Частина 2. Набір індивідуальних членівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Частина 2. Набір індивідуальних членів 

1.1. Індивідуальними членами ELSA Україна можуть бути студенти-правники та молоді юристи, а також студенти, що навчаються за спеціальностями пов’язаними з правом. Молодим юристом вважається особа протягом 5 років після отримання диплома про здобуття юридичної освіти.

1.2. Особа, яка має бажання стати членом Асоціації і відповідає вимогам, встановленим цими Правилами, може вступити до Асоціації в наступних випадках:

1.2.1. під час рекрутингових періодів, які проходять двічі на ELSA-рік (з 1 серпня до 31 липня);

1.2.2. під час проведення місцевим осередком Всеукраїнського або Міжнародного заходу (поширюється тільки на осіб, які не є членами Асоціації, але є учасниками даного заходу або помічниками Організаційного Комітету), за мотиваційним листом, який надсилається Генеральному Секретарю Асоціації.

1.2.3. в разі, якщо особа бажає взяти участь у програмі STEP.

1.3. Особа заповнює анкету членства Асоціації (Затвердити зразок як додаток до Книги Рішень), після чого передає її Генеральному Секретарю відповідного місцевого осередку та сплачує членські внески відповідно до Книги Рішень.

1.4. Генеральний Секретар відповідного місцевого осередку вносить нових членів ELSA в Локальний Реєстр.

1.5. Генеральний Секретар місцевого осередку зобов’язується двічі на рік після закінчення рекрутингових періодів надсилати Генеральному Секретарю Національного Правління локальний реєстр, який повинен включати прізвища, імена, по батькові всіх членів, дату народження, їх контакті дані (номер телефону, аккаунти в соціальних мережах), адреси електронної пошти, дату вступу та/або продовження членства в Асоціації, статус члена (повний чи неповний), відомості про сплату членського та/або вступного внеску, внеску за участь у Програмі обміну міжнародними студентськими стажуваннями.

 

2. Всеукраїнський табір новачків

 

2.1.Всеукраїнський табір новачків – щорічний захід, організація якого спрямована на ознайомлення осіб, які отримали статус індивідуального члена Асоціації, з метою та принципами діяльності Асоціації.

2.1.1. Всеукраїнським вважається табір новачків, якщо в ньому взяли участь

представники більш ніж двох місцевих осередків.

2.1.2. Всеукраїнський табір новачків проводиться двічі на рік – навесні та

восени після проведення набору членів.

2.1.3. Група – організатор табору новачків призначається Національним Правлінням, після оголошення конкурсу на групу – організатора проведення чергового табору новачків.

2.1.4. Для отримання можливості брати участь в конкурсі на групу-організатора, місцевий осередок ЕЛСА Україна, подає Національному Правлінню у визначений Національним Правлінням термін, наступні документи:

- приблизний бюджет заходу

- список організаційного комітету з розподілом обов’язків

- академічну та соціальну програму заходу.

- список потенційних партнерів та тренерів.

2.2. Академічна програма всеукраїнського табору новачків повинна включати:

- тренінги спрямовані на отримання знанн з історії, бачення, цілей, мети та структури Асоціації;

- тренінги з проектного менеджменту, фандрайзингу, самопрезентації тощо.

- тренінги спрямовані на отримання знань з історії, бачення, цілей, мети та структури Асоціації;

2.3. Група- організатор всеукраїнського табору новачків має право запрошувати лекторів та тренерів також з інших важливих для розвитку Асоціації галузей.

 

2.4. Група-організатор всеукраїнського табору новачків зобов’язана включити до переліку тренінгів, що будуть проведені під час заходу, тренінги, які проводяться членами Національного Правління.

 

Частина 3. Внутрішній менеджмент місцевих осередків

 

Загальні положення

 

1.1. Індивідуальні члени Асоціації мають статус повного члена або новачка.

Після вступу до Асоціації особа автоматично отримує статус новачка.

1.2. Повними членами Асоціації є:

1.2.1. члени локальних правлінь;

1.2.2. директорилокальнихправлінь;

1.2.3. особи, що були членами організаційного комітету щонайменше одного проведеного локального, всеукраїнського або міжнародного заходу;

1.2.4. особи, щоєчленамиАсоціаціїщонайменшедругийрікпідряд;

1.2.5. особи, котрі брали участь у Міжнародному Конгресі ELSA, Міжнародній зустрічі президентів, Національному Конгресі ВГО

«ЕЛСА Україна», Національному з’їзді президентів ВГО «ЕЛСА Україна»;

1.2.6. особи, яким було надано статус повного члена рішенням локального правління;

1.2.7. особи, яким було надано статус повного члена рішенням загальних зборів відповідного місцевого осередку.

 

1.3. Керівними органами місцевого осередку є:

1.3.1. ЗагальніЗборимісцевогоосередку;

1.3.2. Правління місцевого осередку (Локальне Правління).

2. Загальні Збори місцевого осередку

 

2.1. Загальні Збори місцевого осередку є вищим керівним органом відповідного місцевого осередку, який вирішує найважливіші питання діяльності цього місцевого осередку та складається зі всіх членів місцевого осередку, які беруть участь в ньому.

 

2.2. Взяти участь у Загальних Зборах місцевого осередку може будь-який бажаючий індивідуальний член Асоціації, який є членом цього місцевого осередку (далі – член місцевого осередку).

 

2.3. Член місцевого осередку вважається таким, що бере участь у Загальних Зборах місцевого осередку, якщо він присутній на них особисто, або присутній його представник, який має відповідну довіреність цього члена на участь у Загальних Зборах місцевого осередку.

 

2.4. Довіреність члена місцевого осередку на участь у Загальних Зборах місцевого осередку складається у письмовій формі, та повинна містити підпис особи, що видає цю довіреність, та дату її вчинення. Представником може бути виключно член відповідного місцевого осередку. Представник зобов’язаний здійснювати повноваження члена місцевого осередку на підставі виданої йому довіреності особисто на одних Загальних Зборах. Передоручення повноважень на участь у Загальних Зборах місцевого осередку не допускається.

 

2.5. Одна особа може бути представником не більше двох членів місцевого осередку одночасно.

 

2.6. ПредставництвонаЗагальнихЗборахмісцевогоосередкузадовіреністю

припиняється у разі:

 

2.6.1. скасування довіреності особою, яка її видала;

 

2.6.2. відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю;

 

2.6.3. припинення членства в Асоціації особи, яка видала цю довіреність, або переходу її до іншого місцевого осередку.

 

2.6.4. настання інших умов та обставин, що припиняють представництво на

ЗагальнихЗборахзадовіреністю, якщовонибулизазначенівційдовіреності;

 

2.7. Загальні Збори місцевого осередку проводяться не менше двох разів на рік та є правомочними за умови участі в них достатньої кількості учасників (кворуму).

 

2.8. Кворумом для Локальної групи є половина всіх повних членів цієї Локальної групи. Для Групи-спостерігача - половина всіх членів цієї Групи-спостерігача.

 

2.9. При відсутності кворуму Загальні Збори місцевого осередку можуть приймати консультаційні рішення (рекомендації), що не мають обов’язкової сили.

 

2.10. Чергові Загальні Збори місцевого осередку скликаються Правлінням цього місцевого осередку.

 

2.11. Позачергові Загальні Збори місцевого осередку можуть бути скликані на вимогу Правління місцевого осередку, або не менш як третини загальної кількості членів відповідного місцевого осередку.

 

2.12. До повноважень Загальних Зборів місцевого осередку належить:

 

2.12.1. затвердження Статуту місцевого осередку, внесення до нього змін і доповнень;

 

2.12.2. визначення пріоритетних напрямків діяльності місцевого осередку;

 

2.12.3 визначення принципів формування та використання майна місцевого осередку;

 

2.12.4. визначення засобів, за допомогою яких проводиться діяльність місцевого осередку та Правління місцевого осередку;

2.12.5. затвердження фінансового плану діяльності (бюджету) місцевого осередку на рік;

2.12.6. затвердження планів діяльності та звітів членів Правління місцевого осередку;

 

2.12.7. затвердження символіки та атрибутики місцевого осередку;

 

2.12.8. розгляд скарг про виключення особи із членів Асоціації;

 

2.12.9. здійснення інших повноважень, що не суперечать Статуту Асоціації, рішенням Загальних Зборів Асоціації, Статуту відповідного місцевого осередку.

 

2.13. Рішення Загальних Зборів місцевого осередку приймаються простою більшістю голосів, якщо інше не вказано в Статуті Асоціації, рішеннях Загальних Зборів Асоціації, Статуті відповідного місцевого осередку.

 

2.14. Рішення Загальних Зборів місцевого осередку набуває чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено самим рішенням.

 

2.15. Рішення Загальних Зборів місцевого осередку може бути оскаржено на Загальних Зборах Асоціації.

 

2.16. Про скликання Загальних Зборів місцевого осередку члени відповідного місцевого осередку повідомляються не пізніше, ніж за 7 календарних днів до дати їх проведення в порядку, що визначається Правлінням місцевого осередку. Повідомлення про скликання Загальних Зборів місцевого осередку повинно містити дату, час, місце проведення та попередній порядок денний.

 

2.17. Головуючим на Загальних Зборах місцевого осередку є Президент відповідного місцевого осередку, а у разі його відсутності Генеральний Секретар відповідного місцевого осередку.

 

Головуючий на Загальних Зборах місцевого осередку затверджується або змінюється порядком денним Загальних Зборів місцевого осередку.

 

2.18. Остаточний порядок денний затверджується на початку роботи Загальних Зборів місцевого осередку.

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.01 с.)