Тема 12. Фінансова звітність державних та комерційних банківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 12. Фінансова звітність державних та комерційних банків 

186. Яка якісна характеристика означає здатність інформації впливати на рішення, що приймаються?

1. зіставність

2. достовірність

3. дохідливість

4. автономність

 

187. Яка якісна характеристика означає надання користувачам можливості порівнювати фінансові звіти за певні періоди, фінансові звіти різних банків?

1. достовірність

2. зіставність

3. дохідливість

4. незалежність

 

188. Фінансова звітність, яка складається лише з Балансу та Звіту про прибутки та збитки називається:

1. річна

2. квартальна

3. щоденна

4. місячна

 

189. Якщо до складу фінансової звітності входять 5 форм, то складається:

1. квартальна звітність

2. річна звітність

3. місячна звітність

4. щоденна звітність

 

190. На які дати міститься інформація у квартальному звіті «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»?

1. на кінець попереднього фінансового року та звітну дату поточного кварталу

2. на звітну дату кварталу поточного та минулого років

3. на початок фінансового року та кінець звітного

4. 1 і 3

 

191. В яких формах квартальної фінансової звітності містяться дані про зміни статей після дати останньої річної звітності?

1. в примітці «Зобов’язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках»

2. в балансі банку та звіті про фінансові результати

3. в усіх формах квартальної фінансової звітності

4. 2 і 3

 

192. Протягом якого періоду здійснюється оприлюднення квартальної фінансової звітності?

1. в гривнях

2. в копійках

3. в тисячах гривень

4. 1 і 2

 

193. Чи здійснюється розкриття облікової політики у фінансовій звітності банку?

1. так, у примітці 1 до річного фінансової звіту

2. ні, облікову політика є методологічною основою поточного фінансового обліку в звітному році

3. немає вірної відповіді

4. у балансі

 

194. Подання річної консолідованої фінансової звітності на паперових носіях разом з аудиторським висновком здійснюється материнськими банками до територіальних управлінь НБУ не пізніше:

1. 15 травня року, наступного за звітним

2. 20 червня року, наступного за звітним

3. 25 червня року, наступного за звітним

4. немає вірної відповіді

 

195. Інформація щодо нарахованих до сплати відсотки підлягає розкриттю:

1. у примітці до річного балансу (Звіту про фінансовий стан)

2. у примітці до річного звіту про фінансові результати

3. у балансі

4. у звіті про фінансові результати

 

196. Завершальним етапом облікового циклу фінансового бухгалтерського обліку є процес складання та подання:

1. балансового звіту (Звіту про фінансовий стан)

2. звіту про власний капітал

3. звіт про рух грошових коштів

4. фінансової звітності

 

197. До якісної характеристики фінансової інформації належить:

1. доречність, якісність, кількість, зіставленість

2. вигідність, достовірність, якісність, доречність

3. дохіддливість, доречність, достовірність, зіставленість

4. точність, потрібність, правдивість, порівняння

 

198. Періодичність звітності банку буває:

1. щодення, місячна, квартальна, річна

2. місячна, квартальна, річна

4. квартальна, річна

5. місячна, квартальна

 

199. Яка звітність банку доступна для зовнішніх користувачів ?

1. щодення, місячна, квартальна, річна

2. місячна, квартальна, річна

3. квартальна, річна

4. місячна, квартальна

 

200. Основною метою складання фінансових звітів банку є:

1. аналіз банком свого фінансового стану

2. надання користувачам інформації стосовно фінансової ситуації банку

3. надання державі звіту про свою діяльність

4. можливість банку покращити свій фінансовий стан

 

Ключ до тестів:

№ питання вірна відповідь № питання вірна відповідь № питання вірна відповідь № питання вірна відповідь № питання вірна відповідь

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Законодавчі та нормативні документи

 

1. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 14.09.2006 р. №2121 – III. – Режим доступу : http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14

2. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 16.07.1999р. №УІІ-996. – Режим доступу : http://www.dtkt.com.ua/show/2cid039.html

3. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України [Електронний ресурс] : Постанова Правління НБУ від 20.10.2004 р. № 495. – Режим доступу : http://www.uazakon.com/document/fpart60/idx60910.htm

4. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті [Електронний ресурс] : Постанова Правління НБУ від 29.03.2001 р. № 135. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0-377-04.

5. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України [Електронний ресурс] : Постанова Правління НБУ від 17.06.2004 N 280. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0918-04

 

 

Основний

6. Волкова І. А. Бухгалтерський облік в банках [Текст] : навч. посібник / І. А. Волкова, О. Ю. Калініна. – К. : Центр навчальної літератури, 2012. – 520 с.

7. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік в банках України [Текст] : підручник / Л. М. Кіндрацька. – Вид. 2- ге, [перероб. і доп.]. – К. : КНЕУ, 2010. – 275 c.

8. Кузьмінська О.Е. Організація обліку в банках [Текст] : навч.- методич. посібник [для самост. вивч. дисц.] / О. Е. Кузьмінська, В. Б. Кириленко. – К. : КНЕУ, 2012. –171 с.

9. Литвин Н.Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) [Текст] : підручник / Н. Б. Литвин. – К. : «Хай&Тек Прес», 2010. – 608 с.

10. Петрук О. М. Банківська справа [Текст] : навч. посібник / За Ф. Ф. Бутинець. – К. : Кондор, 2011. – 461 с.

11. Табачук Г. П. Фінансовий облік у банках [Текст] : навч. посібник / Г. П.Табачук, О. М. Сарахман, Т. М. Бречко. – К. : ЦУЛ, 2012. – 424 с.

Додатковий

12. Васюренко О. В. Банківські операції [Текст] : навч. посібник / О.В. Васюренко. – [4-те видання, перероб і доп.]. – К. : Знання, 2011. – 324 с.

13. Гладких Т. В. Фінансовий облік [Текст] : навч. посібник / Т. В. Гладких. – К. : Центр навчальної літератури, 2012. – 480 с.

14. Кіндрацька Л. М. Фінансовий та управлінський облік в банках [Текст] : підручник. – К. : КНЕУ, 2010. – 816 с.

15. Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика [Текст] : навч. посібник / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2010. – 576 с.

16. Петрук О.М. Банківська справа [Текст] : навч. посібник / Ф. Ф. Бутинець. – К. : Кондор, 2013. – 461 с.

 

Періодичні видання

 

17. Тищенко В. Б. Особливості обліку депозитних операцій у банках України [Електронний ресурс] / В. Б. Тищенко // Управління розвитком. – 2013. – № 15. – С. 138 – 140. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2013_15_62.pdf

18. Шляхи розвитку управлінського обліку в комерційних банках [Електронний ресурс] / Р. М. Іванчук, О. А. Іванчук, Д. В. Шеремета // Економічний вісник Донбасу. – 2013. – № 3. – С. 186 – 191. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvd_2013_3_26.pdf

19. Концепція обліку електронних грошей у банках [Електронний ресурс] / О. В. Мельниченко // Проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 296-301.

20. Облік кредитних операцій у комерційних банках [Електронний ресурс] / А. В. Самойленко // Управління розвитком. – 2014. – № 9. – С.89 – 91. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_9_38.pdf

 

 

Електронні ресурси локального та віддаленого доступу

21. Верховна рада України [Електронний ресурс] : офіц. портал. – Режим доступу: http://rada.gov.ua

22. Міністерство Фінансів України [Електронний ресурс] : офіц. веб-сайт. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua

23. Національний банк України [Електронний ресурс] : офіц. інтернет-представн. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/index

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.01 с.)