ТЕМА 11. Політична модернізація.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 11. Політична модернізація.1. Базові характеристики «органічної моделі» політичної модернізації.

2. «Відображена модернізація»: сутність, спрямованість, масштаби застосування.

3. Західний модернізаційний досвід: універсальні та локальні характеристики.

4. Незахідна політична модернізація: міф чи реальність?

5. Кризовий синдром модернізації: випадковість чи фатальність історичного розвитку?

6. Модернізація в новітній історії України.

 

Література:

Бебик В.М. Політологія. Наука і навчальна дисципліна. – К.: Каравела, 2009. – 496 с.

Воронов І.О. Демократичний транзит: політико-владні трансформації. – К.: Ґенеза, 2006. – 323 с.

Воронов І.О. Демократичний транзит: людський вимір політики. – К.: Ґенеза, 2006. – 328 с.

Горбатенко В.П. Стратегія модернізації суспільства. Україна і світ на зламі тисячоліть. – К.: Академія, 1999. – 240 с.

Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич-Київ: Відродження, 2004. – 488 с.

Политология: учебник / Мельвиль А.Ю. [и др.] – М.: Проспект, 2009. – 624 с.

Прибутько П.С. Політологія. – К., 2008. – 171 с.

Прикладна політологія / Навч. посібник за ред. В.П. Горбатенка. – К.: Академія, 2008. – 472 с.

 

 

10. Рекомендована література:

 

1. Конституція України.

2. Алексеева Т.А. Современные политические теории: Курс лекций. / Т.А. Алексеева. – М.: МГИМО (Университет) МИД РФ; РОССПЭН, 2007. – 464 с.

3. Алєксєєнко І.В. Національні держави в умовах глобалізації світу (політичні і правові аспекти). – К.: Аспект-полфіграф, 2006. – 360 с.

4. Баронін А.С. Аналіз і прогноз у політиці та бізнесі: Курс лекцій. – К.: Видавництво Паливода А.В., 2005. – 128 с.

5. Бебик В., Бортніков В., Дегтярьова Л., Кудряченко А. Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації в глобальному світі. – К.: ІКЦ «Леста», 2006. – 248 с.

6. Бебик В.М. Політологія. Наука і навчальна дисципліна. – К.: Каравела, 2009. – 496 с.

7. Бегей І.І. Порадник із політології. Семінарські заняття: Навч. посібник – Л.: ЛБІ НБУ, 2006. – 351 с.

8. Брегеда А.Ю. Основи політології: Навч. посібник. Вид. 2-е, доповн. і переробл. - К.: КНЕУ, 2000. – 312 с.

9. Бульбенюк С.С., Іванова Н.Ю. Політологія у запитаннях і відповідях: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 242 с.

10. Вебер М. Политика как призвание и профессия. Избранные произведения. Пер. с нем. - М.: Прогресс, 1997. – 808 с.

11. Веймер Д.Л., Вайнінг Е.Р. Аналіз політики: Концепції і практика. Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 654 с.

12. Винниченко В.К. Заповіт борцям за визволення. - К.: Вид-во Тов. «Криниця», 1991. – 128 с.

13. Воронов І.О. Феномен влади: горизонти людського і політичного виміру. – К.: «Генеза». – 2005.

14. Вятр Е. Социология политических отношений: Пер. с польск. / Под ред. Ф.М. Бурлацкого – М.: Изд-во «Прогресс», 1979. – 462 с.

15. Гаджиев К.С. Введение в политическую философию. – Учебное пособие. – М.: «Логос», 2004. – 336 с.

 

16. Гаджиев К.С. Геополітика. Учебник для вузов. – М.: Международные отношения, 1997. – 384 с.

17. Гелд Д. Демократія та глобальний устрій. Пер. з англ. – К.: Port-Royal, 2005. – 358 с.

18. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політико-правові системи світу: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 668 с.

19. Головатий М.Ф. Класи і партії: Навч. посіб. для студ. ВНЗ – К.: ДП Видавничий дім «Персонал», 2008. – 144 с.

20. Горбатенко В.П., Бульбенюк С.С. Політична трансформація у сучасному світі: Навч. посібник. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2010. – 160 с.

21. Горбатенко В.П. Стратегія модернізації суспільства. Україна і світ на зламі тисячоліть. – К.: Академія, 1999. – 240 с.

22. Горбова Г.А., Самыгин С.И. Основы социологии и политологии: Учебное пособие. — М.: ИКЦ «МарТ»; Р.-на-Дону: изд. центр «МарТ», 2005.—336 с.

23. Гриневецкий С.Р., Левчук В.В., Паламарчук В.В. и др. Политологические теории и политические технологии: Научно-учебное пособие. – Одесса: Астропринт, 2008. – 472 с.

24. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы. Пер. с англ. – М: РОССПЭН, 2002. – 288 с.

25. Демидов А., Малько А. Политология в вопросах и ответах: Учебно-методическое пособие – М.: Юристъ, 1998. – 776 с.

26. Демин Г.И. Политология: Альбом схем. – М.: «Палеотип», 2002. – 92 с.

27. Дмитренко М. Політичні партії та політичні ідеології: Навчальний посібник. – К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2007. – 96 с.

28. Дмитренко М.А. Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції. – К.: Знання, 2008. – 544 с.

29. Дослідження політики в системі Інтернет. – Чернівці, 2005. – 47 с.

30. Дюверже М. Политические партии. Пер. с фр.– М.: Академический Проект, 2000. – 538 с.

31. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 317 с.

32. История политических и правовых учений: Учебник для вузов. / Под ред. докт. юрид. наук, проф. О. Э. Лейста. – М.: Издательство «Зерцало», 2006. – 568 с.

33. Історія світової суспільно-політичної думки / Упорядник В.В. Морозов. – К.: КНЕУ, 2008. – 328 с.

34. Історія української суспільно-політичної думки: навч. посібник / Уклад. В.В.Морозов. – К.: КНЕУ, 2006. – 180 с.

35. Іванова Н.Ю., Смолянюк В.Ф. Політологія: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2011. – 347 с.

36. Іщенко М.П. Політологія: питання теорії і методики: Навчально-методичний посібник.—Черкаси: Черкаський університет ім. Б. Хмельницького, 2006. – 320 с.

37. Іщенко М.П., Іщенко О.М. Практикум з політології. – Черкаси: Черкаський університет ім. Б. Хмельницького, 2004. – 324 с.

38. Короткий оксфордський політичний словник. – К.: «Основи». – 2005. – 789 с.

39. Латигіна Н.А. Демократія: реалії versus утопії: Монографія. – К.: КНТЕУ, 2008. – 400 с.

40. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму. – К.: Філадельфія, 1995. – 470 с.

41. Лукашевич В. Глобалистика. – Львів: Новий Світ-2000, 2004. – 392 с.

42. Мадіссон В.В. Сучасна українська геополітика: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2003. – 176 с.

43. Макиавелли Н. Государь: Сочинения. Пер. с ит. / Н. Макиавелли. – М.: ЭКСМО-Пресс, Х.: «Фолио», 2001. – 656 с.

44. Манелюк Ю.М., Чубур Н.В. Сучасні ідейно-політичні течії. Практикум: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 214 с.

45. Мироненко О.М., Горбатенко В.П. Історія вчень про державу і право: Навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 456 с.

46. Мухаев Р. Т. Политология: Учебник для вузов. Узд. 3-е. – М.: «Приор-издат», 2005, - 432 с.

47. Орач Є.М. Історія політичних і правових вчень: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2005. – 560 с.

48. Основи демократії: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / За заг. ред. А. Колодій.—К.: Вид-во „Ай Бі”, 2002.—684.

49. Остапенко М.А. Політична культура суспільства : Навч. посіб. – К.: МАУП, 2008 – 96 с.

50. Парламенти світу. – К.: Молодіжна альтернатива, 2004. – 64 с.

51. Политология: Учебник / А.Ю. Мельвиль [и др.]. – М.: МГИМО (Университет) МИД России, Проспект, 2010. – 624 с.

52. Политология в схемах и комментариях / Под ред. А.С. Тургаева, Хренова А.Е. – Спб.: Питер, 2005. – 304 с.

53. Политология: политический словарь-справочник / Д.Е. Погорелый, В.Ю. Фесенко, К.В. Филиппов. – М.: Эксмо, 2008. – 319 с.

54. Политология: Практикум / Под ред. М.А. Василика. – М.: Гадарики, 1999. – 384 с.

55. Политология: Учебное пособие / Под ред. А.С. Тургаева, А.Е. Хренова. – СПб.: Питер, 2005. – 560 с.

56. Політична енциклопедія / Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – 808 с.

57. Політична філософія: Підручник. / Є.М. Сулима, М.А. Шепєлєв, В.В. Кривошеїн, В.Ю. Полянська. – К.: Знання, 2006. – 799 с.

58. Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю.С.Шемшушенка, В.Д.Бабкіна, В.П. Горбатенка. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Генеза, 2004. – 736 с.

59. Політологія для вчителя: Навч. посібник для студ. педаг. ВНЗ / За заг. ред. К.О. Ващенка, В.О. Корнієнка. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 406 с.

60. Політологія / За ред. Ф.М. Кирилюка.—К.: Здоров’я, 2004. – 776 с.

61. Політологія: Підручник / За ред. М.М. Вегеша. – К., Знання, 2008 . – 384 с.

62. Політологія у запитаннях і відповідях / За заг. ред. К. Лемківського. – К.: Вища школа, 2003. – 263 с.

63. Політологія: Загальний курс / За ред. В.О. Храмова. – К.: Знання. – 2007. – 482 с.

64. Політологія: Збірник базових тестових завдань і вправ / Автор – упорядник Гаврилів Н.В.—Дрогобич: ДДПУ, 2006. – 144 с.

65. Політологія: Збірник вправ і завдань для самостійної роботи. Глосарій: Методичний посібник до підручника «Політологія» / За ред. А. Колодій. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 280 с.

66. Політологія: Методичні вказівки щодо використання модульно-рейтингової системи в процесі вивчення курсу «Політологія». – Львів: Львівська комерційна академія, 2005. – 59 с.

67. Політологія: Методичні рекомендації.—Миколаїв, 2006. – 43 с.

68. Політологія: Наука про політику. Підручник./ За заг. ред. В.Г. Кременя, М.І. Горлача.—К.-Х.: „Єдінорог”, 2001.—640 с.

69. Політологія: Підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 568 с.

70. Політологія: Підручник для курсантів вищих військових навчальних закладів збройних сил /За заг. ред. В.Ф.Смолянюка.- Вінниця, - 2002.

71. Політологія: Посібник для підготовки до іспитів / П.С. Прибутько, С.І. Вировий, Р.В. Михайленко. – К.: Вид. Паливода А.В., 2005. – 150 с.

72. Політологія: терміни, поняття, персоналії, схеми, таблиці / За ред. В.М. Пічі. – Львів, 2002.

73. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Пер. з англ. – Т. 2. – К.: Видавництво «Основи», 1994. – 494 с.

74. Практикум з політології / За заг. ред. Ф.М. Кирилюка. – К.: КНУ ім. Т.Г. Шевченка, «Комп’ютерпрес», 2003. – 622 с.

75. Практикум по курсу «Политология» / Сост. О.Н. Кузь и др. – Х.: Изд. ХГЭУ, 2002. – 136 с.

76. Практикум по курсу «Політологія» / За ред. В.С. Малишенко. – Х.: НТУ «ХПИ», 2003. – 152 с.

77. Прикладна політологія: Навчальний посібник / За ред. В.П. Горбатенка. – К.: ВЦ «Академія», 2008.- 472 с.

78. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Східної Європи: інституційний вимір: - Львів: Тріада плюс. – 2008. – 392 с.

79. Руденко Ю.П. Політична свідомість українського суспільства в трансформаційний період: чинники формування. – Х., 2003. – 356 с.

80. Сидельникова Т., Темников Д.А., Шарагин И.А. Политология: комментарии, схемы, афоризмы: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 208 с.

81. Сморгунов Л.В. Современная сравнительная политология: Учебник. – М.: «РОССПЭН», 2002. – 472 с.

82. Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 559 с.

83. Троян С.С. Порівняльні політичні системи сучасності: Навчальний посібник. – К.: НМЦВО, 2003. – 266 с.

84. Українська політична нація: Ґенеза, стан, перспективи. – К.: НІСД, 2003. – 632 с.

85. Хейвуд Э. Политология. Учебник для студентов вузов. Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – XVIII, 525 с.

86. Холод В.В. Лекції з політології: Навч. Посіб. – 2-ге вид. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 408 с.

87. Шатіло В.А. Інститут президентства в системі державної влади: Монографія. – К.: Український центр політичного менеджменту. – 2004. – 159 с.

88. Шляхтун П. Політологія (теорія та історія політичної думки). – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

 

 


[1] Шкала розроблена на основі чинної в Україні 4-ри бальної шкали оцінювання знань студентів («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») — відповідно до «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого Наказом МОН України №161 від 02.06.1993 п. 3.12.2.3.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.232.88 (0.023 с.)