Пара-, діа- та феромагнетики.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пара-, діа- та феромагнетики.Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца.

Самоіндукція.

Індуктивність.

Енергія магнітного поля струму.

4.2.1. Питання до заліку по темі « Магнітне поле».

10. Що називають магнітним полем? Які його основні властивості?

11. Як взаємодіють між собою паралельні струми? Чим викликається їх взаємодія?

12. Назвіть правила, що визначають напрям магнітного поля (ліній магнітної індукції)? Поясніть, як користуватися кожним правилом.

13. Як визначають модуль вектора магнітної індукції? Якими формулами його виражають?

14 Що називають лініями магнітної індукції?

15. Сформулюйте правило, що дозволяє визначити напрям сили Ампера. Чому дорівнює модуль сили Ампера?

16. Яку силу називають силою Лоренца? Запишіть формулу для визначення сили, з якою магнітне поле діє на заряд, що рухається в ньому.

17. Що називають магнітним потоком (відповідь проілюструйте рисунком)? Магнітний потік величина скалярна чи векторна?

18. Який зв'язок кількості ліній індукції з модулем магнітного потоку?

19. Які умови потрібні для існування явища електромагнітної індукції?

20. Що таке струми Фуко? Наведіть приклади використання їх у техніці. У яких випадках вони шкідливі?

21. Що називають ЕРС індукції?

22. Що називають явищем самоіндукції?

23. Запишіть формулу ЕРС самоіндукції з урахуванням індуктивності, за нею знайдіть формулу індуктивності провідника.

 

Питання для самостійного відпрацювання

5.Магнетики.

6.Магнітний запис інформації.

7.Вплив природних та штучних магнітних полів на живі організи.

Задачі для самостійного розв’язування

Задача 7. З якою силою виштовхується провідник з магнетного поля, якщо магнетна індукція поля 1,3Тл, активна довжина провідника 2м , струм у ньому 10 А, кут між напрямами струму і поля а) 900 б) 300? Відповідь: 2,6Н, 1,3Н.

Задача 8. Два паралельних провідника із струмом по 50 А в кожному розміщені на відстані 2,5·10-2м один від одного. Визначити силу взаємодії між провідниками, яка припадає на одиницю довжини, і знайти напрям дії сили, коли а) струми в провідниках мають однакові напрями, б) протилежні напрями. Відповідь: 0,02 Н/м.

Задача 9. Якої сили струм проходить по провіднику, що міститься в однорідному магнетному полі з індукцією 1Тл, якщо його активна довжина 0,1м і він виштовхується з цього поля силою 1,5 Н? Кут між напрямами поля і струму 490. Відповідь: 20 А.

Задача 10. Електрон рухається в однорідному магнетному полі, індукція якого В=4мТл. Визначити період обертання електрона. Відповідь: 8,9 нс.

Задача 11. Протон у магнетному полі, індукція якого 0,01Тл, описав коло радіусом 10см. Яка швидкість протона? Відповідь: 96 км/с.

Задача 12. Провідник довжиною l і масою m підвісили на тонких дротинах. Під час проходження по ньому струму І він відхилився в однорідному магнетному полі так, що дротини утворили кут ? з вертикалями. Яка індукція магнетного поля?

Відповідь: .

Задача 13. В однорідне магнетне поле з індукцією В=10мТл перпендикулярно до ліній індукції влітає електрон, кінетична енергія якого Wk = 30кеВ. Обчислити радіус кривизни траєкторії руху електронів у полі. Відповідь: 5,8см.

Задача 14. Однорідні електричне і магнетне поля розташовані взаємно перпендикулярно. Напруженість електричного поля становить 1кВ/м, а індукція магнетного поля 1мТл. Якими мають бути напрями і значення швидкості електрона, щоб траєкторія його руху була прямолінійною? Відповідь: 1000 км/с.

Задача 15. Яку індуктивність має соленоїд, якщо при силі струму 5А крізь нього проходить магнітний потік 50 мВб? Відповідь: 10 мГн.

Задача 16. Якою має бути довжина активної частини провідника, що рухається в магнітному полі з індукцією 0,8 Тл перпендикулярно до напряму потоку із швидкістю 10м/с, щоб у провіднику індукувалась ЕРС 8 В? Відповідь: 1м.

Задача 17. Визначити магнітний потік, при зниканні якого за 0,01с у котушці, що складається з 200 витків, наводиться ЕРС індукції 200В. Відповідь: 0,01Вб.

Задача 18. У котушці, індуктивність якої становить 0,6 Гн, сила струму 20 А. Яку енергію має магнiтне поле цієї котушки? Як зміниться енергія поля, коли сила струму зменшиться удвічі? Відповідь: 120 Дж; зменшиться у 4 рази.

Задача 19. Визначити ЕРС індукції у провіднику довжиною активної частини 0,25м, який переміщується в однорідному магнітному полі, що має індукцію 8 мТл, із швидкістю 5 м/с під кутом 30о до вектора магнітної індукції. Відповідь: 5мВ.

Задача 20. За 5 мс у соленоїді, що містить 500 витків дроту, магнітний потік рівномірно зменшується з 7 до 3 мВб. Визначити величину ЕРС індукції в соленоїді.

Модульна контрольа робота № 4

Реферати

1.Застосування електролізу в техніці.

2. Плазма та її застосування.

3.Використування електричного струму у вакуумі.

4. Застосування напівпровідників в техніці.

5. Вплив природних та штучних магнітних полів на живі організи.

6. Магнитні властивості речовини.

7. Використання вихрових струмів в техніці.

 

Модуль 5. КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ

Механічні коливання та хвилі.

Коливальний рух. Вільні коливання. Амплітуда, період, частота.

Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань.

Математичний маятник. Формула періоду коливань математичн. маятника.

Вимушені коливання. Резонанс.

Автоколивальні системи

Поширення механічних коливань у пружних середовищах. Поперечні та поздовжні хвилі.

Довжина хвилі. Зв'язок довжини хвилі зі швидкістю її поширення і періодом (частотою).

Звукові хвилі.

Інфра- та ультра звуки.

5.1.1.Питання до заліку по темі «Механічні коливання та хвилі.»

1. Який рух називають коливальним? Що являє собою коливання тіла?

2. Які коливання називають вільними? Наведіть приклади вільних коливань.

3. Які коливання називають гармонічними? Яке рівняння виражає зміст гармонічного коливання?

4. Чому вільні коливання маятника загасають? За яких умов коливання можуть стати незагасальними?

5. Що називають механічним резонансом? Які умови виникнення резонансу?

6. Що називають хвилею?

7. Що називають звуковою хвилею? Які її властивості? За яких умов ми чуємо звук?

8. Що називають швидкістю звука, від чого вона залежить?

 

Питання для самостійного відпрацювання

1.Резонанс.

2.Автоколивальні системи

3.Інфразвуки та їх використання

4.Ультразвуки та їх використанняПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.008 с.)