Матеріально-технічне, методичне та інформаційне забезпеченняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Матеріально-технічне, методичне та інформаційне забезпеченняМатеріально-технічна забезпеченість лекцій полягає в створенні можливостей використання сучасних технічних засобів навчання. Лекція-диктант з використанням тільки крейди та дошки обмежує швидкість засвоєння інформації.

Інформаційне забезпечення лекцій здійснюється навчальними книгами (підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій тощо) та електронними ресурсами (використання мультимедійних пристроїв).

Типова структура методичних рекомендацій для студентів з опанування лекційних модулів

Лекційний модульний контроль № 1

1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки.

2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій.

3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е. – V ст. н.е.).

4. Господарство та економічна думка суспільства Європейської цивілізації в період середньовіччя (V-XV ст.).

5. Формування передумов ринкових економіки в країнах Європейської цивілізації (XVI – перша половина XVII ст.).

6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина XVII – початок XIX ст.).

Лекційний модульний контроль № 2

  1. Ринкове господарство та економічна думка країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина XIX ст. - початок XX ст.).
  2. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки в Україні (друга половина XIX ст. - початок XX ст.).
  3. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільства Європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.).
  4. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина ХХ ст.)
  5. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технічної революції (кінець ХХ ст. – початок ХХI ст.)
  6. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці.
  7. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки ХХ ст.).

Лекційний модуль призначений для закладення основи наукових знань, визначення напрямку, основного змісту та характеру інших видів навчальних занять, а також самостійної роботи студентів.

Навчальні цілі мають визначати дії студента після навчання, на підставі чого можна зробити однозначний висновок про ступінь її досягнення, надання студентам уявлення про те, як довести що матеріал опановано.

Зміст та навчальні цілі лекційних модулів

З опорою на матеріал лекційного модуля студент повинен уміти:

· визначати загальні засади економічного розвитку, закономірності та тенденції розвитку економічної думки;

· аналізувати науковий внесок окремої школи та напряму у розвиток економічної теорії;

· виявляти правильні теоретичні і практичні орієнтири на основі вивчення альтернативних економічних поглядів;

· оцінювати стратегічні тенденції еволюції соціально-економічних систем.

Сформульовані вище навчальні цілі дають об'єктивну можливість однозначно судити про ступінь їх досягнення як при самоконтролі, так і при зовнішньому контролі засвоєння навчального матеріалу.

Форми проведення лекцій.

Лекційний модуль.

ПРЕДМЕТ І МЕТОД ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕОКНОМІЧНОЇ ДУМКИ.

 

Предмет історії економіки та економічної думки. Економічна історія, історія економічної політики, історія економічних учень - складові частини історико-економічної науки. Функції і основні методи вивчення історії економіки та економічної думки. Джерела та історіографія економічної історії. Структура курсу. Актуальність вивчення історії господарства України у світовому контексті. Періодизація економічної історії, підходи до періодизації: формаційний, цивілізаційний, загальноприйнятий.

 

 

Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій.

 

Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства, основні риси й періодизація первіснообщинного господарства. Кам'янийвік (палеоліт, мезоліт, неоліт). Привласнююче й виробляюче господарство. Матеріальна культура первісного суспільства. Аналіз найважливіших рис первісної доби. Особливості східного рабства.

Зародження економічних поглядів. Стародавні джерела економічних знань. Економічна думка Стародавнього Сходу. Кодекс законів царя Хамураппі та "Лунь-юй" Конфуція про державу та державне управління.

 

 

Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е. – V ст. н.е.).

Основні етапи економічного розвитку античного світу. Давня Греція: кріто-мікенський, гомеровський, архаїчний, класичний періоди. Античний поліс і його роль в господарському житті. Давній Рим: періоди еволюції рабовласницького способу виробництва. Криза рабовласництва, система колонату, зародження протофеодальних відносин. Економічні передумови й наслідки занепаду Римської імперії.

Економічні вчення античного світу. Економічні погляди Ксенофонта, Платона, Арістотеля та їх значення для розвитку економічної науки.

Катон Старший та Варрон про проблеми раціональної організації рабовласницького помістя у Стародавньому Римі.

 

 

Господарство та економічна думка суспільства Європейської цивілізації в період

Середньовіччя ( V – XV ст.)

 

Основні риси, етапи розвитку й економічна структура західноєвропейського феодалізму. Витоки і шляхи становлення феодалізму в Західній Європі — антична (рабовласницька) й варварська (родоплемінна) соціальні системи.

Характерні риси феодальної економіки. Феодальна земельна рента: відробіткова (барщина), натуральна (оброк), грошова (ценз).

Франкська держава: еволюція відносин власності і форм землекористування (алод, бенефіцій, феод, прекарій). Еволюція феодальних відносин у Франції й Німеччині в період високого середньовіччя. Вотчина, сеньйорія, цензива, домен, вілани, маєри, рицарство.

Міста Західної Європи в XI - XV ст. та їхня економічна роль. Комунальний рух. Міста-комуни і міста-держави. Міське самоуправління. Магдебурзьке право.

Цехи, цехова система, цеховий устрій, цеховий статут, цехова регламентація.

Законопроекти франкського королівства ("Салічна правда" та "Капітулярій про вілли") і Київської Русі ("Руська Правда") про розвиток феодалізму.

Економічні погляди каноністів. Фома Аквінський і його теорія "справедливої ціни". Розвиток економічної думки арабського середньовіччя. Ібн Хальдун. Соціальні утопії пізнього середньовіччя. Томас Мор і Томазо Кампанелла.

Формування передумов ринкової економіки в КРАЇНАХ Європейської цивілізації (XVI – перша половина XVII ст.)

Основні аспекти розвитку господарства країн Західної Європи. Аналіз економічних причин і наслідків Великих географічних відкриттів. Розвиток мануфактурного виробництва. Переростання простого товарного виробництва в ринкове, розвиток міжнародного поділу праці, формування національних, європейських та світового ринків товарів і грошей. Зародження і розвиток індустріального суспільства у країнах Європи. Колонізація Північної Америки. Війна за незалежність та утворення США. Особливості економічного розвитку країн Центральної, Південно-Східної та Східної Європи.

Становлення економічної теорії як самостійної науки. Меркантилізмяк економічне вчення і економічна політика провідних ведучих європейських держав у ХV-ХVII століттях. Етапи розвитку меркантилізму. Теорія грошового балансу: Вільям Стаффорд, Бернардо Даванзатті. Теорія торгового балансу: Томас Мен, Антоніо Серра, Антуан де Монкретьєн. Особливості розвитку меркантилізму в Україні.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.015 с.)