Комплексне кваліфікаційне завдання №11Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Комплексне кваліфікаційне завдання №11 

Додаток 11.2.1

ПРОТОКОЛ

Попереднього огляду учнівських творчих робіт з інформатики

Поданих на державну підсумкову атестацію до атестаційної комісії

(клас)

(повна назва загальноосвітнього навчального закладу)

Голова атестаційної комісії________________________________________________

________________________________________________________________________

Члени атестаційної комісії_________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

№ Пор. Прізвище, імя, по-батькові учня Якість оформлення роботи Стиль і грамотність (10 балів) Науковість, чіткість, логічність в обґрунтуванні обрання теми та повнота її висвітлення (розкриття) (20 балів) Актуальність та доцільність практичного застосування поданого програмного засобу (10 балів) Елементи творчості (оригінальність розробки та самостійність виконання) (10 балів) Функціонування програмного засобу (10 балів) Всього балів Висновок атестаційної комісії про допуск до захисту

Голова атестаційної комісії________________________________________________

________________________________________________________________________

Член атестаційної комісії__________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Додаток 11.2.2

 

ПРОТОКОЛ

Захисту учнів творчих робіт з інформатики,

Поданих на державну підсумкову атестацію

(клас)

(повна назва загальноосвітнього навчального закладу)

 

Голова атестаційної комісії_________________________________________________ ________________________________________________________________________

Члени атестаційної комісії _________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

№ Пор. Прізвище, Ім’я , по-батькові учнів, допущених до захисту Аргументоване обґрунтування вибору проблеми (мета розбори, її актуальність та доцільність практичного застосування) (10 балів) Уміння чутко, логічно, коротко з’ясувати суть розробленого алгоритму та особливості його програмної реалізації (суть отриманих результатів) (20 балів) Демонстрація можливостей поданого програмного засобу (10 балів) Практична значущість та впровадження в навчальний процес (10 балів) Елементи, творчості оригінальність виконання (10 балів) Ступень самостійності учня під час розробки програмного засобу (10 балів) Якість оформлення роботи Вичерпність відповідей на питання (10 балів) Кількість балів під час попереднього Всього балів Оцінка
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                                       

 

Голова атестаційної комісії _______________________________________________

Член атестаційної комісії___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Додаток 11.2.3

ПРОТОКОЛ ПОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З ІНФОРМАТИКИИ

У ФОРМІ ВИКОНАНЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Область_________________________Район____________Місто_____________________

ЗНЗ___________________________________________________________Клас_________

 

№ пор. ПІБ учня Номер варіанта атестаційної роботи Результати виконання тестових завдань
Частина 1 (1бал) Частина 2 (2бали) Частина 3 (3бали) Загальна кількість набраних балів Оцінка за 12-бальною шкалою
   
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                   
Всього: Всього:                                                              
Учнів виконувало роботу   Виконали завдання правильно                                                             Початкового рівня –     Середнього рівня –     Високого рівня -
Відсутніх учнів   % правильних відповідей                                                            
Не приступали до виконання завдання                                                            
                                                                           

Додатки до професійно-практичної підготовки

Комплексне кваліфікаційне завдання №12

 

Додаток 12.2.1

Акт про ліквідацію малоцінного інвентаря

  Запорізький інститут радіоелектроніки ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор ЗІРЕ (підпис) А. А. Сухарльов

 

Акт № 12 25.10.2005 р. м. Запоріжжя

Про ліквідацію малоцінного інвентаря.

Підстава: наказ ректора ЗІРЕ № 11/23 від 20.10.2002 р.

Комісія у складі Зав’ялова Олега Вікторовича, бухгалтера (голова комісії), Твердохлєбової Ольги Кузьмівни, завідувача складом № 2, Решетило Людмили Федосіївни, коменданта гуртожитку №1 (члени комісії) склала цей акт про те, що в результаті обстеження інвентаря, який знаходиться на складі № 4, було виявлено, що нижченазване майно внаслідок тривалої експлуатації стало непридатним для подальшого використання.

 

Комісія вважає за необхідне вищеназваний інвентар зняти з балансу ЗІРЕ і ліквідувати його.

Голова комісії (підпис) О.В.Зав’ялов

 

Члени комісії (підпис) О.К.Твердохлєбов

 

(підпис) Л.Ф.Решетило

 

Додаток 12.2.2

Доповідна записка.

 

Деканові фізико-математичного факультету доц., Бойко В.Г. старшого викладача кафедри теорії фізики Рибникова А. М. Доповідна записка № 34-12/243 12.09.2009р. Довожу до вашого відома, що протягом 2 семестру студентка Корнєва С. Т. пропустила 26 академічних годин, має не атестації, численні зауваження. Прошу вжити заходів до студентки Корнєвой С. Т.. Підпис.


Додаток 12.2.3

Службова пояснювальна записка.

 

Відділ капітального адміністративно-будівництва Проректорові з господарської роботи ДДУ Литовченку Г. О.

 

Пояснювальна записка 12.11.2008 р. № 22-1/18

Про тимчасове припинення електропостачання.

11.11.2008 р. о 18.30 було припинено електропостачання в гуртожитках № 3, 5, 12, 14 по вул. Миру в зв’язку з тим, що шквальним вітром було зламано дерево в районі підстанції № 2, яке впало й пошкодило лінію електропередач. Подачу електроенергії було терміново припинено. Пошкодження було усунено протягом наступних двох годин. Електропостачання було повністю відновлене о 20.35.

 

Інженер-електрик (підпис) Р. О. Шведов

Додаток 12.3.1

Данні

строки/стовбці
50,5
44,3
37,5 13,4
82,5 11,5

 

Додаток 12.3.2

Данні

строки/стовбці
44,5 50,5
33,6
22,5 23,4 37,5
92,5 72,5

 

Додаток 12.3.3

Данні

строки/стовбці
50,5
50,3 33,3
37,5 41,4 22,5
72,5

 


Додатки до професійно-практичної підготовки

Комплексне кваліфікаційне завдання №13

Додаток 13.2.1

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ

 

Назва статті Код рядка Звітний період Попередній період
Доход від реалізації продукції (робіт, послуг)      
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)      
Валовий прибуток      
Операційні витрати - Адміністративно-управлінські витрати - Витрати на збут - Інші витрати      
Прибуток від операційної діяльності      
(збиток)      
Доход (прибуток) від іншої діяльності      
Витрати (збитки) від іншої діяльності      
Прибуток до сплати процентів та оподаткування      
(збиток)      
Фінансові витрати (проценти)      
Прибуток до оподаткування      
Податок на прибуток      
Прибуток від звичайної діяльності      
Надзвичайний прибуток      
Надзвичайний збиток      
Чистий прибуток      
(збиток)      

 

 

МП


 

Додаток 13.2.2

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ДПА України 18.09.07 №343

 

В державну податкову адміністрацію ______________________

ЗВІТ ПО ВИКОРИСТАННЮ ЕККА

_______________________________________________________________________________________________________

(повна назва підприємства-власника ЕККА; прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця; юридична адреса)

за_________________20__ р.

 

Модель ЕККА, реєстрацій-ний № Показники фіскальної пам'яті Загаль-на сума за місяць Сума, що видана за повернення товару Сума продажу (наданої послуги) Сума податку на додану вартість Інкасація Залишок готівки
  На кінець місяця На поча- ток місяця     Загальна у тому числі      
            по ставці ПДВ 20% по ставці ПДВ 0% з операцій, що не є об'єктом оподатку-вання з операцій, що звільнені від оподаткування      
ІЗ
                         
Всього за місяць по організації                    

Директор: _____________________(__________) Звіт прийняв:__________________________________

Гол. бухгалтер:_________________(__________) (Посада, П.І.Б.)

''___'' ________________ 20__ р.

 


Додаток 13.2.3

 

ЗВІТ

про фінансові результати за______________ 2009р.

Форма № 2 за ДКУД

Дата /рік, місяць, число/

Підприємство...........................

за ЄДРПОУ Територія...............................

за СПАТО Орган державного управління....................

за СПОДУ Галузь /вид діяльності/........................

за ЗКГНГ Одиниця виміру : тис. грн.

Контрольна сума

 

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника Код рядка Прибутки Збитки
Виручка від реалізації продукції/товарів, робіт, послуг/   х
Державне регулювання цін   x
Податок на додану вартість х  
Акцизний збір х  
  х  
  х  
Затрати на виробництво реалізованої продукції/робіт, послуг/ х  
Комерційні витрати х  
Результат від реалізації    
Інші операційні доходи і витрати    
Доходи від володіння корпоративними правами   x
Проценти до одержання   x
Інші позареалізаційні доходи і витрати    
Всього прибутків і збитків    
Балансовий прибуток або збиток    
Податок на прибуток x  
Інше використання прибутку x  
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) звітного року    

II. ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ

Найменування напрямків Код рядка Звітного року Минулих років
Платежі до бюджету   х
Відрахування в резервний /страховий/ фонд    
Використано на: збільшення статутного фонду    
виробничий розвиток.    
соціальний розвиток    
заохочування    
дивіденди    
вилучення виручки    
поповнення оборотних коштів    
інші цілі    

Додаток 13.3.1

 

X Y (X-Y)2 logX cosX sinY
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                 
  Xcp= Ycp= Σ     (cosX)ср (sinY)ср Σ
  Хмакс= Yмакс=            
  Хмин= Yмин=            
                 

Додаток 13.3.2

 

 

X Y (X+Y)2 lgY cosX sinY
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                 
  Xcp= Ycp= Σ     (cosX)ср (sinY)ср Σ
  Хмакс= Yмакс=            
  Хмин= Yмин=            
                 

Додаток 13.3.3

 

 

X Y (X+Y)3 logY cosX sinY
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                 
  Xcp= Ycp= Σ     (cosX) ср (sinY) ср Σ
  Хмакс= Yмакс=            
  Хмин= Yмин=            
                 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.025 с.)