Одеська національна академія харчових технологій
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Одеська національна академія харчових технологійКафедра маркетингу, підприємництва і торгівлі

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання індивідуальних завдань

з дисципліни

«ТЕОРІЯ галузевих ринків»

 

освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр "

 

галузь знань 0305 "Економіка і

підприємництво",

0306 «Менеджмент»

 

напрям підготовки 6.030507 "Маркетинг",

6.030601 «Менеджмент

організацій і адміністрування»

 

Одеса ОНАХТ 2013

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Теорія галузевих ринків” для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг», 6.030601 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної форми навчання (Укл. О.О.Голубьонкова, М. Д. Мілєва). – Одеса, ОНАХТ, 2013.

 

 

Укладачі: О. О. Голубьонкова

М. Д. Мілєва

 

 

Відповідальний за випуск:

зав. кафедрою МПіТ

М. Р. Мардар, к.т.н., доцент


ВСТУП

Методичні рекомендації розроблено відповідно до вимог галу­зевої компоненти стандартів вищої освіти з напряму підготовки 0305 "Економіка і підприємництво" та 0306 «Менеджмент», що здобувають освітньо-кваліфіка­ційний рівень "бакалавр".

Методичні рекомендації містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення індивідуальних завдань, організації їх виконання, порядку захисту та оцінювання.

Індивідуальне завдання виконується на основі вивчення ринкової ситуації за матеріалами періодичних видань та дайджестів галузевих новин в інтернет-ресурсі, спеціаль­ної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з пробле­ми, яка вивчається, а також результатів власних досліджень студента.

 

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 

Метою виконання індивідуальних завдань є глибоке осмислення професійної проблеми, комплексне оволодіння матеріалом і методами самостійного дослідження, практичне застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо аналізу ситуації в середовищі галузевих ринків.

У процесі виконання індивідуальних завдань студент відповідно до кваліфікаційних вимог повинен проявити:

- знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання аналізу ринкової ситуації;

- вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію згідно з цілями дослідження;

- вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі;

- вміння обґрунтовувати наукові висновки та конкретні пропозиції щодо удосконалення ринкової ситуації обраної галузі.

Завдання для індивідуальної роботи

Мета самостійної роботи студента, в тому числі індивідуальної, з дисципліни полягає в отриманні практичних навичок застосування отриманих знань щодо економіки галузевих ринків.

Змістовий модуль 1. Самостійне індивідуальне навчально-дослідне завдання в першому змістовому модулі рекомендується виконувати у вигляді розрахунково-графічного завдання за темою: «Аналіз галузевого ринку» на прикладі одного з обраних ринків. Обсяг роботи повинен складати 15-18 сторінок машинописного тексту.

Робота повинна мати наступну структуру:

Титульна сторінка роботи

1. Загальна характеристика галузевого ринку.

2. Характеристика продукту або послуги, назва нової ТМ, лозунг.

3. Показники ринку: обсяги продажів, виробництва, експорту, імпорту за три роки, ринкові частки основних представників галузі, основні сегменти ринку (таблиці, рисунки, схеми, діаграми).

4. Розрахунок і аналіз показників: темпів росту ринку, темпів росту експорті та імпорту, зміни ринкових часток основних гравців, індексів концентрації, коефіцієнту варіації, індексу Герфіндаля-Хіршмана, ентропії, дисперсії ринкових часток (таблиці, рисунки).

5. Основні тенденціі галузевого ринку. Характер конкуренції на ринку. Методи конкурентної боротьби. Методи стимулювання продажів.

4. Висновки: можливості і загрози галузі, визначення проблем і перспектив галузі, основні пропозиції по удосконаленню ситуації.

Список використаної літератури (матеріалу)

Додатки

Змістовий модуль 2. Самостійне індивідуальне навчально-дослідне завдання в другому змістовому модулі рекомендується виконувати у вигляді ессе по темі за варіантом. Варіант обирається за порядковим номером студента у списку групи або за вибором чи узгодженням викладача.

 

Обсяг роботи повинен складати 10-20 сторінок машинописного тексту.

Робота повинна мати наступну структуру:

Титульний аркуш

1. Вступ.

2. Актуальність і мета роботи.

3. Виклад основного матеріалу.

4. Проблематика. Виклад власної думки з проблемних питань.

5. Висновки і пропозиції.

Список використаних джерел

Додатки

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.004 с.)