Кафедра теоретичної та прикладної економікиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра теоретичної та прикладної економікиДисципліна «Історія економки та економічної думки»

Екзаменаційна робота для студентів 1 курсу,

Спеціальності «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Маркетинг»

У завданнях 1-40 позначте лише ОДНУ правильну відповідь

1. Процес переходу людства від привласнюючих форм господарювання до відтворюючих отримав назву:

А.Промисловий переворот Б.«Неолітична революція»

В.Господарська революція Г.«Осьовий час»

2. Систему принципів і способів організації процесу пізнання називають:

А.Предмет науки Б.Об’єкт наукового пізнання

В.Методологія Г.Філософія

3. Позначте твердження які вірно визначають фундаментальні основи цивілізаційної моделі господарської системи:

1.Суспільний поділ праці 2.Природно – кліматичні умови

3.Технологію 4.Власність

А. 1,2 Б. 2,4 В. 1,2,4 Г. Всі твердження вірні

У який період свого розвитку людство освоїло вирощування всіх відомих сьогодні сільгоспкультур?

А.Палеоліт Б.Неоліт

В.Мезоліт Г.Залізний вік

Позначте твердження, яке вірно визначає роль «трипільської культури» у господарському розвитку Стародавньої України?

А.Високого розвитку досягло тваринництво

Б.Остаточна перемога відтворювального господарства на українських землях

В.Високого рівня досягло землеробство

Г.Вперше на території України почалось використання металевих сільськогосподарських знарядь праці

6. Позначте твердження, яке вірно визначає основу економічного життя стародавніх Єгиптян:

А.Будівництво пірамід Б.Влада фараонів

В.Іригаційне землеробство Г.Централізована система влади

7. Вкажіть хронологічні рамки “осьового часу” - періоду трансформації всієї життєдіяльності людства у межах провідних цивілізацій:

А.I ст. до н.е.- I ст. н.е. Б.VIII ст. до н.е.- II ст. н.е.

В.I ст. до Різдва Христового Г.IV ст. до н.е.

Позначте твердження які вірно визначають події що відбувались у “осьовий час”?

1Руйнувались великі стародавні культури

2.Зароджується суспільний поділ праці

3.Формуються сучасні Східна і Західна світові цивілізації

4.Відбувається перехід до залізного віку

А. 1,2 Б. 3,4 В. 1,3,4 Г. 1,2,3

Якого різновиду вотчини-форми земельної власності й організації виробництва не існувало у Київській Русі у період X-XII ст.?

А.Княжої Б.Общинної В.Боярської Г.Монастирської

Який з вказаних творів раннього Середньовіччя був створений не у Київській Русі?

А.“Салічна правда” Б.“Руська правда”

В.“Повчання дітям” Г.“Повість минулих літ”

Як у добу Київської Русі називали вільних селян, які визнавали свою залежність від феодала?

А.Смерди Б.Рядовичі В.Закупи Г.Холопи

Який документ дав початок поширенню в Україні фільварків - товарних господарств, яке вів феодал-поміщик використовуючи дарову працю селян-кріпаків?

А.“Устава на волоки” Б.“Литовські статути”

13.Не відноситься до засад на яких формується мануфактура:

А.Суспільний поділ праці. Б.Наймана робоча сила.

В.Використання ремісничої техніки. Г.Проста кооперація.

14. «Парадоксальним» наслідком Великих географічних відкриттів вважається:

А.Формування колоніальної системи Б.«Революція цін»

В.Складання світового ринку Г.Прискорення розкладу феодалізму

15.Хто з вказаних мислителів першим вказав на взаємозв’язок суспільного поділу праці і ємністю ринку:

А.Сміт Б.Арістотель В.Ксенофонт Г.Маркс

16. Виникненню та поглибленню якого економічного вчення сприяли Великі географічні відкриття:

А.Хрематистика Б.Маржіналізм В.Меркантилізм Г.Марксизм

17. Позначте твердження, яке вірно визначає матеріальну основу формування ринкового господарства держав Західної цивілізації:

А.Аграрний переворот Б.Промислова революція

В.Розвиток світової торгівлі Г.«Первісне нагромадження капіталу»

18. Теоретичну основу ринкової економіки створив:

А.К.Маркс Б.Д.Рікардо В.А. Сміт Г.Т.Мальтус

Усі процеси у ринковій економіці регулюються на думку А.Сміта

А.«Невидимою рукою» Б.Попитом В.Державою Г.Економічними законами

20. У якій країні найперше відбувся перехід від ручного, ремісничо – мануфактурного до великого машинного фабрично – заводського виробництва:

А.Німеччина Б.Франція В.Англія Г.Америка (США)

Що на думку А.Сміта найбільшою мірою сприяє зростанню обсягів виробництва продукту мануфактури

А.Застосування машин Б.Суспільний поділ праці

В.Наукова організація праці Г.Конкуренція між виробниками

Позначте економічну школу яка перейшла до функціонального аналізу економічних процесів

А.Нова історична школа Б.Стара історична школа

В.Маржіналізм Г.Інституціоналізм

23. Позначте економічні проблеми аналіз яких займає особливе місце у теоретичній спадщині А.Маршалла, засновника неокласичної теорії :

1. Теорія ринкового ціноутворення 2. Закон спадної корисності

3. Теорія ринкової рівноваги 4. Аналіз еластичності попиту та пропозиції

А. 1,2 Б. 1,2,3 В. 3,4 Г. 1,4

24. Позначте твердження, які вірно визначають матеріальну основу створення монополій у Європі та США у кінці ХІХ ст.:

1. Концентрація виробництва і капіталу 2. Друга технологічна революція

3. Централізація виробництва і капіталу 4. Концентрація і централізація виробництва і капіталу

А. Тільки 1 Б. 1,3,4 В. 2,3 Г. Тільки 4

25. Своєрідною «візитною карткою» австрійської маржинальної школи є:

1. Принцип спадної корисності благ

2. Запровадження суб’єктивно – психологічного підходу до аналізу економічних процесів

3. Теорія граничної корисності

4. Теорія продуктивних благ

А. 1,2 Б. 3,4 В. Тільки 4 Г. Тільки 3

Позначте автора «теореми цінностей», за якою «граничні корисності господарських благ прямо пропорційні їхнім трудовим «вартостям»

А. Д.І.Піхно Б. М.І.Туган – Барановський В. М.Х.Бунге Г. В.Я.Железнов

Позначте твердження, яке вірно визначає макроекономічну проблему розвитку США яку виявила перша світова війна?

А.Загострення протиріч між капіталом та пролетаріатом

Б.Формування американського типу цивілізації

В.Диспропорція в розвитку галузей народного господарства

Г.США стали лідером світового господарства

Позначте твердження що визначає доктрину класичної політичної економії яку спростувала світова економічна криза 1929-1933 рр.?

А.Трудову теорію вартості Б.Принципи міжнародної торгівлі

В.“Закон ринків Сея” Г.Закон народонаселення Мальтуса

Позначте твердження що вірно визначає економічну школу яка створила основи макроекономічного аналізу

А.Нова історична школа Б.Інституціалізм В.Неолібералізм Г.Кейнсіанство

30. Позначте твердження що вірно визначає зміст “Нового курсу” президента США Франкліна Рузвельта:

А.“Кодекси чесної конкуренції”

Б.Антикризова програма

В.Система державного регулювання економіки

Г.Комплекс заходів спрямованих на виведення країни з економічної кризи

Позначте економічну концепцію яка стала теоретичною основою “німецького дива”?

А. Теорія “народного капіталізму” Б. Теорія “соціального ринкового господарства”

В. Теорія “демократичного соціалізму” Г. Теорія “участі працівників у прибутках”

Позначте міжнародний форум за рішенням якого було створено “Всесвітній банк”(МБРР) і міжнародний валютний фонд

А. “Колоквіум Ліпмана”

Б. Бреттон-Вудська міжнародна конференція

В. Ямайська валютна угода

Г. Конвенція про створення Організації Європейського економічного співробітництва (ОЄЕС)

Позначте внутрішньо економічні післявоєнні проблеми США які призвели до прийняття програми яка отримала згодом назву – “План Маршалла”?

1. Реконверсія економіки США 2. Скорочення виробництва та зайнятості

3. Необхідність оновлення цивільних галузей 4. Подолання кризи перевиробництва 1948-1949 рр.

А. 1,2 Б. 3,4 В. Тільки 4 Г. Всі відповіді правильні

Позначте твердження які вірно визначають мету соціально-економічних реформ Л. Ерхарда

А. Демократизація суспільства

Б. Створення “соціального ринкового господарства”

В. Підвищення купівельної спроможності усіх верств населення

Г. Концентрація всіх зусиль народного господарства на збільшення народногосподарського доходу

А. 1.2 Б. 2,3 В. 2,3,4 Г. 1,4

Позначте вченого, автора ідеї «раціональних очікувань» - відповідно до якої очікування визнають раціональними, якщо вони збігаються з прогнозом, отриманим на підставі аналізу моделі?

А. Р.Лукас Б. М.Фрідмен В. А.Лаффер Г. І.ФішерПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.014 с.)