Національний медичний університетМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Національний медичний університетНаціональний медичний університет

Імені О.О. Богомольця

Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для самостійної роботи студентів

 

Навчальна дисципліна «Клінічна фармакологія»

Напрям 1201 «Медицина»

Спеціальність 7.12010001 “Лікувальна справа”, 7.12010002 “Педіатрія”, 7.12010003 “Медико-профілактична справа”

 

Студент ______________курсу

______________________________ф-ту

ПІП _______________________________

__________________________________

Дата виконання «___» _________ 20__ р.

Викладач: __________________________

 

Київ - 20__ р.

 

Вступ.

Понад 50% всіх лікарських засобів призначають, відпускають або реалізують нераціонально, в той час як близько 50% пацієнтів неправильно їх використовують.

Метою викладання навчальної дисципліни «Клінічна фармакологія» є підготовка спеціалістів, які володіють достатнім обсягом теоретичних знань та практичних навичок для проведення максимально раціональної лікарської терапії у конкретного пацієнта. Дисципліна допоможе оволодіти методологією вибору найбільш ефективних та безпечних лікарських засобів, а також їх комбінацій, враховуючи індивідуальні особливості організму пацієнта, перебіг та форму захворювання, наявність супутньої патології, на основі даних доказової медицини.

Всі набуті навички з індивідуалізації лікарської терапії є можливість перевірити при підготовці «Протоколу оцінки ефективності та безпечності застосування лікарських засобів» (додаток 2).

Викладач на початку циклу навчання надає студентам схему робочого зошита. Перевіряє стан виконання завдань із СРС (роздрукованих або представлених на електронному носії, надісланому на електронну пошту тощо) проводиться шляхом тестового та іншого письмового контролю, а також за вмінням вирішувати типові проблемні ситуації.

Оцінка за результати виконання завдань в робочому зошиті включається в оцінку поточного контролю.

Володіння (знання та вміння використання при вирішенні практичних завдань) матеріалом робочого зошиту гарантує студенту позитивну оцінку з дисципліни.


Тема 1. Предмет і завдання клінічної фармакології. Основні положення фармакокінетики та фармакодинаміки.

 

Мета: навчитись методології індивідуалізації лікарської терапії

Студент повинен знати:

- визначення основних понять клінічної фармакології;

- параметри клінічної фармакокінетики;

- основні механізми абсорбції, розподілу, біотрансформації та екскреції лікарських засобів;

- класифікацію побічних реакцій;

- основні проблеми взаємодії лікарських засобів;

- особливості клінічної фармакології лікарських засобів у осіб різного віку, вагітних та годуючих жінок

 

Студент повинен вміти:

- визначати препарати із вузьким діапазоном дії;

- оцінювати ризик взаємодії лікарських засобів;

- визначати очікувані та неочікувані побічні реакції при призначенні лікарських засобів.

Основні поняття теми:

Клінічна фармакокінетика - це …

Клінічна фармакодинаміка – це …

Доказова медицина – це …

Фармакогенетика – це …

Питання, що виносяться на ПМК

1. Визначення предмету клінічна фармакологія. Завдання клінічної фармакології, зв'язок її з іншими дисциплінами.

2. Клінічна фармакодинаміка – визначення. Види дії фізіологічно активних речовин ЛЗ.

3. Клінічна фармакокінетика – визначення. Клінічне значення основних параметрів фармакокінетики (біодоступність, обсяг розподілу, зв’язок з білком, період напіввиведення).

4. Механізми абсорбції ЛЗ. Клінічне значення.

5. Розподіл ЛЗ в організмі. Умовний обсяг розподілу. Клінічне значення

6. Біотрансформація ЛЗ – визначення, фази. Клінічне значення індукції та інгібіції біотрансформації (навести приклади).

7. Шляхи елімінації ЛЗ із організму. Параметри. Клінічне значення.

8. Взаємодія ЛЗ – визначення. Мета комбінованої терапії. Види взаємодії, результат взаємодії. Навести клінічні приклади.

9. Побічна дія ЛЗ – визначення. Класифікація побічних реакцій. Методи профілактики ускладнень терапії.

10. Клінічна фармакогенетика, основі положення. Навести клінічні приклади.

11. Основні положення доказової медицини. Організація клінічних досліджень ЛЗ.

12. Вікові особливості застосування ЛЗ (навести клінічні приклади щодо вікового обмеження застосування ліків).

Рекомендована література

1) Клінічна фармакологія: підручник / Кол.авторів: за ред.. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Медицина, 2010. – 776 с. (с.5-64).

2) Клиническая фармакология / под ред. В.Г. Кукеса, Д.А. Сычева. - 5-е изд., исправленное и дополненное. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2015. – 1024 с. (с.17-251)

3) Ritter J.M. et al. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics. Fifth Edition. in 2008 by Hodder Arnold, an imprint of Hodden Education, part of Hachette Livre UK 465 p. (p.6-85).

4) Katzung B.G., Masters S.B., Trevor A.J. Basic and Clinical Pharmacology. 2012. 12 Edition. The McGraw-Hill Companies. (p.5-68).

5) Raymon L.P. et al. USMILE. Step 1. Lecture notes. Pharmacology. Caplan Medical 2009. 334 p. (p.3-38).

Завдання для самостійного опрацювання теми:

 1. Етапи фармакокінетики
 1. Механізми абсорбції
а. надходження ЛЗ б._________________________ в._________________________ г._________________________ д._________________________   а. пасивна дифузія б.__________________________ в.__________________________ г.__________________________ д.__________________________  
 1. Фази біотрансформації
 1. Механізми елімінації ЛЗ в нирках
а. _______________________________ б. _______________________________   а. пасивна клубочкова фільтрація б.__________________________ в.__________________________  
 1. Параметри фармакокінетики
Параметр   Клінічне значення
1/2) Період напіввиведення Для визначення проміжку часу необхідного для досягнення Css (3-5 Т1/2), а також оцінки елімінації (менш точний ніж кліренс)
Vd    
Cl    
Css    
Тmax    
F    
AUC    
 1. % зв’язування із білком відображає особливості _____________________-ЛЗ

 

 1. Біодоступність ЛЗ залежить від _____________________________________

 

 1. Т ½ вказує на ________________________________________ЛЗ

 

 1. Кліренс ЛЗ нирками залежить від______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 1. Ізоформи цитохрому Р450, їх субстрати, інгібітори та індуктори
Cyp450 Субстрати Індуктори Інгібітори Генетичний поліморфізм
1А2 Теофілін Кофеїн Клозапін Ацетамінофен Куріння Брокколі Їжа смажена на грілі Фторхінолони Макроліди Циметидин Аміодарон Флувоксамин Ні
2С9          
2С19          
2D6          
2E1          
3А4          
 1. Види рецепторів

Тип I. Рецептори - іонні канали.

Тип ІІ________________________________________

Тип IІІ. ______________________________________

Тип IV. _____________________________________

 

……………


Тема 2. Клініко-фармакологічна характеристика антигіпертензивних лікарських засобів.

 

Мета: Засвоїти питання ефективної та безпечної індивідуальної фармакотерапії артеріальної гіпертензії

 

Студент повинен знати:

- загальну семіотику артеріальної гіпертензії;

- етіопатогенез та діагностичні критерії артеріальної гіпертензії;

- дані доказової медицини щодо антигіпертензивної терапії;

- параметри фармакокінетики та фармакодинаміки основних антигіпертензивних ЛЗ.

 

Студент повинен вміти:

- вибирати необхідні ЛЗ, адекватну лікарську форму та дозовий режим введення при призначенні хворим з артеріальною гіпертензією;

- визначати основні методи клінічного дослідження хворих для оцінки ефективності і безпеки антигіпертензивних ЛЗ та аналізувати їх результати;

- використовувати основні параметри фармакокінетики з метою раціонального призначення антигіпертензивних ЛЗ;

- передбачувати наслідки взаємодії та побічні прояви антигіпертензивних ЛЗ.

 

Основні поняття теми:

Артеріальна (симптоматична) гіпертензія – це ….

 

Питання, що виносяться на ПМК

 1. Класифікація антигіпертензивних препаратів (назвати препарати І-ої та ІІ-ої лінії).

2. Класифікація, механізм дії, особливості фармакокінетики інгібіторів АПФ.

3. Ускладнення терапії, протипоказання для призначення та небезпечні комбінації АПФ.

4. Механізм антигіпертензивного ефекту β-адреноблокаторів. Ситуації ризику при їх призначенні.

5. Класифікація β-адреноблокаторів. Основні фармакологічні ефекти, що вони викликають. Протипоказання, ускладнення терапії.

6. Класифікація антагоністів кальцію. Основні фармакологічні ефекти, що вони викликають. Вплив на основні параметри гемодинаміки. Ускладнення терапії.

 1. Класифікація сечогінних ЛЗ. Фармакодинаміка, ускладнення терапії спіронолактону, гідрохлортіазиду, фуросеміду. Особливості застосування діуретиків при гіпертензії та/або набряковому синдромі.

 

Рекомендована література

1) Клінічна фармакологія: підручник / Кол.авторів: за ред.. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Медицина, 2010. – 776 с. (с.65-100).

2) Клиническая фармакология / под ред. В.Г. Кукеса, - 3-е изд., – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 944 с. (с.219-311).

3) Raymon L.P. et al. USMILE. Step 1. Lecture notes. Pharmacology. Caplan Medical 2009. 334 p. (p.93-98).

4) A Guide to Clinical Decision-Making: The PSAP Algorithms Online Handbookю Fourth Edition American College of Clinical Pharmacy. 2008 (1-2).


Завдання для самостійного опрацювання теми:

 

Завдання 1.

І лінія антигіпертензивних ЛЗ (навести приклад)

1) Бета-адреноблокатори (бісопролол)

2) Блокатори кальцієвих каналів (_________________________________)

3) ________________________________________________

4) ________________________________________________

5) _______________________________________________

Завдання 2.

Завдання 3.

Найбільш часті побічні прояви:

БАБ __________________________________________________________________

іАПФ _________________________________________________________________

БКК __________________________________________________________________

Тіазидних діуретиків ___________________________________________________

 

Завдання 4.

Чим обумовлена поява сухого кашлю у пацієнтки, яка тривалий час для лікування артеріальної гіпертензії приймала лізиноприл?

A. Пригніченням ангіотензинових рецепторів

B. Збільшенням рівня альдесторону в крові

C. Виснаженням запасів норадреналіну

D. Підвищенням концентрації брадикініну


 

Завдання 5

Пацієнтці, яка страждає на бронхіальну астму, встановлено діагноз артеріальної гіпертензії. Який антигіпертензивний препарат протипоказаний?

A. Верапаміл

B. Гіпотиазид

C. Пропранолол

D. Каптоприл

E. Лозартан


Завдання 6

 

Пацієнт, 43 роки, поступив у кардіологічне відділення із скаргами на серцебиття, запаморочення, емоційну лабільність, дратівливість, поверхневий сон. Звичайний АТ = 130/85 мм рт.ст. Протягом останніх 4-5 років на фоні психоемоційних стресів АТ підвищувався до 180/100 мм рт.ст. На ЕКГ виявлена синусова тахікардія, гіпертрофія лівого шлуночка. Патологічних відхилень з боку інших органів не виявлено. З перерахованих нижче груп ЛЗ визначить препарати вибору для хворого.

A.антагоністи кальцію

B.β-адреноблокатори

C.діуретики

D.інгібітори АПФ

E.міотропні спазмолітики

 

Завдання 7.

Пацієнтка, віком 42 роки, скаржиться на інтенсивний головний біль, спрагу, часте сечовипускання, напади різкої слабкості та болю у м’язах обох ніг. Об’єктивно: АТ = 200/120 мм рт.ст., розширення меж серця, глухість тонів серця. Калій сироватки крові – 2,9 ммоль/л. Який засіб буде найбільш ефективним для контролю АТ?

А. Доксазозин

В. Пропранолол

С. Адельфан

D. Ніфедипін

Е. Верошпірон

 

Завдання 8.

Сімейний лікар оглядає пацієнта віком 45 років, який скаржиться на різкий пульсуючий біль у голові, „туман” перед очима, відчуття жару, нудоту, біль у серці. АТ = 210/100 мм рт.ст., пульс – 78 уд/хв. Пацієнт пов’язує даний стан із конфліктною ситуацією на роботі. У хворого був діагностований гіпертонічний криз і була викликана карета швидкої допомоги. Який препарат з домашньої аптечки хворого може бути використаний лікарем для невідкладної допомоги до приїзду карети швидкої допомоги? Вказати шлях введення.

A. аеналаприл у таблетках

B. клонідин у таблетках

C. гідрохлотіазид у таблетках

D. ніфедипін у таблетках

E. настоянка валеріани в краплях

 

 


 

Тема 3. Клініко-фармакологічна характеристика антиангінальних, антиішемічних та гіполіпідемідемічних засобів

 

Мета: Засвоїти питання ефективного та безпечного застосування антиангінальних, антиішемічних та гіполіпідемідемічних засобів.

 

Студент повинен знати:

- загальну семіотику ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда;

- дані доказової медицини щодо застосування антиангінальних, антиішемічних та гіполіпідемідемічних засобів

- параметри фармакокінетики та фармакодинаміки основних антиангінальних, антиішемічних та гіполіпідемідемічних засобів.

 

Студент повинен вміти:

- вибирати необхідні ЛЗ, адекватну лікарську форму та дозовий режим введення при призначенні пацієнтам із стенокардією;

- визначати основні методи клінічного дослідження пацієнтів для оцінки ефективності і безпеки застосування антиангінальних, антиішемічних та гіполіпідемідемічних засобів та аналізувати їх результати;

- використовувати основні параметри фармакокінетики з метою раціонального призначення антиангінальних, антиішемічних та гіполіпідемідемічних засобів;

- передбачувати наслідки взаємодії та побічні прояви застосування антиангінальних, антиішемічних та гіполіпідемідемічних засобів.

 

Основні поняття теми:

Стабільна стенокардія – це ….

 

Нестабільна стенокардія – це …

 

Питання, що виносяться на ПМК

 1. Назвати групи антиангінальних препаратів. Особливості фармакокінетики нітратів.

2. Механізм антиангінального ефекту нітрогліцерину. Ситуації ризику, протипоказання та ускладнення терапії при призначенні нітратів.

3. Принципи вибору β-адреноблокаторів як антиангінальних препаратів. Механізм антиангінального ефекту β-адреноблокаторів. Застосування β-адреноблокаторів дітям та під час вагітності.

4. Класифікація гіполіпідемічних ЛЗ. Фармакодинаміка, ускладнення терапії інгібіторів ГМГ-КОА редуктази, фібратів та секвестрантів жовчних кислот.

5. Класифікація протиаритмічних препаратів. Особливості вибору препаратів залежно від виду аритмії.

6. Клініко-фармакологічна характеристика серцевих глікозидів: механізм дії, основні фармакологічні ефекти, ускладнення терапії. Антидот при передозуванні.

7. Клініко-фармакологічна характеристика неглікозидних кардіотонічних ЛЗ: класифікація, основні фармакодинамічні ефекти, показання для застосування, ускладнення терапії.

 

Рекомендована література

1) Клінічна фармакологія: підручник / Кол.авторів: за ред.. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Медицина, 2010. – 776 с. (с.226-256).

2.Клиническая фармакология / под ред. В.Г. Кукеса, - 3-е изд., – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 944 с. (с.475-485).

3.Raymon L.P. et al. USMILE. Step 1. Lecture notes. Pharmacology. Caplan Medical 2009. 334 p. (p.103-106, 113-116).

Завдання для самостійного опрацювання теми:

 

Завдання 1.

А) нітрати (нітрогліцерин, ізосорбіту моно нітрат)

В) _________________________

С) _________________________

Завдання 2

Завдання 3

Завдання 4

Питання, що виносяться на ПМК

 

 1. Класифікація антигеморагічних засобів. Фармакодинаміка, ускладнення терапії кислоти амінокапронової, етамзілату, апротиніну.

2. Класифікація антитромботичних засобів. Фармакодинаміка антагоністів вітаміну К та клопідогрелю. Ускладнення терапії.

3. Клінічна фармакодинаміка та фармакокінетика препаратів групи гепарину. Протипоказання, особливості застосування гепарину. Антидот при передозуванні.

 

 

Рекомендована література

1) Клінічна фармакологія: підручник / Кол.авторів: за ред.. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Медицина, 2010. – 776 с. (с.199-225).

2) Клиническая фармакология / под ред. В.Г. Кукеса, - 3-е изд., – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 944 с. (с.445-474).

3) Raymon L.P. et al. USMILE. Step 1. Lecture notes. Pharmacology. Caplan Medical 2009. 334 p. (p.257-270).


Завдання для самостійного опрацювання теми:

Завдання 1

Виписати рецепти на:

- кислоту ацетилсаліцилову в таблетках

- тиклопідин в таблетках

- гепарин у флаконах

- варфарин в таблетках

- протаміну сульфат в ампулах

- тромбін у флаконах

- етамзилат в таблетках і ампулах

- менадіон (вікасол) в таблетках і ампулах

- стрептокіназу в ампулах

- кислоту амінокапронову у флаконах

 

Завдання 2.

Заповнити таблицю

Препарати Показання для застосування Побічні ефекти
Кислота ацетилсаліцилова    
Тиклопідин    
Гепарин    
Варфарин    
Протаміну сульфат    
Тромбін    
Етамзилат    
Менадіон    
Стрептокіназа    
Кислота амінокапронова    

 

Завдання 3

Серед перелічених препаратів виберіть засоби, що мають властивість гальмувати агрегацію тромбоцитів:

A. Гепарин

B. Альтеплаза

C. Дипіридамол

D. Клопідогрел

E. Тиклопідин

F. Амінокапронова кислота

G. Ацетилсаліцилова кислота


 

Завдання 4

Серед перелічених засобів виберіть гемостатики місцевої дії:

A. Кальцію хлорид

B. Менадіон

C. Амінокапронова кислота

D. Ацетилсаліцилова кислота

E. Тромбін

F. Губка гемостатична

G. Етамзилат

 

Завдання5.

Вкажіть механізми антифібринолітичної дії кислоти амінокапронової:

A. Діє безпосередньо на фібрин, стабілізуючи його

B. Блокує активатори профібринолізину

C. Пригнічує перетворення профібринолізину у фібринолізин

D. Пригнічує дію фібринолізину

E. Знижує активність трипсину і калікреїну

 

Завдання6.

Заповніть таблицю

Патологічні стани Основні клінічні прояви Групи препаратів, що призначаються
Тромбоцитопенія    
Гіперкоагуляція    
Гіпокоагуляція    
Геморагічний синдром у новонароджених    

 

Завдання7.

Порушення тромбоцитарної ланки:

 

Завдання 9. Фібріноліз

А. клінічні прояви Б. етіологічні фактори

------------------------------------------ --------------------------------------------

 

------------------------------------------- ---------------------------------------------

 

---------------------------------------------- ----------------------------------------------

 

Завдання 10.

Заповнити таблицю

 

Гемостатики Антикоагулянти Фібринолітики
       
       
       
       
       

 


Тема 5.Клініко-фармакологічна характеристика ЛЗ, що впливають на бронхіальну прохідність. Клінічна фармакологія протизапальних ЛЗ.


Мета: Засвоїти питання ефективного та безпечного застосування ЛЗ, що впливають на бронхіальну прохідність та протизапальних ЛЗ..

 

Студент повинен знати:

- загальну семіотику гострого та хронічного бронхіту, бронхіальної астми, хронічних обструктивних захворювань легенів, системних захворювань сполучної тканини;

- етіопатогенез та діагностичні критерії цих захворювань;

- принципи фармакотерапії вказаних вище станів;

- клінічну фармакологію ЛЗ, які застосовуються при цій патології (класифікацію, фармакодинаміку, особливості фармакокінетики, побічну дію, особливості взаємодії);

- особливості клінічної фармакології даних ЛЗ у осіб різного віку, вагітних та кормлячих жінок.

 

Студент повинен вміти:

- вибирати необхідні ЛЗ, адекватну лікарську форму та дозовий режим у пацієнтів з бронхообструктивною патологією;

- визначати основні методи клінічного дослідження хворих для оцінки ефективності та безпеки призначення препаратів, що впливають на прохідність дихальних шляхів та аналізувати їх результати;

- використовувати основні параметри фармакокінетики з метою раціонального призначення препаратів, що впливають на прохідність дихальних шляхів;

- передбачати наслідки взаємодії ЛЗ;

- вибирати необхідні нестероїдні протизапальні лікарські засоби (НПЛЗ), відповідну лікарську форму та дозовий режим;

- визначати основні методи клінічного обстеження хворих для оцінки ефективності і безпеки призначення НПЛЗ;

- проводити опитування хворих з метою збору лікарського анамнезу і передбачати можливі виникнення ускладнень фармакотерапії при застосуванні препаратів, що впливають на прохідність дихальних шляхів та НПЛЗ.

Основні поняття теми:

Способи доставки бронхолітиків –

 

Синдром рикошету -.

 

Синдром запирання -.

 

Контроль ефективності бронходилатаційної терапії –

 

Питання, що виносяться на ПМК

 1. Клініко-фармакологічна характеристика бронхолітиків (класифікація, фармакодинаміка β2-агоністів, ускладнення терапії, показання для застосування сальбутамолу та сальметеролу).

2. Особливості застосування М-холіноблокаторів при синдромі бронхіальної обструкції. Фармакодинаміка та ускладнення терапії при застосуванні іпратропію броміду.

3. Показання для застосування інгаляційних глюкокортикостероїдів при синдромі бронхіальної обструкції. Фармакодинаміка, фармакокінетика, ускладнення терапії при застосуванні беклометазону та флутиказону.

4. Фармакодинаміка та фармакокінетика метилксантинів. Основні фармакологічні ефекти. Показання для застосування. Ускладнення терапії.

5. Клініко-фармакологічна характеристика муколітиків: класифікація, фармакодинаміка, ускладнення терапії, особливості застосування ацетилцистеїну та амброксолу.

 1. Класифікація протикашльових ЛЗ. Фармакодинаміка, показання, протипоказання, ускладнення терапії при застосуванні ненаркотичних ЛЗ.
 2. Класифікація нестероїдних протизапальних ЛЗ. Фармакодинаміка. Ускладнення терапії.
 3. Механізм розвитку протизапального ефекту нестероїдних протизапальних препаратів.
 4. Механізм розвитку анальгетичного та жарознижувального ефектів нестероїдних протизапальних препаратів.
 5. Фармакодинаміка та фармакокінетика глюкокортикостероїдів.
 6. Механізм розвитку протизапального та протиалергічного ефектів глюкокортикостероїдів.
 7. Ускладнення терапії, що викликають глюкокортикостероїди. Методи їх виявлення та правила профілактики.
 8. Класифікація протигістамінних ЛЗ. Принципові відмінності між препаратами І, ІІ, ІІІ генерацій. Ускладнення терапії.

 

Рекомендована література

1) Клінічна фармакологія: підручник / Кол.авторів: за ред.. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана. – К.: Медицина, 2008. – 768 с. (с.354-432)

2) Клиническая фармакология: национальное руководство / под ред. Ю. Б. Белоусова, В.Г. Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. Петрова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 976 с.(с.748-782)

3) Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. Москва. - Изд.дом "Практика". - 2006. - книга вторая. - с.502-566

4) Бертрам Г. Катцунг. Базисная и клиническая фармакология: в 2 т. том 2; Издательство "Диалект", 2008. - 784 с. (с.69-103)

 

Завдання для самостійного опрацювання теми:

 

Завдання 1.

Прийом амброксолу можливий:

А. Безпосередньо перед сном

B. За 15 хвилин до сну

C. За 30 хвилин до сну

D. За 1 годину до сну

E. За 2 години до сну

 

 

Завдання 2.

При одночасному застосуванні сальбутамолу та пропранололу відбувається:

А. Підвищення нейротоксичності

B. Підвищення гепатотоксичності

C. Підвищення нефротоксичності

D. Зниження фармакологічного ефекту

E. Підвищення бронходілятації

 

 

Завдання 3.

Бронходилатація при застосуванні сальметеролу триває:

А. До 2 годин

B. До 4 годин

C. До 10 годин

D. До 8 годин

E. До 12 годин

 

Завдання 4.

Механізм дії монтелукасту пов’язаний з:

А. Стимуляцією альфа – адренорецепторів

B. Стимуляцією бета – адренорецепторів

C. Блокадою альфа- та бета – адренорецепторів

D. Блокадою холінорецепторів

E. Блокадою лейкотрієнових рецепторів

 

Завдання 5.

При призначенні преднізолону хворому на цукровий діабет 2 типу підвищується ризик:

А. Гіпоглікемії

B. Гіперглікемії

C. Гіпокаміємії

D. Гіперкальціємії

E. Гіпонатріємії

 

Завдання 6.

Остеопороз при тривалому застосуванні преднізолону пов’язаний з:

А. Підвищеним виведенням калію

B. Підвищеним виведенням магнію

C. Підвищеним виведенням кальцію

D. Затримкою виведення калію

E. Затримкою виведення кальцію

 

Завдання 7.

Назвіть препарат який переважно блокує ЦОГ – 2:

А. Диклофенак натрію

B Ацетамінафен

C. Метамізол натрію

D. Мелоксікам

E. Ацетилсаліцилова кислота

Завдання 8.

При передозуванні парацетамолу антидом є:

А. Унітіол

B. Тетацин кальцію

C. Ацетилцистеїн

D. Натрію тіосульфат

E. Дефероксамін

 


Завдання 9

Заповніть таблицю

ЛЗ Глюкокортикоъдна активність Мінералокортикоїдна активність Тривалість дії
Кортизон  
Преднізон 0,3  
Тріамцинолон  
Бетаметазон  
Дексаметазон  

 

Завдання 10

Заповніть таблицю

 

Завдання 11

Заповніть таблицю

 

Секретомоторні лікарські засоби

Група Лікарський засіб
Симпатоміметики та метилксантини  
Ефірні масла  
ЛЗ, що стимулюють гастропульмональний рефлекс  
Бензиламіни  

Завдання 12

Заповніть таблицю класифікації НПЛЗ за вираженістю протизапальної активності

 

НПЛЗ з вираженою протизапальною активністю НПЛЗ із слабкою протизапальною активністю
Індометацин Мефенамова кислота
   
   
   

 


 

Завдання 13

Заповніть таблицю основних заходів контролю при тривалому застосуванні НПЛЗ

 

Система/орган Заходи контролю
Шлунково-кишковий тракт Через кожні 1-3 місяці аналіз калу на приховану кров, періодично проводити гастродуоденоскопію
Нирки  
Печінка  
Кровотворення  

 

Завдання 14

Заповніть таблицю впливу НПЛЗ на ефект інших препаратів

 

Препарат Дія Рекомендації
Непрямі антикоагулянти Гальмування метаболізму в печінці, посилення антикоагулянтного ефекту Суворий контроль коагулограми; уникати сумісного призначення з НПЛЗ
Антибіотики-аміноглікозиди    
Діуретики    
Гіпоглікемічні препарати(похідні сульфонілсечовини)    

 

Завдання 12

Заповніть таблицю

 

Бронхолітики

Група  
І. Стимулятори розширення бронхів А. Адренергічні засоби Селективні стимулятори β2-адренорецепторів  
Неселективні стимулятори β1, β2-адренорецепторів  
Стимулятори α, β1, β2-адренорецепторів  
Б. Метилксантини    
ІІ. Інгібітори спазму бронхів      
     
     
     
ІІІ. Комбіновані бронхорозширювальні засоби      

 

 


Тема 6. Клініко-фармакологічна характеристика антибактеріальних лікарських засобів та антибіотиків.

 

Мета:

Засвоїти принципи клініко-фармацевтичного підходу до вибору антибактеріальних препаратів, контролю за ефективністю та безпечністю.

 

Студент повинен знати:

- загальну семіотику інфекційно-запальних захворювань та їх ускладнень;

- етіопатогенез та діагностичні критерії цих захворювань;

- основні принципи раціональної антибіотикотерапії;

- клінічну фармакологію антибактеріальних ЛЗ та антибіотиків, механізм їх дії, принципи вибору, ускладнення терапії, вікові особливості застосування, взаємодія з іншими ЛЗ.

 

Студент повинен вміти:

- здійснювати вибір найбільш активних і найменш токсичних препаратів на основі знань особливостей фармакокінетики, фармакодинаміки, взаємодії з іншими ЛЗ;

- проводити вибір оптимальної лікарської форми, дози, способу введення препарату з врахуванням тяжкості й локалізації інфекційного процесу;

- встановлювати тривалість курсу антимікробної терапії і проводити контроль ефективності та безпечності;

- проводити профілактику побічних реакцій;

- в разі необхідності проводити заміну одного ЛЗ на іншій.

 

Основні поняття теми:

Раціональна антибіотикотерапія – це …

 

Антибіотики – це …

 

Бактерицидна дія – це …

 

Бактеріостатична дія – це …

 

Чутливість збудника – це …

 

Стійкість збудника – це …

Питання, що виносяться на ПМК

 1. Основні правила раціональної антибактеріальної терапії.

2. Назвати групи ускладнень антибактеріальної терапії. Методи їх виявлення та правила профілактики.

3. Вікові особливості застосування антибактеріальних препаратів. Особливості їх застосування під час вагітності та грудного вигодовування.

4. Клініко-фармакологічна характеристика пеніцилінів (класифікація, фармакодинаміка, особливості фармакокінетики).

5. Ускладнення терапії, що викликають пеніциліни. Правила профілактики ускладнень пеніцилінотерапії.

6. Клінічна фармакологія цефалоспоринів: класифікація, фармакодинаміка, особливості фармакокінетики, ускладнення терапії.

7. Клінічна фармакологія аміноглікозидів: класифікація, фармакодинаміка, ускладнення терапії. Механізм розвитку ототоксичного і нефротоксичного ефектів.

8. Клінічна фармакологія макролідів: класифікація, фармакодинаміка, фармакокінетика, ускладнення терапії.

9. Клінічна фармакологія сульфаніламідів: класифікація, фармакодинаміка, фармакокінетика, ускладнення терапії та правила їх профілактики.

10. Клінічна фармакологія фторхінолонів: фармакодинаміка, фармакокінетика, ускладнення терапії.

Рекомендована література

1.Клінічна фармакологія: підручник / Кол.авторів: за ред.. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Медицина, 2010. – 776 с. (с.556-590).

2.Клиническая фармакология / под ред. В.Г. Кукеса, - 3-е изд., – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 944 с. (с.569-628).

Завдання для самостійного опрацювання теми:

Завдання 1

Заповніть таблицю Основні властивості окремих груп антимікробних лікарських засобів і антибіотиків.

 

Група антибіотиків і антимікробних ЛЗ Препарати (1-2) Механізм дії Антимікробний спектр Побічна дія
Сульфаніламіди          
Нітрофурани          
Фторхінолони          
Пеніциліни          
Цефалоспорини          
Карбопенеми          
Глікопептиди          
Аміноглікозиди          
Макроліди          
Тетрацикліни          
Амфеніколи          

Завдання 2

Лікар-інтерн призначив хворому на ентероколіт одночасно прийом фторхінолону (ципрофлоксацину) та обволікаючого засобу (сукральфату). Завідувач відділенням вважає це помилкою. Це так, тому що внаслідок сполучення цих ліків:

А. Посилюється токсичність фторхінолонів

B. Значно зменшується всмоктування фторхінолонів

С Фторхінолони посилюють свої алергійні прояви

D. Підвищується ризик розвитку ниркової недостатності

Е Посилюється здатність сукральфату викликати закрепи

Завдання 3

Для запобігання кристалурії при призначенні сульфаніламідів рекомендується призначати:

А Лужні мінеральні води

В Кислі мінеральні води

С Діуретики

D. Мікроелементи

Е Ацетилсаліцилову кислоту

Завдання 4

Найчастішими ускладненнями терапії пеніцилінами є:

А Гострий гломерулонефрит

В Алергійні реакції

С Серцеві аритмії

D Ерозивний гастрит

Е Гіпертензія

 

Завдання 5

Бактерицидний ефект фторхінолонів обумовлений:

А. Впливом на цикл три карбонових кислот

В. Антагонізмом з параамінобензойною кислотою

С. Пригніченням дихального ланцюга мікроорганізмів

D. Пригніченням ферменту ДНК-гірази

Е. Порушенням синтезу клітинної стінки мікроорганізму.

 

Завдання 6Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.015 с.)