Дніпропетровський державний університет внутрішніх справМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

 

Кафедра трудового та аграрного права

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З дисципліни

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

 

Дніпропетровськ – 2011


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

 

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

на засіданні Вченої ради університету

(протокол № ___від ______2011р.)

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни “Земельне право

з підготовки фахівців освітньо-професійного рівня “спеціаліст”

за спеціальністю “Правознавство”

 

  С Х В А Л Е Н О на засіданні Науково-методичної ради університету (протокол № ___від ______2011 р.)

 

Дніпропетровськ – 2011


Робоча навчальна програма дисципліни “Земельне право” / Укладач: Лебедєва Т.М.,доценткафедри трудового та аграрного права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук - Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2011.

 

 

Обговорено на засіданні кафедри трудового та аграрного права, протокол № від р.

 

 

Обговорено та затверджено на засіданні навчально-наукового комплексу, протокол № від р.

 

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

1. Роль і значення навчальної дисципліни «Земельне право» в підготовці та майбутній професійній діяльності фахівця.Земельне право відноситься до найдавніших галузей права. Це пов’язано з виключно важливим значенням землі у всіх галузях економіки країни. Особливо активно земельні відносини, які є предметом земельного права, почали розвиватися в умовах незалежної України. Майже за двадцять років з початку 90-х років, відколи почалася земельна реформа в нашій країні, відбулися значні зміни в земельному законодавстві. Формування ринкових відносин, економічних відносин не могли не позначитися на змісті земельного законодавства. Змінилися форми власності на землю, земля стала предметом ринкового обігу. Норми земельного законодавства спрямовані на всебічну екологізацію землеволодіння і землекористування із введенням нових категорій земель - природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, а також на запровадження системи використання й охорони земель.

Для підготовки професійних спеціалістів – правознавців знання норм земельного права необхідне і обов’язкове. Земельне право як фундаментальна навчальна дисципліна являє собою систему знань, зведень та інформації про основні положення і зміст земельного права та земельного законодавства і є базовою та необхідною частиною освіти вищих навчальних закладах юридичного профілю.

2. Основні риси навчальної та науково-творчої діяльності, необхідні для успішної роботи фахівця, а також характер навчально-пізнавальних проблем і завдань, що сприяють формуванню цих рис.

Предмет дисципліни.«Земельне право»як самостійний курс навчання має свій предмет, зміст і структуру. Програма передбачає логічно стрункий і послідовний виклад навчального матеріалу.

Предметом навчальної дисципліниє норми Конституції України, Земельного кодексу України та інших кодифікованих актів, законів та підзаконних нормативних актів, стандартів тощо у сфері регулювання земельних відносин, практика їх застосування, наукові та навчальні теоретичні розробки в даній сфері.

Програма побудована відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).

Структура дисципліни: ґрунтується на структурі чинного земельного законодавства, враховує досягнення науки земельного права, але разом з тим побудована з врахуванням певно визначених навчально-методичних вимог, в яких знаходить своє відображення специфіка предмету вивчення. В програмі дотримуються методичні вимоги, згідно яких вивчення предмету повинно починатися з загальних понять та категорій і рухатися від загального до окремого. Відповідно до зазначених основних вимог програма передбачає розподіл матеріалу, що підлягає вивченню, на теми, кожна з яких містить за своїм змістом питання, необхідність вивчення яких диктується методичними міркуваннями, змістовністю науки земельного права та чинного земельного законодавства, існуючими міжпредметними зв’язками з суміжними галузями права.

Міждисциплінарні зв'язки.Навчальний курс “Земельне право” вивчається у логічному взаємозв'язку з іншими навчальними дисциплінами, що обумовлює необхідність постійного обліку та реалізації викладачами існуючих міжпредметних зв'язків з суміжними галузями права (навчальними курсами), які регулюють схожі суспільні відносини, хоч і мають свій особливий предмет та метод правового регулювання: “Цивільне право”, “Господарське право”, “Аграрне право”, “Конституційне право”, “Кримінальне право”, “Адміністративне право”, “Екологічне право” та інші.

Облік міжпредметних зв'язків також обов'язковий для запобігання непотрібного дублювання, щоб добитися правильного та єдиного тлумачення відповідних положень.

 

3. Найважливіші світоглядні ідеї та категорії, які підлягають засвоєнню під час вивчення дисципліни "Земельне право":

- пріоритетність земель сільськогосподарського призначення порівняно з іншими землями;

- пріоритетність вимог екологічної безпеки;

- поєднання особливостей використання землі як територіального базису, природного ресурсу й основного засобу виробництва;

- використання земель за цільовим призначенням;

- забезпечення раціонального використання земель;

- рівність права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави;

- нормативне встановлення правового режиму земель відповідних категорій;

- платність спеціального використання земель;

- обмеження прав на землю.

Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданням навчальної дисципліни є: опанування студентами необхідних теоретичних положень, засвоєння сутності земельно-правових категорій; змісту земельно-правових інститутів; навчитися розуміти зміст норм земельного права, роз’яснень вищих судових інстанцій України та рішень Конституційного Суду України, тлумачити їх та правильно застосовувати при вирішенні конкретних справ; набути досвіду науково-дослідної роботи у галузі земельного права.

Вивчення навчальної дисципліни «Земельне право» в ціломуспрямовується на формування у студентів в галузі земельного права фундаменту юридичного мислення взагалі, що передбачає досягнення такого рівня підготовки студента, при якому він повинен:

 

- - знати:

- 1) на понятійному рівні теоретичні та доктринальні положення теорії земельного права

- 2) на фундаментальному рівні: історію становлення та розвитку земельно-правової науки та земельного законодавства; парадигму та методологію земельного права.

- 3) на практично-творчому рівні: методику вирішення практичних завдань з земельного права.

- - вміти:

- 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції земельного права; вирішувати тести та виконувати індивідуальні завдання;

- 2) алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні алгоритми аналізу інститутів земельного права, самостійно працювати з нормативно-правовими актами;

- 3) на евристичному рівні: аналізувати положення та інститути земельного права; використовувати дані науки земельного права для вирішення професійних завдань, оволодіти основними навичками практичного використання норм земельного законодавства;

- 4) на творчому рівні: вичерпно, логічно і творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з земельного права.

 

 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

(за вимогами ЕСТS)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.006 с.)