Стаття 112. Порядок оплати працi при виготовленнi продукцiї, що виявилася бракомМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 112. Порядок оплати працi при виготовленнi продукцiї, що виявилася бракомПри виготовленнi продукцiї, що виявилася браком не з вини працiвника, оплата працi по її виготовленню провадиться за зниженими розцiнками. Мiсячна заробiтна плата працiвника в цих випадках не може бути нижчою вiд двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу).

 

Брак виробiв, що стався внаслiдок прихованого дефекту в оброблюваному матерiалi, а також брак не з вини працiвника, виявлений пiсля приймання виробу органом технiчного контролю, оплачується цьому працiвниковi нарiвнi з придатними виробами.

 

Повний брак з вини працiвника оплатi не пiдлягає. Частковий брак з вини працiвника оплачується залежно вiд ступеня придатностi продукцiї за зниженими розцiнками.

 

Стаття 113. Порядок оплати часу простою, а також при освоєннi нового виробництва (продукцiї)

Час простою не з вини працiвника оплачується з розрахунку не нижче вiд двох третин тарифної ставки встановленого працiвниковi розряду (окладу).

 

Про початок простою, крiм простою структурного пiдроздiлу чи всього пiдприємства, працiвник повинен попередити власника або уповноважений ним орган чи бригадира, майстра, iнших посадових осiб.

 

За час простою, коли виникла виробнича ситуацiя, небезпечна для життя чи здоров'я працiвника або для людей, якi його оточують, i навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберiгається середнiй заробiток.

 

Час простою з вини працiвника не оплачується.

 

На перiод освоєння нового виробництва (продукцiї) власник або уповноважений ним орган може провадити робiтникам доплату до попереднього середнього заробiтку на строк не бiльш як шiсть мiсяцiв.

 

Стаття 114. Збереження заробiтної плати при переведеннi на iншу постiйну нижчеоплачувану роботу i перемiщеннi

При переведеннi працiвника на iншу постiйну нижчеоплачувану роботу за працiвником зберiгається його попереднiй середнiй заробiток протягом двох тижнiв з дня переведення.

 

У тих випадках, коли в результатi перемiщення працiвника (частина друга статтi 32) зменшується заробiток з не залежних вiд нього причин, провадиться доплата до попереднього середнього заробiтку протягом двох мiсяцiв з дня перемiщення.

 

Стаття 115. Строки виплати заробiтної плати

Заробiтна плата виплачується працiвникам регулярно в робочi днi у строки, встановленi колективним договором, але не рiдше двох разiв на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує шiстнадцяти календарних днiв.

 

У разi коли день виплати заробiтної плати збiгається з вихiдним, святковим або неробочим днем, заробiтна плата виплачується напередоднi.

 

Заробiтна плата працiвникам за весь час щорiчної вiдпустки виплачується не пiзнiше нiж за три днi до початку вiдпустки.

 

Стаття 116. Строки розрахунку при звiльненнi

При звiльненнi працiвника виплата всiх сум, що належать йому вiд пiдприємства, установи, органiзацiї, провадиться в день звiльнення. Якщо працiвник в день звiльнення не працював, то зазначенi суми мають бути виплаченi не пiзнiше наступного дня пiсля пред'явлення звiльненим працiвником вимоги про розрахунок.

 

В разi спору про розмiр сум, належних працiвниковi при звiльненнi, власник або уповноважений ним орган в усякому випадку повинен в зазначений у цiй статтi строк виплатити не оспорювану ним суму.

 

Стаття 117. Вiдповiдальнiсть за затримку розрахунку при звiльненнi

В разi невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звiльненому працiвниковi сум у строки, зазначенi в статтi 116 цього Кодексу, при вiдсутностi спору про їх розмiр пiдприємство, установа, органiзацiя повиннi виплатити працiвниковi його середнiй заробiток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

 

При наявностi спору про розмiри належних звiльненому працiвниковi сум власник або уповноважений ним орган повинен сплатити зазначене в цiй статтi вiдшкодування в тому разi, коли спiр вирiшено на користь працiвника. Якщо спiр вирiшено на користь працiвника частково, то розмiр вiдшкодування за час затримки визначає орган, який виносить рiшення по сутi спору.

В разi, якщо звiльнений працiвник до одержання остаточного розрахунку стане на iншу роботу, розмiр зазначеної в частинi першiй цiєї статтi компенсацiї зменшується на суму заробiтної плати, одержаної за новим мiсцем роботи.


Глава VIII: Гарантiї i компенсацiї

 

Стаття 118. Гарантiї для працiвникiв, обраних на виборнi посади

Працiвникам, звiльненим вiд роботи внаслiдок обрання їх на виборнi посади в державних органах, а також у партiйних, профспiлкових, комсомольських, кооперативних та iнших громадських органiзацiях, надається пiсля закiнчення їх повноважень за виборною посадою попередня робота (посада), а при її вiдсутностi - iнша рiвноцiнна робота (посада) на тому самому або, за згодою працiвника, на iншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї.

 

Стаття 119. Гарантiї для працiвникiв на час виконання державних або громадських обов'язкiв

На час виконання державних або громадських обов'язкiв, якщо за чинним законодавством України цi обов'язки можуть здiйснюватись у робочий час, працiвникам гарантується збереження мiсця роботи (посади) i середнього заробiтку.

 

Працiвникам, якi залучаються до виконання обов'язкiв, передбачених законами України "Про загальний вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" i "Про альтернативну (невiйськову) службу" , надаються гарантiї та пiльги вiдповiдно до цих законiв.

 

Стаття 120. Гарантiї i компенсацiї при переїздi на роботу в iншу мiсцевiсть

Працiвники мають право на вiдшкодування витрат та одержання iнших компенсацiй у зв'язку з переведенням, прийняттям або направленням на роботу в iншу мiсцевiсть.

 

Працiвникам при переведеннi їх на iншу роботу, коли це зв'язано з переїздом в iншу мiсцевiсть, виплачуються: вартiсть проїзду працiвника i членiв його сiм'ї; витрати по перевезенню майна; добовi за час перебування в дорозi; одноразова допомога на самого працiвника i на кожного члена сiм'ї, який переїжджає; заробiтна плата за днi збору в дорогу i влаштування на новому мiсцi проживання, але не бiльше шести днiв, а також за час перебування в дорозi.

 

Працiвникам, якi переїжджають у зв'язку з прийомом їх (за попередньою домовленiстю) на роботу в iншу мiсцевiсть, виплачуються компенсацiї i надаються гарантiї, зазначенi в частинi другiй цiєї статтi, крiм виплати одноразової допомоги, яка цим працiвникам може бути виплачена за погодженням сторiн.

 

Розмiри компенсацiї, порядок їх виплати та надання гарантiй особам, зазначеним у частинах другiй i третiй цiєї статтi, а також гарантiї i компенсацiї особам при переїздi їх в iншу мiсцевiсть у зв'язку з направленням на роботу в порядку розподiлу пiсля закiнчення учбового закладу, аспiрантури, клiнiчної ординатури або в порядку органiзованого набору, встановлюються законодавством.

 

Стаття 121. Гарантiї i компенсацiї при службових вiдрядженнях

Працiвники мають право на вiдшкодування витрат та одержання iнших компенсацiй у зв'язку з службовими вiдрядженнями.

 

Працiвникам, якi направляються у вiдрядження, виплачуються: добовi за час перебування у вiдрядженнi, вартiсть проїзду до мiсця призначення i назад та витрати по найму жилого примiщення в порядку i розмiрах, встановлюваних законодавством.

 

За вiдрядженими працiвниками зберiгаються протягом усього часу вiдрядження мiсце роботи (посада) i середнiй заробiток.

 

Стаття 122. Гарантiї для працiвникiв, що направляються для пiдвищення квалiфiкацiї

При направленнi працiвникiв для пiдвищення квалiфiкацiї з вiдривом вiд виробництва за ними зберiгається мiсце роботи (посада) i провадяться виплати, передбаченi законодавством.

 

Стаття 123. Гарантiї для працiвникiв, що направляються на обстеження до медичного закладу

За час перебування в медичному закладi на обстеженнi за працiвниками, зобов'язаними проходити таке обстеження (статтi 169, 191), зберiгається середнiй заробiток за мiсцем роботи.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.006 с.)