ТОП 10:

Вихідні дані для завдання 6.1Варіант Номери деталей Варіант Номери деталей Варіант Номери деталей
21, 4, 7, 9 13, 15, 18, 1 4, 6, 10, 15
5, 3, 14, 19 10, 12, 4, 8 1, 8, 16, 18
2, 8, 12, 13 11, 1, 7, 6 3, 7, 17, 19
3, 9, 15, 18 2, 4, 5, 10 2, 5, 4, 9
20, 2, 9, 5 18, 13, 6, 8 9, 18, 4, 5
11, 8, 17, 19 2, 7, 11, 14 6, 2, 17, 13
3, 10, 2, 5 9, 2, 7, 15 5, 9, 10, 17
18, 4, 9, 5 16, 4, 13, 1 11, 4, 1, 13
1, 7, 12, 17 10, 1, 15, 7 2, 4, 7, 15
5, 6, 7, 14 16, 7, 2, 3 6, 9, 11, 14

 

Теодоліт – геодезичний прилад, основне призначення якого є вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів. На рис. 6.1 наведений тип теодоліта Т30. Основні його вузли: підставка, горизонтальний круг, алідадна рухома частина із зоровою трубою та вертикальним кругом. Для зберігання й транспортування теодоліт накривається захисним футляром, який з´єднується з основою 8, посередині якої є отвір з різьбою кріплення приладу на штативі становим гвинтом 9. Підставка 17 має три піднімальні гвинти 18 для приведення приладу в горизонтальне положення, яке фіксується рівнем 12. Горизонтальний круг складається з лімба й алідади. Лімб призначений для вимірювання горизонтальних кутів і має шкалу, оцифровану від 0º до 360º. Над лімбом рухається алідадна частина із зоровою трубою 14, що фіксує в потрібному напрямку колімаційну площину, утворену візирною віссю при нахилах труби. Зорова труба призначена для візирування на віддалені предмети та вимірювання відстаней. Вона складається з об´єктива, окуляра, фокусуючого пристрою й сітки ниток. Фокусування зорової труби здійснюється шляхом переміщення фокусуючої лінзи за допомогою гвинта кремальєри 1. На зоровій трубі встановлений оптичний візир 4 для грубого наведення труби на предмет. Крім зорової труби на колонках 6 алідадної частини приладу кріпиться вертикальний круг 5, аналогічний горизонтальному, для вимірювання вертикальних кутів. При вимірюванні вертикальний круг може розміщуватись ліворуч або праворуч від зорової труби, якщо дивитись зі сторони окуляра. Перше положення називають „круг ліво” (КЛ), а друге – „круг право” (КП). Рухомі частини теодоліта фіксуються в потрібному положенні закріплювальними гвинтами, а для плавного їх переміщення й точного наведення (візирування) служать мікрометричні (навідні) гвинти. Так, точне наведення у горизонтальній площині виконують навідним гвинтом 16 при закріплених гвинтах лімба 7 і алідади 11. Точне наведення зорової труби у вертикальній площині виконують навідним гвинтом 15 при закріпленому положенні гвинта 13.

 

Рис. 6.1. Теодоліт Т30:

1– фокусуючий пристрій (кремальєра); 2 – окулярне кільце; 3 – ковпачок, який накриває виправні гвинти сітки ниток; 4 – оптичний візир; 5 – вертикальний круг; 6– колонка; 7 – закріпний гвинт лімба; 8 – основа футляра; 9– становий гвинт; 10 – виправні гвинти рівня; 11 – закріпний гвинт алідади; 12 – рівень; 13– закріпний гвинт зорової труби; 14 – зорова труба; 15 – навідний гвинт зорової труби; 16 – навідний гвинт алідади; 17 – підставка; 18 – піднімальні гвинти; 19 – навідний гвинт лімба; 20 – окуляр відлікового мікроскопа; 21– дзеркало; 22 – горизонтальний круг; 23 – місце для встановлення орієнтир-бусолі.

Завдання 6.2. Установити теодоліт у робоче положення, тобто виконати його центрування над точкою, горизонтування й фокусування зорової труби.

Грубе центрування приладу, тобто встановлення центра лімба його горизонтального круга над точкою, здійснюється за допомогою виска, підвісивши його до теодоліта так, щоб його тягарець приблизно знаходився над точкою, а головка штатива займала положення, близьке до горизонтального. Для точного центрування відкріплюють становий гвинт9 і пересовують теодоліт на головці штатива, поки кінець вістря тягарця не стане над точкою з точністю 0,5 см. Після цього становий гвинт закріплюють.

Горизонтування приладу, тобто приведення лімба в горизонтальне положення, виконується так. Повертають верхню частину теодоліта поки рівень 12 не займе паралельне положення будь-яким двом піднімальним гвинтам 18 і крутять ці гвинти в різні сторони, щоб вивести бульбашку рівня на середину його ампули (в нуль-пункт). Після цього повертають теодоліт на 900 , тобто так, щоб рівень розмістився в напрямку третього піднімального гвинта (бульбашка рівня при цьому зійде з середини) і, крутячи тільки цей гвинт, знов приводять бульбашку рівня в нуль-пункт. Ці дії потрібно повторити кілька разів і, якщо рівень правильно закріплений, його бульбашка залишатиметься на середині ампули при будь-яких поворотах приладу.

Фокусування зорової труби зводиться до отримання чіткого зображення сітки ниток поворотом в потрібному напрямку окулярного кільця 2.

Завдання 6.3. Навести здорову трубу на візирну ціль, зарисувати поле зору відлікового мікроскопа й записати відліки на вимірювальних кругах теодоліта.

Наведення зорової труби на візирну ціль (візирування) складається із двох етапів – приблизного наведення і точного наведення.

Для приблизного наведення закріпляють лімб горизонтального круга 7, відкріпляють верхню (алідадну) частину теодоліта (гвинт 11) і його зорову трубу (гвинт 13) та, дивлячись в оптичний візир і повертаючи трубу по горизонталі й вертикалі, суміщують перехрестя візира з ціллю й закручують обидва закріпні гвинти 11 і 13.

Точне візирування (рис. 6.2) здійснюється за допомогою навідних гвинтів, для чого гвинтом 15 труби зміщують середню нитку сітки на зображення візирної цілі, а після, повертаючи гвинт 16 алідади, на візирну ціль наводять вертикальну нитку сітки. Якщо при точному наведенні не вистачає діапазону навідного гвинта, то тоді гвинт повертають назад приблизно на половину його діапазону руху, відкріпляють закріпний гвинт і наведення труби повторюють.

Рис. 6.2. Точне візирування

 

Після точного наведення теодоліта на візирну ціль (у лабораторії – це вершина металевого конуса, закріпленого над рейкою) зарисовують поле зору відлікового мікроскопа 20, яке необхідно чітко відфокусувати фокусуючим кільцем.

У теодоліта Т30 відліковим пристроєм є штриховий мікроскоп – оптична система, що передає в поле зору зображення частин шкал лімбів горизонтального й вертикального кругів і штриха, який слугує показчиком відліку. Зображення горизонтального круга позначається буквою Г, а вертикального – буквою В. Поділки на обох кругах нанесені через 10' з підписом кожного градуса (рис. 6.3, а).

Відлік на лімбі – це кут між нулем лімба і показчиком відліку. Він складається із двох частин: першої, що містить градуси й десятки мінут (цілі поділки лімба), і другої – частки найменшої поділки лімба, що в теодоліта Т30 оцінюється на око з точністю 1'.

 
а

 
б

Рис. 6.3. Поле зору відлікового мікроскопа:

а) – теодоліт Т30 (відліки: Г − 70о07'; В − 358о53');

б) – теодоліт 2Т30 (відліки: Г − 125о06'; В – 0о28').

 

У теодоліта 2Т30 відліковим пристроєм є шкаловий мікроскоп – оптична система, що передає в поле зору зображення частин шкал лімбів обох вимірювальних кругів і спеціальну шкалу для вимірювання частин поділок лімба. Ця шкала за величиною відповідає одній поділці лімба горизонтального й вертикального кругів, рівній 10, вона розділена на 12 частин і підписана від 0 до 6 (60'). Отже, ціна найменшої її поділки складає 5' (рис. 6.3, б). Показчиком відліку тут слугує нульовий штрих цієї шкали. Відлік на вимірювальних кругах в теодоліті 2Т30 теж складається із двох частин: градусів, якими підписаний той штрих лімба, який попадає на шкалу, та мінут, які знімаються зі шкали мікроскопа від нуля до цього штриха лімба.

Шкала мікроскопа вертикального круга теодоліта 2Т30 має подвійне оцифрування: зверху зі знаком плюс і знизу – зі знаком мінус (рис. 6.3, б). Якщо на шкалу попадає штрих лімба зі знаком мінус, то й значення мінут теж будуть з мінусом (від від’ємного нуля до цифри – 6).


БУДОВА НІВЕЛІРА

Мета – засвоїти призначення нівеліра НЗ, вивчити його будову та принцип роботи основних частин; навчитися приводити нівелір у робоче положення й знімати відліки з рейки.

 

Завдання для підготовки до роботи

Вивчити [1, с. 122-124; 2, с. 100-104; 3, с. 121-122] та повторити правила поводження з геодезичними прилада­ми. Мати чітке уявле­ння про принцип геометричного нівелювання, будову та при­значення основних вузлів нівеліра Н3.

Контрольні питання

1. Що називається нівелюванням?

2. Що називається пере­вищенням між точками?

3. У чому суть геометричного нівелю­вання?

4. Назвіть основні вузли і деталі нівеліра Н3.

5. Які дії треба виконати, щоб привести нівелір у робоче положення?

6. Що означає поняття „відлік з рейки”?

Прилади: нівелір Н3 у комплекті, нівелірні рейки.

Порядок виконання роботи

Завдання 7.1.Використовуючи нівелір Н3 і рис. 7.1, засвоїти назви, призначення й роботу деталей та вузлів нівеліра. У журналі лабораторних робіт згідно з табл. 7.1 і рисунком нівеліра в журналі назвати й указати призначення пронуме­рованих деталей нівеліра.

Нівелір НЗ (рис. 7.1) складається з нижньої та верхньої частин. Нижня частина − це підставка 7 з трьома підіймальними гвинтами 1, які використовуються для попереднього приведення нівеліра в горизонтальне положення. На підіймальних гвинтах закріплена пружиниста пластина 12 з отвором-різьбою для станового гвинта, за допомогою якого нівелір прикручують до штатива. Верхня частина нівеліра складається із зорової труби 5, з боку якої в коробці розміщений циліндричний рівень 11. Зорова труба дає можливість одержати зображення рейки завдяки окуляру 10 та об´єктиву 9, а чіткість цього зображення одержують за допомогою фокусуючого гвинта (кремальєри) 4. Чітке зображення сітки ниток нівеліра отримують поворотом окулярного кільця13, розміщеного безпосередньо на окулярі. Для зручності наведення зорової труби на рейку використовується механічний візир 14. На верхній частині нівеліра розміщені також круглий рівень3, закріплювальний 8 і навідний 6 гвинти зорової труби та елеваційний гвинт 2. Круглий рівень використовується як ін­дикатор горизонтальності нівеліра при приведенні його попе­редньо в робоче положення підіймальними гвинтами. Під круг­лим рівнем знаходяться виправні гвинти 15, які викорис­товуються при його юстируванні. Закріплювальний гвинт 8 фіксує положення зорової труби, а навідний гвинт6 використовують для невеликого повороту труби при її наведенні на рейку. Елеваційним гвинтом 2 суміщують кінці зображень бульбашки циліндричного (контактного) рівня, який служить індикатором горизонтальності візирної осі нівеліра. Юстирувальні гвинти цього рівня знаходяться в його коробці під кришкою біля окуляра.

Таблиця 7.1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.007 с.)