Якщо засідання локального правління відбувається частіше ніж раз в два тижні, дозволяється звітувати зведеним протоколом.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Якщо засідання локального правління відбувається частіше ніж раз в два тижні, дозволяється звітувати зведеним протоколом. 

Частина 2. Зовнішні відносини

 

Загальні положення

 

1.1. Уповноваженими здійснювати будь-які дії в сфері зовнішніх відносин є Президенти всіх рівнів Асоціації. Голови організаційних комітетів здійснюють зовнішні відносини за погодженням з президентом своєї локальної групи.

 

1.2. Зовнішні відносини Асоціації мають відповідати інтересам Асоціації виключно як унітарної громадської організації.

 

 

1.3. Пріоритети розвитку Асоціації у зовнішніх відносинах превалюють над інтересами її окремих структурних одиниць.

 

1.4. Відносини з міжнародними компаніями (їх філіями/представництвами) та провідними українськими компаніями, невичерпний перелік яких визначається рішенням Національного Правління, є виключною компетенцією Національного Правління.

1.5. Відносини з компаніями, діяльність яких обмежується місцем розташування локальної групи є виключною компетенцією відповідної локальної групи.

 

Порядок звернення до третіх осіб

 

 

2.1. Звернення локальних груп до міжнародних компаній (їх філій/представництв) та провідних українських компаній:

2.1.1. Президент місцевого осередку надсилає повідомлення Президенту Національного Правління ззазначенням назви компанії, ПІП керівника, відносини локальної групи з даною компанією, а також зміст звернення (лист керівнику, спонсорська пропозиція або інша пропозиція компанії, до якої звертаються).

2.1.2. Протягом трьох робочих днів з дня отримання повідомлення Президент Національного Правління надає відповідь на запит, в якій зазначається: 1) чи можливе звернення до зазначеної компанії; 2) відносини, у яких Асоціація знаходиться з компанією; 3) поради щодо звернення до компанії.

2.1.3. У разі, якщо Президент Національного Правління Асоціації не відповів на повідомлення протягом трьох робочих днів місцевий осередок має право продовжувати процес звернення на підставі мовчазної згоди.

2.1.4. У випадку, якщо у відносинах з третіми особами необхідно здійснити

дію, яка тягне правові наслідки , місцевий осередок обов’язково повинен отримати довіреність на здійснення такої дії від Президента Національного Правління.

2.1.5. У випадку звернення місцевого осередку до міжнародної компанії (її філії/представництва) та провідної української компанії його інтереси представляє виключно Президент Національного Правління або особа, уповноважена на це Президентом Національного Правління.

 

2.2. Відносини з Вищими навчальними закладами:

2.2.1. Локальнеправліннявідповідальнезавстановленняіпідтримання

партнерських відносин з вищими навчальними закладами на базі яких діють їх локальні групи.

2.2.2. Локальне правління зобов’язане інформувати вищий навчальний заклад (Ректора, декана факультету або відповідно Проректорів з навчальної роботи та Проректорів з міжнародних зв’язків) про заходи, які організовуються Асоціацією як в Україні (відносно календаря заходів) так і за кордоном.

 

2.3. Звернення до державних органів, установ та організацій здійснюються в аналогічному зверненням до компаній порядку.

 

 

2.4. Звернення до міжнародних організацій та інституцій, їх представництв в Україні, українських організацій та інституцій здійснюється в аналогічному зверненням до компаній порядку.

2.5. Звернення до міжнародних та національних громадських організацій здійснюється в аналогічному зверненням до компаній порядку.

 

2.6. Національне Правління формує базу даних третіх осіб, до яких звертається Асоціація, в якій зазначено назву третьої особи, контактних осіб, контактних даних, зміст звернення, відповідь і зауваження стосовно подальших відносин. Дана інформація є інформацією обмеженого доступу, доступ до якої має виключно Національне Правління і за потреби локальні правління та організаційні комітети в частині, що стосується їх заходу та потенційного звернення.

 

Порядок здійснення фандрайзингу

 

 

3.1. Кошти Асоціації можуть використовуватися тільки для досягнення цілей, визначених Статутом Асоціації.

 

 

3.2. Фандрайзинг здійснюється з дотриманням правил, визначених у статті 2

«Порядок звернення до третіх осіб».

 

3.3. У випадку, якщо залучення коштів здійснюється у безготівковій формі, за проханням президента локального правління або голови організаційного комітету Президент Національного Правління дає дозвіл на використання рахунку Асоціації за умови оплати локальною групою або організаційним комітетом всіх банківських послуг, пов’язаних з таким користуванням, а також наданням на першу вимогу Національного Правління усіх необхідних для звітності документів.

3.4. Фандрайзингова діяльність починається за 6 місяців до проведення міжнародного заходу або за 4 місяці до всеукраїнського, але не пізніше, ніж за 1 місяць до початку промоутингу.

3.5. Організаційний комітет зобов’язаний попередньо узгодити зміст спонсорської пропозиції з Національним Правлінням і інформувати останнє про хід фандрайзингу.

 

3.6. Національне Правління розробляє на початку навчального року (вересень) зразок спонсорської пропозиції на поточний рік і надає його місцевим осередкам.

 

4. Грантова діяльність Асоціації

 

 

4.1. Подання заявок на фінансування проектів Асоціації загальнонаціонального або міжнародного масштабу організаціями-грантодавцями здійснюється виключно Національним Правлінням. Локальні групи, що мають статус юридичної особи, мають право подавати заявки на фінансування проектів локального масштабу організаціями-грантодавцями, про що обов’язково повідомляють Національне Правління в аналогічному зверненням до компаній порядку не пізніше, ніж за два тижні до подання такої заявки.

Участь членів Асоціації у міжнародних заходах ELSA

 

5.1. Член Асоціації, який відправляє заявку на участь у міжнародному заході, організованому ELSA зобов’язаний повідомити Генерального Секретаря Національного Правління про це у момент подачі заявки, але у будь-якому випадку не пізніше, ніж за два тижні до початку заходу.

 

5.2. У тому разі, якщо кількість учасників у міжнародному заході є обмеженою, Національне Правління залишає за собою право рекомендувати організаційному комітету заходу осіб для участі.

Частина 3. Експансія

 

 

1. Створення ініціативної групи

 

 

1.1. Експансія на локальному рівні означає розширення місцевого осередку на інші вищі навчальні заклади міста та області.

 

1.2. Експансія на національному рівні означає розширення Всеукраїнської мережі на інші області та міста України.

 

 

1.3. Ініціатива створення місцевого осередку надходить від зацікавлених осіб до Національного Правління «ЕЛСА Україна» у формі заяви, затвердженої у додатку до цієї Книги Рішень.

 

1.4. Статус ініціативної групи надається рішенням Національного Правління.

 

1.5. До подачі заявки на отримання статусу групи-спостерігача ініціативна група повинна налагодити комунікацію з Національним Правлінням та проводити локальні заходи з дозволу Національного Правління.

 

1.6. В разі порушення групою п. 1.5 даної Книги Рішень Національне Правління приймає рішення про позбавлення такої групи статусу ініціативної.

 

2. Набуття статусу групи-спостерігача

 

 

2.1. Протягом одного року з моменту затвердження Національним Правлінням статусу ініціативної групи, ініціативна група має право звернутися до Загальних Зборів з поданням на отримання статусу групи- спостерігача. До заявки про набуття статусу групи-спостерігача входить звіт про її діяльність та відомості про склад групи.

2.2. Група, яка претендує на отримання статусу групи-спостерігача, повинна протягом року своєї діяльності просвести мінімум один захід всеукраїнського масштабу в кожному з ключових напрямків.

2.3. Вирішення питання про надання статусу групи-спостерігача виноситься на розгляд Загальних Зборів. У випадку неподання протягом встановленого строку заявки на отримання статусу групи-спостерігача, ініціативна група в подальшому позбавляється такого права. У зв’язку з цим Національне Правління приймає рішення про позбавлення статусу ініціативної групи.

 

3. Набуття статусу локальної групи

 

3.1. Протягом двох років з моменту затвердження статусу групи-спостерігача, така група має право звернутися до Загальних Зборів з поданням на отримання статусу локальної групи. До заявки про набуття статусу локальної групи входить: звіт про діяльність; план заходів на наступний рік та відомості про склад Правління. У випадку неподання протягом встановленого строку заявки на отримання статусу локальної групи, група- спостерігач в подальшому позбавляється такого права і автоматично виключається зі складу Асоціації, про що приймається рішення Національного Правління.

3.2. Для набуття статусу локальної групи, група протягом своєї діяльності повинна провести мінімум один захід міжнародного масштабу та мінімум два заходи всеукраїнського масштабу.

3.3. Вирішення питання щодо надання статусу відбувається з урахуванням активної послідовної діяльності в якості групи-спостерігача відповідно до Статуту та Книги Рішень. Набуття статусу локальної групи групою- спостерігачем можливе за умови функціонування у якості місцевого осередку ВГО «ЕЛСА Україна» упродовж не менше одного року. В окремих випадках, за наявності вагомих підстав, Загальними Зборами може бути вирішене питання про дострокове надання групі-спостерігачу статусу локальної групи, але не раніше шести місяців з моменту отримання статусу групи-спостерігача.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.012 с.)