ТОП 10:

Инфопедия — категория Биология: 61 Страница

Материала по категории - Биология на сайте Инфопедия всего: 15731 страниц.

Биология - 61 Страница

Інфекційні захворювання тварин і рослин Біологічні фактори виробничого середовища Пожежна небезпека — можливість виникнення та (або) розвитку пожежі в будь-якій речовині, процесі, стані. Пожежонебезпечні властивості матеріалів та речовин. Теоретичні основи горіння Пожежовибухонебезпечність об’єкта. Категорії приміщень та будівль за вибухопожежною та пожежною небезпекою Евакуація людей із будівель та приміщень Система організаційно-технічних заходів. Вивчення питань пожежної безпеки Механізм дії іонізуючих випромінювань на тканини організму Заходи захисту населення під час радіаційних аварій Які працюють в умовах опромінювання Шкідливими називають речовини, які при контакті з організмом людини можуть викликати травми, захворювання або відхилення у стані здоров’я. Характеристика отруйних речовин Характеристика класів небезпеки. Дія на організм людини. Правила поведінки населення під час аварій на ХНО Психофізіологічні аспекти стану людей у вогнищах НС. Періоди психогенних порушень. Поняття ризику. Керування ризиком Розподіл об’єктів господарювання за ступенем ризику їхньої господарської діяльності Законодавство України про охорону здоров’я Законодавство України про охорону праці та пожежну безпеку Основні положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України Сутність і особливості оперативного управління за умов виникнення НС. Оповіщення населення Та основних видів забезпечення у зоні НС Здійснення карантинних та інших санітарно-протиепідемічних заходів. Медичне сортування та медична евакуація при НС Діагностика, терапія та профілактика фасціольозу жуйних Діагностика та профілактика цистицеркозу целюлозного свиней Морфологічні та біологічні особлмонієзіозуивості збудників Діагностика, терапія та профілактика диктіокаульозів жуйних. Морфологія та біологічні особливості збудника гастрофільозу коней Принципи та етичні норми здійснення соціального Мета, завдання, основні форми та методи здійснення Етапи соціального супроводження Специфічні умови при здійсненні соціального супроводження типу, стисла характеристика послуг, що надані в ході соціального Електромагнітне поле і його характеристики Вплив сучасних електронних пристроїв КЛЕТКА КАК ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШАЯСЯ ЖИВАЯ СИСТЕМА. Роль бактерий в природе и в народном хозяйстве. МОРФОЛОГИЯ КЛЕТКИ. СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ Молекулы проходят через мембраны благодаря трем различным процессам: простой диффузии, облегчённой диффузии, активному транспорту. ПРОВЕРКА ИСХОДНОГО УРОВНЯ ПО ТЕСТАМ Функция т-РНК заключается в переносе аминокислот к месту синтеза белка. Как называется конец молекулы т-РНК, предназначенный для присоединения аминокислот? Какой набор половых хромосом у мужчины, если при изучении интерфазных ядер слизистой оболочки полости рта у него обнаружено одна глыбка Х- полового хроматина? Во время постсинтетического периода митотического цикла был нарушен синтез белков, которые принимают участие в построении веретена деления. К каким последствиям это может привести? МЕТОДОВ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПАССИВНЫХ И АКТИВНЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ У завданні В6 виберіть правильну комбінацію варіантів відповідей. Ha завдання С1-С2 дайте коротку відповідь. Індивідуальні завдання да курсу ЦЗ Основи цивільної оборони та цивільного захисту в Україні Як діє випромінювання за мірою небезпеки для організму? Яким способом оповіщається населення у випадку виникнення НС? Тема 7. Дії викладачів і учнів у надзвичайних ситуаціях. Тема 4. Захист населення у надзвичайних ситуаціях ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ Что такое сверх-общественная идеология? Пять типов общественного устройства Ловушка «правового» общества Родина – она для всех или только для «своих»? Возможно ли «помирить» веру со знанием? О сакральности полового союза Система управления высшего типа Нечеловечная необходимость и Человеческие отношения Духовно-нравственный кодекс – как основа коллегиального общества Триада «Жертва-Герой-Хозяин» Пищевые добавки (суплементы) – это не экстренные лекарства, это просто питание, содержащее квинтэссенцию того, что наиболее ценно в отдельных продуктах. Суплементы помогают организму включать механизмы защиты. Набор DuoLife День и Ночь - 100 дол. Профилактика - 25 – 50 мл. в день. DuoLife Medical Formula ProStik – 28 дол DuoLife Medical Formula ProSlimer - 28 дол. DuoLife Medical Formula ProRelaxin – 28 дол. Продукт Моя кровь - тот же хлорофилл. Секс как энергетическая практика статья 2 О женской и мужской сексуальности статья 3 Пробуждение вспоминание чистой сексуальной энергии статья 4 О расслаблении во время секса статья 5 О предназначении оргазма статья 6 Пора отправляться в путь статья 7 Оборонительный (защитный) инстинкт Угрозы и другие ключевые раздражители оборонительного инстинкта Критическая дистанция, дистанция бегства, индивидуальная дистанция III. Перескакивающее поведение D. Суммирование раздражителей В. Инструментальное кондиционирование Другие формы токсического процесса ГЛАВА 2.1. МЕХАНИЗМЫ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ Угнетение каталитической активности Взаимодействие токсикантов с селективными рецепторами Понятие полирецепторного профиля связывания токсиканта Механизмы клеточной антирадикальной защиты Действие токсикантов на мембраны Среднеэффективная доза (ЕД50) Определение безопасных доз действия токсикантов Свойства организма, влияющие на токсикокинетику ксенобиотиков. Репарация радиационных повреждений тканей. Понятие о критическом органе. Радиочувствительность органов и тканей. Правило Бергонье и Трибондо, Костномозговая форма острой лучевой болезни: патогенез, клиническая характеристика периодов течения. Обоснование патогенетической терапии. Прогноз. Кишечная форма острой лучевой болезни: патогенез, общая клиническая характеристика. Механизмы танатогенеза. Средства, используемые для купирования синдрома ранней преходящей недееспособности. Кислородный эффект ионизирующего излучения. Кислородный коэффициент. Использование в медицине. Ранние и отдаленные эффекты воздействия ИИ. Сокращение продолжительности жизни от воздействия ИИ. Молекулярные механизмы лучевого повреждения биосистем. Реакции клеток на облучение. Формы лучевой гибели клеток. Основной парадокс радиобиологии. Стадии действия ионизирующих излучений на организм. Прямое и непрямое действие ионизирующего излучения. Радиолиз воды. Медицинские средства защиты и оказания первой помощи при поражении радиоактивными веществами. Волновые и корпускулярные ионизирующие излучения. Особенности биологического действия. Травмы: питание и восстановление Диетические жиры и управление воспалением Потребности в калориях во время травмы Потребность микроэлементах при восстановлении после травмы Учетная политика ’2018: как ее адаптировать под новые стандарты учета Образец 3. Обесценение активов (фрагмент) Овладение педагогическими технологиям и способностью к интеграции с педагогическим опытом. Биология. 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Пономаревой / Козлова Т.А., Кучменко В.С. -М., 2013. -112 с. Урок проходил 12 февраля в 9 «А» классе. Жостер проносний належить до родини Термін дії ФС на лікарську сировину Назвіть ЛР, кора якої містить антраценпохідні: Як послаблюючий засіб запропоновані чорні, кулясті, блискучі соковиті плоди – піренарії, які мають 3 – 4 кісточки без дзьобика. Вони зібрані з колючого дикорослого чагарника - : Для визначення чистоти ефірної олії в пробірку з м’ятною олією додали етанол і спостерігали помутніння. Які домішки містить м’ятна олія? Сапоніни родини Araliaceae – це: Структура бактериологической лаборатории Методы антисептической обработки рук лабораторных работников, контаминиро-ванных патогенными и условно-патогенными микроорганизмами: Основные характеристики светового микроскопа Морфология грибов и методы их изучения Распознающие рецепторы врожденного иммунитета Клетки врожденного иммунитета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.140 (0.032 с.)