ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приватний вищий навчальний закладПриватний вищий навчальний заклад

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

ІМЕНІ КОРОЛЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО»

Кафедра фінансів і кредиту

 

КУРСОВА РОБОТА

з фінансів

на тему: Роль непрямих податків у формуванні Державного бюджету України

 

Студента ІІІ курсу

групи Ез-2013-2

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Колесник Віктора

 

 


м. Івано-Франківськ – 2015 рік


ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ …………............................................................................................................................................5
1.1 Суть та склад непрямих податків ............................................................................5
1.2 Зародження та розвиток непрямого оподаткування ..……....................................7
1.3 Нормативно-правове регулювання непрямого оподаткування в Україні ….…10
РОЗДІЛ 2.АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ .......................................................................................................................14
2.1 Особливості непрямого оподаткування в Україні ...............................................14
2.2 Аналіз надходження непрямих податків до Державного бюджету України ....21
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ............................................................................................23
3.1 Роль непрямого оподаткування у формування доходів держави .......................23
3.2 Світовий досвід непрямого оподаткування .........................................................25
3.3. Перспективи реформування непрямого оподаткування в Україні на сучасному етапі.......................................................................................................................28

ВИСНОВКИ .................................................................................................................33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................35


 

ВСТУП

Україна як держава, як і будь-яка інша, не може існувати без доходів, необхідних для виконання покладених на неї функцій. Головним джерелом доходів України є податкові надходження, що формують найбільшу частку доходів бюджету.

Найбільші доходи Україні приносять непрямі податки, які характеризуються стійкими надходженнями. В інтересах держави є збільшення її доходів, значною мірою шляхом підвищення ставок непрямих податків з одного боку та недопущенням різкого зростання податкового навантаження на споживання, з іншого боку, оскільки при підвищенні податкового навантаження на економіку країни відбувається зниження платоспроможності споживачів, зменшення споживання на ринку товарів і послуг та, зрештою, зменшення сплачуваних сум непрямих податків.

Основною специфікою непрямих податків, що вони можуть використовуватись як регулятор цін. Саме через рівень цін держава справляє вплив на реальні доходи споживачів. Врешті-решт непрямі податки дають змогу регулювати платоспроможний попит як невід’ємну складову ринкової рівноваги.

За допомогою ставок податку на додану вартість держава може як стимулювати попит споживачів, в період кризової економіки, так і стримувати – в період надмірного піднесення економіки. За допомогою ставок акцизного податку держава обмежує споживання шкідливих для населення товарів, а також обкладає товари розкоші, споживачі яких спроможні сплатити ці податки. За допомогою ставок мита, держава регулює експортно-імпортні операції, стимулюючи експорт та захищаючи національних товаровиробників від конкуренції імпортованих товарів.

Непряме оподаткування в сучасних умовах повинне стимулювати економічний розвиток країни, сприяти створенню умов для залучення інвестицій, розвитку приватного бізнесу, сприяти зниженню податкового тягаря, отриманню сталих доходів до Державного бюджету тощо. Тому, дослідження непрямого оподаткування в Україні є актуальним.

Дослідженням питання оподаткування займалися такі науковці, як: П. Бечко, П.Гега, Б. Златкін, А. Крисоватий, Ю. Лисенков, , С. Онисько; питання функціонування непрямих податків розглядали В. Ващенко, О. Дроздюк, А. Іванський, І. Лютий, М. Мельник, І. Педь та інші. Проте, фінансові відносини держави та платників податків містять ще безліч питань, які потребують вирішення.

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є непрямі податки; предметом дослідження: особливості функціонування та механізм справляння податку на додану вартість, акцизного податку та мита.

Метою написання курсової роботи є теоретичне обґрунтування та практичних аналіз механізмів непрямого оподаткування в Україні на сучасному етапі.

Відповідно до поставленої мети, основними завданнями даного дослідження є:

1. Розкрити теоретичні основи непрямого оподаткування в Україні.

2. Проаналізувати механізми непрямого оподаткування в Україні на сучасному етапі та вклад непрямих податків у доходи бюджету держави.

3. Обґрунтувати напрями удосконалення непрямого оподаткування в Україні.

В процесі даного наукового дослідження використовувалися такі методи наукових досліджень, як: опис, аналіз, узагальнення, систематизація.

Під час написання курсової роботи використовувалися нормативно-правові акти, матеріали підручників та посібників, наукові публікації, офіційна статистична інформація, електронні ресурси.


 

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Види та основні характеристики непрямих податків

 

Види непрямих податків Характеристика податку
Економічна природа податку Сфера застосування податку Механізм стягнення податку Наявність кумулятивного ефекту
Податок на додану вартість Акциз Універсальний Багатостадійний Некумулятивний
Акцизний податок Акциз Специфічний Одностадійний Некумулятивний
Мито Мито Специфічний Одностадійний Некумулятивний

 

Водночас окремі податкові збори, що за економічною природою є непрямими податками (наприклад, збір на розвиток виноградарства садівництва і хмелярства), мають кумулятивний ефект, тобто товари, з яких уже стягувався відповідний збір на попередніх стадіях обігу, повторно оподатковуються.

 

 

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Аналіз надходження непрямих податків до Державного та Зведеного бюджетів Українив 2012-2014 роках

 

На сьогодні податки формують значну частину бюджету багатьох країн світу. В Україні більшу частину від податкових надходжень становлять непрямі податки.

Особливість непрямих податків полягає в тому, що за допомогою них держава може управляти ціною на той чи інший товар, тим самим обмежуючи чи стимулюючи попит на різні товари.

Проаналізуємо динаміку надходжень непрямих податків до Зведеного та Державного бюджету України в 2012-2014 рр. (табл. 2.4).

 

Таблиця 2.4

Аналіз надходжень непрямих податків до Зведеного та Державного бюджету України в 2012-2014 рр.

(млрд. грн.)

Показник Зведений бюджет Державний бюджет  
2012 р. 2013 р. 2014 р. Зміни 2012 р. 2013 р. 2014 р. Зміни  
2013 до 2012 2014 до 2013  
2013 до 2012 2014 до 2013  
Податок на додану вартість 138,99 128,412 139,05 -10,578 +10,638 138,91 128,29 139,08 -10,62 +10,79  
Акцизний податок 38,313 36,75 45,13 -1,563 +8,38 37,23 35,45 45,06 -1,78 +9,61  
Мито 13,37 13,284 12,77 -0,086 -0,514 13,1 13,17 12,42 +0,07 -0,75  
Разом 190,673 178,446 196,95 -12,227 +18,504 189,24 176,91 196,56 -12,33 +19,65  

Аналізуючи дані таблиці 2.4 видно, що непрямі податки займають вагому частку в 2012-2014 рр. як в Зведеному так і в Державному бюджеті.

Вагомим показником серед непрямих податків є податок на додану вартість, так в Зведеному бюджеті України в 2012 році він становив 138,99 млрд. грн., аналізуючи динаміку даного показника надходжень, бачимо, що в 2013 році він зменшується на 10,578 млрд. грн. до 128,412 млрд. грн., а в 2014 році зростає на 10,638 млрд. грн. в порівнянні з 2013 роком і становить 139,05 млрд. грн. Щодо Державного бюджету України, то податок на додану вартість в 2012 році становить 138,91 млрд. грн., в 2013 році році в порівнянні з 2012 роком він зменшується на 10,62 млрд. грн. до 128,29 млрд. грн., а в 2014 році зростає до 139,08 млрд. грн., тобто на 10,79 млрд. грн. більше ніж в 2013 році.

Проаналізуємо також в структурі надходжень Зведеного бюджету України в аналізованому періоді такого показника серед непрямих податків як акцизний податок. Так, в 2012 році даний показник становить 38,313 млрд. грн., в 2013 році він зменшується на 1,563 млрд.грн. і становить уже 36,75 млрд. грн., а в 2014 році зростає на 8,38 млрд. грн. і встановлюється на рівні 45,13 млрд. грн. Щодо Державного бюджету України, то акцизний податок тут в 2012 році становить 37,23 млрд. грн., в 2013 році він зменшується на 1,78 млрд. грн. і становить 35,45 млрд. грн., а в 2014 році зростає на 9,61 млрд. грн. і встановлюється на рівні 45,06 млрд. грн.

Аналізуючи надходження непрямих податків до Зведеного бюджету України в аналізованому періоді слід звернути увагу також на останній із непрямих податків, що стягуються в Україні – мито. Так, в 2012 році даний показник становить 13,37 млрд. грн., в 2013 році він спадає на 0,086 млрд.грн. і становить уже 13,284 млрд. грн., а в 2014 році зменшується іще на 0,514 млрд. грн. і встановлюється на рівні 12,77 млрд. грн. Щодо Державного бюджету України, то мито в 2012 році становить 13,1 млрд. грн., в 2013 році він зростає на 0,07 млрд. грн. і становить 13,17 млрд. грн., а в 2014 році зменшується на 0,75 млрд. грн. і встановлюється на рівні 12,42 млрд. грн.

 


РОЗДІЛ 3

ВИСНОВКИ

Непряме оподаткування відіграє важливу роль в Україні, перш, за все, формуючи найбільшу частку доходів Державного бюджету України.

Непряме оподаткування в Україні представлене трьома податками: податком на додану вартість, акцизним податком та митом.

Податок на додану вартість – форма акцизу, яка зберігає переваги багаторівневого податку з обороту щодо оподаткування усіх ступенів руху товару, але одночасно ліквідовує його основний недолік – кумулятивний ефект.

Акцизи являють собою непрямі податки на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, які включаються до ціни цих товарів (продукції).

Мито – це вид митного платежу, що стягується з товарів, переміщуваних через митний кордон держави (тих, що вивозяться або слідують транзитом).

Поява непрямих податків на території відбулась ще за часів Київської Русі, коли було здійснено першу податкову реформу, проте докорінний розвиток непрямого оподаткування відбувався у період незалежності України, зокрема в той час, коли зміщується акцент з прямих податків на непрямі.

Провівши аналіз надходжень непрямих податків до Державного бюджету, можна зробити висновки про зростання частки надходжень від непрямих податків за 2011 –2013 роки.

Враховуючи курс України до Євроінтеграції Україні та розширення міжнародного співробітництва слід здійснювати поступові заходи реформування непрямого оподаткування, зокрема:

- зменшити кількість пільг з податку на додану вартість;

- поступового збільшення частки акцизу в ціні реалізованих підакцизних товарів у результаті підвищення ставок акцизного податку на алкогольні напої, тютюнові вироби та збільшення мінімального податкового зобов’язання із сплати акцизного податку в твердих сумах з метою обмеження споживання таких товарів;

- запровадження з урахуванням міжнародного досвіду нульової ставки акцизного податку на спирт етиловий, що використовується для виробництва лікарських засобів, побутової хімії, продукції технічного призначення, біоетанолу та виробництва біопалива, за умови застосування системи здійснення контролю за виробництвом, переміщенням та реалізацією підакцизних товарів за принципами Європейського Союзу;

- поступового підвищення ставок акцизного податку на алкогольні напої у результаті застосування коефіцієнтів відповідно до індексів споживчих цін, динаміки зростання ринків та курсу валют;

- запровадження єдиної ставки на бензини моторні;

- застосування режиму найбільшого сприяння у митній політиці та обґрунтованих пільг з метою налагодження міжнародного співробітництва.

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бечко П. К. Основи оподаткування: навч. посіб. / П. К. Бечко, О. А. Захарчук — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 168 с.

2. Ващенко В.В. Митно-тарифне регулювання: сучасний стан та перспективи вдосконалення / В.В. Ващенко// Митна справа. – 2007. - №6. – С. 3-7

3. Гега П.Т. Основи податкового права: навч. посіб. 3-тє вид., випр. і доп. / П.Т. Гега, Л.М. Доля - К.: "Знання", 2003. 302 с.

4. Дроздюк О. С. Особливості реформування акцизного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Дроздюк // Інтернет-конференція «Бюджетно-податкова реформа» – Режим доступу до ресурсу: http://ndi-fp.asta.edu.ua/thesis/100/#.UUy1MxcaNfc.

5. Златкін Б. І. Податкам – стимулюючу роль / Б. І. Златкін // Економіка України. – 2006. – №2. – С. 14–15.

6. Іванський А.Й. Правові перспективи удосконалення відшкодування податку на додану вартість в Україні з урахуванням Європейського досвіду / А.Й. Іванський // Науково-інформаційний вісник «Право». – 2011. - №3. - С. 20-27.

7. Крисоватий А. І. Податкова система: Навчальний посібник / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 331 с.

8. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права / Н. П.Кучерявенко - X.: Легас, 2004- - 600 с.

9. Лисенков Ю.М. Податкова система: економіко-правова характеристика податків: навч. посіб. / Ю.М. Лисенко. - К.: Знання, 2007. – 320 с.

10. Лютий І. О. Податки на споживання в економіці України / І. О. Лютий, А. Б. Дрига, М. О. Петренко. – К: Знання, 2005. – 453 с.

11. Лютий І. О. Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. О. Лютий, Л. М. Демиденко, М. В. Романюк. – К: Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.

12. Мельник М. М. Механізми регулювання непрямих податків в Україні: переваги та недоліки / М. М. Мельник // Наукові праці НДФІ. - 2008. - № 42. - С. 40-45

13. Митний кодекс України від 13.03.12 №4495-VI. Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

14. Мищерякова О.В. Налоговие системи розвитих стран мира / О.В. Мищерякова. – М.:Фонд “Правовая культура” – 2005. – 239 с.

15. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України /кол. авторів [заг. редакція, М. Я Азарова]. - К.: Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010 - 2389 с.

16. Нечай Н.В. Нариси з історії оподаткування / Н.В. Нечай. – К.: Вісник податкової служби України, 2002. - 144 с.

17. Онисько С.М. Податкова система: Підручник – 3-тє видання, виправлене і доповнене / С. М. Онисько, .М. Тофан, О.В. Грицина. – Львів: «Магнолія Плюс», 2006. – 336 с.

18. Педь І.В. Непрямі податки в податковій системі України: Навч. посіб. / За ред. Ю.М. Лисенкова. – К.: Знання, 2008. - 348 с.

19. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-УІ. Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

20. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами. Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_012

21. Фінанси: Підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – 2-ге вид. перероб. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 687 с.

22. www.minfin.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства фінансів України.

23. www.treasury.gov.ua – Офіційний сайт Державної казначейської служби України

 

Приватний вищий навчальний заклад

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.011 с.)