Тема 9. Облік операцій в іноземній валютіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9. Облік операцій в іноземній валюті 

140. Грошова одиниця, що використовується для вимірювання величини вартості товару називається:

1. ціна

2. валюта

3. гривня

4. немає вірної відповіді

 

141. Процес встановлення курсу валюти називається:

1. котирування валюти

2. обмін валюти

3. співвідношення між двома валютами стосовно третьої

4. відповіді 2 і 3

 

142. Крос-курс це:

1. обмін валюти відповідно до курсу

2. котирування валюти

3. співвідношення між двома валютами стосовно третьої

4. реальний та єдиний курс валюти

 

143. Принцип, за яким операції в іноземній валюті відображаються на тих самих рахунках, що й операції в національній валюті називають:

1. мультивалютність

2. пролонгація

3. коригування

4. правильна відповідь відсутня

 

144. До операційної каси входять такі структурні підрозділи:

1. прибуткова каса

2. видаткова каса

3. перерахункова каса

4. всі відповіді вірні

 

145. Готівка з каси банку, що здійснює операції в іноземній валюті, видається відповідно до таких первинних документів:

1. видатковий касовий ордер

2. довідка касира видаткової каси

3. відомість на видачу заробітної плати

4. всі відповіді вірні

 

146. Ініціатором розрахунків платіжними вимогами-дорученнями є:

1. підприємство-платник коштів

2. підприємство-одержувач коштів

3. банк

4. всі відповіді вірні

 

147. Готівка оприбутковується до каси відповідно до таких первинних документів:

1. прибутковий касовий ордер

2. чек

3. заява на відкриття поточного рахунку

4. видатковий касовий ордер

 

148. Грошовий обіг може здійснюватись за допомогою:

1. готівки

2. безготівковим шляхом

3. відповіді 1 і 2

4. немає вірної відповіді

 

149. Який з документів не може служити підставою для прийому готівки від клієнтів у касу комерційного банку:

1. оголошення на внесок готівкою

2. прибутковий касовий ордер

3. накладна до інкасаторської сумки

4. видатковий касовий ордер

 

150. Валюта України, іноземна валюта, що виражені в іноземній валюті це:

1. Іноземна валюта

2. Валюта України

3. Валютні операції

4. Валютні цінності

 

151. Господарські операції, вартість яких визначається в іноземній валюті, або ті, що потребують розрахунків в іноземній валюті це:

1. Іноземна валюта

2. Валюта України

3. Валютні операції

4. Валютні цінності

 

152. Розпочати діяльність на валютному ринку банк має право за наявності ліцензії або письмового дозволу, що надається:

1. Національним банком України

2. Міністерством фінансів України

3. Комерційним банком

4. Презедентом України

 

153. Валютні операції, що НЕ виконуються банками:

1. купівля-продаж готівкової іноземної валюти фізичними особами

2. купівля-продаж безготівкової іноземної валюти фізичними особами

3. випуск валюти

4. приймання готівки та інкасо

 

154. Операції в іноземній валюті, що НЕ виконуються за дорученням клієнтів банку:

1. відкриття та обслуговування поточних і вкладних (депозитних) рахунків суб’єктів підприємницької діяльності в іноземній валюті

2. відкриття та обслуговування поточних і вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб в іноземній валюті

3. надання кредитів в іноземній валюті

4. укладання угод з метою отримання спекулятивного прибутку

 

155.Який метод покладено в основу бухгалтерського обліку валютних операцій в Україні

1. обліку за курсом на дату закриття, ,

2. оборотно-необоротної оцінки

3. монетарно-немонетарний

4. темпоральний

 

156. Усі статті балансу, за якими відображаються операції в іноземній валюті та валютні цінності, поділяються на:

1. темпоральні, не темпоральні

2. монетарні, немонетарні

3. офіційні, неофіційні

4. ринкові, технічні

 

157. Зв’язок між операціями в іноземній валюті та національній забезпечується використанням технічних рахунків:

1. 3800

2. 4800

3. 3002

4. 9800

 

158. Рахунок, який не несе економічного навантаження і використовується для технічного здійснення операції це:

1. депозитний рахунок

2. технічний рахунок

3. офіційний рахунок

4. балансовий рахунок

 

 

Тема 10: Облік основних засобів, нематеріальних активів та матеріалів

 

159. До казначейських інструментів належать:

1. готівкові кошти

2. депозити до запитання

3. інші папери

4. цінні папери

 

160. Для обліку основних засобів використовується рахунок:

1. 4400

2. 1200

3. 2100

4. правильна відповідь відсутня

 

161. Надходження попередньої оплати за матеріали:

1. Дт 1200 Кт 3610,3619, 3622

2. Дт 2600 Кт 1200

3. Дт 1200 Кт 3610

4. всі відповіді вірні

 

162. На розмір амортизації впливають такі фактори:

1. первісна вартість

2. ліквідаційна вартість

3. строк корисної служби

4. всі відповіді вірні

 

163.Групою основних засобів є:

1. однотипні основні засоби, які схожі за своїми технічними характеристиками

2. основні засоби з однаковим строком користування

3. основні засоби, на які амортизація нараховується тільки одним методом

4. основні засоби, які відображаються за первісною вартістю

 

 

164. Вартість, яка амортизується, визначається як різниця між:

1. первісною і залишковою вартість

2. первісною і ліквідаційною вартістю

3. первісною вартістю і сумою амортизації

4. справедливою і залишковою вартістю

 

165. Визначаючи строк корисної служби активів, необхідно враховувати:

1. сучасний стан активу

2. сучасні тенденції в галузі техніки

3. питання ремонту та догляду за активами

4. всі відповіді вірні

 

166.Яким документом оформляється надходження основних засобів:

1. ТТН

2. лімітно-забірна карта

3. рахунок-фактура

4. акт приймання-передачі

 

167. Як часто здійснюється нарахування амортизації:

1. щомісячно

2. щорічно

3. щоквартально

4. раз у півроку

 

168. Для обліку зносу нематеріальних активі призначено рахунок:

1. 4309

2. 4200

3. 4409

4. 4502

169. Основні засоби це:

Це матеріально-майнові цінності, що функціонують у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, зберігають початковий зовнішній вигляд (форму) та поступово зношуються протягом тривалого періоду

2. відповідний інвентарний номер, який проставляється не предметі та в інвентарній картці, або в книзі обліку основних засобів та нематеріальних активів, якщо кількість об’єктів незначна

3. придбані, змонтовані, заново побудові та безкоштовно одержані об’єкти

4. правильне і своєчасне документування і відображення операцій за їх рухом

170. За функціональним призначенням розрізняють основні засоби:

1. постійні, змінні

2. фактичні, необхідні

3. монетарні, немонетарні

4. операційні, неопераційні

 

Тема 11. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності комерційних банків

 

171. Для обліку доходів використовують рахунки:

1. класу 6;

2. класу 7;

3. класу 8;

4. всі відповіді вірні.

 

172. Банківські доходи (витрати) поділяються на такі групи

1. процентні;

2. комісійні;

3. торговельні;

4. інші банківські операційні доходи (витрати).

 

173. Касовий метод – це метод, згідно з яким облік доходів та витрат здійснюється :

1. у момент їх надходження (сплати);

2. у момент виникнення;

3. у момент перерахування коштів;

4. при видачі коштів.

 

174. Облік нарахованих доходів за кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями ведуть на рахунку:

1. 2048;

2. 6024;

3. 2118;

4. 1522.

 

175. Банківські доходи (витрати)поділяються на:

1. процентні і комісійні;

2. торговельні та інші банківські операційні доходи (витрати);

3. правильна відповідь а) і б);

4. правильна відповідь відсутня.

 

176. Процентні доходи та прирівняні до них комісії повинні нараховуватись:

1. не рідше одного разу на місяць

2. один раз у квартал

3. один раз у півроку

4. один раз на рік

 

177. Яким чином в кінці звітного фінансового року закриваються залишки за рахунками доходів за умови перевищення доходів над витратами?

1. Дт 5041 Кт рахунки 6 класу

2. Дт 5040 Кт рахунки 7 класу

3. Дт 5040 Кт рахунки 6 класу

4. Дт рахунки 6 класу Кт 5040

 

178. Як в кінці звітного фінансового року закриваються залишки за рахунками витрат за умови перевищення доходів над витратами?

1. Дт 5041 Кт рахунки 6 класу

2. Дт 5041 Кт рахунки 7 класу

3. Дт 5040 Кт рахунки 7 класу

4. Дт рахунки 7 класу Кт 5040

 

179. Якою бухгалтерською проводкою відображається списання частини нерозподіленого прибутку, що залишається у розпорядженні банку?

1. Дт 5040 Кт 5020

2. Дт 5041 Кт 5020

3. Дт 5040 Кт 5030

4. Дт 5020 Кт 5041

 

180. Якою бухгалтерською проводкою відображається спрямування прибутку на формування загальних резервів банку?

1. Дт 5040 Кт 5020

2. Дт 5041 Кт 5020

3. Дт 5020 Кт 5040

4. Дт 5020 Кт 5041

 

181. Зростання економічних вигід протягом звітного періоду у вигляді надходження активів чи збільшення їх корисності це:

Доходи

2. витрати

3. прибуток

4. збиток

 

182. Витрати визнаються в обліку, коли:

1. відбулось зростання майбутніх економічних вигід, пов’язаних із збільшенням активів або із зменшенням зобов’язань,

2. існує э зменшення власного капіталу у результаті фінансово-господарської діяльності, крім вилучень частки засновників із капіталу

3. існує ймовірність зменшення майбутніх економічних вигід, пов’язаних із зменшенням активів або зі збільшенням зобов’язань

4. існує збільшення власного капіталу в результаті фінансово-господарської діяльності, крім внесків засновників у капітал

 

183. Види діяльності банку бувають:

1. основна, фіксована, постійна

2. операційна, інвестиційна, фінансова

3. кредитна, інвестиційна,

4. операційна, прибуткова, складена

 

184. Процентними називають доходи (витрати), які розраховуються:

1. сума часу і суми активу чи зобов’язання

2. різницею часу і суми активу чи зобов’язання

3. добутком часу і суми активу чи зобов’язання

4. пропорційно до часу і суми активу чи зобов’язання

 

185. Чистий комісійний дохід визначають:

1. відніманням від комісійних витрат

2. додаванням до комісійних витрат

3. множенням комісійних витрат

4. діленням комісійних витрат

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.022 с.)