ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВОМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВОМетодичні вказівки до забезпечення самостійної

роботи студентів заочної форми навчання

(Спеціальність – 6.03040101 „Правознавство”)

 

 

М. Івано-Франківськ – 2013


Підготував:

Викладач кафедрисудочинства Ковалишин О.Р.

Схвалено на засіданні кафедрисудочинства (протокол №7 від „11 березня” 2013 року.)

 

Затверджено методичною радою юридичного інституту (протокол №___ від „_____________” 2013 року).

 

Ковалишин О.Р.Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни «Господарське-процесуальне право»— Івано-Франківськ, 2013. — 35.

 

 

Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, визначення, тестові завдання, практичні завдання, а також список літератури.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, основним засобом опанування навчального матеріалу в поза аудиторний час.

Метасамостійної роботи студентів з дисципліни «Господарське-процесуальне право» — засвоїти в повному обсязі навчальну програму та сформувати самостійність як особистісну рису та важливу професійну якість, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.

Завданнясамостійної роботи студентів з дисципліни — засвоїти, закріпити та систематизувати відповідні теоретичні знання, а також уміти застосовувати їх при виконанні практичних завдань. Самостійна робота студентів забезпечує їх підготовку до поточних аудиторних занять.

Змістсамостійної роботи студентів з дисципліни «Господарське-процесуальне право» визначається навчальною програмою дисципліни, а також цими методичними матеріалами.

До основних форм самостійної роботи студентів з дисципліни

«Господарське-процесуальне право» належать такі:

• опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових і додаткових наукових літературних джерел;

• вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного опрацювання;

• виконання домашніх завдань;

• підготовка до практичних занять;

• підготовка до різних форм поточного контролю;

У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти повинні опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно розглянути зміст питань, що виносяться на заняття, проаналізувати відповідні навчальні літературні джерела, нормативно-правові акти.

Домашнє завдання з дисципліни студенти виконують від руки в окремому зошиті з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань, а також умінь щодо навчального матеріалу, винесеного для самостійного опрацювання.

Їх порядковий номер в журналі відповідає варіанту роботи.

Разом з опануванням законодавства слід також вивчати і аналізувати практику його реалізації, обставини і причини прийняття актів, які вивчаються, ставлення до них практиків і громадськості.

Кожен варіант завдань для домашньої контрольної роботи складається із:

I. трьох визначень, які оцінюються по 2 бали (в сумі – 6 бали).

II.трьохтестів відкритої форми, які оцінюються по два бали, в сумі 6 балів

III. практичного завдання, яке оцінюється в 10 балів

IV. одного описового питання: в сумі 8 балів.

Максимальна кількість набраних балів становить – 30 .

Розв’язуючи завдання, слід продемонструвати вміння самостійно аналізувати конкретні ситуації, аргументовано відповідати на поставлені питання, посилаючись на відповідні нормативні акти. Відповіді повинні бути повні, обґрунтовані, із зазначенням можливих порушень чинного законодавства про адвокатуру, наслідків таких порушень.

Виконані контрольні роботи повинні бути здані на кафедру для перевірки не пізніше ніж за 10 днів до початку заліково-екзаменаційної сесії. Невиконання завдань, невчасна здача їх на кафедру є підставою для не допуску до здачі екзамену.


ВАРІАНТ

І Дайте визначення запропонованих понять:

господарсько-процесуальна форма - це...

представник - це ...

зупинення провадження у справі - це ...

ІІ. Розв'яжіть тести.

1. Касаційна скарга на постанову Вищого господарського суду

України подається до Верховного Суду України протягом ___________ з дня її

Ухвалення.

а) одного місяця;

б) двох місяців;

в) одного року.

2. Висновок про результат розгляду справи міститьсяу:

а) мотивувальній частині;

б) резолютивній частині;

в) категоричній частині.

3. Спір про стягнення заборгованості за опротестованим векселем
має бути вирішений у строк:

а) 1 5 днів;

б) один місяць:

в) два місяці.

III. Практичне завдання

Товариство з обмеженою відповідальністю "Світанок" 12.10.2009р. уклало з житлово-експлуатаційною конторою №456 договір оренди

нежитлового приміщення загальною площею 135 м2 за адресою м.Київ, вул. Кудряшова,2.

07.12.2009р. ТОВ "Стальміра" шляхом приватизації стало власником зазначеного приміщення, у звя'зку з чим 10.01.2010 року звернулося до орендаря з претензією про звільнення ТОВ "Світанок" приміщення.

Підготуйте відповідь на претензію.

Які дії має право здійснити заявник у зв'язку з ненадходженням відповіді на претензію?

 

IV. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Господарські та адміністративні суди України: загальні риси та відмінності законодавчого регулювання.


ВАРІАНТ

1. Дайте визначення запропонованих понять

• оцінка доказів - це ...

• строк розгляду справи - це ...

• підсудність - це ...

II. Розв'яжіть тести

1. Господарський суд першої інстанції приймає:

а) рішення, ухвали, повістки;

б) ухвали, рішення, постанови;

в) рішення.

2. У справі може брати участь кілька позивачів?

а) ні, лише кілька відповідачів;

б) так;

в) ні.

 

3. Окрема ухвала виноситься господарським судом у випадку, коли:

а) невирішено питання розподілу судових витрат;

б) невиконано вимоги суду щодо подання доказів;

в) виявлено порушення законності або недоліки в діяльності підприємств.

III Практичне завдання

Державна податкова інспекція Шевченківського району м. Києва звернулася до господарського суду з позовом до ТОВ "Автосервіс" про звернення стягнення на майно.

Відповідач без поважних причин не подав до господарського суду відзив на позовну заяву та не забезпечив явку свого представника у призначене судове засідання.

Господарський суд розглянув справу за наявними матеріалами та задовольнив позов.

Чи законні дії господарського суду?

IV. Дайте розгорнуту відповідь на питання

Поняття та критерії підвідомчості господарських спорів.


ВАРІАНТ

І. Дайте визначення запропонованих понять:

• належність доказів - це ...

• метод господарського процесуального права - це ...

• відзив на позов - це ...

II. Розв'яжіть тести:

1. Чи можна відмовитися від права на звернення до господарського суду?

а) так;

б) ні;

в) так, якщо угода посвідчена нотаріально.

2. Процесуальне правонаступництво можливе:

а) до початку розгляду справи;

б) до винесення рішення;

в) на будь-якій стадії судового процесу.

3. Претензія розглядається протягом:

а) 10 днів;

б)15 днів;

в) одного місяця.

ІІІ. Практичне завдання

Суддя Петров А. А. прийняв позовну заяву від ВАТ "Альфа" до ТОВ "Гамбіт" про стягнення 100 млн. грн. і своєю ухвалою призначив розгляд справи на 28 січня 2002 року.

До призначення суддею господарського суду Петров А. А. працював юрисконсультом ТОВ "Гамбіт". Представник позивача став відомий цей факт, і до початку вирішення спору він в усній формі заявив відвід судді Петров А. А.

Чи підлягає задоволенню клопотання представника позивача?

В якій формі повинен бути заявлений відвід судді?

Складіть заяву про відвід судді Петрова А. А.

IV. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Сутність перегляду рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами.

 


ВАРІАНТ

І. Дайте визначення запропонованих понять:

• позовна заява - це ...

• перерва в судовому засіданні - це ...

• відвід судді - це ...

ІІ. Розв'яжіть тести.

1. Господарський суд порушує справу за позовною заявою:

а) юридичної особи або прокурора:

б) підприємств та організацій, а також державних та інших органів;

в) підприємств, організацій, громадян-підприємців, прокурорів та їхніх заступників, державних та інших органів.

2. Чи має право господарський суд залучити до участі у справі належного позивача ?

а) так;

б) ні;

в) за згодою відповідача.

3. При прийнятті яких судових актів суддя може викласти окрему думку:

а) ухвали, рішення, постанови:

б) рішення і постанови;

в) ухвали і постанови.

III. Практичне завдання

АТ "Приват-інвест" звернулося до місцевого господарського суду м. Києва про визнання недійсним рішення Київської міської державної адміністрації, яким анульовано реєстрацію АТ.

Вважаючи, що рішенням міської державної адміністрації порушені права АТ, позивач просив рішення скасувати.

Господарський суд установив, що АТ не вжило заходів досудового врегулювання спору.

Ухвалою господарського суду справа провадженням припинена. Чи законні дії суду?

IV. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Склад учасників господарського процесу.

 

 


ВАРІАНТ

1. Дайте визначення запропонованих понять:

• предмет господарського процесуального права - це ...

• висновок експерта - це ...

• третейський суд - це …

ІІ. Розв'яжіть тести

1. Виберіть неправильний варіант. Безумовними підставами для скасування рішення місцевого суду є:

а) справу розглянуто судом незаконному складі колегії суддів, або рішення не
підписане одним із суддів:

б)_______________________________________ господарський суд прийняв рішення, що стосується прав і обов'язків осіб, які не буди залучені до участі у справі;

в) судами були застосовані, зокрема, нормативні акти, які втратили чинність на момент вирішення спору.

2. Апеляційна скарга подається до:

а) будь-якого місцевого суду:

б) місцевого господарського суду, який прийняв оскаржуване рішення:

в) апеляційного господарського суду.

3. Після повернення позовної заяви без розгляді сторона має право:

а) повторно звернутися з нею;

б) повторно звернутися з нею після усунення допущеного порушення;

в) звернутися з цією заявою до суду загальної юрисдикції.

ІІІ. Практичне завдання

Дочірне підприємство ірландської фірми "Порцелак-ЛТД" звернулося до господарського суду з позовом до Державного департаменту авіаційного транспорту України (далі – Укравіатранс), щоб зобов'язати його спростувати відомості, які не відповідають дійсності та завдають шкоди діловій репутації компанії. Крім того, позивач заявив вимогу про відшкодування моральної шкоди, що була заподіяна позивачеві цими діями відповідача.

Перевіривши відповідність поданої заяви вимогам закону, суддя дійшов висновку, і до в заяві не зазначена ціна позову, не сплачений судовий збір у встановленому порядку і розмірі. Крім того, на думку судді, докази, подані позивачем, є недостатніми. Доданий до заяви лист голови Укравіатрансу від 17.07.2000 р. №1/17-1232 на ім'я генерального директора підприємства "Порцелак-ЛТД" не стверджує факту поширення відповідачем відомостей, що порочать ділову репутацію відповідача та завдають йому моральної шкоди.

В цьому листі з метою визначення можливості й доцільності акредитації цього підприємства при Укравіатрансі пропонувалося подати Укравіатрансу ряд документів (установчі, ліцензії тощо) а також робилося посилання на листи фірми "Рапіскан", які не підтверджують повноважень підприємства "Порцелак-ЛТД" як представника цієї фірми.

Які вимоги до форми і ізмісту позовної заяви передбачені чинним законодавством? Які правові наслідки настають, якщо заява цим вимогам не відповідає? Які процесуальні дії повинен здійснити суддя у цьому випадку?

IV. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Поняття, склад, система та класифікація принципів господарського процесуального права.


ВАРІАНТ

І. Дайте визначення запропонованих понять:

ü мирова угода - це ...

ü зміст рішення - це ...

ü джерела господарського процесуального права - це...

II. Розв 'яжіть тести.

1. Що з переліченого не є підставою для відкладення розгляду справи?

а) неподання стороною відзиву;

б) неподання витребуваних доказів;

в) неявка представників сторін.

2. Чи має право суд зазначити про відстрочку чи розстрочку виконання рішення,
ухвалюючи рішення про стягнення заборгованості та встановлюючи порядок його
виконаннія?

а) так, за своєю ініціативою:

б) так, за заявою учасника провадження:

в) так, але у зв'язку із важливістю рішення:

 

3. За чий рахунок здійснюється оплата послуг перекладача?

а) за рахунок сторони, яка такими послугами користувалася;

б) позивача;

в) позивача - уразі відмови в позові відповідача у разі задоволення позову

III. Практичне завдання

Науково-практична юридична компанія "Укрправо" звернулася до господарського суду за захистом інтересів ТзОВ "МКС-Сервіс" з позовом до Українського банку "Відродження" про визнання останнього банкрутом. Позовна заява була підписана директором науково-практичної юридичної компанії "Укрправо".

Суддя повернув позовні заяви позивачеві на підставі того, що заява підписана особою, яка не мала права її підписувати. Відповідно до закону господарський суд порушкє справи за позовними заявами підприємств та організацій, які захищають свої права та охоронювані законом інтереси за підписом керівника підприємства або організації, крім того, перелік документів та інших доказів, що підтверджують позовні вимоги і додаються до заяви, не містить вказівки про наявність аудиторського висновку щодо фінансово-господарської діяльності відповідача, і до заяви цей висновок недоданий.

Чи є підстави щодо повернення поданої заяви?

Які документи додаються до позовної заяви?

Додання необхідних документів до позовної заяви є обов'язком чи правом позивача?

Які правові наслідки передбачені законом у зв'язку з невиконанням вимог щодо додання необхідних документів до позовної заяви?

IV. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Право касаційного оскарження. Форма і зміст касаційної скарги.

 


ВАРІАНТ

/. Дайте визначення запропонованих понять:

• речові докази - це ...

• наказ господарського суду - це ...

• перерва в судовому засіданні - це ...

ІІ. Розв'яжіть тести

1. Постанови Верховного Суду України:

а) оскарженню не підлягають;

б) можуть бути оскаржені до Європейського суду.

в) можуть бути оскаржені до Президії Верховного Суду України.

2. Судовий збір не справляється за подання:

а) за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством;

б) за подання до суду апеляційної і касаційної скарг на судові рішення;

в) заяви про винесення додаткового судового рішення;

3. Якщо з позовом звернувся прокурор, то:

а) особа, в інтересах якої він звернувся, буде позивачем;

б) особа, в інтересах якої він звернувся буде позивачем, а прокурор - третьою
особою;

в) прокурор зобов’язаний контролювати виконання рішення в цій справі.

III. Практичне завдання

Малинське колективне меблеве підприємство "Клен" звернулося з позовом до спільного українсько-німецького підприємства "ММТ" про стягнення 1900000 грн.

Позивач зазначив, що між ним та СП "ММТ" було укладено договір комісії на поставку за кордон 4000 м дубового паркету за ціною 25 німецьких марок за 1 м шляхом укладення контракту між комісіонером та інофірмою. Відповідно до цього договору позивач передав відповідачеві 676 м паркету на суму 16900 нім. марок, що еквівалентно 1900000 грн. за встановленим курсом валют на день звернення до суду з позовом.

Водночас відповідач не виконав умов договору комісії в частині укладення договору з інофірмою у зв'язку з поставкою неякісної продукції, що відповідачем документально не підтверджено: відповідач не склав відповідного акта щодо поставки неякісної продукції, не прийняв її на зберігання, не заявив претензію та позов у зв'язку з цим. Таким чином, відповідач у порушення п. 3.1 договору комісії безпідставно відмовився сплатити вартість паркету.

Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, бо вона не підлягає розгляду господарським судом за такими підставами. Документи, які додані до позовної заяви, свідчать про те, що позивач декілька разів направляв до відповідача листи за підписом юрисконсульта з проханням сплатити вартість отриманої продукції, що не можна розглядати як вжиття заходів досудового врегулювання спору в установленому порядку. Крім того, вже минув встановлений строк для звернення до суду з позовом без поважних причин.

Проаналізуйте дії судді з точки зору їх відповідності чинному законодавству.

IV. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Джерела господарського процесуального права.


ВАРІАНТ

І. Дайте визначення запропонованих понять:

* інші учасники господарського процесу - це...

* стадії господарського процесу - це ...

* резолютивна частина рішення - це ...

ІІ. Розв 'яжіть тести.

1. Питання про відвід експерта вирішується:

а) суддею одноособово або колегією суддів;

б) головою суду;

в) головою суду або його заступником.

2. Заява про вжиття запобіжних заходів розглядається протягом:

а) 10 днів;

б) 5 днів;

в) 2 днів.

3. Постанова апеляційної інстанції набирає чинності:

а) з дня її прийняття:

б) наступного дня після її прийняття:

в) через 10 днів.

ІІІ. Практичне завдання

Південно-західна залізниця видала вантаж (вершкове масло) фірмі "Крокус" без перевірки.

Після розкриття контейнера фірма «Крокус» виявила недостачу вантажу і звернулася до залізниці з вимогою видати вантаж з перевіркою та оформленням її результатів комерційним актом.

До якого виду доказів належить комерційний акт?

Чи може в цьому разі недостача товару підтверджуватися іншими доказами?

IV. Дайте розгорнуту відповідь на питання.

Значення та сутність досудового врегулювання господарських спорів.


9 ВАРІАНТ

І. Дайте визначення запропонованих понять:

метод господарського процесуального права - це ... відстрочка виконання рішення - це ...

оцінка доказів - це ...

ІІ. Розв 'яжіть тести.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.042 с.)