Перелік опублікованих праць за темою дисертаціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік опублікованих праць за темою дисертаціїРозділи у колективній монографії

1. Гоблик В. В. Особливості розвитку туристично-рекреаційної сфери регіону / В. В. Гоблик, С. Д. Щеглюк // Стимулювання регіонального розвитку Закарпатської області) : монографія / [за ред. Шевчук Л. Т.]. – Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2008. – С.34-45. (0,48 д.а.). [Особистий внесок автора полягає у визначенні головних проблем функціонування туристично-рекреаційної сфери Закарпатської області на основі аналізу діяльності санаторно-курортних закладів регіону].
2. Гоблик В. В. Стимулювання розвитку туристично-рекреаційної сфери / В. В. Гоблик, С. Д. Щеглюк Стимулювання регіонального розвитку Закарпатської області) : монографія / [за ред. Шевчук Л. Т.]. – Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2008. – С.119-127. (0,5 д.а.) [Особистий внесок автора полягає у визначенні проблем створення кластерів в туристично-рекреаційній галузі регіону].

Статті у наукових фахових виданнях

3. Гоблик В. В. Аналіз готельного господарства як підсистеми туристично-рекреаційного комплексу Закарпатської області / В. В. Гоблик // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Соціально-економічний розвиток регіону: діагностика, стратегія, управління (Збірник наукових праць). Випуск 4 (60) / НАН України. Інститут регіональних досліджень / редкол.: відп. ред. академік НАН України Долішній М.І. – Львів, 2006. – С. 28-42. (0,57 друк.арк.).
4. Гоблик В. В. Економічна суть кластерів та особливості їх утворення і функціонування у туристично-рекреаційній сфері / В. В. Гоблик // Науковий вісник УжНУ. Серія „Економіка”. Вип. 24. – Ужгород, 2007. – С. 151-159. (0,7 д.а.)
5. Гоблик В. В. Інноваційні процеси в розвитку туристично-рекреаційного комплексу Закарпаття / В. В. Гоблик, С. Д. Щеглюк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ресурсне забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку регіону (Збірник наукових праць). Випуск 3 (65)/ НАН України. Інститут регіональних досліджень / редкол.: відп. ред. Є. І. Бойко. – Львів, 2007. – С. 387-406. (0,6 д.а.). [Особистий внесок здобувача: проаналізовано сучасний стан розвитку туристично-рекреаційного комплексу Закарпаття та можливості використання нововведень для підвищення якості конкурентоспроможності послуг, визначені оптимальні перспективні напрямки їх впровадження].
6. Гоблик В. В. Перспективи діяльності туристично-рекреаційної сфери Карпатського регіону в контексті сталого розвитку туризму і курортів в Україні / В. В. Гоблик // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Структурна трансформація територіальних суспільних систем. (Збірник наукових праць). Випуск 5 (67)/ НАН України. Інститут регіональних досліджень / редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Бойко Є.І. – Львів, 2007. – С. 339-348 (0,32 д.а.).

Інші публікації, що додатково відображають результати дисертації

7. Гоблик В. В. Проблеми формування кластерів в рекреаційно-туристичному комплексі регіону / В. В. Гоблик // Сталий розвиток Карпат: сучасний стан та стратегія дій: тези доповідей Міжародної науково-практичної конференції (9-10 листопада 2006 р., смт. Славське, Львівська обл.). – Львів, 2006 – С. 109-112. (0,11 д.а.)
8. Гоблик В.В. Туристично-рекреаційний ресурс Закарпаття як об’єкт транскордонного співробітництва / В. В. Гоблик // Регіональна політика і транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної конференції (м. Ужгород, 24-25 травня 2007 р.). Серія „Євроінтеграція: український вимір”. Випуск 1 / редкол.: відп. ред. к.і.н., доц. І. В. Артьомов. – Ужгород, 2007. – С. 415-429. (0,45 д.а.).
9. Гоблик В. В. Фактори формування рекреаційно-туристичних кластерів регіону : матеріали IV Всеукр. наукової конф. / В. В. Гоблик // Географічні проблеми розвитку продуктивних сил України. (Київ, 16-17 травня 2007 року). – К. : ВГЛ “Обрії”, 2007. – C. 62-63. (0,1 д.а.).

АНОТАЦІЯ

Гоблик В.В. Формування кластерів у рекреаційно-туристичному комплексі (на прикладі Закарпатської області). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, Ужгород, 2009.

У дисертаційній роботі досліджені теоретичні основи економічної сутності кластерів, особливості їх розвитку, основні риси та принципи побудови. Проаналізовано досвід створення і функціонування зарубіжних промислових кластерів та кластерних утворень в рекреаційно-туристичному комплексі, місце їх в теоріях розвитку регіону.

Здійснено аналіз факторів формування туристичних кластерів, проведено оцінку сформованості їх у рекреаційно-туристичному комплексі Закарпатської області та окреслено головні проблеми функціонування і розвитку туристичних кластерів у регіоні.

На основі стратегічних цілей та орієнтирів у дисертації розроблено сценарії перспектив розвитку туристичних потоків, фінансово-економічних показників діяльності туристичних організацій Закарпаття за трьома варіантами: оптимістичним, помірним, песимістичним на періоди 2008-2012 рр., 2013-2015 рр. та 2016-2020 рр. в розрізі природноекономічних зон.

Ключові слова: економічна сутність кластерів, промислові кластери, кластерні утворення, туристичні кластери, рекреаційно-туристичний комплекс, теорії розвитку регіону, стратегічні цілі, туристичні потоки, туристичні організації, сценарії перспектив розвитку, природноекономічні зони.

АННОТАЦИЯ

Гоблик В.В. Формирование кластеров в рекреационно-туристическом комплексе (на примере Закарпатской области). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Развитие производительных сил и региональная экономика. ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», Ужгород, 2009.

В диссертационной работе исследованы теоретические положения экономической сущности кластеров, особенности их развития, основные черты и принципы построения. Проанализировано опыт создания и функционирования иностранных промышленных кластеров и кластерных образований в рекреационно-туристическом комплексе, а также их место в теориях развития регионов.

В процессе диссертационного исследования выявлены различные трактовки понятия кластер в научных трудах отечественных и иностранных исследователей, что позволило уточнить и систематизировать существующие понятия и предложить авторская трактовка понятия «туристический кластер». При этом раскрыты характерные черты кластера, установлено его влияние на конкурентоспособность региона в целом. Проанализировано ряд кластерных инициатив которые реализуются в сфере услуг и установлено, что именно кластерный подход имеет перспективы для широкого использования в рекреационно-туристической сфере Украины и ее регионах.

Осуществлен анализ факторов и проведено оценку формирования туристических кластеров в рекреационно-туристическом комплексе Закарпатской области и очерчены главные проблемы функционирования и развития туристических кластеров в регионе. На основании обобщения разнообразных факторов выделены положительные и отрицательные факторы в становлении туристических кластеров в Закарпатской области. Среди положительных факторов – наличие природных ресурсов, психологическая готовность предпринимателей к процессам кооперирования, развита сеть малого и среднего бизнеса. Среди отрицательных – недостаточно развита инфраструктура, неадекватность образовательных и научно-исследовательских программ потребностям экономики, отсутствие необходимых связей между образованием, наукой и учреждениями сферы услуг, среднее качество бизнес среды, высокий уровень коррупции и теневой экономики туристической деятельности.

Особое значение в работе уделено оценке сформированности современных кластерных структур в анализированном комплексе Закарпатской области, которая выделяется на фоне других регионов Украины, поскольку это единственная среди них, граничащая с четырьмя государствами Европейского Союза: Венгрией, Польшей, Словакией, Румынией. Благодаря выгодному геоэкономическому расположению и природно-климатическим особенностям регион имеет исключительно благоприятные условия для формирования туристических кластеров. Автором проанализировано составные части кластера, образующие его ядро и оказывающие влияние на формирование рекреационно-туристического продукта: деятельность туроператоров и турагентов, развитие сети учреждений и их размещения, современное состояние сети санаторно-лечебных учреждений и пр.

Санаторно-курортные и оздоровительные учреждения области составляют ядро рекреационно-туристического кластера, поскольку, прежде всего в них реализуется уникальный региональный туристический продукт. Его современное состояние в разрезе природно-экономических зон характеризуется тем, что в целом по области количество койко-мест в санаторно-курортных учреждениях в 2007 г. по сравнению с 2000 г. уменьшилось в основном за счёт предгорной и горной природно-экономических зон. В тоже время, возрастает тенденция увеличения койко-мест в детских лагерях и здравницах. Такая же тенденция характерна и для коэффициента оборотности койко-мест как для области в целом, так и в разрезе природно-экономических зон.

Трансформации социально-экономических условий в государстве, а также анализ правовой практики действующего законодательства в сфере туризма подтверждает необходимость его изменений и дополнений в соответствии к современным требованиям. На основе стратегических целей и ориентиров в диссертации разработаны сценарии перспективного развития туристических потоков, финансово-экономических показателей деятельности туристических организаций Закарпатья, а также производства основных видов сельскохозяйственной продукции за тремя вариантами: оптимистическим, умеренным, пессимистическим на периоды 2008-2012 гг., 2013-2015 гг. и 2016-2020 гг. в разрезе природно-экономических зон области.

Ключевые слова: экономическая сущность кластеров, промышленные кластеры, кластерные образования, туристические кластеры, рекреационно-туристический комплекс, теории развития региона, стратегические цели, туристические потоки, туристические организации, сценарии перспективного развития, природно-экономические зоны.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.64 (0.008 с.)