Розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати на 2015 рік, грнМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати на 2015 рік, грнТаблиця 3.6.3 Структурні показники населення України, Дніпропетровської області та Магдалинівського району за 2014–2015 рр.

Показник Роки Відхилення
Абсолютне, +/- Відносне, %
Темп росту Темп приросту
Україна
Населення, тис. осіб 45962,9 45778,5 -184,4 99,6 -0,4
Кількість зайнятих, тис. осіб 20 266,00 20 324,20 58,2 100,3 0,3
Кількість пенсіонерів, тис. осіб 13721,1 16,9 100,1 0,1
Питома вага зайнятих, % 44,09 44,40 0,3 100,7 0,7
Питома вага пенсіонерів, % 29,85 30,01 0,16 100,5 0,5
Дніпропетровська область
Населення, тис. осіб 4403,2 -29,8 99,3 -0,7
Кількість зайнятих, тис. осіб 1983,7 1995,4 11,7 100,6 0,6
Кількість пенсіонерів, тис. осіб 1435,4 1429,1 -6,3 99,6 -0,4
Питома вага зайнятих, % 44,75 45,32 0,57 101,3 1,3
Питома вага пенсіонерів, % 32,38 32,46 0,08 100,2 0,2
Структурні показники Дніпропетровської області порівняно з Україною
Питома вага населення Донецької області, % 9,64 9,62 -0,02 99,7 -0,3
Питома вага зайнятих Донецької області, % 9,79 9,82 0,03 100,3 0,3
Питома вага пенсіонерів Донецької області, % 10,46 10,40 -0,06 99,4 -0,6
Структурні показники Магдалинівського району
Кількість пенсіонерів, тис. осіб 34,926 34,845 -0,81 99,8 -0,2
Питома вага пенсіонерів району порівняно з регіоном, % 2,4 2,4 - - -
Питома вага пенсіонерів району порівняно з Україною, % 0,3 0,3 - - -

 

Отже, бачимо, що загальна кількість населення України зменшується за звітний період. Збільшилось зайняте населення, що є позитивним, оскільки свідчить про сприятливі зрушення у структурі населення та веде за собою підвищення внесків на пенсійне страхування. Негативним є те, що збільшилась кількість пенсіонерів в Україні, хоча темпи зростання цього показника менші за збільшення зайнятих. Зазначимо, що пенсіонери складають 30% від загального населення України, а зайняті – 44%. Таке співвідношення не є сприятливим, оскільки свідчить про значне навантаження на працюючих.

Щодо Дніпропетровської області, то тут спостерігаються аналогічні тенденції, окрім показника кількості пенсіонерів, який зменшився за звітний період на 0,2%. Кількість пенсіонерів Магдалинівського району складає 2,4% пенсіонерів області. Питома вага їх залишається постійною протягом досліджуваного періоду, як і аналогічний показник у порівнянні з Україною. Частка пенсіонерів України, що проживають у Магдалинівському районі міста, складають 0,3%.

Взагалі отримані результати дозволили зробити висновки про існування певних проблем та негативного впливу окремих чинників, що потребує удосконалення діяльності Пенсійного фонду та пенсійного страхування в цілому.

 

Тема 7. Видатки бюджету Фонду

 

Відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів управління Пенсійного фонду України в смт. Магдалинівка здійснює бухгалтерський облік та фінансове забезпечення діяльності управління. Забезпечує контроль за раціональним та економічним використанням коштів на господарську діяльність, здійснює методичне керівництво бухгалтерським обліком та звітністю.

За 12 місяців 2015 року з бюджету Пенсійного фонду України на утримання аппарату управління було виділено 1713347 грн. В порівнянні з минулим 2014 роком планові видатки збільшились 659160 грн., що становить 62,5% загальних показників. Найбільшу частину в загальній сумі планових показників складають кошти виділені на «основну діяльність» апарату управління.

По КЕКВ 1130, 1140, 1160, було передбачено 279740 грн., використано 279728 грн., або 100%.

По капітальним видаткам у 2015 році було передбачено 371521 грн., фактично використано 371520 грн., або 100%.

 

Таблиця 3.7.1 Видатки бюджету Пенсійного фонду Магдалинівського району

ПОКАЗНИКИ КЕКВ Передбачено планом на 2005 рік Фактичне виконання Відхилення від плану Відсоток виконання
ВИДАТКИ-всього х
У тому числі:ПОТОЧНІ ВИДАТКИ
Оплата праці працівників бюджетних установ
Нарахування на заробітну плату
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів
Оренда та експлуатаційні послуги 66,7
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання
Послуги зв'язку
Оплата інших послуг та інші видатки
Видатки на відрядження
Оплата комунальних послуг та енергоносіів
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших комунальних послуг
Дослідження і розробки, державні програми
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів
Придбання землі та нематеріальних активів

 

Таким чином, у поточному році усі кошти використали в повному обсязі, виконання кошторису складає 100%. Перевитрат по кодах економічної класифікації – немає.

Планові показники на оплату праці з урахуванням нарахувань становлять 771400 грн., або 45% від загального плану асигнувань, з яких було використано 71400 грн., або 100%. Середньомісячна заробітна плата у 2015 році в цілому по управлінню склала 803,54 грн. на одного працівника.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4

УПРАВЛІННЯ ФОНДОМ

 

Тема 8. Органи управління та їх взаємозв’язок

 

Управління Пенсійного фонду в Магдалинівському районі є елементом системи органів Пенсійного фонду України.

Основними завданнями Управління є:

1) облік платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

2) збирання та акумулювання в районі внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення ведення їх обліку;

3) забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування пенсій допомоги на поховання та інших витрат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;

4) забезпечення функціонування в територіальному управлінні системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

До основних функцій, які виконує Управління можна віднести наступні:

1) забезпечення додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;

2) здійснення реєстрації та ведення платників на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечення надходжень страхових внесків та інших платежів;

3) планування доходів та видатків коштів Фонду;

4) контроль надходжень страхових внесків та інших платежів;

5) забезпечення ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

Як і усі інші управління, Управління Пенсійного фонду в Магдалинівському районі має право: отримувати на безоплатній основі від виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов‘язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків; проводити планові та передбачені законодавством у деяких випадках позапланові перевірки; застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом; укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; вимагати від керівників підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - суб‘єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами фонду та порядку їх використання [17,47]

Управління Пенсійного фонду України в Магдалинівському районі очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з неї начальником регіонального управління за погодженням з відповідними місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з неї начальником регіонального управління.

Організаційну структуру УПФУ в Магдалинівському районі представимо схематично на рис. 4.8.1 Проведемо аналіз основних показників діяльності УПФУ в Магдалинівському районі.


Рисунок 4.8.1 - Організаційна структура Управління Пенсійного фонду України в Магдалинівському районі

 

 


Таблиця 4.8.1 Основні показники, що характеризують діяльність УПФУ в Магдалинівському районі за 2014 – 2015 роки

Назва показника 2014 рік 2015 рік Абсолютне відхилення Відносне відхилення, %
Контингент одержувачів пенсій та допомоги, осіб -170 -1,21
Кількість платників збору фізичних осіб, осіб 6,71
Кількість платників збору юридичних осіб, осіб -2 -0,15
Сума надходжень коштів з державного бюджету, тис. грн. 180185337,57 182438293,34 2252955,77 1,25
Переплати пенсій, тис. грн. 28022,37 36668,24 8645,87 30,85
Сума пенсійних виплат, тис. грн. 16881986,08 14718517,11 -2163468,97 -21,82
Розмір серед. пенсії, грн. 1061,80 1094,65 32,85 3,09

 

Розглянемо дані з табл. 4.8.1. Аналізуючи основні показники за період з 2014 р. по 2015 р. спостерігаємо зменшення платників збору юридичних осіб на 2 особи, що складає 0,15%. Протилежна ситуація спостерігається в кількості платників збору фізичних осіб, відбулось збільшення на 23 особи, що складає 6,71% від загальної кількості платників фізичних осіб. За досліджуваний період зменшується контингент одержувачів пенсій та допомоги на 170 осіб, так в 2014 році контингент становив 14024 особи, а відповідно в 2015 році - 13854 особи. Сума надходжень коштів з державного бюджету збільшилась на 2252955,77 тис. грн., це на 1,25% більше ніж у попередньому році. У 2015 році, порівняно з 2014 роком, відбувається переплата пенсій на 8645,87 тис. грн., що складає 30,85%.

Досліджуючи те, що контингент одержувачів пенсій та допомоги зменшився, сума пенсійних виплат відповідно також, зменшується на 21,82, це на 2163468,97тис. грн. менше ніж у попередньому році. Середній розмір пенсії по територіальному управлінню зріс на 32,85грн., або на 3,09%.

 

Тема 9. Недержавне пенсійне забезпечення

 

Cистема недержавного пенсійного забезпечення – це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, що базується на принципах добровільної участі фізичних і юридичних осіб у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат.

Система недержавного пенсійного забезпечення протягом останніх років розвивається досить динамічно. Основні показники діяльності НПФ та темпи їх приросту наведені в таблиці 4.9.1.

 

Таблиця 4.9.1 Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів у Магдалинівському районі Дніпропетровської області

Недержавні пенсійні фонди 9 м. 2015 Темпи приросту, %
2014/ 2013 9 м. 2015/ 2014
Загальна кількість укладених пенсійних контрактів (тис. шт.) 62,5 69,7 72,2 11,5 3,6
Кількість учасників за укладеними пенсійними контрактами (тис. осіб) 497,1 569,2 558,3 14,5 -1,9
Загальні активи НПФ (млн. грн.) 857,9 1 144,3 1 306,4 33,4 14,2
Пенсійні внески (млн. грн.), у т.ч. 754,6 925,4 1 060,2 22,6 14,6
– від фізичних осіб 31,8 40,7 47,6 28,0 17,0
– від юридичних осіб 722,7 884,6 1 012,3 22,4 14,4
– від фізичних осіб-підприємців 0,1 0,2 0,2 100,0 0,0
Пенсійні виплати (млн. грн.) 90,1 158,2 200,5 75,6 26,7
Кількість осіб, що отримали/ отримують пенсійні виплати (тис. осіб) 28,1 47,8 60,8 70,1 27,2
Сума інвестиційного доходу (млн. грн.) 236,7 433,0 519,7 82,9 20,0
Сума витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів (млн. грн.) 47,1 64,6 79,5 37,2 23,1

 

Як видно з таблиці 4.9.1, значення переважної більшості основних показників НПФ демонстрували позитивну динаміку.

При цьому порівняно з кінцем 2014 року кількість контрактів з юридичними особами зменшилась на 8,4%, а з фізичними особами зросла на 6,8.

Протягом 9 місяців 2015 року кількість учасників НПФ відповідно до укладених контрактів зменшилася на 10,9 тис. осіб (або на 1,9%), і станом на 30.09.15 становила 558 339 осіб (на кінець 2014 року – 569 230 осіб).

 

Таблиця 4.9.2 Розподіл учасників НПЗ за віковими групами за 2012–2015 рр.

Роки/Вік Старше 55 До 25
12,2% 9,9%
14,2% 8,6%
13,5% 7,0%
14,5% 6,3%

 

Найбільший вклад у недержавні пенсійні фонди роблять особи, віком від 25 до 55 років і їх частка від загальної кількості учасників складає в середньому 78%.

Таким чином, пенсійні виплати (одноразові та на визначений строк) станом на 30.09.15 становили 200,5 млн. грн., збільшившись за 9 місяців 2015 року на 26,7%. У розрізі пенсійних виплат, можна спостерігати, що однозначно переважають одноразові.

 

 

ВИСНОВКИ

 

За час проходження практики я дізналася багато нового про діяльність Пенсійного фонду України у Магдалинівському районі, ознайомилася з його цілями, задачами, функціями та можливостями.

Переддипломна практика дозволяє краще зрозуміти сутність майбутньої професії. Покращуються навички роботи зі звітами та іншими документами, починаєш швидше орієнтуватися та знаходити необхідну інформацію при роботі з великим об’ємом даних.

Під час проходження практики я поглибила своє розуміння взаємозв’язку теорії та практики, їх збіжності та розходження. Навчилася краще аналізувати діяльність Пенсійного фонду.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 2010. -№ 2464-VI., ст.11.

2. Податковий кодекс України: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 2010. №2755-VI., ст.112.

3. Про затвердження бюджету Пенсійного фонду на 2015 рік: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2015 № 648.

4. Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.2012 № 237.

5. Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит. Навчально-методичний посібник. – К.: ЦУЛ, 2012. – 336 с.

6. Банківські операції: Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2010. – 384с.

7. Внукова Н.М., Кузьминчук Н.В. Соціальне страхування: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2014. – 352 с.

8. Войтюк Д. Грошові потоки: класифікація та вплив на грошову масу і грошову базу // Економіка України. – 2014. – № 5. – С. 22-30.

9. Гальчинський А.С. Теорія грошей: Навчально-методичний посібник. Видання четверте, змінене та доповнене. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2011.

10. Дема Д.І. Державне регулювання соціального захисту населення в країнах із ринковою економікою.// Фінанси України. – 2014. - № 9.

11. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Знання - Прес, 2012. – 214с.

12. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 / Редкол.: С.В.Мочерний (від. ред) та ін. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2010. – 864 с.

13. Козюк В.В. Сучасні центральні банки: середовище функціонування та монетарні рішення. – Тернопіль: Астон, 2011.

14. Косова Ж.Д. Сутність і критерії ефективності системи соціального захисту. // Фінанси України. – 2010. - № 8.

15. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Тов. “Знання”, КОО, 2012. – 215с.

16. Мотиков В, Пенсионное обеспечение и занятость. // Экономика Украины. – 2013. - № 2.

17. Николенко Н.П. Роль страховых компаний в реформе пенсионной системы России. // Финансы. – 2010. - № 11.

18. Сирота І. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 288 с.

19. Теньков С. Індексація доходів громадян // Вісник податкової служби. – 2014. - № 23. – с. 15-16.

20. Українець С. Реформа соціального страхування в Україні: зміни і перспективи / Праця і зарплата. – 2013. - № 18 (130). – с. 10.

21. Якимець В. Соціальний захист населення – практика і проблеми. // Праця і заробітна плата. – 2014. - № 28.

22. Яценко А. Пенсійна система України на порозі кардинальних змін. // Економіка. Фінанси. Право: - 2013. - № 2.

 

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

 

Розрахунок пенсій за віком

Законом України від 17.09.2015 № 704-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» передбачено збільшення з 1 вересня розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 949 грн до 1074 грн.

У зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму здійснюється перерахунок складових пенсійної виплати, які визначаються від цієї величини.

 

ДОДАТОК С

См х 1,35

Кс = ––––––––, де:

100% х 12

Кс – коефіцієнт страхового стажу;

См – сума місяців страхового стажу;

1,35 - величина оцінки одного року стажу.

Коефіцієнт страхового стажу з урахуванням періодів до набрання чинності Законом не може перевищувати 0,75, а з урахуванням страхового стажу, передбаченого абзацом десятим частини третьої статті 24 Закону, а саме: за кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах та на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком №1, до страхового стажу додатково зараховується по одному року, не може перевищувати 0,85.

Приклад1:

Ваш стаж становить 35 років 2 місяці 3 дні.

Для того, щоб визначити коефіцієнт стажу, необхідно спочатку роки перевести у місяці: 35 років х 12 міс. = 420 міс.

Після, необхідно обчислити загальну кількість місяців тривалості стажу

420 міс. + 2 міс. = 422 міс.

Тепер, за вказаною вище формулою, визначаємо коефіцієнт стажу :

422 міс. х 1,35/(100 х 12) = 0,47470 (визначається до п’яти знаків після коми).

Приклад 2:

Стаж становить 57 років 4 місяці 15 днів.

57 років х 12 міс. = 684 міс.

684 міс. + 4 міс. = 688 міс.

688 міс. х 1,35/(100 х 12) = 0,77400

В зв’язку з тим, що коефіцієнт страхового стажу перевищує 0,75 – в розрахунок пенсійної виплати буде враховуватись лише 0,75000.

Приклад 3:

Стаж становить 37 років із них 32 роки робота за списком №1.

37 років + 32 = 69 років.

69 років х 12 = 828 міс.

828 міс. х 1,35/(100 х 12) = 0,93150

В зв’язку з тим, що коефіцієнт страхового стажу перевищує 0,85 – в розрахунок пенсійної виплати буде враховуватись лише 0,85000.

 

ДОДАТОК F

 

Структура управління Пенсійного фонду України в Магдалинівському районі на 2015 рік

 

№ п/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних посад
І. Керівництво
Начальник управління
Перший заступник начальника управління
Заступник начальника управління  
ІІ. Відділ надходження, прогнозування платежів, обліку застрахованих осіб та контрольно-перевірочної роботи
ІІІ. Відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та звітності
IV. Відділ з призначення пенсій
V. Відділ з виплати пенсій
VІ. Головний спеціаліст з інформаційних систем та програмного забезпечення
VІІ. Головний спеціаліст з обслуговування та розгляду звернень громадян
VIII. Головний спеціаліст-юрисконсульт
ІX.іА. Головний спеціаліст з персоналу
X. Секретар керівника І
XI. Прибиральник службових приміщень
XII. Водій службового автомобіля
  Всього штатних одиниць:

 

ДОДАТОК G

 

Відповідно до ст. 25 Закону про ЄСВ Пенсійний фонд України застосовує такі штрафні санкції за порушення сплати єдиного соціального внеску:

N п/п Зміст порушення Штрафна санкція
Ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік платниками ЄСВ 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (НМДГ- 170 грн.) Підставою для прийняття цього рішення є акт про зазначене порушення, що складається в довільній формі
Несплата (неперерахування) або несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) ЄСВ 10% своєчасно не сплачених сум. Розрахунок цієї фінансової санкції здійснюється на підставі даних карток особових рахунків платників
Донарахування територіальним органом Пенсійним фондом України або платником своєчасно не нарахованого ЄСВ 5% зазначеної суми за кожний повний або неповний базовий звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50% суми донарахованого ЄСВ (Для розрахунку зазначеного штрафу кількість звітних періодів визначається, починаючи з місяця, на який припадає термін подання звітності за період, за який донараховано (обчислено) суми ЄСВ, та закінчуючи місяцем, на який припадає отримання таким платником акта перевірки від органу Пенсійного фонду, або в якому він подав звітність, де зазначено такі донараховані суми. Якщо за результатами перевірки виявлено в окремих місяцях суми донарахованого (своєчасно не обчисленого) ЄСВ, то за кожне таке донарахування (кожний місяць) відповідно до Закону про ЄСВ накладається штраф у такому порядку та розмірах: 1) визначається сукупно сума донарахувань за всіма звітними періодами, в яких вони виявлені; 2) визначається сукупно сума штрафу за всіма звітними періодами, у яких виявлені донарахування та за якими нараховано такі штрафи; 3) здійснюється обрахування максимального розміру штрафу від сукупної суми донарахувань та порівнюється із фактично нарахованою сумою штрафів, визначеною сукупно за всі звітні періоди, в яких донараховано суми єдиного внеску (пп. 7.2.3 Інструкції N 21-5)[9]. Підставою для прийняття відповідного рішення є акт перевірки платника єдиного внеску або акт звірки з податковим органом
Неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності 10 НМДГ (170 грн.) Підставою для прийняття відповідного рішення є акт про зазначене порушення, складений у довільній формі
Неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується ЄСВ від 8 НМДГ до 15 НМДГ (136-255 грн.) Підставою для прийняття відповідного рішення є акт перевірки
Несплата, неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується ЄСВ (авансових платежів) 10% таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум. Розрахунок зазначеної штрафної санкції здійснюється за даними акта перевірки

 

Також Пенсійний фонд України (ПФУ) має право застосовувати штрафні санкції до банків (розглянемо у вигляді таблиці):

N п/п. Зміст порушення Штрафна санкція
Несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на рахунки органів ПФУ сум ЄСВ, фінансових санкцій 10% своєчасно не зарахованих (не перерахованих) сум (розрахунок зазначеної штрафної санкції здійснюється за даними акта про порушення, який складається в довільній формі, на підставі акта перевірки платника єдиного внеску та/або копій платіжних документів платника про перерахування зазначених коштів та виписок банку про надходження коштів на рахунки органів Пенсійного фонду (пп. 7.3.1 Інструкції N 21-5)[9], а також пеня - 0,1% зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування)
Виплата (видача) коштів на заробітну плату без подання платником розрахункових документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум ЄСВ або документів, що підтверджують фактичну сплату таких сум (порушення вимог, передбачених ч. 2 ст. 24 Закону про ЄСВ) у розмірі суми ЄСВ, яка підлягає сплаті платниками (розрахунок зазначеної штрафної санкції здійснюється за даними акта про порушення, який складається в довільній формі, на підставі акта перевірки платника ЄСВ (пп. 7.3.2 Інструкції N 21-5[9])
Дата початку дії Дата закінчення дії Розмір максимального доходу, грн
01.07.1998 28.02.2001 1000,00
01.03.2001 30.04.2002 1600,00
01.05.2002 31.05.2003 2200,00
01.06.2003 31.12.2004 2660,00
01.01.2005 31.12.2005 4100,00
01.01.2006 31.03.2006 4830,00
01.04.2006 30.09.2006 4960,00
01.10.2006 31.12.2006 5050,00
01.01.2007 31.03.2007 7875,00
01.04.2007 30.09.2007 8415,00
01.10.2007 31.12.2007 8520,00
01.01.2008 31.03.2008 9495,00
01.04.2008 30.06.2008 9705,00
01.07.2008 30.09.2008 9735,00
01.10.2008 31.10.2009 10035,00
01.11.2009 31.12.2009 11160,00
01.01.2010 31.03.2010 13035,00
01.04.2010 30.06.2010 13260,00
01.07.2010 30.09.2010 13320,00
01.10.2010 30.11.2010 13605,00
01.12.2010 31.12.2010 13830,00
01.01.2011 31.03.2011 14115,00
01.04.2011 30.09.2011 14400,00
01.10.2011 30.11.2011 14775,00
01.12.2011 31.12.2011 15060,00
01.10.2011 31.12.2011 14775,00
01.01.2012 31.03.2012 18241,00
01.04.2012 30.06.2012 18598,00
01.07.2012 30.09.2012 18734,00
01.10.2012 30.11.2012 19006,00
01.12.2012 31.12.2012 19278,00
01.01.2013 30.11.2013 19499,00
01.12.2013 31.08.2015 20706,00
01.09.2015 31.12.2015 23426,00
01.01.2016 30.04.2016 34450,00
01.05.2016 30.11.2016 36250,00
01.12.2016 31.12.2016 38750,00

 

Таблиця 3.6.3 Структурні показники населення України, Дніпропетровської області та Магдалинівського району за 2014–2015 рр.

Показник Роки Відхилення
Абсолютне, +/- Відносне, %
Темп росту Темп приросту
Україна
Населення, тис. осіб 45962,9 45778,5 -184,4 99,6 -0,4
Кількість зайнятих, тис. осіб 20 266,00 20 324,20 58,2 100,3 0,3
Кількість пенсіонерів, тис. осіб 13721,1 16,9 100,1 0,1
Питома вага зайнятих, % 44,09 44,40 0,3 100,7 0,7
Питома вага пенсіонерів, % 29,85 30,01 0,16 100,5 0,5
Дніпропетровська область
Населення, тис. осіб 4403,2 -29,8 99,3 -0,7
Кількість зайнятих, тис. осіб 1983,7 1995,4 11,7 100,6 0,6
Кількість пенсіонерів, тис. осіб 1435,4 1429,1 -6,3 99,6 -0,4
Питома вага зайнятих, % 44,75 45,32 0,57 101,3 1,3
Питома вага пенсіонерів, % 32,38 32,46 0,08 100,2 0,2
Структурні показники Дніпропетровської області порівняно з Україною
Питома вага населення Донецької області, % 9,64 9,62 -0,02 99,7 -0,3
Питома вага зайнятих Донецької області, % 9,79 9,82 0,03 100,3 0,3
Питома вага пенсіонерів Донецької області, % 10,46 10,40 -0,06 99,4 -0,6
Структурні показники Магдалинівського району
Кількість пенсіонерів, тис. осіб 34,926 34,845 -0,81 99,8 -0,2
Питома вага пенсіонерів району порівняно з регіоном, % 2,4 2,4 - - -
Питома вага пенсіонерів району порівняно з Україною, % 0,3 0,3 - - -

 

Отже, бачимо, що загальна кількість населення України зменшується за звітний період. Збільшилось зайняте населення, що є позитивним, оскільки свідчить про сприятливі зрушення у структурі населення та веде за собою підвищення внесків на пенсійне страхування. Негативним є те, що збільшилась кількість пенсіонерів в Україні, хоча темпи зростання цього показника менші за збільшення зайнятих. Зазначимо, що пенсіонери складають 30% від загального населення України, а зайняті – 44%. Таке співвідношення не є сприятливим, оскільки свідчить про значне навантаження на працюючих.

Щодо Дніпропетровської області, то тут спостерігаються аналогічні тенденції, окрім показника кількості пенсіонерів, який зменшився за звітний період на 0,2%. Кількість пенсіонерів Магдалинівського району складає 2,4% пенсіонерів області. Питома вага їх залишається постійною протягом досліджуваного періоду, як і аналогічний показник у порівнянні з Україною. Частка пенсіонерів України, що проживають у Магдалинівському районі міста, складають 0,3%.

Взагалі отримані результати дозволили зробити висновки про існування певних проблем та негативного впливу окремих чинників, що потребує удосконалення діяльності Пенсійного фонду та пенсійного страхування в цілому.

 

Тема 7. Видатки бюджету Фонду

 

Відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів управління Пенсійного фонду України в смт. Магдалинівка здійснює бухгалтерський облік та фінансове забезпечення діяльності управління. Забезпечує контроль за раціональним та економічним використанням коштів на господарську діяльність, здійснює методичне керівництво бухгалтерським обліком та звітністю.

За 12 місяців 2015 року з бюджету Пенсійного фонду України на утримання аппарату управління було виділено 1713347 грн. В порівнянні з минулим 2014 роком планові видатки збільшились 659160 грн., що становить 62,5% загальних показників. Найбільшу частину в загальній сумі планових показників складають кошти виділені на «основну діяльність» апарату управління.

По КЕКВ 1130, 1140, 1160, було передбачено 279740 грн., використано 279728 грн., або 100%.

По капітальним видаткам у 2015 році було передбачено 371521 грн., фактично використано 371520 грн., або 100%.

 

Таблиця 3.7.1 Видатки бюджету Пенсійного фонду Магдалинівського району

ПОКАЗНИКИ КЕКВ Передбачено планом на 2005 рік Фактичне виконання Відхилення від плану Відсоток виконання
ВИДАТКИ-всього х
У тому числі:ПОТОЧНІ ВИДАТКИ
Оплата праці працівників бюджетних установ
Нарахування на заробітну плату
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів
Оренда та експлуатаційні послуги 66,7
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання
Послуги зв'язку
Оплата інших послуг та інші видатки
Видатки на відрядження
Оплата комунальних послуг та енергоносіів
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших комунальних послуг
Дослідження і розробки, державні програми
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів
Придбання землі та нематеріальних активів

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.2.4 (0.017 с.)