ТОП 10:

Пропрiорецептори м'язiв кiнцiвок,0Температурнi рецептори шкiри кiнцiвок,0

Больовi рецептори шкiри голови,1

Больовi рецептори шкiри кiнцiвок,0

До шкiрно м'язевих фазичних рефлексiв не належать...

Розгинальний захисний,0

Пiдошвений,0

Шийний,1

Згинальний захисний,0

Ритмiчний,0

Який iз нисхiдних шляхiв не активує переважно флексорнi мотонейрони

Спинного мозку?

Пiрамiдний кортикоспинальний,0

Руброспинальний,0

Ретикулоспинальний,0

Вестибулоспинальний,1

,0

У людини уражений спинний мозок в областi її IV крижових сегментiв.

Який iз спинальних рухових рефлексiв може зникнуть в результатi

Цього ураження?

Колiнний,1

Пiдошвенний,0

Рефлекс опори,0

Черевний,0

Шийний,0

До медiальної нисхiдної системи вiдноситься...

Вестибулоспинальний шлях,1

Спиноретикулярний шлях,0

Руброспинальний шлях,0

Пiрамiдний кортикоспинальний шлях,0

Спиноцеребелярний шлях,0

Заднiй мозок не отримує iнформацiї вiд...

Вестибулорецепторiв,0

Зорових рецепторiв,1

Слухових рецепторiв,0

Пропрiорецепторiв,0

Смакових рецепторiв,0

Заднiй мозок не приймає участi в забезпеченнi...

Антигравiтацiйної пози тiла,0

Вiдносно стiйкої пози стояння,0

Локомоторних синергiй ходiння,1

Модуляцiї тонусу спинальних мiотатичних рефлексiв,0

Шийних рефлексiв,0

На рiвнi середнього мозку вперше замикаються всi рефлекси крiм...

Випрямних,0

Статокiнетичних,0

Зiничного,0

Нiстагма очей,0

Потовидiльного,1

Який вiддiл ЦНС у людини уражений, якщо спостерiгається восковидна

Ригiднiсть, тремор спокою i гiпокiнезiя?

Стрiатум,0

Паллiдум,1

Червоне ядро,0

Ретикулярна формацiя,0

Мозочок,0

Мозочок приймає участь в активацiї флексорних мотонейронiв

за рахунок збудження...

Червоних ядер i ретикулярної формацiї,1

Вестибулярних ядер i ретикулярної формацiї,0

Таламуса i ретикулярної формацiї,0

Таламуса i чорної субстанцiї,0

Вестибулярних ядер i чорної субстанцiї,0

В якiй зонi кори головного мозку локалiзований центр слуху?

Верхня лобна звивина,0

Нижня лобна звивина,0

Нижня скронева звивина,0

Звивина Гешля,1

Борозна пташиної шпори,0

В якому порядку розташованi ланки рефлекторної дуги?

Рецептор,аферент. волокно,нервовий центр,еферент. волокно,виконавчий орган,1

Рецептор,еферент. волокно,нервовий центр,аферент. волокно,виконавчий орган,0

Рецептор,нервовий центр,аферент. волокно,виконавчий орган,еферент. волокно,0

Рецептор,еферент. волокно,нервовий центр,виконавчий орган,аферент. волокно,0

Виконавчий орган,рецептор,аферент. волокно,нервовий центр,еферент. волокно,0

Що змiниться в характерi рефлекторної реакцiї, якщо в рефлекторнiй

Дузi вимкненi її верхнi вiддiли?

Неможлива iнтеграцiя даного рефлекса з iншими,1

Порушується замикання рефлекторної дуги даного рефлекса,0

З'являється патологiчний рефлекс,0

Рефлекс зникає,0

,0

Яка ланка рефлекторної дуги здiйснює переробку iнформацiї?

Виконавчий орган,0

Рефлекторний центр,1

Еферентне волокно,0

Аферентне волокно,0

,0

Якi механiзми бiологiчної регуляцiї є необхiдними для регуляцiї

Соматичних функцiй в цiлiсному органiзмi?

Нервова,1

Мiогенна,0

Генна,0

Гуморальна,0

Ферментативна,0

Як змiниться характер серiї ПД, що генерується рецептором,якщо в ньому

Вiдбувається збiльшення амплiтуди генераторного потенцiалу (ГП)?

Збiльшується тривалiсть серiї ПД,0

Збiльшується амплiтуда ПД в серiї,0

Збiльшується частота ПД в серiї,1

Зменшується тривалiсть серiї ПД,0

Зменшується частота ПД в серiї,0

Якi змiни вiдбудуться на електронейрограмi нерва, що вiдходить вiд

Рефлексогенної зони, при адаптацiї рецепторiв цiєї ж зони?

Частота ПД не змiниться,0

Амплiтуда ПД не змiниться,0

Амплiтуда i частота ПД зменшиться,1

Амплiтуда ПД збiльшиться,0

Частота ПД збiльшиться,0

Яка дiлянка мембрани нейрона є мiсцем генерацiї ПД?

Вся мембрана соми нейрона,0

Субсинаптична мембрана,0

Мембрана аксонного горбика,1

Постсинаптична мембрана соми нейрона,0

,0

Яка речовина не являється медiатором збуджуючих синапсiв ЦНС?

Ацетилхолiн,0

Ренiн,1

Норадреналiн,0

Серотонiн,0

Глутамат,0

Сила аферентного нервового сигналу, що приходить до нервового центру,

Збiльшилась. В чому буде проявлятись його бiльш сильне збудження?

У збiльшеннi амплiтуди ПД, що генерується,0

У збiльщеннi часу синаптичної затримки,0

У збiльшеннi частоти розряду збуджених нейронiв,1

У збiльшеннi тривалостi ПД, що генерується,0

У збiльшеннi швидкостi поширення ПД, що генерується,0

Амплiтуда поодинокого ЗПСП в аксонному горбку нейрона 1mV.

Порiг деполяризацiї мембрани аксонного горбка 10mV. Якою

Реакцiєю буде вiдповiдати нейрон, якщо його тiла одночасно

Поступають 5 збуджуючих нервових iмпульсiв?

Стан гальмування,0

Стан полегшення,1

Стан збудження,0

,0

,0

В чому полягають нейрональнi механiзми явища пiслядiї?

Мультиплiкацiя нервових iмпульсiв в дивергентних нейронних ланцюгах,0

Пiдтримання нервових iмпульсiв в кiльцевих ланцюгах,1

Пiдсилення нервових iмпульсiв в конвергентних ланцюгах,0

,0

,0

Скiльки часу триває спинальний шок у жаби?

Хв,1

Год,0

Год,0

Сек,0

Сек,0

Антигравiтацiйнi мiотатичнi рефлекси у чотироногих ссавцiв бiльше

вираженi у м'язах...

Розгиначах всього тiла,1

Розгиначах i м'язах-згиначах переднiх i заднiх кiнцiвок,0

Згиначах переднiх i заднiх кiнцiвок,0

Розгиначах тулуба i заднiх кiнцiвок i згиначах переднiх кiнцiвок,0

Згиначах всього тiла,0

Якi нисхiднi шляхи активують екстензорнi мотонейрони спинного мозку?

Пiрамiднi,0

Руброспинальнi,0

Ретикулоспинальнi,0

Вестибулоспинальнi,1

,0

На якому рiвнi проведена перерiзка головного мозку у кiшки,

Якщо у неї виявляються випрямнi рефлекси?

Вище середнього мозку,1

Мiж середнiм i заднiм мозком,0

Мiж заднiм i спинним мозком,0

,0

,0

Якi м'язовi рефлекси притаманi децереброваним тваринам?

Статичнi рефлекси випрямлення,0

Шийнi та лабиринтнi позно-тонiчнi,1

"лiфтнi" реакцiї,0

Сттокiнетичнi рефлекси,0

Нiстагм очей,0

До латеральної нисхiдної системи вiдноситься...

Вестибулоспинальний шлях,0

Руброспинальний шлях,1

Ретикулоспинальний шлях,0

Спиноретикулярний шлях,0

Спиноцеребелярний шлях,0

В результатi крововпливу у внутрiшню капсулу у людини ураженi

пiрамiднi шляхи. Якi рухи у неї можуть бути вiдсутнi...

Всi довiльнi рухи рук i нiг,0

Довiльнi тонкi рухи пальцiв рук,1

Всi довiльнi рухи рук, нiг, тулуба,0

Всi довiльнi рухи всього тiла,0

,0

У людини уражений один з вiддiлiв ЦНС. Який саме, якщо

Спостерiгається астенiя, м'язова дистонiя, порушення рiвноваги?

Мозочок,1

Стрiатум,0

Паллiдум,0

Талямус,0

Моторна кора,0

В якiй зонi кори формується вiдчуття нюху?

лiмбiчна (стара) кора,1

Сенсорнi зони нової кори,0

Асоцiативнi зони нової кори,0

Асоцiативнi ядра талямуса,0

Сенсорнi ядра талямуса,0

Мiжклiтинна регуляцiя здiйснюється в основному за рахунок...

Гуморальної,1

Мiогенної,0

Ядерної,0

Нервової,0

Генної,0

Яка ланка контура бiологiчної регуляцiї здiйснює аналiз

I переробку iнформацiї?

Управляючий пристрiй,1

Слiдкуючий пристрiй,0

Канал зворотнього зв'язку,0

Канал прямого зв'язку,0

Канал зовнiшнього зв'язку,0

Як змiниться характер серiї ПД, що генерується рецептором, якщо в

Ньому вiдбувається збiльшення тривалостi генераторного потенцiалу?

Збiльшується тривалiсть серiї ПД,1

Збiльшується амплiтуда серiї ПД,0

Збiльшується частота серiї ПД,0

Зменшується частота серiї ПД,0

Зменшується тривалiсть серiї ПД,0

Як вiдобразиться на характерi iмпульсiв, що генеруються рецепторами,

Збiльшення порога деполяризацiї мембрани першого перехвата Ранв'є

Частота iмпульсiв зменшиться,1

Частота iмпульсiв збiльшиться,0

Тривалiсть iмпульсiв зменшиться,0

Тривалiсть iмпульсiв збiльшиться,0

Частота iмпульсiв суттєво не змiниться,0

Для ЦНС притаманне...

Тiльки мiсцеве збудження,0

Тiльки розповсюджуюче збудження,0

I мiсцеве i розповсюджуюче збудження,1

,0

,0

В ЦНС вiдсутнi синапси...

Аксо-аксональнi,0

Аксо-соматичнi,0

Аксо-дендритнi,0

Дендро-дендритнi,0

Нервово-м'язевi,1

Порiг деполяризацiї аксонного горбика становить...

MV,1

MV,0

MV,0

MV,0

MV,0

ЗПСП на мембранi аксонного горбика...

Сумується,1

Гальмується,0

Пiдсилюється,0

Не сумується,0

Не змiнюється,0

Механiзм генералiзованої реакцiї жаби, якiй ввели стрихнiн,

полягає в слiдуючому...

Виключення гальмiвних синапсiв ЦНС,1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.182.81 (0.018 с.)