Визначення напрямків практичної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення напрямків практичної роботиНапрямок практичної роботи Обґрунтування
Дослідницька робота Проведення індивідуального дослідження за методикою В.Ф.Сопова «СОПАС-8»
Консультативна робота Сеанс аутогенного тренування

ІІ. Планово-підготовчий етап

Аналіз власного досвіду виконання подібних завдань при вивченні навчальних дисциплін та проходженні практик

Дисципліна Модуль Тема Зміст питань
Загальна психологія Емоційна сфера особистості Вольова регуляція поведінки Емоції та почуття Форми переживання почуттів Вольова регуляція дій людини Вольові стани Поняття про почуття та їх роль у практичній та пізнавальній діяльності Фізіологічні основи почуттів Основні форми переживання почуттів Основні емоційні стани та їх зовнішній вираз Психологічна характеристика стану мобілізаційної готовності Психологічна характеристика стану зосередженості
Вікова психологія Основні етапи психічного розвитку в онтогенезі. Психологія дорослості Особливості психічного розвитку особистості у юнацькому віці Анатомо-фізіологічні особливості розвитку Саморегуляція в юнацькому віці Психологічні особливості зрілої юності
Психодіагностика Загальні основи психодіагностики Тестовий підхід у сучасній психодіагностиці Загальна характеристика, організація і реалізація психодіагностичної процедури Психодіагностика функціональстратегії волаючої поведінки особистостіних станів людини Поняття про психологічний тест. Класифікація тестів. Основні критерії об’єктивності тестового дослідження Основні етапи психодіагностичного процесу  
Основи психогігієни Основи психогігєни Визначення стресостійкості, соціальної адаптації, невротичних тенденцій та домінуючих стратегій захисту особистості Дослідження особливостей переживання стресових та конфліктних ситуацій: Поняття стресостійкості та соціальної адаптації у сучасній літературі. Особливості виявлення та долання невротичних станів у науковій теорії та практиці. Поняття допінг-поведінки як форми долання конфліктної та стресової взаємодії. Психологічні фактори нормалізації стресу.
Психологія спорту Психологічні основи роботи психолога у спорті Психогігієна спортивної діяльності Психологія тренувальної та змагальної діяльності Методи діагностики у спортивній психології Розвиток психологічних якостей спортсменів Психологічні особливості різних видів спорту Фізичні навантаження і психічне здоров’я. Психологічні особливості вживання спортсменами медичних препаратів. Основні проблеми спортивного тренування. Розвиток психічних процесів як передумова успішної спортивної діяльності. Психологічні особливості спортивних змагань різних рівнів. Змагальна мотивація. Мотивація досягнення спортсменів. Загальна характеристика методів психодіагностики у спорті. Вивчення психомоторних особливостей спортсменів Вивчення емоційної сфери спортсменів Використання тренінгових методів у роботі спортивного психолога. Саморегуляція у спорті. Психологічні механізми успішності індивідуальних видів спорту.

Підбір і аналіз літератури та формулювання припущень про причини виникнення проблеми

Бібліографічний опис джерела Основні ідеї та тези, що стосуються проблеми
Довідкова література
Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культуры. – К.: Олимпийская литература, 1998. – 335с. Загальні питання підготовки спортсменів. Аналіз впливу емоційних факторів на спортивних результат.
Ильин Е. П. Психология спорта. – СПб. : Питер, 2008. – 352с. : ил. Загальні питання підготовки спортсменів, опис системи підготовки спортсменів до змагань, опис методик дослідження спортсменів та технік розвитку психічних якостей.
Ильин Е. П. Психофизиология физи­ческого воспитания : (факторы, влия­ющие на эффективность спортивной деятельности) : учеб. пособие для студ. пед. ин-тов по спец. № 2114 «Физ. воспитание». – М. : Просвещение, 1983. – 223 с. Психофізіологічні аспекти емоційної стійкості спортсменів
Методики психодиагностики в спорте: [Для спец. 03.03. «Физ. культура» / В.Л. Марищук и др.]. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: Просвещение, 1990. – 256с. Методики психодіагностики особистості спортсменів
Практикум по психологии состояний : Учебное пособие / Под ред. проф. А.О. Прохорова. – СПб.: Речь, 2004. – 480с. Методики діагностики та розвитку емоційних станів
Практикум по спортивной психологии / Под ред. И.П.Волкова. – СПб.: Питер, 2002. – 288с. Методики психодіагностики особистості спортсменів. Методи розвитку психічних функцій спортсменів
Монографії
Найдиффер Р.М. Психология соревнующегося спортсмена: Пер. с англ. / Предисл. А.В.Родионова. – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 224с. Психологічні особливості підготовки спортсменів до змагань
Родионов А.В. Влияние психологических факторов на спортивный результат. – М.: Физкультура и Спорт, 1983. – 112 с. Вивчення впливу психоемоційних чинників на спортивні результати тренувань та змагань.
Вяткин Б. Управление психическим стрессом в спортивном соревновании. – М.: Физкультура и спорт, 1981. – 112 с. Особливості регуляції стресового стану спортсмена
Озеров В. П. Психомоторные способности человека. – Дубна : Феникс+, 2002. – 320 с. Дослідження психомоторних здібностей спортсменів: психофізіологічний аспект
Сопов В. Ф. Психические состояния в напряженной профессиональной деятельности : учеб. пособие. – М. : Академический Проект : Трикста, 2005. – 128 с. Особливості психічних станів на різних відрізках професійної діяльності. Методика оцінки актуальних психічних станів.
Беляев Г. С., Лобзин В. С., Копылова И. А. Психогигиеническая саморе­гуляция. – Л. : Медицина, 1977. – 160 с. Психологічні аспекти саморегуляції психічних станів.
Лобзин В.С., Решетников М.М. Аутогенная тренировка. – Л.: Медицина, 1986. – 280с. Система емоційно-вольовї підготовки спортсменів
Загайнов Р. М. Проклятие профессии : бытие и сознание практического психолога. – М. : Смысл, 2001. – 571 с. Особливості роботи спортивного психо­лога. Приклади застосування релакса­ційних вправ у роботі зі спортсменами.
Вузькоспеціалізовані статті
Психология и современный спорт: Международный сборник научных работ по психологии спорта. / Сост. А.В.Родионов, Н.А.Худадов; Предисл. М.Ванека. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 224с., ил. Косов Б.Б. Принципы изучения психических состояний и проблема саморегуляции деятельности спортсмена Шиллинг Г. Опыт применения психорегуляции в швейцарском спорте Жоров П.А. О психофизиологических предпосылках успешности обучения приемам саморегуляции эмоциональных состояний
Психология и современный спорт. Сборник научных работ психологов спорта социалистических стран. – М., «Физкультура и спорт», 1973. – 328с., с ил. Черникова О.А. Психологические особенности спортивных эмоций Оя С.М. Психологические вопросы предстартовых состояний Медведев В.В., Родионов А.В., Худадов Н.А. О психических состояниях в спортивной деятельности Генов Ф., Генова Е. Мобилизационная готовность и аутогенная тренировка спортсмена Карольчак-Бернацкая В., Скшипек-Сивинская Е. Измерение специфического беспокойства (страха) у спортсменов высокой квалификации
Internet-джерела
Гарольд Х. Блумфилд Расслабление с помощью прогрессивной мышечной релаксации // Элитариум: Центр дистанционного образования // www.elitarium.ru Техніка прогресивної м’язової релаксації
Стивен Ауэрбах Методика прогрессирующей релаксации // Элитариум: Центр дистанционного образования // www.elitarium.ru

Припущення щодо причин виникнення проблеми. Однією з причин виникнення проблеми може бути зміна психічних станів у процесі виконання змагальних завдань. Проблема може бути також наслідком низького рівня зосередженості та недостатнього розвитку регуляційних процесів.

 

Консультація з фахівцями

Потреби у консультації з фахівцями-суміжниками немає, однак є необхідність бесіди зі спортивним лікарем з метою уточнення окремих аспектів проблеми.

Фахівець Обґрунтування необхідності бесіди Перелік питань
Спортивний лікар Лікар систематично спостерігає за станом здоров’я спортсмена. Окрім того, він володіє інформацією щодо фізіологічних аспектів зміни психічних станів. - Чи можуть медичні препарати, які приймає Артем, викликати таку емоційну реакцію? - Які вікові фізіологічні передумови виникнення та зниження емоційної напруги у процесі фізичних навантажень?

2.4. Складання розгорнутого плану виконання завдання, підбір методів та аналіз ресурсівПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.253.106 (0.003 с.)