ТОП 10:

Инфопедия — категория Стандартизация: 5 Страница

Материала по категории - Стандартизация на сайте Инфопедия всего: 1664 страниц.

Стандартизация - 5 Страница

Українська термінологія у професійному спілкуванні Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською мовою. Найпоширеніші синтаксичні помилки у наукових текстах та шляхи їх подолання. Тема 2. Стилі сучасної української літературної мови Тема 4. Основи культури української мови Граматичні засоби та прийоми стандартизації мови Тема 10. Граматична парадигма займенника, дієслова та його форм в ділових текстах В професійній діяльності юриста Тема 19. Правила складання і оформлення Тема 21. Правила складання і оформлення Тема 3-4. Основи культури української мови Тема 13: Публічний виступ як важливий засіб комунікації Тема 18. Національний стандарт України “ДСТУ 4163–2003. Поняття національної та літературної мови. Поняття сучасної літературної мови. Мовна норма. Види і жанри професійного спілкування. Нарада як форма прийняття колективного рішення Довідково-інформаційні документи. Оголошення. Повідомлення про захід. Відмінювання та правопис українських прізвищ, форм по батькові, їх відмінювання. Комунікативна ознаки культури мовлення: логічність. Причини помилок у логіці викладу. Поняття комунікації, типи комунікації, перешкоди та барєри комунікації Національний стандарт україни. Склад реквізитів документів Поняття «літературна мова», «офіційна мова», «держ мова» Етикет телефонної розмови. Форми звертання в діловій мові. Природа і функції мови. Місце української мови серед мов світу Мовний стиль. Стилі української мови в професійному спілкуванні Становлення українського правопису і його сучасні проблеми Правила написання тексту документа Особливості публічного мовлення. Жанри публічних виступів Термін та його ознаки. Термінологія як система Професіоналізми і номенклатурні назви Основні визначені цілі і задачі стандартизації Державна система сертифікації: завдання, принципи, сучасні вимоги економіки. Особливості управління якістю в Японії Цілі у сфері якості на 2016 рік Застосування статистичних методів в системі управління якістю Показатели свойств: понятие показателей качества и параметров, классификация показателей качества Размещение товаров - как фактор, определяющий их условия хранения. Особенности разработки, утверждения, применения и обозначения государственных стандартов. Деятельность международных организаций в области качества и стандартизации Правовая основа проведения таможенных экспертиз Порядок отбора проб и образцов Полісемія слова. Лексичне значення слова. Пряме і переносне значення слова. Метафора. Метонімія. Синекдоха. Cлово в лексико-семантичній системі мови. Омонімія. Паронімія. Синонімія. Антонімія. Морфологія як учення про граматичне значення і граматичні форми слів. Поняття про граматичні категорії. ІМЕННИК- СКЛАДНОПІДР. РЕЧЕННЯ Словосполучення як синтаксична одиниця. Співвідношеня словосполучень зі словом і реченням. СИСТЕМА ГОЛОСНИХ ФОНЕМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Види підрядного зв’язку між словами у словосполученні. Граматична основа двоскладного речення. Способи вираження підмета Морфеміка: предмет, об’єкт, лінгвістична проблематика. Ключова концепція Ю. Шевельова Функціональні стилі СУЛМ. Класифікаційні ознаки Офіційно-діловий стиль СУЛМ : проблеми функціонування і розвитку Лексичне значення слова. Полісемія слова. Типи лінгвістичних словників і проблеми сучасної лексикографії ПОВНІ Й КОРОТКІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ Взаимозаменяемость и ее виды. 20 Виды значений показателей качества продукции. 27 Объекты измерений в метрологии. 3 Проверка и калибровка средств измерений. 8 Средства измерений по конструктивному исполнению. 6 Стандартизация. Основные цели и объекты стандартизации. 12 Тема 1. Історія розвитку діловодства Тема 6. Документ в управлінській діяльності Тема 17. Аналіз і складання довідково-інформаційних документів Тема 18. Аналіз та складання особистих офіційних документів Для самостійного вивчення тем Етика усного професійного спілкування Складові операції розумової діяльності людини Ознайомтеся з теоретичними положеннями Тема 2.2.: Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування. Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада, переговори І Ознайомтеся з теоретичними положеннями теми Неприпустимо називати себе особистим другом керівника, до кабінету якого телефонуєте через секретаря (навіть, якщо це справді так). Це серйозне порушення етикету. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькогалузева термінологія Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. Вибір синонімів. Особливості вживання числівників. Поет, лауреатка, методист, ткаля, стюард, бібліотекар, дипломниця, майстер, хірург, кравець, лаборант, швачка, заступник, професор, стенографістка, касирка, мер, прем’єр, митник, абітурієнтка. Основні правила оформлення документів Тема 5.3.: Текстове оформлення довідково-інформаційних документів Тема 2.3.: Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування Тема 3.7. : Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. Вибір синонімів. Части червячной передачи и характеристика Скорость движения цепи на данный момент и приемы его уравнения Расчет ресурса подшипника качения по динамической несущей способности С Функции государства и регулирования тур. сектора экономики. Сущ-ть лицензирования тур деят-ти Туроператор должен вести учёт выданных туристам страховых полисов. Механизм разработки национальных стандартов в сфере туризма в соответствии с Законом Украины «О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия», в 2005 г. Державна мова- мова професійного спілкування Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Державна мова в Україні. Парадигма мовних формул. Вибір мовних одиниць у мовленні. Публічний виступ, як важливий засіб комунікації переконання. Види публічного мовлення. ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ Тема 2. Нормативні документи із стандартизації. Види стандартів Тема 3. Види та методи стандартизації Тема 4. Методичні основи стандартизації. Системи стандартів.. Єдині міжгалузеві системи стандартів Тема 5. Національна система стандартизації в Україні. Національний орган стандартизації Технічні комітети стандартизації Інформаційне забезпечення стандартизації Оптические св-ва текстильных полотен Износ от истирания. Методы и критерии оценки. Одноцикловые характеристики полотен при растяжении. Жесткость тканей при изгибе. Методы отбора проб для лабораторных испытаний. Характеристики строения трикотажных полотен. Методическая основа Российской системы аккредитации Международный стандарт – это Что такое орган по сертификации? Что является объектом управления Саратовской системы бездефектного изготовления продукции (БИП)? Стандарт, принятый иностранным государством Что не регулирует ФЗ РФ «О техническом регулировании»? Выбор и обоснование, расчёты полей допусков гладких цилиндрических сопряжений Выбор, обоснование и расчёт посадок подшипников качения Расчёт допусков и посадок резьбового сопряжения Элементы системы кач-ва,рекомендуемые в станд.ИСО-9000 Не главное(но можно рассказать) - Премия по качеству Мэлкома Болдриджа Понятие о взаимозаменяемости. Виды взаимозаменяемости Размер (номинальный, предельный) Взаимное расположение полей допусков отверстий и валов в посадках разных групп Расположение полей допуска колец подшипников качения. Рекомендуемые посадки колец подшипников качения. Основные отклонения для резьб с гарантированным зазором. Обозначение шероховатости на чертежах Ліквідація акціонерного товариства Правомочності суб'єктів господарювання щодо комерційної таємниці Стаття 27. Вимоги до професійних учасників фондового ринку Поняття, ознаки, види господарських договорів та форми/шляхи регулювання договірних відносин. Тема 3: «Правове регулювання системи якості» Стаття 50. Порушення законодавства про захист економічної конкуренції Стаття 36. Підстави для початку розгляду справи Об организации работ по созданию ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ ОРГАНИЗАЦИИ. ОБОЗНАЧЕНИЕ СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ Субъекты товароведной деятельности. Управление ассортиментом товаров. Матрица «рост/доля» в управлении ассортиментом. Определение конкурентоспособности продукции на основе показателей качества. Свойства, признаки и параметры продукции. Классификация показателей качества продукции: единичные и комплексные. Экологические показатели качества. Экспертиза и экспертные методы оценки. Процедура получения сертификата происхождения продукции. Типовой порядок процедуры обязательной сертификации в РФ. Понятие «всеобщего управления качеством» (TQM). Сертификация системы контроля и управления качеством. Глава2.ТЕХНИЧЕСКИЕРЕГЛАМЕНТЫ Глава4.ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ Глава6.ГОСУДАРСТВЕННЫЙКОНТРОЛЬ(НАДЗОР) Глава8.ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХИ ДОКУМЕНТАХПО СТАНДАРТИЗАЦИИ Глава10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕИ ПЕРЕХОДНЫЕПОЛОЖЕНИЯ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.210.158.163 (0.05 с.)