Філософія і сутність управління в системі підготовки управлінських кадрівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Філософія і сутність управління в системі підготовки управлінських кадрівОдним з наслідків суспільного поділу праці стала поява різнома­нітних професій та величезної множини видів людської діяльності. Це зумовило необхідність урахування їхніх особливостей при організації та здійсненні управління. Однак управління як особливий вид людської діяльності має свої загальні закономірності, які випливають з самої сут­ності і природи цього суспільного феномену. Тому успішне здійснення управлінських функцій вимагає від керівника знання цих закономір­ностей, а отже й розуміння сутності самого управління. Виникає, таким чином, необхідність включення до системи професійної підготовки майбутніх керівників курсу філософії управління.

Сутність управління, крім загальних рис, розглянутих вище, міс­тить і окремі відмінності, пов'язані з видом і характером об'єкта управ­ління та цілями соціальної системи. Вони фактично визначають вид управління. Залежно від виду і характеру об'єкта, на який спрямову­ються управлінські впливи, існують такі види соціального управління: державно-адміністративне управління, управління соціально-культур­ною сферою та управління матеріальним виробництвом. За рівнем управління в ієрарха соціальних систем звичайно прийнято виділяти загальнодержавне, галузеве, регіональне управління та місцеве самовря­дування, а також: управління окремими локальними системами - під­приємствами, організаціями, фірмами тощо. За цілями соціальних сис­тем прийнято виділяти дві основні форми управління: управління мате­ріальними та людськими ресурсами.

Нарешті, в залежності від характеру часового діапазону дії визна­чених цілей соціальної системи розглядають оперативне (короткостро­кове), тактичне (середньострокове) і стратегічне (довгострокове) управ­ління. При цьому протягом останніх 20-25 років, особливо в іноземній літературі з соціального управління, поняття стратегічного управління часто ототожнюється з поняттям управління розвитком. За цей період сформувалися специфічні підходи до дослідження філософських, мето­дологічних, соціально-психологічних та організаційних проблем страте­гічного управління. Зокрема, набуває поширення і застосування мето­дологія управління проектами (Project Management).

Формування і розвиток філософії управління, як наукової дисцип­ліни і як спеціалізованої галузі цілісної системи філософських знань, вимагає аналізу існуючих підходів не тільки до визначення сутності са­мого феномену управління, а й до предмету дослідження і, власне, філо­софії управління, до визначення її власної природи і сутності. Така постановка питання тим більше необхідна, оскільки тут також: не існує не тільки загальновизнаного підходу, а й навіть достатнім чином узгод­женого понятійно-категоріального апарату. Потреба ж в упорядкуванні підходів до розуміння сутності, призначення і структури філософії управління як наукової галузі і специфічної навчальної дисципліни стає дедалі актуальнішою. Цьому сприяють, з одного боку, необхідність гли­бокого перегляду існуючих поглядів на природу управління у зв'язку з процесами загальної демократизації суспільного життя, становленням і розвитком нових суспільних відносин, зумовлених потребами постіндустріального суспільства. З іншого ж боку, кардинальні суспільні пере­творення вимагають і відповідних змін у кадровому забезпеченні трансформаційних процесів, що призводить до необхідності розробки і впро­вадження у навчальний процес такої філософії управління, яка б сприя­ла ефективній професійній підготовці керівних кадрів нової формації. Адже сьогодні їм вкрай недостатньо ознайомитись з технікою адмі­ністративного менеджменту, з типовими управлінськими технологіями і правовим забезпеченням соціального управління. Для системи підго­товки професійних керівників вкрай важливо не тільки оволодіти техно­логією управління, але й розуміти сутність цього соціального феномену.

Добре відомий вислів Перикла, який правив давніми Афінами у період їхнього найвищого розквіту. Він говорив, що "мистецтво управ­ління людьми - найбільш важке і високе зі всіх мистецтв". Вважаємо, що й сьогодні, більш як через дві с половиною тисячі років, ці слова цілком зберігають свою силу і актуальність, не зважаючи на всі успіхи науки і практики управління. Адже управлінська діяльність значною мірою лиша­ється мистецтвом. Однак мистецтво є посильним далеко не кожному, а тільки справжньому майстрові своєї справи. І як будь-яке мистецтво, мистецтво управління вимагає від керівника таланту, здатності керувати людьми. В той же час він повинен бачити всю сукупність управлінських проблем "зверху", бути спроможним піднятись над ними і з найзагальніших позицій визначити доцільні шляхи і засоби їхнього розв'язання.

Сучасним керівникам необхідна висока загальна і професійна управлінська культура, чіткі світоглядні позиції і знання методології ефективної управлінської діяльності. Ці ж знання тільки й можна отри­мати в процесі систематичного вивчення курсу з філософії управління, в процесі самостійного сприйняття та осмислення сутності та природи управління. Тільки в такому разі вони зможуть плідно здійснювати управління людьми і трудовими колективами в процесі їх спільної діяльності в ім'я успішного досягнення визначених суспільних цілей. Тільки в такому разі можлива максимальна їх професійна та особистісна самореалізація і успішне досягнення життєвих цілей.

Зважаючи на практичний характер управлінської діяльності, одним з положень філософії управління має бути формування у кож­ного майбутнього керівника прагнення оволодіти мистецтвом управ­ління, оскільки технологію управління йому викладають досить де­тально. При цьому слід виходити з того, що мистецтво ґрунтується на інтуїції, а технологія - на науці.

 

Контрольні запитання і завдання

1. Наведіть основні аспекти системного аналізу сутності феномену соці­ального управління.

2. Розкрийте зміст цільового аспекту системного аналізу сутності фено­мену соціального управління.

3. Розкрийте зміст структурного аспекту системного аналізу сутності феномену соціального управління.

4. Розкрийте зміст функціонального аспекту системного аналізу сутнос­ті феномену соціального управління.

5. Розкрийте, у чому полягає змістовний аспект системного аналізу сут­ності феномену соціального управління.

6. Покажіть взаємозв'язок і взаємозалежність між управлінням та ін­формацією.

7. Чому управління необхідно вважати одним з істотних чинників со­ціального розвитку?

8. Наведіть принципові відмінності соціального управління від управ­ління в живих організмах та соціальних системах

9. Розкрийте характерні особливості підходів В. Г. Афанасьєва та А. Г. Спіркіна до визначення сутності управління.

10. Розкрийте сутність механізму гомеостазису та його роль в регулю­ванні життєдіяльності живих організмів.

11. Наведіть основні особливості процесів управління в технічних системах.

12. Хто виконує функції цілепокладання в природних, технічних та соці­альних системах?

13. У чому полягають характерні особливості процесів управління в соці­альних системах?

14. Сформулюйте ваше бачення ролі та призначення філософії управління.

15. Розкрийте зміст, сутність і призначення зворотного зв'язку в про­цесах управління.

16. Наведіть значення принципу зворотного зв'язку в процесах управ­ління соціальними системами.

17. Розкрийте сутність управління соціальними системами.

18. У чому полягає динамічний характер функціонування соціальних систем і чим він зумовлений?

19. Яким чином динамічний характер функціонування соціальних сис­тем впливає на практичне здійснення управлінських впливів?

20. Розкрийте роль філософії управління в системі професійної підготов­ки управлінських кадрів.

21. Які знання, уміння та особистісні якості мають бути притаманні су­часним керівникам для забезпечення їхньої успішної управлінської діяльності?


 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.009 с.)