання індивідуального завдання за затвердженим кафедрою графіком.

Виконане індивідуальне навчальне завдання подається (надсилається) на кафедру за 30 днів до початку сесії. Виконане завдання перевіряє викладач кафедри. Якщо рецензія схвалена, то воно допускається до захисту. Якщо виконане завдання не відповідає вимогам цих методичних вказівок, його повертають студентові на доопрацювання. До другого (доопрацьованого) варіанта завдання студент обов’язково додає рецензію на перший варіант.

Дату і час захисту індивідуального навчального завдання встановлює кафедра. Завдання зараховуються лише за підсумками співбесіди її виконавця з викладачем.

Матеріал та цифрові дані, подані в завданні, мають умовний характер.

 

1. Мета виконання завдання:

- вивчити основні нормативні документи, якими регулюються порядок ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах, основні принципи бухгалтерського обліку, що становлять методологічну основу його побудови в бюджетних установах;

- вивчити порядок нарахування зборів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, податку на доходи фізичних осіб;

- засвоїти порядок визначення податку на додану вартість;

- засвоїти порядок визначення результатів виконання кошторису.

 

2. Вихідні дані:

- господарські операції бюджетної установи за поточний рік.

 

3. Матеріальне забезпечення:

- Журнал реєстрації господарських операцій;

- форма №1 „Баланс” бюджетної установи;

- меморіальні ордери;

- оборотний баланс.

Методичні вказівки.

1. Заповнити Форму №1 „Баланс” станом на 1 січня поточного року (додаток № 1) на підставі даних, які наведені для всіх варіантів у додатку 2.

2. Записати господарські операції бюджетної установи за поточний рік в Журнал реєстрації господарських операцій (додаток 6) і визначити за ними кореспонденцію рахунків.

3. Заповнити відповідні меморіальні ордери(додаток №4).

4. Заповнити оборотний баланс (додаток 5).

5. Заповнити форму №1 „Баланс” станом на 1 січня наступного року (додаток1).

 

Рекомендована література.

1. Р.Т.Джога, С.В.Свірко, Л.М.Сінельник Бухгалтерський облік у бюджетних установах. Київ. КНЕУ, 2003р.

2. Ф.Ф.Бутинець, Т.П.Остапчук Бухгалтерський облік у бюджетних установах. Житомир ПП „Рута”, 2006.

3. С.В.Свірко Організація бухгалтерського обліку у бюджетних установах. Київ. КНЕУ 2004.

4. П.Й.Атамас Основи обліку в бюджетних установах. Київ. 2005.

5. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10 грудня 1999 року № 114.

6. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 10 липня 2000 року №61.

7. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затверджена наказом Державного казначейства України від 27 липня 2000 року № 68.

8. Форми карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядок їх складання, затверджені наказом Державного казначейства України від 6 жовтня 2000 року № 100.

9. Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.2001 № 604 «Про бюджетну класифікацію та її запровадження».

Додаток 1

Форма № 1 "Баланс" за 2006 рік.
       
АКТИВ Код рядка На початок року На кінець року
І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ      
Нематеріальні активи      
Залишкова вартість    
Знос    
Первісна вартість    
Основні засоби      
Залишкова вартість    
Знос    
Первісна вартість    
Інші необоротні матеріальні активи      
Залишкова вартість    
Знос    
Первісна вартість    
Незавершене капітальне будівництво    
ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ      
Матеріали і продукти харчування    
Малоцінні та швидкозношувані предмети    
Інші запаси    
Дебіторська заборгованість    
Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги    
Розрахунки із податків та платежів    
Розрахунки із страхування    
Розрахунки з відшкодування завданих збитків    
Розрахунки за спеціальними видами платежів    
Розрахунки з підзвітними особами    
Розрахунки за іншими операціями    
Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей    
Розрахунки за окремими програмами    
Короткострокові векселі одержані    
Інші кошти    
Грошові кошти в дорозі    
Рахунки в банках    
Рахунки загального фонду    
Рахунки спеціального фонду    
Рахунки в іноземній валюті    
Інші поточні рахунки    
Рахунки в казначействі загального фонду    
Рахунки в казначействі спеціального фонду    
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги    
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень    
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду    
Інші рахунки в казначействі    
Каса    
ІІІ. ВИТРАТИ      
Видатки загального фонду    
Видатки державного бюджету    
Видатки місцевого бюджету    
Видатки спеціального фонду    
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги    
Видатки за іншими джерелами власних надходжень    
Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду    
Виробничі витрати    
БАЛАНС    
ПАСИВ Код рядка    
   
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ      
Фонд у необоротних активах    
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах    
Результат виконання кошторису за загальним фондом    
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом    
Результати переоцінок    
ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ      
Довгострокові зобов’язання    
Короткострокові позики    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями    
Короткострокові векселі видані    
Кредиторська заборгованість    
Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за роботи й надані послуги    
Розрахунки за спеціальними видами платежів    
Розрахунки із податків та платежів    
Розрахунки із страхування    
Розрахунки із заробітної плати    
Розрахунки зі стипендіатами    
Розрахунки з працівниками за безготівковими перераху ваннями    
Розрахунки за депозитними сумами    
Розрахунки за іншими операціями    
Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей    
Розрахунки за окремими програмами    
ІІІ. ДОХОДИ      
Доходи загального фонду    
Доходи державного бюджету    
Доходи місцевого бюджету    
Доходи спеціального фонду    
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги    
Доходи за іншими джерелами власних надходжень    
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду    
Доходи за витратами майбутніх періодів    
Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт    
БАЛАНС    

Додаток 2

Дані для заповнення форми №1 „Баланс”.

№ субрахунку Станом на 01.01.06 Станом на 01.01.07
  Дебет Кредит Дебет К-т
720,0      
8037,0      
1902,0      
1245,0      
1074,0      
35,0      
12,0      
883,0      
8855,0      
1611,0      
18,0      
12,0      
  5542,0    
  8,0    
14580,0      
110,0      
809,0      
50,0      
859,0      
23,0      
11,0      
659,0      
39,0      
14,0      
55,0      
10,0      
       
       
210,0      
18,0      
1,0      
17,0      
  18852,0    
  14580,0    
  909,0    
  350,0    
  3357,0    
2110,0      
       
       
       
       
       
       
       
       
  381,0    
       
       
       
       
       
       
Баланс 43979,0 43979,0    

 

Додаток №3

Додаток №4

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 1

за _______________ 20__ р.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 2

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)

№ з/п Дата виписки органу Державного казначейства (установи банку) Дебет субрахунку _______ Кредит субрахунку ______
до кредиту субрахунків до дебету субрахунків
                    Разом                     Разом
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)
                                               
                                               
  Усього:                                            
Залишок на початок місяця ______ Залишок на кінець місяця _______
Сума оборотів за меморіальним ордером _______

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 3

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)

№ з/п Дата виписки органу Державного казначейства (установи банку) Дебет субрахунку _______ Кредит субрахунку ______
до кредиту субрахунків до дебету субрахунків
                    Разом                     Разом
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)
                                               
                                               
  Усього:                                            
Залишок на початок місяця ______ Залишок на кінець місяця _______
Сума оборотів за меморіальним ордером _______

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 4

за _______________ 20__ р.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 5

за _______________ 20__ р.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 6

за _______________ 20__ р.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 7

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів

№ з/п КЕКВ Дата № документа Назва організації (установи) Залишок на початок місяця за субрахунком 361 Дебет субрахунку 361 Кредит субрахунку 361 Залишок на кінець місяця за субрахунком 361
Дата № документа до кредиту субрахунків Дата № документа до дебету субрахунків
дебет кредит       Разом               Разом дебет кредит
                                                 
                                                 
                                                 
і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)
                                                 
                                                 
Усього _                                        
Сума оборотів за меморіальним ордером _______    

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 8

за _______________ 20__ р.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 9

за _______________ 20__ р.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 10

за _______________ 20__ р.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 11

за _______________ 20__ р.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 12

за _______________ 20__ р.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 13

за _______________ 20__ р.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 14

за _______________ 20__ р.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 15

за _______________ 20__ р.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 16

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N

за _______________ 20__ р.

N з/п Підстава (посилання на документи або зміст запису) За дебетом субрахунку За кредитом субрахунку Сума
         
         
         
  і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)  
         
Усього:  
Сума оборотів за меморіальним ордером ____    

 

 

Додаток 5

Додаток 6

 

Кафедра обліку і аудиту

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо виконання контрольної роботи

студентами спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”

заочної форми навчання з дисципліни „Бухгалтерський облік у бюджетних установах”.

 

 

КИЇВ-2006


Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи студентами спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" заочної форми навчання.

Склав старший викладач Н.А.Давидова

 

 

Методичні вказівки розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту КДАВТ.

Протокол № ___ від “ ___ ” __________ 2004 року

 

Завідувач кафедри В.П.Пильнова

 

 

Методичні вказівки розглянуто і схвалено на Раді факультету економіки транспорту КДАВТ.

Протокол № ___ від “ ___ ” __________ 2004 року

 

Секретар Ради

 

 


ПЕРЕДМОВА

Дисципліна „Бухгалтерський облік у бюджетних установах” є однією з основних облікових дисциплін для підготовки бакалаврів за фаховими спрямуванням „Облік і аудит”. Вона передбачає вивчення законодавчої і нормативно-правової бази, які впливають на методику і організацію бухгалтерського обліку у бюджетних установах.

Відповідно до робочої навчальної програми студенти бакалаврського рівня підготовки з дисципліни „Бухгалтерський облік у бюджетних установах” самостійно виконують індивідуальне навчальне завдання, яке передбачає вивчення теоретичних та практичних аспектів організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах, методології обліку окремих видів фінансово-господарської діяльності бюджетних установ розгляду і засвоєння питань контролю і аудиту як єдиного інформаційного процесу.

Студенти самостійно визначають варіант завдання згідно суми трьох останніх цифр залікового шифру. Якщо виконане завдання не відповідає зазначеній вимозі, то воно не приймається до перевірки.

У міжсесійний період проводяться індивідуально-консультативні заняття викладача зі студентами щодо виконання індивідуального завдання за затвердженим кафедрою графіком.

Виконане індивідуальне навчальне завдання подається (надсилається) на кафедру за 30 днів до початку сесії. Виконане завдання перевіряє викладач кафедри. Якщо рецензія схвалена, то воно допускається до захисту. Якщо виконане завдання не відповідає вимогам цих методичних вказівок, його повертають студентові на доопрацювання. До другого (доопрацьованого) варіанта завдання студент обов’язково додає рецензію на перший варіант.

Дату і час захисту індивідуального навчального завдання встановлює кафедра. Завдання зараховуються лише за підсумками співбесіди її виконавця з викладачем.

Матеріал та цифрові дані, подані в завданні, мають умовний характер.

 

1. Мета виконання завдання:

- вивчити основні нормативні документи, якими регулюються порядок ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах, основні принципи бухгалтерського обліку, що становлять методологічну основу його побудови в бюджетних установах;

- вивчити порядок нарахування зборів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, податку на доходи фізичних осіб;

- засвоїти порядок визначення податку на додану вартість;

- засвоїти порядок визначення результатів виконання кошторису.

 

2. Вихідні дані:

- господарські операції бюджетної установи за поточний рік.

 

3. Матеріальне забезпечення:

- Журнал реєстрації господарських операцій;

- форма №1 „Баланс” бюджетної установи;

- меморіальні ордери;

- оборотний баланс.

Методичні вказівки.

1. Заповнити Форму №1 „Баланс” станом на 1 січня поточного року (додаток № 1) на підставі даних, які наведені для всіх варіантів у додатку 2.

2. Записати господарські операції бюджетної установи за поточний рік в Журнал реєстрації господарських операцій (додаток 6) і визначити за ними кореспонденцію рахунків.

3. Заповнити відповідні меморіальні ордери(додаток №4).

4. Заповнити оборотний баланс (додаток 5).

5. Заповнити форму №1 „Баланс” станом на 1 січня наступного року (додаток1).

 

Рекомендована література.

1. Р.Т.Джога, С.В.Свірко, Л.М.Сінельник Бухгалтерський облік у бюджетних установах. Київ. КНЕУ, 2003р.

2. Ф.Ф.Бутинець, Т.П.Остапчук Бухгалтерський облік у бюджетних установах. Житомир ПП „Рута”, 2006.

3. С.В.Свірко Організація бухгалтерського обліку у бюджетних установах. Київ. КНЕУ 2004.

4. П.Й.Атамас Основи обліку в бюджетних установах. Київ. 2005.

5. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10 грудня 1999 року № 114.

6. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 10 липня 2000 року №61.

7. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затверджена наказом Державного казначейства України від 27 липня 2000 року № 68.

8. Форми карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядок їх складання, затверджені наказом Державного казначейства України від 6 жовтня 2000 року № 100.

9. Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.2001 № 604 «Про бюджетну класифікацію та її запровадження».

Додаток 1

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.208.73.179 (0.025 с.)