Тема 5. Особливості попередження і припинення незаконної підприємницької діяльності спрямованої на дезорганізацію господарської діяльності конкурента та отримання незаконних переваг у конкуренціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Особливості попередження і припинення незаконної підприємницької діяльності спрямованої на дезорганізацію господарської діяльності конкурента та отримання незаконних переваг у конкуренціїСтворення перешкод суб’єктам господарювання в конкуренції. Поняття і види перешкод. Особливості захисту підприємців від незаконної підприємницької активності. Дискредитація суб’єктів господарювання.: поняття та види. Шкода діловій репутації та особливості її оцінки. Кваліфікація порушення.

Бойкот у підприємницькій діяльності. Особливості виявлення і припинення фактів бойкотування. Особливості застосування механізмів антимонопольного регулювання та захисту від недобросовісної конкуренції у разі виявлення фактів бойкоту.

Підкуп у підприємницькій діяльності як форма боротьби з конкурентом. Особливості та основні форми підкупу та схиляння порушення Особливості кваліфікації дій.

Отримання незаконних переваг у конкуренції: поняття та особливості кваліфікації порушення. Види переваг.

Особливості використання інформації в підприємницькій діяльності. Інформація, що вводить в оману. Відповідальність за правопорушення.

Тема 6. Захист комерційної таємниці

Інформація і її значення у підприємницькій діяльності. Види правових режимів інформації. Особливості використання інформації з обмеженим доступом. Захист інформації.

Поняття комерційної таємниці. Особливості віднесення певної інформації до комерційної таємниці. Правовий режим комерційної таємниці та методи захисту інформації. Комерційна таємниця як складова інтелектуальної власності.

Види та форми посягань на комерційну таємницю конкурента. Промислове шпигунство. Особливості кваліфікації окремих видів недобросовісної конкуренції.

Відповідальність за неправомірне збирання, розголошення і використання комерційної таємниці.

Тема 7. Окремі аспекти захисту прав споживачів від проявів недобросовісної реклами

 

Поняття реклами та рекламної продукції. Особливості рекламування окремих видів товарів. Правила рекламування. Правовий режим реклами. Учасники рекламного ринку їх правовий статус.

Особливості виявлення фактів недобросовісної реклами. Співвідношення понять «недобросовісна конкуренція» та «недобросовісна реклама». Поняття та зміст недобросовісної реклами. Особливі прояви недобросовісної реклами, їх небезпека. «Недобросовісна реклама», «порівняльна реклама», «інформація, що вводить в оману»: особливості виявлення і припинення порушень

Державний контроль за недопущенням недобросовісної реклами. Правовий статус органів, що здійснюють державний контроль за недопущенням недобросовісної реклами. Механізми попередження і припинення порушень. Відповідальність за недобросовісну рекламу.

 

Тема 8. Особливості захисту від недобросовісної конкуренції у зовнішньоекономічній діяльності

 

Організаційно-правові засади захисту від недобросовісної конкурентної практики на зовнішньому ринку.

Захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту. Особливості виявлення демпінгу. Механізми попередження виявлення та припинення правопорушення. Заходи впливу, що застосовуються до порушників.

Захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту. Особливості виявлення субсидованого імпорту. Механізми попередження виявлення та припинення правопорушень. Особливості процесуальних форм. Заходи впливу, що застосовуються до порушників.

Застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну. Механізми попередження виявлення та припинення правопорушень. Заходи впливу, що застосовуються до порушників. Інші засоби захисту економічних інтересів України в процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

 

ІІ. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ

(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)

№ пор. Назва теми Кількість годин Форми контролю
Всього год/кред Лекції Практичні заняття Самостійна робота студентів
1. Тема 1. Історико-правові засади формування інституту захисту від недобросовісної конкуренції О
2. Тема 2. Процесуальні засади діяльності антимонопольних органів щодо виявлення і припинення фактів недобросовісної конкуренції   О, P
3. Тема 3. Поняття і зміст недобросовісної конкуренції О, Сз
4. Тема 4. Правові засади захисту ділової репутації суб’єкта господарювання на ринку О, СЗ Т
  Модульна контрольна робота     ККР
  Модуль 1  
5. Тема 5. Особливості попередження і припинення незаконної підприємницької діяльності спрямованої на дезорганізацію господарської діяльності конкурента та отримання незаконних переваг у конкуренції     О, СЗ
6. Тема 6. Захист комерційної таємниці О, СЗ
7. Тема 7 Окремі аспекти захисту прав споживачів від проявів недобросовісної реклами     О, Сз
8. Тема 8 Особливості захисту від недобросовісної конкуренції у зовнішньоекономічній діяльності     О, Сз
  Модульна контрольна робота     ККР  
  Модуль 2  
Разом 108/3  
Підсумковий контроль – екзамен

О – опитування

ІЗ – перевірка індивідуальних завдань

Т – тестування

РП – реферативні повідомлення

СЗ – вирішення ситуаційних завдань

ККР – комплексна контрольна робота

Р –реферати

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ)

№ пор. Назва теми Кількість годин
Всього год/кред Лекції Самостійна робота студентів Форми контролю
1. Тема 1. Історико-правові засади формування інституту захисту від недобросовісної конкуренції   Т
2. Тема 2. Процесуальні засади діяльності антимонопольних органів щодо виявлення і припинення фактів недобросовісної конкуренції      
3. Тема 3. Поняття і зміст недобросовісної конкуренції Т
4. Тема 4. Правові засади захисту ділової репутації суб’єкта господарювання на ринку      
5. Тема 5. Особливості попередження і припинення незаконної підприємницької діяльності спрямованої на дезорганізацію господарської діяльності конкурента та отримання незаконних переваг у конкуренції   Т
6. Тема 6. Захист комерційної таємниці Т
7. Тема 7. Окремі аспекти захисту прав споживачів від проявів недобросовісної реклами   Т
8. Тема 8. Особливості захисту від недобросовісної конкуренції у зовнішньоекономічній діяльності     Т
Разом 108/3 І

 

 

ІІІ. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Резуль тати навчан ня Навчальна діяльність Робочий час студента, год. Оцінювання у балах
1 2 3 4
  Опанування теоре­тичного матеріалу, вивчення основних понять теми,   Ознайомлення з чинним конкурентним законодавством     Опануван­ня теоре­тичного матеріалу щодо особливостей процесуальних засад виявлення і припинення недобросовісної конкуренції.   Опануван­ня теоре­тичного матеріалу, набуття практич­них нави­чок у зас­тосуванні тлумачення норм чинного конкурентного законодавства     Аналіз особливостей виявлення і припинення фактів неправомірного використання ділової репутації суб’єктів господарювання     Опануван­ня теоре­тичного матеріалу, набуття практич­них нави­чок щодо кваліфікації певних дій як порушень конкурентного законодавства   Опануван­ня теоре­тичного матеріалу, з’ясування особливостей захисту комерційної таємниці суб’єктів господарювання     Опануван­ня теоре­тичного матеріалу, набуття практич­них нави­чок у зас­тосуванні норм пра­ва щодо захисту від неправомірної ділової практики     Опануван­ня теоре­тичного матеріалу, набуття практич­них нави­чок у зас­тосуванні норм конкурентного законодавства щодо протидії недружнім діям іноземних товаровиробників Модуль І Лекція 1. Історико-правові засади формування інституту захисту від недобросовісної конкуренції   План лекції   1. Історія виникнення та розвитку захисту від недобросовісної конкуренції в різних країнах світу. 2. Моделі захисту від проявів недобросовісної конкуренції в країнах світу. 3. Захист від недобросовісної конкуренції в системі інтелектуальної власності. 4. Добросовісна конкуренція як запорука розвитку ринкових відносин. 5. Захист від недобросовісної конкуренції як форма протидії недобросовісній поведінці по відношенню до споживача.   Рекомендовані джерела Основні: 7-30, 61-63,65-68 Додаткові: 69-93 ------------------------------------------------ Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до практичного заняття ------------------------------------------------ Практичне заняття. Історико-правові засади формування інституту захисту від недобросовісної конкуренції Питання до заняття 1. Добросовісна конкуренція як запорука розвитку ринкових відносин 2. Моделі захисту від проявів недобросовісної конкуренції. 3. Захист від недобросовісної конкуренції в системі інтелектуальної власності. 4. Джерела конкурентного права. Національне законодавство. Звичаї. Міжнародні договори. 5. Узгодження конкурентного законодавства з іншими галузями законодавства України. 6. Проблеми адаптації внутрішнього конкурентного законодавства України до світових стандартів. Рекомендовані джерела Основні: 7-30, 61-63,65-68 Додаткові: 69-93     ------------------------------------------------ Лекція 2 Процесуальні засади діяльності антимонопольних органів щодо виявлення і припинення фактів недобросовісної конкуренції
 1. Антимонопольний комітет України: система та правовий статус.
 2. Органи та посадові особи, що розглядають справи про захист від недобросовісної конкуренції.
 3. Особливості доказів у справах про захист від недобросовісної конкуренції
 4. Особливості рішення у справі про недобросовісну конкуренцію.
 5. Оскарження рішень Антимонопольного комітету України в суді та господарському суді.
Рекомендовані джерела Основні: 1-6, 7-15,64, 61-64, 65, 66 Додаткові: 70-89 ------------------------------------------------ Підготовка індивідуальних завдань, рефератів та есе, підготовка до практичного заняття ------------------------------------------------ Практичне заняття. Процесуальні засади діяльності антимонопольних органів щодо виявлення і припинення фактів недобросовісної конкуренції Питання до заняття
 1. Особливості виявлення і припинення фактів недобросовісної конкуренції
 2. Органи та посадові особи, що розглядають справи про захист від недобросовісної конкуренції.
 3. Особливості доказів у справах про захист від недобросовісної конкуренції
 4. Особливості рішення у справі про недобросовісну конкуренцію.
 5. Оскарження рішень Антимонопольного комітету України в суді та господарському суді.
Рекомендовані джерела Основні: 1-6, 7-15,64, 61-64 Додаткові: 70-89     ------------------------------------------------ Лекція 3. Поняття і зміст недобросовісної конкуренції План лекції 1. Добросовісність та недобросовісність. 2. Поняття недобросовісної конкуренції. 3. Звичаї. Добрі, чесні звичаї. Правила професійної етики.
 1. Міжнародно-правові засади захисту від недобросовісної конкуренції.
 2. Особливості кваліфікації порушень на основі генерального делікту ст. 10-bis Паризької конвенції та ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»
  Рекомендовані джерела Основні: 7, 28-31,61,63,65, 66, 68 Додаткові: 62, 90-93 ------------------------------------------------ Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка практичних завдань до практичного заняття ------------------------------------------------ Практичне заняття. Поняття і зміст недобросовісної конкуренції Питання до заняття 1. Поняття недобросовісної конкуренції. 2. Звичаї. Добрі, чесні звичаї. 3. Правила професійної етики. 4. Міжнародно-правові засади захисту від недобросовісної конкуренції. 5. Особливості кваліфікації порушень на основі генерального делікту ст. 10-bis Паризької конвенції та ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»   Рекомендовані джерела Основні: 7, 12, 28-31,61,63,65, 66,68 Додаткові: 62, 90-93   ------------------------------------------------ Лекція 4. Правові засади захисту ділової репутації суб’єкта господарювання на ринку План лекції
 1. Поняття ділової репутації. Особливості оцінки ділової репутації. Складові оцінки ділової репутації.
2. Неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання.
 1. Копіювання зовнішнього вигляду виробу. Особливості кваліфікації порушення.
 2. Порівняльна реклама: поняття, зміст, форми. Особливості добросовісного порівняння.
 3. Відповідальність за неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання.
  Література Основна:.7-15, 21, 32-65 Додаткова: 85, 90 ------------------------------------------------ Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка самостійних завдань до практичного заняття ------------------------------------------------------------------- Практичне заняття. Правові засади захисту ділової репутації суб’єкта господарювання на ринку Питання до заняття
 1. Поняття ділової репутації.
 2. Неправомірне використання позначень. Поняття та види позначень. Ім’я, комерційне (фірмове) найменування, торговельна марка (знак для товарів і послуг), рекламні матеріали, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інші позначення. Особливості визначення і охорони. Поняття пріоритету та форми його порушення.
 3. Копіювання зовнішнього вигляду виробу. Особливості кваліфікації порушення.
 4. Порівняльна реклама: поняття, зміст, форми. Особливості добросовісного порівняння.
 5. Відповідальність за неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання.
  Рекомендовані джерела Основні:.7-15, 21, 32-65 Додаткові: 85, 90 -------------------------------------------------------------- Модульна контрольна робота 1 Лекція 5.Особливості попередження і припинення незаконної підприємницької діяльності спрямованої на дезорганізацію господарської діяльності конкурента та отримання незаконних переваг у конкуренції План лекції
 1. Створення перешкод суб’єктам господарювання в конкуренції.
 2. Дискредитація суб’єктів господарювання: поняття та види.
 3. Бойкот у підприємницькій діяльності. Особливості виявлення і припинення фактів бойкотування.
 4. Підкуп у підприємницькій діяльності як форма боротьби з конкурентом.
 5. Отримання незаконних переваг у конкуренції: поняття та особливості кваліфікації порушення. Інформація, що вводить в оману.
 6. Відповідальність за правопорушення.
  Рекомендовані джерела Основні: 7-32, 59-61,63, 65, 66, 68 Додаткові: 90 ------------------------------------------------ Вивчення та доповнення матеріалу лекції, вирішення задач, підготовка до практичного заняття ------------------------------------------------------------------- Практичне заняття. Особливості попередження і припинення незаконної підприємницької діяльності спрямованої на дезорганізацію господарської діяльності конкурента та отримання незаконних переваг у конкуренції Питання до заняття
 1. Створення перешкод суб’єктам господарювання в конкуренції.
 2. Поняття і види перешкод. Особливості захисту підприємців від незаконної підприємницької активності.
 3. Дискредитація суб’єктів господарювання.: поняття та види.
 4. Шкода діловій репутації та особливості її оцінки. Кваліфікація порушення.
 5. Бойкот у підприємницькій діяльності. Особливості застосування механізмів антимонопольного регулювання та захисту від недобросовісної конкуренції у разі виявлення фактів бойкоту.
 6. Підкуп у підприємницькій діяльності як форма боротьби з конкурентом. Особливості та основні форми підкупу та схиляння порушення.
 7. Отримання незаконних переваг у конкуренції: поняття та особливості кваліфікації порушення.
 8. Особливості використання інформації в підприємницькій діяльності. Інформація, що вводить в оману.
    Рекомендовані джерела Основні: 7-32, 59-61,63, 65, 66, 68 Додаткові: 90   --------------------------------------------------------------- Лекція 6 Захист комерційної таємниці План лекції
 1. Інформація і її значення у підприємницькій діяльності.
 2. Поняття комерційної таємниці.
 3. Правовий режим комерційної таємниці та методи захисту інформації.
 4. Види та форми посягань на комерційну таємницю конкурента.
 5. Промислове шпигунство.
 6. Відповідальність за неправомірне збирання, розголошення і використання комерційної таємниці
  Рекомендовані джерела Основні: 8-14, 61-68 Додаткові:. 82,87,90   ------------------------------------------------ Вивчення та доповнення матеріалу лекції, вирішення задач, підготовка індивідуальних робіт, підготовка до практичного заняття ------------------------------------------------ Практичне заняття. Захист комерційної таємниці Питання до заняття  
 1. Поняття комерційної таємниці. Особливості віднесення певної інформації до комерційної таємниці.
 2. Правовий режим комерційної таємниці та методи захисту інформації.
 3. Комерційна таємниця як складова інтелектуальної власності.
 4. Види та форми посягань на комерційну таємницю конкурента.
 5. Промислове шпигунство.
 6. Особливості кваліфікації окремих видів недобросовісної конкуренції.
7.Відповідальність за неправомірне збирання, розголошення і використання комерційної таємниці   Рекомендовані джерела Основні: 8-14, 61-68 Додаткові: 82,87,90   Лекція 7. Окремі аспекти захисту прав споживачів від проявів недобросовісної реклами План лекції 1. Поняття реклами та рекламної продукції. Особливості рекламування окремих видів товарів.
 1. Поняття та зміст недобросовісної реклами. Особливості виявлення фактів недобросовісної реклами.
 2. Державний контроль за недопущенням недобросовісної реклами.
 3. Правовий статус органів, що здійснюють державний контроль за недопущенням недобросовісної реклами.
 4. Відповідальність за недобросовісну рекламу
  Рекомендовані джерела Основні: 11-13, 24-27,32,57-60, 65, 66 Додаткові: 70-76,79 ------------------------------------------------ Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до практичного заняття ------------------------------------------------------------------- Практичне заняттяОкремі аспекти захисту прав споживачів від проявів недобросовісної реклами Питання до заняття
 1. Правовий режим реклами. Учасники рекламного ринку їх правовий статус.
 2. Співвідношення понять «недобросовісна конкуренція» та «недобросовісна реклама».
 3. Поняття та зміст недобросовісної реклами.
 4. «Недобросовісна реклама», «порівняльна реклама», «інформація, що вводить в оману»: особливості виявлення і припинення порушень
5. Державний контроль за недопущенням недобросовісної реклами. 6. Механізми попередження і припинення порушень. 7. Відповідальність за недобросовісну рекламу   Рекомендовані джерела Основні: 11-13, 24-27,32,57-60, 64-66 Додаткові: 70-76,79   --------------------------------------------------------------- Лекція 8. Особливості захисту від недобросовісної конкуренції у зовнішньоекономічній діяльності План лекції
 1. Захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту.
 2. Захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту.
 3. Застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну.
 4. Заходи впливу, що застосовуються до порушників. Інші засоби захисту економічних інтересів України в процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
  Рекомендовані джерела Основні: 14,28,30,31,61, 65,66 Додаткові: 69, 85-90 ------------------------------------------------ Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до практичного заняття ------------------------------------------------ Практичне заняття. Особливості захисту від недобросовісної конкуренції у зовнішньоекономічній діяльності Питання до заняття  
 1. Організаційно-правові засади захисту від недобросовісної конкурентної практики на зовнішньому ринку.
 2. Особливості виявлення демпінгу. Механізми попередження виявлення та припинення правопорушення. Заходи впливу, що застосовуються до порушників.
 3. Особливості виявлення субсидованого імпорту. Механізми попередження виявлення та припинення правопорушень. Заходи впливу, що застосовуються до порушників.
 4. Застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну.
 5. Інші засоби захисту економічних інтересів України в процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
  Рекомендовані джерела Основні: 14,28,30,31,61 Додаткові: 69, 85-90   Модульна контрольна робота 2   Індивідуальна робота студентів ------------------------------------------------  
Разом
Підсумковий контроль -екзамен    

 

ІV. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

За результатами вивчення дисципліни «Захист від недобросовісної конкуренції» студенти готують індивідуальні і колективні проекти присвячені економіко-правовому аналізу розвитку конкурентного законодавства і права України, визначенню проблем і перспектив захисту добросовісної конкуренції та вдосконаленню державного і міжнародно-правового захисту добросовісної конкуренції в Україні та світі.

 

V. КОНТРОЛЬ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Форми контролю:

 

1) поточний контроль:

· опитування на семінарських заняттях та індивідуальних консультаціях;

· перевірка контрольних робіт;

· заслуховування та обговорення творів-есе;

· захист рефератів;

· вирішення ситуаційних задач.

2) модульний контроль:

· тестування;

· контрольна робота.

3) підсумковий контроль:

· проведення екзамену

 

Оцінка поточної успішності студентів оцінюється в балах за 100-бальною шкалою відповідно до «Положення про систему контролю знань студентів».

Навчальний матеріал, засвоєний під час самостійної роботи студентів виноситься на поточний контроль, який передбачає тестування, розв’язання ситуаційних та практичних завдань, опитування на практичних заняттях, перевірку індивідуальних завдань, тестування.

Ситуаційне завдання практичної частини вважається виконаним, якщо воно вирішено не менше ніж на 75% за умови бездоганного оформлення або менш ніж на 80% за умови перевищення незначних помилок у вирішенні та оформленні.

Модульний контроль здійснюється у формі усного опитування, тестування і виконання комплексної контрольної роботи протягом семестру з метою визначення рівня поточної успішності студентів. Модульна контрольна робота складається з теоретичного блоку питань та практичного завдання. Перший та другий модульний контроль оцінюється по 15 балів.

За усі види робіт, що виконуються студентами на аудиторних заняттях та самостійно, присвоюють бали. Максимальна сукупна кількість балів, які студенти можуть одержати за роботу під час аудиторних занять, становить 80 балів. Виконання завдань самостійної роботи дозволяє студенту набрати у сукупності 20 балів.

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. Максимальна кількість балів, яку можна отримати на екзамені, - 100 балів. Згідно із структурою екзаменаційного білету передбачено за виконання двох питань теоретичної частини 40 балів. Практична частина охоплює вирішення тестових завдань – 10 балів, практичного завдання – 10 балів і ситуаційного завдання – 40 балів.

Оцінка за поточну успішність студента (одержана студентом сукупна кількість балів) переводиться у оцінку за національною шкалою оцінювання та за європейською шкалою оцінювання:

"A" (90-100 балів) (Відмінно)– відмінне виконання завдань лише з незначною кількістю помилок (студент недостатньо використовував додаткову літературу, допускав при усних відповідях чи письмовому тестуванні окремі неточності), ставиться у разі, якщо студент:

– постійно готувався до практичних занять згідно з програмою дисципліни, глибоко та всебічно розкривав зміст питань, які обговорювалися;

– показав вміння: формулювати висновки та узагальнення за питаннями/темами практичних занять, здатність аналізувати навчальний матеріал; працювати із нормативною літературою; аргументовано та логічно викладав матеріал, володіє культурою мови;

– виконав завдання модульного контролю.

"B" (82-89 балів) (Дуже добре) – вище середнього рівня з кількома помилками (студент недостатньо використовував додаткову літературу; при усних відповідях не досить повно і аргументовано викладав матеріал, а при письмовому тестуванні – окремі неточності), ставиться у разі, якщо студент:

– розкривав згідно з програмою дисципліни зміст питань, які обговорювалися; робив узагальнення та висновки з окремих питань; логічно викладав свої знання;

– брав участь у виконанні колективних завдань;

– виконував завдання для самостійної роботи;

– виконав завдання модульного контролю.

"C" (75- 81 балів)(Добре) – в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок (студент допускав окремі неточності при усних відповідях, тестуванні; не проявляв належної активності при обговоренні питань, старанності при виконанні завдань для самостійної роботи; недостатньо використовував додаткову літературу), ставиться у разі, якщо студент:

– розкривав згідно з програмою дисципліни зміст питань, які обговорювалися;

– формулював висновки з окремих питань;

– виконував завдання для самостійної роботи;

– виконав завдання модульного контролю.

"D" (69 – 74 бали)(Задовільно) – непогано, але зі значною кількістю недоліків (студент допускав окремі неточності при усних відповідях, тестуванні, не проявляв належної активності при обговоренні усних питань, старанності при виконанні завдань для самостійної роботи, недостатньо використовував додаткову літературу, виконав не всі завдання для самостійної роботи), ставиться у разі, якщо студент:

– відповідав на окремі питання, які обговорювалися;

– формулював висновки з окремих питань;

– виконував завдання для самостійної роботи;

– виконав завдання модульного контролю.

"E" (60 – 68 балів) (Достатньо) – виконання задовольняє мінімальні критерії, але студент допускав неточності при усних відповідях (будуючи свою відповідь на звичайному повторенні навчального матеріалу без його осмислення), тестуванні; не проявляв належної активності на заняттях, старанності при виконанні завдань для самостійної роботи; недостатньо використовував основну та додаткову літературу, ставиться у разі, якщо студент:

– відповідав на окремі питання, які обговорювалися;

– виконував окремі завдання для самостійної роботи;

– виконав завдання модульного контролю.

"FX" (35 - 59) (Незадовільно) – потрібно попрацювати перед тим, як перекласти, ставиться у разі, якщо студент, відвідуючи заняття:

– поверхнево розкривав зміст питань, які розглядалися;

– допускав суттєві помилки при усних та письмових відповідях, тестуванні;

– поверхнево ознайомився з рекомендованою літературою;

– не виконав завдання для самостійної роботи;

– не проявляв активності на заняттях при обговоренні питань;

– на підсумковому занятті не вміє навіть відтворити зміст окремих питань, передбачених програмою дисципліни;

– не виконав завдання модульного контролю.

"F" (0 - 34) /-(Незадовільно) – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс, ставиться у разі, якщо студент:

– поверхнево розкривав зміст питань, які розглядалися;

– допускав суттєві помилки при усних та письмових відповідях;

– поверхнево ознайомився з рекомендованою літературою;

– неохайно виконав завдання для самостійної роботи;

– не проявляв активності на заняттях при обговоренні питань;

– не виконав завдання модульного контролю.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.017 с.)