Деякі корисні ресурси ІнтернетуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Деякі корисні ресурси Інтернету1. Львівський національний університет імені Івана Франка
(www.franko.lviv.ua)

2. Африкана.ру (Росія) (www.africana.ru)

3. Библиотека Гумер (Росія) (www.gumer.info)

4. Всемирная история (Росія) (history.xsp.ru)

5. "Гео. Непознанный мир". Елисеевское географическое общест­
во (Росія) (www.geografia.ru)

6. Інститут історії України НАН України (www.history.org.ua)

7. Институт всеобщей истории РАН (Росія) (www.igh.ru)

8. Інтернет-сторінка "Історія" (Росія) (history.tuad.nsk.ru)

9. Люди (Росія) (www.peoples.ru)

10. Мир истории. Российский электронный журнал (Росія)
(www.historia.ru)

11.Міжнародний комітет історичних наук (www.cish.org) 12.Научно-образовательный центр "Новая локальная история" (Росія) (www.newlocalhistory.com)

13.Рефераты по истории (Росія) (www.bestreferat.ru)

14. Российское образование. Система федеральных образова­
тельных порталов (Росія) (www.auditorium.ru)

15. Русский биографический словарь. Сетевая версия (Росія)
(www.rulex.ru)

16. Страны мира (Росія) (www.countries.ru)

17. Хронос - всемирная история в Интернете (Росія) (www.hrono.ru)
18.Центр восточных культур (Росія) (www.orient.libfl.ru)

19. Центр исследований по философской антропологии Европейско­го гуманитарного университета (Беларусь) (www.ehu-international.org) 20.Электронная библиотека (Україна) (www.lib.com.ua)

21. ACLS History E-Books Project (США) (www.historyebooks.org)

22. Hartford Web Publishing (США) (www.hatforf.hwp.com)
23.1nstytut Pami^ci Narodowej (Польща) (www.ipn.gov.pl)
24.Nauka w Polsce (Польща) (www.naukawpolsce.pap.pl)
25.Redakcja "Historycy.pl" (Польща) (www.historycy.pl)
26. Wydawnictwo naukowe PWN (Польща) (www.pwn.pl)


  -if

Сучасна світова історіографія

Додаткова література до розділу "Французька історіографія"

1. Ададуров В. Нові "території" історії: проблеми синтезу соці­
альних наук у творчості третього покоління школи "Анналів" (на
прикладі концептуальних поглядів Еммануеля Лє Руа Лядюрі) // Вісн.
Львів, ун-ту. Сер. іст. -Львів, 2000. - Вип. 35-36.

2. Бессмертный Ю. Л. Как же писать историю? Методологиче­
ские веяния во французской историографии 1994—1997 гг. //Новая и
новейшая история. - 1998. - № 4.

3. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм
XV—XVIII ст. — Т. 1: Структури повсякденності: можливе і неможливе. ~
К., 1995; Т. 2: Ігри обміну. -К., 1997; Т. 3: Час світу. -К., 1998.

4. Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа "Анналов". —
М., 1993.

5. Долин В. Н. Историки Франции ХІХ-ХХ вв. - М., 1981.

6. Дюби Ж. Развитие исторических исследований во Франции
после 1950 года// Одиссей. Человек в истории. 1991. -М., 1991.

7. Дюпон-Мельниченко Ж.-Б., Ададуров В. Французька історіо­
графія XX століття. - Львів, 2001.

8. Ле Гофф Ж. Другое средневековье. Время, труд и культура
Запада. - Екатеринбург, 2000.

 

9. Национальные исторические организации в странах Запад­
ной Европы и США / Отв. ред. В. В. Согрин. - М., 1988.

10. Таран Л. В. Французька історіографія (70-ті роки XIX - 80-ті ро­
ки XX ст.). - К., 1991.

Додаткова література до розділу "Історична наука Великої Британії"

1. Мучник В. М. Формирование и эволюция идейно-теоретиче­
ских воззрений А. Дж. Тойнби. — Томск, 1987.

2. Национальные исторические организации в странах Запад­
ной Европы и США / Отв. ред. В. В. Согрин. - М., 1988.

3. Согрин В. В., Зверева Г. К, Репина Л. П. Современная исто­
риография Великобритании. - М., 1991.

4. Тойнбі А. Д. Дослідження історії. - К., 1995. - Т. 1.

5. Хобсбаум Э. Век Революции. Европа 1789-1848. - Ростов-на-
Дону, 1999; Хобсбаум Э. Век Капитала 1848-1875. - Ростов-на-Дону,
\999;Хобсбаум Э. Век Империи 1875-1914.-Ростов-на-Дону, 1999.


Вибрана бібліографія

6. Шарифжанов И, И. Современная английская буржуазная ис­
ториография: проблемы, теории и методы. - М., 1984.

7. Kurkowska-Budzan М. Historia zwykfych ludzi. Wspolczesna
angielska historiografia dziejow spolecznych. - Krakow, 2003.

Додаткова література до розділу "Історична наука Федеративної Республіки Німеччини "

1. Драбкин Я. С. Проблемы и легенды в историографии герман­
ской революции 1918-1919.-М., 1990.

2. Мерцалова Л. А. Германский фашизм в новейшей историо­
графии ФРГ. - Воронеж, 1990.

3. Национальные исторические организации в странах Запад­
ной Европы и США / Отв. ред. В. В. Согрин. - М., 1988.

4. Патрушев А. И. Неолиберальная историография ФРГ: Фор­
мирование, методология, концепции. - М., 1981.

5. Стельмах С. Теорія історії Райнгарта Козеллека: традиції та
інновації освоєння світу історії // Ейдос. Альманах теорії та історії
історичної науки. - К., 2006. - Вип. 2.

6. Bracher К. D. Turning Point in Modern Times. Essays on Ger­
man and European History. - Cambridge; Mass; London, 1995.

7. KockaJ. О historii spotecznej Niemiec. - Poznan, 1997.

Додаткова література до розділу "Італійська історіографія"

1. Григорьева И. В. Исторические взгляды Антонио Грамши. -
М., 1978.

2. Гинзбург К. Образ шабаша ведьм и его истоки // Одиссей.
Человек в истории. 1990. - М., 1990.

3. Михайленко В. И. Итальянский фашизм: основные вопросы
историографии. - Свердловск, 1987.

4. Национальные исторические организации в странах Запад­
ной Европы и США / Отв. ред. В. В. Согрин. - М., 1988.

Додаткова література до розділу "Історична наука Сполучених Штатів Америки"

1. Гломозда К. Сенс і стан історичних досліджень як актуальна проблема наукової та освітянської спільноти СІЛА // Сучасна укра-


Сучасна світова історіографія


Вибрана бібліографія


 


їнська історіографія: проблеми методології та термінології: Матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару (Київ, 17 червня 2004 p.). - К., 2005.

2. Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из
истории французской культуры. - М., 2002.

3. Евтух В. Б. Историография национальных отношений в
США и Канаде (60-70-е годы). - К., 1982.

4. Количественные методы в советской и американской исто­
риографии / Отв. ред. И. Д. Ковальченко, В. А. Тишков. - М., 1983.

5. КунинаА. Е. США: методологические проблемы историогра­
фии, практика исследований. - М., 1988.

6. Национальные исторические организации в странах Запад­
ной Европы и США / Отв. ред. В. В. Согрин. - М., 1988.

7. Современная зарубежная немарксистская историография.
Критический анализ / Отв. ред. В. Л. Мальков. - М., 1989.

 

8. Согрин В. В. Критическое направление немарксистской исто­
риографии США XX в. - М., 1987.

9. Тишков В. А. История и историки в США. - М., 1985.

10. Уманский П. Б. Американская революция XVIII века в буржу­
азной историографии США (конец XVIII - 60-е годы XX века). -
Казань, 1988.

М.КеппеуP. Rewolucyjny Karnawal. Europa Srodkowa 1989. -

Wroclaw, 2005.

M.NovickP. The Noble Dream. The "Objectivity Question" and the American Historical Profession. - Cambridge University Press, 1991.

13. White H. Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth Europe. - Baltimore; London, 1973.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.005 с.)