За кожний день прострочення продавцем або виготовлювачем усунення недоліків товару продавець зобов’язанийМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

За кожний день прострочення продавцем або виготовлювачем усунення недоліків товару продавець зобов’язанийб) сплатити покупцеві неустойку в розмірі 1% вартості товару;

88. Систематизація цивільного законодавства поділяється на такі види:

г) офіційну.

89. Правочин є дійсним, якщо він відповідає наступним загальним умовам дійсності правочину:

б) вільне волевиявлення учасника правочину;

90. До четвертої черги спадкоємців за законом належать:

а) особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як 5 років до часу відкриття спадщини;

 

" ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС "

1. Якщо дії представника суперечать інтересам особи, яку він представляє, то:

а). Суд залучає відповідний орган або особу, якім законом надано право захищати права та свободи інших осіб;

2. Серед перелічених нижче осіб не можна заявити відвід:

в). Свідку, коли є вірогідність того, що його свідчення можуть виявитися неправдивими;

3. В якому із наведених нижче варіантів найбільш повно перераховано склад осіб, які беруть участь у справі (позовне провадження):

г). Сторони, їх представники, треті особи із самостійними вимогами та треті особи без самостійних вимог.

4. У разі відмови позивача від позова:

а). Понесені ним витрати не відшкодовуються, а витрати відповідача, стягуються за його заявою з позивача;

5. Обов’язок здійснення судових викликів та повідомлень покладено на:

в). Секретаря судового засідання;

6. Зустрічний позов пред’являється:

а). Відповідачем до позивача під час попереднього судового засідання;

7. Заява про забезпечення позову, яка була подана до подання позовної заяви, розглядається судом:

в). Не пізніше двох днів з дня подання такої заяви;

8. У разі укладення сторонами мирової угоди суд:

в). Закриває провадження у справі, постановляючи про це ухвалу;

9. Заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції можна подати до апеляційного суду:;

в). Протягом 10 днів з дня проголощення судового рішення;.

10. Метод цивільного процесуального права являється:

в). Імперативно-диспозитивним;

11. Оскаржити рішення або ухвалу суду першої інстанції у касаційному порядку мають право:

г). Особи, які беруть участь у справі та особи, які не брали участі у розгляді справи, якщо судом було вирішено питання про їх права, свободи чи обов’язки.

12. Поворот виконання – це:

а). Повернення стягувачем боржнику всього, що ним було отримано за судовим рішенням, яке було згодом скасовано;

13. Підсудність справи про спір між громадянами України, якщо обидві сторони проживають за її межами, визначається:

в). За клопотанням позивача ухвалою судді Верховного Суду України;.

14. Обов’язковою у справі про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності є участь:

г). Представника органу опіки і піклування.

15. Особа, яка подала касаційну скаргу має право її відкликати:

в). До закінчення касаційного провадження;

16. Заяву про поновлення пропущеного строку для предявлення виконавчого докумета до виконання стягувач повинен подати:

б). До суду, який видав виконавчий лист, або до суду за місцем виконання;.

17. Дозаходів процесуального примусу не відноситься:;

в). Адміністративний штраф;.

18. Брати участь у справі через представника не мають право:

в). Свідки;

19. До законодавства про цивільне судочинство не належить:

г). Закон України “Про судоустрій України”.

20. Звернутися досуду за захистом порушених, оспорюваних або невизнаних прав, свобод та інтересів має право:

а). Кожна особа;.

21. Цивільні справи у суді касаційної інстанції розглядаються:

б). Колегією суддів у складі не менш ніж трьох суддів;

22.За загальним правилом заявити про відвід або про самовідвід особа має право:

а). До початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами;

23. Цивільною процесуальною правоздатністю наділені:

а). Усі фізичні та юридичні особи;.

24. Право укласти мирову угоду сторони мають:

в). На будь-якій стадії цивільного процесу;

25. Підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві

в). За клопотанням позивача ухвалою судді Верховного Суду України;

26. Разом із позовною заявою позивач повінен подати:;

в). Копії позовної заяви та копії усіх документів, доданих до неї, відповідно до кількості відповідачів та третіх осіб;

27. Попереднє судове засідання повінно бути призначено та проведено:

в). Протягом десяти днів з дня відкриття провадження у справі;

28. Експертиза, яка проводиться не менш ніж двома спеціалістами з різних галузей знань,

г). Комплексна.

29. Відповідачам, які не з’явилися на судове засідання, копія заочного рішення надсилається:

а). Рекомендованим листом із повідомленням не пізніше трьох днів з його проголошення;

30. До справ окремого провадження не відноситься:

г). Справи щодо стягнення нарахованої але не отриманої заробітної плати.

31. Із нище перерахованих осіб не мають права на апеляційне оскарження:

г). Експерт.

32. Апеляційна скарга на рішення суду подається:

г). Протягом десяти днів з дня його проголошення.

33. Засідання Верховного Суду України вважається повноважним за умови присутності на ньому:

б). Двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного законом;

34. Заява про перегляд справи у зв’язку із нововиявленими обставинами може бути подана:

в). Протягом одного місяця з дня встановлення обставини, яка є підставою для перегляду;

35. Заява про відновлення втраченого провадження подається:

б). До суду, який ухвалив рішення по суті справи;

36. Копія ухвали суду про визнання рішення іноземного суду надсилається заінтересованим особам:

а). У триденний строк з дня постановлення ухвали;

37.Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється:

а). Головою відповідного суду;

б). Автоматизованою системою документообігу суду;.

38. Питання, які виникають під час розгляду справи колегією суддів, вирішуються:

б). Більшістю голосів суддів. При цьому Головуючий голосує останнім;

39. Цивільні справи у суді апеляційної інстанції розглядаються:

а). Колегією у складі не менш ніж трьох суддів;

40. Відповідач має право подати заяву про перегляд заочного рішення:

в). Протягом десяти днів з моменту отримання копії заочного рішення;

41. До справ окремого провадження не відносяться:

а). Справи щодо компенсацію витрат на проведення

розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника;

42. Із перерахованих нище осіб не мають права на апеляційне оскарження:

г). Свідок.

43. Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції подається:

а). Протягом десяти днів з дня його прогошення;

44. Строк розгляду справи Верховним Судом України не може перевищувати:

в). Одного місяця від дня відкриття провадження у справі;

45. Постанови суду переглядаються у зв’язку із нововиявленими обставинами:

а). Тим судом, який їх видав;

46. Негайне виконання судового рішення не допускається у справах про:

г). Стягнення аліментів - у межах суми платежу за три місяці.

47. Заява про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі подається:;

в). До суду за місцем знаходження емітента цінних паперів або до суду за місцем платежу за векселем;

48. Цивільне процесуальне право є:

а). Окремою галуззю права;.

49. Підставами для перегляду справи у зв’язку із нововиявленими обставинами не

г). Неоднакове застосування судом (судами) касаційної

інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло

ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних

правовідносинах.

50. Заява про роз’яснення судового рішення може бути подана:

а). Лише якщо рішення ще не виконано, або не закінчився строк для пред’явлення його до виконання;.

51. Рішення суду набирає законної сили:

а). Після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом;.

52. Цивільна процесуальна форма – це:

а). Встановлений цивільним процесуальним правом зовнішній засіб вчинення процесуальних дій;.

53.Заява про відвід вирішується:;

б). У нарадчій кімнаті;.

54. Через представника не може брати участь у процесі:

в). Експерт;

55.Право на звернення до суду за захистом в цивільному процесі мають:

г). Кожна особа, права якої порушені, оспорювальні або невизнані.

56. Імперативний метод втілюється у нормах права, які встановлюють:;

в). Заборону і зобов’язання;

57. Заява про перегляд заочного рішення повинна бути розглянута:

г). Протягом п’ятнадцяти днів з дня її надходження.

58. До справ окремого провадження не відносяться:

г). Справи щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.

59. Із перерахованих нищеосіб не мають права на апеляційне оскарження:;

г). Судовий секретар.

60. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, проводиться:

а). Суддею одноособово у відкритому судовому засіданні;.

61. Заява про поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документу

в). До суду, який видав виконавчий лист, або до суду за місцем виконання;.

62. Негайне виконання судового рішення не допускається у справах про:

в). Стягнення аліментів - у межах суми платежу за один місяць;.

63. Цивільну процесуальну дієздатність не мають:

в). Особи з обмеженою дієздатністю у переважній більшості випадків;

64. Про прийняття апеляційної скарги до розгляду або повернення скарги:

а). Постановлюється ухвала суддею-доповідачем;

65. У виняткових випадках за клопотанням сторони з урахуванням особливостей розгляду справи апеляційний суд може подовжити строк розгляду справи, але не більш як:;

в). П'ятнадцять днів;

66. Суддя-доповідач відмовляє у відкритті касаційного

провадження у справі, якщо:

г). В усіх перерахованих вище випадках.

67. Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відкликати її:

в). До початку розгляду справи судом касаційної інстанції;

68. Серед перерахованих нижче справ підлягають розгляду третейським судом справи:

а). Справи, які виникають із договірних відносин;

69. Допустимими є докази:;

б). Які є отриманими без порушення порядку, встановленого законодавством;

70. До передумов виникнення цивільних процесуальних правовідносин не відноситься:

б). Пред’явлення позовної заяви;

71. Представництво у цивільному процесі поділяється на:

б). Законне та договірне;

72. Процесуальне правонаступництво є можливим:

а). На усіх стадіях цивільного процесу;.

73. Через представника не може брати участь у процесі:

г). Прокурор.

74. При закритому розгляді справи не можуть бути присутніми:

в). Представники преси;

75. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду проводиться:

а). Суддею одноособово у відкритому засіданні;

76. Якщо під час розгляду справи у порядку окремого

провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку

позовного провадження, суд:

а). Залишає заяву без розгляду;.

77.Рішення суду про розкриття банком інформації, яка становить банківську таємницю:

а). Підлягає негайному виконанню і може бути оскаржено;.

78. За характером зв’язку між доказом та фактом, що підлягає встановленню, докази класифікуються на:

б). Прямі та непрямі;.

79. До галузевих принципів цивільного процесуального права не відноситься:

а). Принцип незалежності суддів;

80. Процесуальне правонаступництво неможливо для:

г). Свідка.

81. В разі зміни судового наказу суд видає:

в). Судовий наказ, який може бути оскаржений;

82. Відмова у задоволенні відводу державного виконавця може бути оскаржена:

а). До суду;

83. Питання про відвід державного виконавця повинно бути розглянуто:

а). У триденний строк;

84. В разі пропущення строку пред’явлення виконавчого документу стягувач може звернутися за поновленням такого строку:

в). До суду, який видав виконавчий документ, або до суду за місцем виконання;

85. Рішення апеляційного суду складається з наступних частин:

а). Вступної, мотивувальної, описової та резолютивної;.

86. До описової частини рішення апеляційного суду входить інформація про:;

б). Короткого змісту позовних вимог і рішення суду першої інстанції;

87. Суддя-доповідач відмовляє у відкритті касаційного

провадження у справі, якщо:;

г). В усіх перерахованих вище випадках.

88. Заява про приєднання до касаційної скарги може бути подана відповідною особою:

а). Протягом трьох днів з дня одержання копії касаційної скарги;

89. До осіб, які беруть участь у справі, не належить:

а). Експерт;.

90. Діючий Цивільний процесуальний кодекс України було прийнято:

в). У 2004 році;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.118.166 (0.011 с.)