КРАМАТОРСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КРАМАТОРСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕКРАМАТОРСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

Розглянутий та схвалений ЗАТВЕРДЖУЮ

на засіданні циклової комісії Заступник директора з НВР

«Перукарське мистецтво

та декоративна косметика» __________Н.О.Шаповалова

«__»______2015р.

Протокол № ___від «__»______2015р.

Голова циклової комісії

______________Т.М. Демченко

 

 

Методичні вказівки до розробки та оформлення звіту з технологічної практики

Зі спеціальності : 5.02020702 «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»

Розробила майстер виробничого навчання

Арабаджи Ю.В.

 

 

Краматорськ – 2015

 

ЗМІСТ

 

Вступ

1. Загальні положення

2. Головна мета і завдання звіту

3. Порядок вибору теми закріплення її за студентом

4. Літературні джерела

5. Вимоги до структури і змісту

6. Зміст розділів пояснювальної записки до звіту

7. Рекомендації до оформлення та захисту звіту

8. Критерії оцінювання

Додатки

 

 

ВСТУП

 

Згідно галузевого стандарту України щодо підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст ” зі спеціальності 5.02020702 «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» обов’язковою складовою освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів цього рівня є практична підготовка.

 

Технологічна практика є складовою частиною наскрізної програми практики з фаху і проводиться впродовж 4 тижнів на 5 курсі навчання. Організація та методичне забезпечення технологічної практики здійснюється відповідно вимог положення про проведення практики студентів навчальних закладів освіти України, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 

Для проведення технологічної практики залучаються заклади ресторанного господарства різних типів, де студенти поглиблюють теоретичні знання та набувають практичних навичок роботи перукаря.

 

За результатами технологічної практики складається звіт. Написання звіту з технологічної практики має певні труднощі, тому для упорядкування інформації по звіту рекомендуються наступні методичні рекомендації.

 

В рекомендаціях передбачається така структура написання звіту, коли інформація подається стисло, лаконічно, чому сприяють таблиці, схеми, карти тощо. Між тим, передбачені індивідуальні завдання зобов’язують студента описувати технологічні процеси виробництва не взагалі, а конкретно (відповідно до індивідуального завдання).

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Метою технологічної практики являється підготовка молодшого спеціаліста до самостійної роботи на виробництві, а також підвищення його професійних якостей. Програма технологічної практики є основним навчально-методичним документом, що вивчає порядок проходження практики для студентів та функції керівників практики.

Основним завданням технологічної практики є забезпечення комплексного підходу до організації практичної підготовки майбутнього фахівця, та формування його до сучасних умов виробництва.

Технологічна практика здійснюється на підприємствах міста різних форм власності та згідно навчальної програми.

В процесі практики студент формує і розвиває вміння вирішувати проблемні ситуації, самостійно проводити якісну оцінку виконаної работи, виховувати почуття усвідомлення приналежності до обраної професії; відповідального ставлення до праці, формування практичних висновків на основі аналізу літературних джерел, розвиваються та закріплюються навички самостійної роботи, обґрунтовування висновків та рекомендацій.

До звіту ставиться ряд вимог:

- відповідність до навчальної програми;

- вивчення фахової літератури по темі звіту;

- вивчення проблем, та аналіз розрахунків студентом на виробництві;

- мета і висновок повинні бути обґрунтовані.

 

2. ГОЛОВНА МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗВІТУ

 

Технологічна практика є складовою частиною навчального процесу за спеціальністю «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» та має важливе значення при формуванні професійної діяльності.

Мета практики:

1. Закріплення практичного досвіду.
2. Формування загальних і професійних компетенцій.
3. Комплексне засвоєння учнями видів професійної діяльності.
4. Організація і виконання технологічних процесів перукарських послуг.
5. Підбір форм зачісок та їх виконання з урахуванням індивідуальних особливостей споживачів.
6. Впровадження нових технологій і тенденцій моди.
7. Виконання робіт з професії перукар.


Завданнями технологічної практики є:


1. Закріплення і вдосконалення набутого в процесі навчання досвіду практичної діяльності учнів у сфері досліджуваної спеціальності;
2. Розвиток загальних і професійних компетенцій;
3. Освоєння сучасних виробничих процесів, технологій;
4. Адаптація учнів до конкретних умов діяльності підприємств різних організаційно-правових форм.

 

3. ПОРЯДОК ВИБОРУ ТЕМИ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЇЇ ЗА СТУДЕНТОМ

 

Звіт з технологічної практики виконують студенти денної форми навчання відповідно до навчальних планів зі спеціальності за спеціальністю «Перукарське мистецтво та декоративна косметика».

На початку виконання роботи студенти знайомляться з приблизною тематикою звітів, яка щорічно оновлюється і затверджується на засіданні циклової комісії технологічних дисциплін. Потім обирають тему. Теми звітів також затверджуються на засіданні циклової комісії технологічних дисциплін.

Керівник допомагає студентові, уточнивши мету і завдання звіту, визначити методику його виконання. Проте автором роботи є студент, він відповідає за правильність прийнятих організаційно-технологічних і технічних рішень. Після затвердження теми студент отримує завдання на виконання звіту за формою, наведеною у додатку Б. Проведення консультацій з виконання звіту відбувається в терміни, які передбачені навчальним планом.

Хід виконання роботи контролюється керівником роботи. У випадках, коли студент не виконує календарний план роботи (додаток Д), керівник проводить відповідні заходи - повідомляє завідувача відділення, викликає студента на засідання циклової комісії.

 

4. ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

Вивчення літературного матеріалу є важливим моментом у написанні звіту. Після вибору теми складається план роботи, але для цього необхідно підібрати літературу. Вивчення літератури — основний спосіб знайомства із сутністю проблеми, яка розглядається в звіті.

 

Підбір літератури згідно з обраною темою і змістом необхідно починати з джерел, надрукованих у поточному та найближчих до нього роках, поступово переходячи до публікацій у попередні роки, що спрощує і скорочує час опрацювання літератури. Для опрацювання слід підбирати не тільки підручники і навчальні посібники, а також різні види нормативно-технічної документації, статті у періодичних виданнях, зарубіжну і фахову літературу.

 

Вивчення літератури дає змогу більш глибоко ознайомитися з теоретичними основами з обраної теми, чіткіш визначити питання, які необхідно дослідити у перукарнях та салонах краси. під час роботи з літературою необхідно вести записи, конспекти. Обов’язково записується повна назва джерела, його автори, сторінки, на яких міститься інформація, місто і назва видавництва, рік видання. Робота з літературними джерелами закінчується з складанням списку використаної літератури згідно з темою звіту.

 

 

5. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ

Після вивчення літературних джерел розробляється зміст звіту, у вигляді ключових питань. Зміст узгоджується з керівником.

Кількість питань й їх порядок визначається відповідно до теми звіту. Але у будь якому випадку повинні бути такі розділи пояснювальної записки:

1. Вступ.

2. Ознайомлення з підприємством.

2.1 Вихідні дані підприємства(найменування, місто знаходження)

2.2 Склад і призначення приміщень підприємства

2.3 Характеристика видів надаваних послуг підприємства

3. Вимоги до умов праці і особистої гігієни персоналу

4. Структура процесу надання послуг в чоловічому залі

4.1 Характеристика одного виду виконуваних робіт (складання інструкційно-технологічної карти)

4.2. Опис однієї (будь-якої) використовуваної сучасної техніки і технології виконання чоловічої стрижки з укладанням

5. Структура процесу надання послуг в жіночому залі

5.1 Характеристика одного виду виконуваних робіт (складання інструкційно-технологічної карти)

5.2 Опис однієї (будь-якої) використовуваної сучасної техніки і технології виконання жіночої стрижки з укладанням

6. Розрахувати вартість однієї з виконаних робіт.

7. Висновок.

8. Додатки

 

Щодня учень веде щоденник з технологічної практики де описує види виконуваних робіт. Наставник виставляє оцінки за виконану роботу, особам що навчаються, за п'ятибальною системою та завіряє підписом. По закінченню технологічної практики щоденник завіряється підписом керівника і печаткою підприємства.

 

6. ЗМІСТ РОЗДІЛІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ДО ЗВІТУ

 

Оформлюється титульний лист згідно зразку (Шаблон титульного листа зразок1).

Вступ.

Вступ містить стислу характеристику теми роботи, стан досліджуваної проблеми і перспективи її розвитку з урахуванням сучасних вимог, обґрунтовується актуальність обраної теми, ставляться завдання, які передбачається вирішити.

 

Висновок.

На при кінці роботи здійснюють висновок о технологічній практиці. Перераховуються всі виконувані роботи протягом практики, описується який практичний опты був придбаний на практиці. Висновки повинні бути логічним продовженням теоретичного і практичного матеріалів попередніх розділів. Висновки є заключним розділом роботи, вони в значної мірі визначають її якість.

8.Додатки.

У додатки виносять великі таблиці, наприклад, прейскурант цін, інструкційно-технологічні картки.

 

 

7.РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ЗВІТУ

 

1.Звіт пишеться:


- від першої особи;
- оформлюється на комп'ютері шрифтом Times New Roman;
- поля документа: верхнє – 2, нижнє – 2, ліве – 3, праве – 1;
- відступ першого рядка – 1 см;
- розмір шрифту - 14;
- міжрядковий інтервал - 1,5;
- розташування номера сторінок - знизу по центру;
- нумерація сторінок на першому аркуші (титульному) не ставиться;

- кожен новий пункт звіту пишеться з нового аркуша;

- назва кожного пункту пишеться великими літерами зверху посередині аркуша.

2. Кожен звіт виконується індивідуально.

3. Текст звіту повинен займати не менше 10 сторінок.

4. Зміст звіту формується у швидкозшивачі.

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 5-баловою системою з фіксацією оцінки в екзаменаційній відомості.

Визначення рівня знань та навичок здійснюється за такими критеріями:

- відмінному рівню (5 балів) звіт повністю відповідає вимогам, студент повністю орієнтується у матеріалі, відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання управління та організації торгово-технологічного процесу на підприємстві, чітке володіння поняттями функцій та структури управління, маркетингового середовища, конкуренції, договірних відносин, оперативного планування роботи виробництва, організації робочих місць, форм та методів обслуговування споживачів на підприємстві, а також уміння аналізувати та формулювати напрямки удосконалення та подальшого розвитку всіх ділянок підприємства; уміння використовувати їх на практиці;

- доброму рівню (4 бала) звіт відповідає вимогам, студент орієнтується у наданому матеріалі, відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання управління та організації торгово-технологічного процесу на підприємстві, володіння поняттями функцій та структури управління, маркетингового середовища, конкуренції, договірних відносин, оперативного планування роботи виробництва, організації робочих місць, форм та методів обслуговування та уміння використовувати їх на практиці, аналізувати реальне їх втілення на підприємстві та пропонувати їх вдосконалення;

- задовільному рівню (3 бала) звіт відповідає вимогам, студент слабо орієнтується у наданому матеріалі, відповідає виявлення знання основних питань з управління та організації роботи на підприємстві, засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою, допускаючи непринципові помилки;

- незадовільному рівню (2 бала) звіт в основному відповідає вимогам, студент не орієнтується у наданому матеріалі, не може відповісти на конкретні запитання, відповідає виявлення значних прогалин в знаннях основного матеріалу практики роботи підприємства та володіння окремими поняттями, методами та інструментарієм.

Зразок 1

ЗВІТ

З технологічної практики

Загальний вид.

КРАМАТОРСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

Розглянутий та схвалений ЗАТВЕРДЖУЮ

на засіданні циклової комісії Заступник директора з НВР

«Перукарське мистецтво

та декоративна косметика» __________Н.О.Шаповалова

«__»______2015р.

Протокол № ___від «__»______2015р.

Голова циклової комісії

______________Т.М. Демченко

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.022 с.)