Інституту кримінально-виконавчої службиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інституту кримінально-виконавчої службиЗ дисципліни

«Теорія держави та права»

 

Матеріали підготував:

доцент кафедри загально-юридичних дисциплін

к. ю. н., доцент

Сокальська О. В.

 

 

Київ – 2013


 

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

 

Теорія держави і права в системі юридичної освіти займає особливе місце як базова теоретична дисципліна.

Усвідомлення фундаментального характеру теорії держави і права та засвоєння закономірностей формування, функціонування та розвитку держави і права, яке є основою як у вивченні галузевих і прикладних навчальних юридичних дисциплін, так і у правильному розумінні приписів чинного законодавства та державно-правової практики.

Глибоке знання теоретичних основ формування, функціонування та розвитку держави і права є не тільки необхідною передумовою правильного розуміння та засвоєння галузевих і прикладних юридичних дисциплін, але й стає професійним обов’язком тих, хто навчається у вищих закладах освіти, прагне стати юристом вищої кваліфікації.

Наука загальної теорії держави і права як провідна галузь юриспруденції, навчальний курс з цього предмета є основою підготовки юристів. Внутрішня структура навчального курсу побудована таким чином, щоб сформувати у курсантів системне сприйняття навчального матеріалу. Кожна нова тема викладається з використанням знань і навичок, отриманих при вивченні попередніх.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назви тем Кількість годин
Лекції Семінари Практичні заняття
Поняття, походження і сутність держави  
Форми держави  
Правоутворення, правотворчість і законотворчість  
Форми реалізації права. Застосування права як особлива форма їх реалізації  
Державна дисципліна, законність та правопорядок  
Правовий статус особи    
Правова система: поняття, характеристика елементів    
  Всього -

Форма підсумкового контролю – екзамен

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТЕМА № 1. Поняття, походження і сутність держави

Лекція – 2 години

Семінар – 2 години

1. Організація влади у додержавному суспільстві. Основні закономірності походження держави.

2. Теорії походження держави.

3. Поняття, ознаки та сутність держави.

4. Правова держава та громадянське суспільство.

Література:

Алексеев В.П., Першиц А. И. История первобытного общества: Учебник для вузов. – М: Высшая школа, 1990. - 351с.

Аннерс Э. История европейского права/ Пер. со швед. – М.: Наука, 1994. – С.10-20.

Думанов Х.М, Першиц А.И. Матриархат// Вестник российской академии наук. - 2000. – Т. 70. - № 7. - С.621-627.

Думанов Х.М., Першиц А.И. Мононорматика и начальное право//Государство и право. - 2000. - № 9. - С. 85-91; 2001. – № 1. – С.98-103.

Звонарева О.С. О цивилизационном подходе в теории государства и права //Правоведение. - 2003. - № 4. - С. 173-180.

Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые подходы. – М.: Юрист, 1999. – 335с.

Омельченко О.А. История политических и правовых учений (История учений о государстве и праве): Учебник для вузов. – М.: Эксмо, 2006. – 499 с.

ТЕМА № 2. Форми держави

Лекція – 2 години

Семінар – 2 години

1.Форма держави: поняття та критерії оцінки.

2.Форма державного правління та її види.

3.Форма державного устрою та його види.

4.Державно-правовий режим та його види.

5.Особливості елементів форми держави України.

Література:

Бостан С.К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики: Монографія. – Запоріжжя: Юридичний ін-т, 2005. – 540 с.

Вовк Ю. Ідея федералізму в Україні у контексті посилення впливу регіонів // Право України. – 2004. – №10. – С.19–22.

Давимука С., Колодій А., Кужелюк Ю., Харченко В. Політичні режими сучасності та перехід до демократії. – Львів, 1999. – 278 с.

Правовые системы стран мира: Энциклопедический словарь /Отв.ред.А.Я.Сухарев. – М.: НОРМА, 2000. – 840 с.

Сергевнин С.Л. Субъект федерации : Статус и законодательная деятельность – СПб.: Узд-во Юридического института, 1999. – 215 с.

Серегин А. В. Теоретические проблемы монархической формы правления / Под ред. И.А.Иванникова. – Ростов-на-Дону: Изд-во гос. пед. ун-та, 2003. – 191 с.

Серегин А.В. Концептуальные подходы к определению категории «форма правления» //Право и государство. –2006. – № 3. – С. 18–23.

Сухонос В.В. Форма правління: термінологія, класифікація, характеристика (проблеми постіндустріальної епохи) // Держава і право: Зб.наук праць.– Київ, 2003. – Вип.21. – С.57-63.

Телешун С.О. Державний устрій України: проблеми політики теорії і практики. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000. – 344 с.

Фарукшин М.Х. Федерализм. Теоретические и прикладные аспекты. – М. : Юристъ, 2004. – 527 с.

Шаповал В.М. Державний лад країн світу: Довідник. – К.: Український центр правничих студій, 1999. – 320 с.

Якушик В. Різновиди політичних режимів // Віче. – 1995. – № 9. – С. 129 – 133.

ТЕМА № 3. Правоутворення, правотворчість і законотворчість

Лекція – 2 години

Семінар – 2 години

1. Поняття правоутворення та правотворчості, їх відмінності.

2. Правотворчість: принципи, суб'єкти, види, стадії, юридична техніка.

Законодавчий процес і його стадії

4. Система законодавства: поняття та структура.

Систематизація нормативно–правових актів.

Література:

Граціанов А.І. Роль уніфікації в систематизації законодавства // Держава і право. – Вип. 8. – С. 15–19.

Козловський А. Систематизація законодавства як гносеологічний процес // Право України. – 2000. – №2. – С. 49.

Копиленко О., Мурашин Г. Деякі методологічні аспекти наукового забезпечення законодавчого процесу // Вісник Академії правових наук. – Харків, 2003. – Вип. № 2–3. – С. 132–141.

Котюк І., Котюк О. Етимологічні та онтологічні аспекти проблеми систематизації правових актів // Право України. – 2000. – №8. – С.112.

Легуша С.М. Теоретичні засади інкорпорації як форми систематизації законодавства України // Правова держава.– К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005. – Вип.16. – С.149-156.

Нагребельний В.П. Систематизація законодавства України: проблеми і перспективи // Держава і право. Зб.наук праць. – Київ, 2003. – Вип.21. - С.5-9.

Подковенко Т.О. Система законодавства: загальнотеоретична характеристика // Держава і право. Зб.наук праць Випуск 21. – Київ, 2003. – С.77-82.

Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – 220 с.

ТЕМА № 4. Форми реалізації права. Застосування права як особлива форма їх реалізації

Лекція – 2 години

Семінар – 2 години

 

1. Реалізація права: поняття, мета, значення. Характеристика основних форм реалізації норм права.

2. Застосування норм права: поняття, вiдмiннiсть вiд iнших форм реалiзацiї.

3. Процес правозастосування та його стадії.

4. Правозастосовчий акт: поняття, ознаки, види.

5. Прогалини в праві та юридичні колізії: поняття та шляхи їх усунення.

Література:

Бобровник С.В. Правове регулювання суспільних відносин та реалізація права // Правова держава. Щорічник наукових праць Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 1996. – Вип.7. – С. 103–108.

Власов Ю.Л. Правова система й реалізація права: проблеми зв’язку та взаємовпливу // Правова держава. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005. – Вип.16. – С.142-149.

Вопленко Н.Н., Рожнов А.П. Правоприменительная практика: понятие, основные черты и функции: Монография, Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. – 205 с.

Завадская Л.Н. Механизм реализации права. – М : Наука, 1992. - 288 с.

Матузов Н.И. Коллизии в праве: Причины, виды и способы разрешения //Правоведение. – 2000. – № 5. – С.225-244.

 

ТЕМА № 5. Державна дисципліна, законність та правопорядок

Лекція – 2 години

Семінар – 2 години

1. Законність: поняття, нормативно-правова основа, система гарантій.

2. Поняття державної дисципліни.

3. Суспільний порядок і правопорядок.

4. Основні напрямки зміцнення законності в діяльності органів внутрішніх прав.

Література:

Евдокимова Е.Г., Ромашов Р.А. Правовой режим законности: Теория и история //Правоведение. – 2001. – № 5. – С. 261-271.

Исаков Н.В., Малько А.В., Шопина О.В. Правовые акты: Общетеоретический аспект исследования //Правоведение. - 2002. - № 3 (242). - С. 16-28.

Корчевна Л. До критики поняття «механізм правового регулювання» // Право України. – 2003. – №1. – С.118-120.

Крижанівський А.Ф. Правопорядок як феномен правової реальності // Юридический вестник. – 2004. - №1. – С.69-74.

Крижанівський А.Ф. Феноменологія правопорядку: поняття, виміри, типологія: Монографія. – Одеса: Фенікс, 2007. – 195 с.

Крисюк Ю. Соціальний і правовий порядок як реалізація ідеї права // Право України. – 2004. – №8. – С.25-29.

Малько А.В. Механизм правового регулирования: Лекция //Правоведение. -1996. - № 3 (214). - C. 54-62.

Муромцев Г.И. Правовая политика: вопросы методологии //Правоведение. - 2005 . - № 6. - С. 14-25.

Правовые акты. Учебно-практическое и справочное пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова, И.В. Котелевской. – М.: Изд-во М.Ю.Тихомирова, 1999. – 381с.

Тарадонов С.В. Правовой порядок и пути его укрепления. Параметры внутригосударственного и международно-правового совершенствования // Государство и право. –2006. – №5. – С.75-84.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.011 с.)