господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина ХХ ст.) 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина ХХ ст.)Економіка країн світу в роки другої світової війни. Економічні наслідки другої світової війни. Значення плану Маршалла для відбудови європейської економіки.

Економічна могутність США в післявоєнному світі: фактори економічного лідерства, особливості економічного розвитку під впливом НТР в другій половині ХХ ст.

Шлях Німеччини до економічного лідерства в Європі: економічні наслідки другої світової війни; роль "Плану Маршалла" й реформ Л. Ерхарда для відродження економіки. Німецьке "економічне диво". Проблеми сучасного економічного розвитку країни.

Розвиток економіки Франції після другої світової війни: економічні наслідки війни, післявоєнна націоналізація; основні напрямки економічної політики і господарського розвитку в другій половині ХХ ст.

Особливості розвитку британської економіки в післявоєнний період: підсумки другої світової війни й пріоритети економічного розвитку в другій половині ХХ ст.

Господарське піднесення Японії в другій половині ХХ ст.

Зміни у співвідношенні позицій трьох підсистем за рівнем розвитку та загальним економічним потенціалом, особливості процесу індустріалізації в них. Значення індустріалізації сільського господарства. Основні напрями і форми розвитку міжнародних економічних відносин. Вивіз капіталу. Особливості розвитку міжнародної торгівлі. Характеристика фінансової і грошово-кредитної системи економічно розвинених країн світу. Утворення міжнародних економічних об’єднань. Роль і значення Європейського Союзу.

Еволюція консерватизму: монетарізм (М.Фрідмен), "економіка пропозиції" (П.Лаффер), "теорія раціональних очікувань" (Р.Лукас, Т.Сарджент, Н.Уоллес).

Відродження інституціоналізму та його особливості. Аналіз основних концепцій неоінституціоналізму. Індустріально-технологічний інституціоналізм Дж. К. Гелбрейта. Теорія транзакційних витрат Р. Г. Коуза. Теорія суспільного вибору Дж. Б’юкенена.

 

 

Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі

Інформаційно-технологічної

Революції ( кінецьXX - початок XXI ст.)

Характеристика якісно нового етапу економічного розвитку світового господарства в умовах науково-технічного прогресу. Особливість економічного розвитку країн, що розвиваються. Процес формування мінімального промислового комплексу, початок процесу індустріалізації в цих країнах. Становлення нових індустріальних країн у 50 – 60-ті роки ХХ ст. Характеристика основних рис та особливостей індустріалізації країн, що розвиваються. Посилення інтеграційних процесів в європейських країнах, розвиток і особливості сучасних міжнародних економічних відносин. Форми міжнародних економічних відносин. Умови виникнення і розвитку соціально-інституціонального напряму в сучасній економічній науці.

 

 

Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування

В економічній думці.

Стан економіки України в 1914 – 1921рр. Характеристика складного і суперечливого етапу економічної історії України, ознаменованого національно-демократичною революцією 1917 -1919 рр. Проведення аграрної реформи. Перехід до нової економічної політики. Її суть та прогресивний характер. Проведення індустріалізації і колективізації в Україні. Аналіз їх позитивних й негативних наслідків в УРСР.

Особливості економічного розвитку західноукраїнських земель в 20 – 30-х роках ХХ ст. Характеристика господарства України в роки Другої світової війни, та його відбудова в повоєнні роки. Перебудова та розвиток української промисловості.

Розвиток сільського господарства. Сутність аграрної політики держави. Розвиток соціальної сфери. Промисловий розвиток на основі підвищення рівня технічної оснащеності. Перегляд економічної політики країни, курс на прискорений розвиток легкої промисловості. Криза старого управління й планування.

Реформа 1957р., її наслідки. Перебудова управління сільським господарством у 1962р. Наслідки аграрної політики. Зміцнення командно-адміністративної системи управління.

Проведення реформи 1966 – 1970років, аналіз її слабких місць. Характеристика нового етапу перетворень у системі керівництва господарством розпочатого з 70-х років ХХ ст.

Грошова реформа 1961 року. Внесення змін у податкову політику. Характеристика бюджетної політики. Перебудова (у 1987р.) банківської системи. Розвиток невиробничої сфери.

Втілення в реальність соціалістичної ідеї, розвиток марксистської політичної економії. Характеристика економічних поглядів, що формувалися на засадах основних економічних концепцій Заходу (маржиналізму, або неокласичного напряму) та немарксистського підходу до реалізації соціалістичних ідей.

Формування засад ринкового господарства в Україні ( 90-ті роки ХХ ст.)

Об’єктивна необхідність перебудови України на основі ринкових відносин. Вирішення питань власності. Приватизація державних заводів і фабрик. Необхідність структурної перебудови господарства країни в умовах незалежності. Кризовий стан економіки. Особливості трансформаційного перехідного періоду. Реформування усіх сфер життєдіяльності суспільства. Бюджетно-податкова політика, кредитна, грошова, аграрна. Актуальність вирішення соціальних проблем суспільства, підвищення життєвого рівня населення. Державна політика зайнятості. Необхідність економічного зростання. Сутність зовнішньоекономічної політики України. Участь країни у світовому господарстві. Розвиток сучасної української економічної думки.

 

 

Методичні рекомендації до лекцій

Основна задача студента на лекції - учитися мислити, розуміти ідеї, що викладаються лектором.

На лекції необхідно вести опорний конспект, що створює сприятливі умови для запам'ятовування почутого, тому що в цьому процесі бере участь слухова, зорова і моторна пам'ять. Але обов'язковою умовою, що сприяє запам'ятовуванню, є розуміння студентом матеріалу, що викладається. Механічний запис лекції приносить мало користі. Не можна обмежуватися записом тільки математичних викладень, що приводить лектор на дошці, чи перенесенням у конспект його малюнків. Необхідно пам'ятати, що основними в лекції є положення, висновки, логічні побудови, для доказу яких і здійснюється викладення. Для цього студенту надається електронна версія лекції, що викладається.

Конспект варто вести в окремому зошиті, залишаючи поля для доповнень конспекту виписками з джерел. Писати доцільно крупно, розбірливо, виділяючи теми і розділяючи текст на розділи та підрозділи.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Відомо, що вивчення дисципліни тільки по конспектам лекцій недостатньо. Засвоєння матеріалу може бути досягнуто на основі систематичної роботи з підручниками, монографіями, періодичною та іншою літературою. Конспект полегшує розуміння і засвоєння матеріалу підручника. Конспект указує, що в підручнику особливо важливо, і дає додаткову інформацію.

Тому перед кожною лекцією рекомендується прочитати конспект попередньої лекції, а також ознайомитись з матеріалами наступної теми. Це дозволить студенту краще сприймати новий матеріал і, ставлячи питання лектору, досягати повного розуміння теми. Після того як лектор закінчить читати розділ дисципліни, варто проробити його по конспекту та по підручнику. У цьому випадку навчальна дисципліна засвоюється настільки глибоко, що перед контрольними заходами залишається лише закріпити знання.

 

Рекомендована основна навчальна література

1. Лазарович М.В. Економічна історія: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008 – 431 с.

2. Юхименко П.І., Леоненко П.М. Економічна історія: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2008. – 567 с.

3. Україна і світ: історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. - К.: Знання, 1999.

4. Лановик Б., Матисякевич З., Матейко Р. Економічна історія світу і України: Підручник. – К., 2006.

5. Історія економічних учень. В 2-частинах /В.Базилевича.- К.: Знання, 2005.

6. Історія економічних вчень: Підручник для вузів / Л.Я. Корнійчук, Н.О.Татаренко – К.: КНЕУ,1999.

7. Історія економічних вчень: Навч. посібник / П.І.Юхименко, П.М. Леоненко – К.:Знання-Прес, 2002.

8. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для вузов. 3-е издание. – М.: ИНФРА-М, 1999.

9. Історія економічних учень: Навч. посібник / В.В. Волошенюк, Г.М. Пилипенко, Ю.І. Пилипенко – Д.: НГУ, 2008. – 222с.

 

 

Додаткові джерела:

 

 

Електронні каталоги інформаційних ресурсів:

¨ Національна бібліотека України імені Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua/;

¨ Наукова бібліотека НаУКМА – http://www.library.ukma.kiev.ua/;

¨ Психологічна бібліотека – http://psylib.kiev.ua/;

¨ Каталог безкоштовних бібліотек мережі – http://allbest.ru/libraries.htm;

¨ Національна парламентська бібліотека України – http://nplu.kiev.ua/;

¨ Енциклопедія – http://www.e-atlas.com.ua/;

¨ Електронна бібліотека – http://www.geocities.com/ukrexlibris/;

¨ Українська історична бібліотека – http://www.ukrhistory.narod.ru/;

¨ Форекс – київська електронна бібліотека – http://forex-kiev.narod.ru/;

¨ Библиографическая справка – http://ukrlib.chat.ru/;

¨ Электронная научная библиотека – http://www.money.ukrbiz.net/;

¨ Бібліотека "Світ книг" – http://bookworld.com.ua/;

¨ Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ) – http://fuji.viniti.msk.su/;

¨ Российская национальная библиотека – http://www.nlr.ru:8101/;

¨ Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России) – http://www.gpntb.ru/win/search/;

¨ Научная библиотека МГУ им. М.В.Ломоносова – http://uwh.lib.msu.su/;

¨ Российская государственная библиотека по искусству – http://www.artlib.ru/;

¨ Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного университета – http://www.lib.pu.ru/rus/catalogs/index.jsp

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 81; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.009 с.)