Практичне заняття 8. Позовне провадження. Провадження у справі до судового розгляду – 4 год.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття 8. Позовне провадження. Провадження у справі до судового розгляду – 4 год.Підготувати позовні заяви по таких ситуаціях:

- розірвання шлюбу;

- стягнення коштів на утримання дитини (аліментів);

- визнання договору купівлі-продажу недійсним;

- визнання звільнення незаконним та поновлення на роботі;

- про захист права інтелектуальної власності ;

- про визнання правочину недійсним ;

- про відшкодування шкоди .

 

Підготувати зустрічний позов по таких справах:

- виселення з житлового приміщення;

- визнання шлюбу недійсним.

- Визнання договору поруки недійсним

- Про відшкодування шкоди

- Про зменшення розміру аліментів


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ:

1. Поняття цивільного процесу

2. Предмет і система цивільного процесу

3. Джерела цивільного процесу

4. Стадії цивільного судочинства

5. Поняття та класифікація принципів цивільного процесу

6. Поняття цивільних процесуальних правовідносин

7. Підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин

8. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин

9. Зміст цивільних процесуальних правовідносин

10. Елементи цивільних процесуальних правовідносин

11. Поняття сторін у цивільному процесі, їх права та обов’язки

12. Процесуальна співучасть у цивільному процесі

13. Поняття процесуального правонаступництва

14. Незалежна сторона та порядок її заміни

15. Поняття та значення інституту третіх осіб у цивільному процесі

16. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору

17. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору

18. Підстави та форми участі органів прокуратури у цивільному процесі

19. Поняття та види процесуального представництва

20. Повноваження процесуального представника

21. Порядок оформлення повноважень процесуального представника

22. Поняття та види процесуальних строків

23. Порядок обчислення процесуальних строків

24. Продовження та поновлення процесуальних строків

25. Поняття і види судових витрат

26. Судовий збір

27. Витрати пов’язані з розглядом справи

28. Витрати пов’язані з інформаційно-технічним забезпеченням судового розгляду

29. Звільнення від сплати судових витрат

30. Поняття та види підвідомчості

31. Підвідомчість цивільних справ суду

32. Поняття і види підсудності

33. Функціональна підсудність

34. Територіальна підсудність

35. Альтернативна підсудність

36. Виключна підсудність

37. Порядок передачі справи з одного суду до іншого

38. Поняття доказів у цивільному процесі

39. Предмет доказування

40. Факти, які не потребують доказування

41. Належність доказів та допустимість засобів доказування

42. Оцінка судових доказів

43. Пояснення сторін та третіх осіб

44. Показання свідків

45. Письмові докази

46. Речові докази

47. Забезпечення позову та забезпечення доказів

48. Порушення цивільної справи у суді першої інстанції

49. Поняття позову та його елементи

50. Забезпечення позову

51. Запобіжні заходи у цивільному процесі

52. Позовна заява та її реквізити

53. Підготовка цивільної справи до судового розгляду

54. Попереднє судове засідання.

55. Наслідки порушення правил підсудності.

56. Поняття позовного провадження

57. Елементи позову

58. Види позовів

59. Мирова угода сторін.

60. Особливості допиту малолітніх свідків.

61. Особливості допиту неповнолітніх свідків.

62. Правове значення висновку експерта.

5. СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

1. Конституція України. – К., 1996. – 80 с.

2. Цивільний процесуальний кодекс України. Офіційний текст. – К.: Атіка, 2005. – 160 с.

3. Закон України «Про судоустрій і статус судів» від 7 серпня 2010 р.

4. Закон України від 21 квітня 1999 р. “Про виконавче провадження” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.

5. Закон України від 24 березня 1998 р. “Про Державну виконавчу службу” // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36-37. – Ст. 243.

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: 14 ноября 2002 г. // Нормативные акты для руководителя. – 2003. – Вып. 1. – С. 10-96.

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 5 березня 1977 р. “Про підготовку цивільних справ до судового розгляду”

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 1981 р. “Про практику перегляду судами у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов у цивільних справах, що набрали законної сили”

9. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 січня 1990 р. “Про практику розгляду цивільних справ в порядку нагляду”

10. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 1990 р. “Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції”

11. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 1994 р. “Про строки розгляду судами України кримінальних і цивільних справ”

12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 197 р. № 8 “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах”

13. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. № 9 “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя”

14. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 1972 р. № 3 “Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним”

15. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 січня 1992 р. № 2 “Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні”

16. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 жовтня 1985 № 8 “Про практику розгляду судами України цивільних справ в касаційному порядку”

17. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1976 р. № 11 “Про судове рішення”

18. Орлова Л.М. Права сторон в гражданском процессе. – Минск, 1973. – 192 с.

19. Осокина Г.Л. Проблемы иска и права на иск / Под. ред. А.С. Грищанова. – Томск, 1989. – 193 с.

20. Елисейкин П. Ф. Гражданские процессуальные правоотношения. Ярославль, 1975.

21. Зейдер Н. Б. Судебное решение по гражданскому делу. М., 1966.

22. Коваленко А. Г. Исследование средств доказывания в гражданском судопроизводстве. Саратов, 1989.

23. Осокина Г. Л. Право на защиту в исковом производстве. Томск, 1990.

24. Шерстюк В. М. Судебное представительство по гражданским делам. М., 1984

25. Калитвин В.В. Адвокат в гражданском судопроизводстве. Воронеж, 1989.

26. Кайгородов В.Д. Процессуальные особенности судебного рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Свердловск, 1987.

27. Зайцев И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. Саратов, 1985.

28. Елисейкин Ф. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. М., 1976.

29. Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. М., 1979.

30. Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За заг. Ред.. П.І. Шевчука. – К.: ІнЮре, 2002. –416 с.

31. Гражданский процесс: Учебник / Отв. ред. Проф. В.В. Ярков – 4-е изд. – М.: Издательство БЕК, 2001. – 640 с.

32. Основные принципы гражданского процесса / М.К, Треушников, З. Чешка, П.В. Логинов и др. – М., 1991 – 140 с.

33. Треушников М.К. Судебные доказательства. – М., 1999. – 282 с.

34. Цивільний процес: Навч. посіб. / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін.. – За ред.. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2005. – 293 с.

35. Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2002. – 480 с.

36. Городовенко В. Принцип незалежності суддів та підкорення їх лише законові як один з основних принципів судочинства в Україні // Право України. – 2002. – № 4. – С. 124-124.

37. Шишкін В. Диспозитивність – принцип судочинства // Право України. – 1999. – № 6. – С. 10-16.

38. Василюк С., Ломоносова О. Застосування аналогії у цивільному процесі // Право України. – 2002. – № 3. – С. 135-137.

39. Сульженко Ю. Правове становище цивільного процесуального представника як самостійного суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин: його повноваження // Право України. – 2002. – № 9. – С. 77-81.

40. Цюра Т. Сторони як основні “Процесуальні противники” в процесі доказування у цивільних справах // Право України. – 2002. – № 3. – С. 102-105.

41. Атамась Т. Функції адвоката у цивільному судочинстві // Право України. – 1997. – № 6. – С. 63-64.

42. Бочаров Д. Системний статус доказового права. // Вісник прокуратури. – 2003. – № 1. – С. 60-62.

43. Бочаров Д. Щодо проблеми загальнотеоретичного дослідження проблем юридичного доказування. // Право України. – 2002. – № 5. – С. 131-133.

44. Зайцев П. Электронный документ как источник доказательств // Законность. – 2002. – № 4. – С. 40-44.

45. Скомороха Л. Державна виконавча служба: історія та сучасність // Право України. – 2002. – № 8. – С. 94-98.

46. Хотинська О. Роль державного виконавця у виконавчому провадженні (порівняльна характеристика законодавства України та Росії) // Право України. – 2002. – № 8. – С. 91-94.

47. Смирнов А. Спорные вопросы исчисления сроков. // Законность. – 2001. – № 9. – С. 30.

48. Омельченко М.П. Принципи об’єктивної істини цивільного процесуального права України: Автореф. дис…. канд. юрид. наук (12.00.03) / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1996. – 24 с.

49. Павлуник І.А. Представництво у цивільному процесі України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.03) / Киїівськ. Нац. Ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2002. – 19 с.

50. Хотенець П.В. Правовий статус адвоката в Україні: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.10) / Національна юридична академія України. – Харків, 2002. – 19 с.

51. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково практичний коментар. / Тертишніков В.І. – Харків, 2006. – 443 с.

52. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. С.С. Бичкової. – К: Атіка, 2006. – 384 с.

53. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 113.

54. Футей Б.А. Федеральні суди у Сполучених Штатах Америки // Вісник Верховного Суду України. – 2000 - № 2. – с.50

55. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. – 912с.

56. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006 – 448 с.

57. Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу. – К.: Атака, 2005.

58. Кучер Т. Як звернутися до суду загальної юрисдикції? – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – 80 с.

59. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика): Науково-практичний посібник / за заг.ред. С.Я.Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – 1088 с.

60. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2005. – 256 с.

61. Карнаух Т.М., Ханик-Посполітак Р.Ю. Цивільне процесуальне право України: навчальний посібник. — К.: Юстініан, 2011. — 400 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.01 с.)