Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання № 3Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання № 3Фінансово-економічний стан підприємства характеризується рівнем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансовою стійкістю і динамікою структури джерел фінансування, спроможністю своєчасно розрахуватися за борговими зобов’язаннями. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства здійснюється за допомогою певної інформаційної бази, яка включає звіт про фінансові результати роботи та баланс підприємства на певну дату.

Студент обирає вихідні дані з додатку Д (дані умовні) у відповідності з порядковим номером в журналі академічної групи. Використовує аналітичні формули, які були надані на лекціях та користується рекомендованою літературою, розраховує показники по групам для оцінки фінансово-економічного стану підприємства і виконує індивідуальне завдання у тій послідовності, що вказана у змісті роботи та оформлює звіт.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

1. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” Стаття 8. // Бухгалтерія. - 2003. - №1.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 “Звіт про фінансові результати”// Податки та бух. облік: Спецвипуск. – 2001. - № 18. - 24 вересня. - С.5-8

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 17 “Податок на прибуток”// Все про бух. облік. – 2001. - №8. - С.10-14

4.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №7 “Основні засоби”// Бухгалтерія. – 2001. - 30. – С. 12

5.Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч. посіб. - К.: Атака, 2002. - 480с.

6.Гаврилюк Л. І. Економіка підприємства: Навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. – Житомир: ЖІТІ, 2000.- 152с.

7.Горфинкель В. Я. и др. Экономика предприятия: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 2000.- 742с.

8.Економіка виробничого підприємства: Навч.посіб. / За ред. Й.М. Петровича – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2002.- 405с.

9. Економіка підприємства / За ред. В.П. Вихруща, П.С.Харіва. – Тернопіль, 1995.- 203с.

10. Економіка підприємства / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: Наукова думка, 2001. – 528с.

11. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред. А.В. Шегди. - К.: Знання-Прес, 2001.-335с.

12. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред. П.С. Харіва. – Тернопіль: Економічна думка, 2000.

13. Економіка підприємства: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний та ін. – К.: КНЕУ, 2000.

14. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000 – 152с.

15. Петрович Й.М. та ін. Економіка підприємства: Підручник / За ред. Й.М. Петровича - Львів: Магнолія плюс, 2004.- 680с.

16. Примак Т. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2002.- 176с.

17. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2003.

18. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посіб.- К.: Каравела, 2005.- 568с.

19. Методичні вказівки щодо використання ЕОМ в курсових і дипломних роботах. У 2-х частинах. – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2005.

 

ПІДГОТОВКА РЕФЕРАТІВ

У навчальному чи науковому рефераті розкривається певна проблема на базі опрацювання присвячених їй друкованих праць чи використання студентами спеціальності 6.107 окремих розділів курсової роботи. Основою написання реферату є ретельне вивчення літературних джерел за даною тематикою. У додатку Е представлена тематична характеристика періодичних видань навчально-методичного кабінету кафедри економіки підприємств, які рекомендуються для підготовки реферату.

Характерною ознакою реферату є досконале знання автором монографій, статей, посібників, статистичної інформації. Крім знання основних положень друкованих праць, автор повинен проявити самостійність в процесі написання реферату.

За своєю структурою реферат може мати такий вигляд:

1. Вступ.

2. Основна частина (будується за простим планом).

3. Висновки.

4. Список використаних джерел.

Обсяг реферату – 10-15 рукописних аркушів формату А4.

Нижче приводяться теми рефератів за програмою дисципліни “Економіка підприємства”. Студент під керівництвом викладача, який веде практичні заняття, вибирає тему реферату, складає план і узгоджує термін його написання Захист реферату здійснюється згідно графіку. Одержана оцінка враховується при поточному семестровому оцінюванні.

 

4. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання.

1.1. Особливості визначення місії та головних напрямів діяльності підприємств різних форм власності та сфер діяльності.

1.2. Основні тенденції зміни законодавчої бази діяльності підприємств в Україні.

1.3. Структура підприємства та чинники, що на неї впливають.

1.4. Особливості та ефективність діяльності добровільних та інституціональних об’єднань підприємств.

Тема 2. Основи підприємницької діяльності.

2.1. Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу.

2.2. Активізація підприємницької діяльності в Україні.

2.3. Форми співробітництва у сферах виробництва, товарообміну, торгівлі і фінансових відносин.

2.4. Тенденції розвитку міжнародних економічних відносин.

2.5. Спільні підприємства в системі міжнародного бізнесу: мотивація та процедура створення, механізм функціонування.

2.6. Тенденції і проблеми розвитку спільних підприємств в Україні.

Тема 3. Управління підприємством.

3.1. Принципи та етапи побудови організаційних структур управління виробничим підприємством.

3.2. Особливості формування організаційних структур управління новостворених підприємств.

3.3. Спрямованість та ефективність адміністративної реформи в Україні.

3.4. Зарубіжний досвід централізованого управління первинними ланками національної економіки.

Тема 4. Персонал.

4.1. Особливості формування структури персоналу різних підприємств та організацій різних типів, розмірів і форм власності.

4.2. Тенденції динаміки структури персоналу в окремих галузях і сферах діяльності.

4.3. Оптимізація чисельності персоналу підприємств різних типів.

4.4. Адаптована до ринкових умов господарювання система формування та набору різних категорій персоналу.

4.5.Оцінка ділових якостей керівників і менеджерів фірми.

4.6. Особливості систем управління персоналом у зарубіжних фірмах.

4.7. Конкурентно-контрактна система найму працівників фірми.

Тема 5. Капітал і виробничі фонди.

5.1. Практичне значення основних та оборотних фондів для здійснення процесу.

5.2. Необхідність і значення періодичної переоцінки та індексації основних засобів.

5.3. Видова (технологічна) структура основних фондів, чинники та тенденції її динаміки на виробничих підприємствах.

5.4. Тенденції розширеного відтворення основних фондів на підприємствах України.

5.5. Напрямки інтенсифікації відтворення та шляхи кращого використання основних фондів підприємства.

Тема 6. Нематеріальні ресурси та активи.

6.1. Сучасні інформаційні технології і програмні продукти.

6.2. Правовий захист нематеріальних ресурсів підприємств.

6.3. Патентування і ліцензування підприємницької діяльності та ресурсів фірми.

Тема 7. Оборотні кошти.

7.1. Показники та шляхи кращого використання матеріальних ресурсів.

7.2.Сучасна політика ресурсозбереження та ефективність її здійснення.

7.3.Шляхи підвищення ефективності використання оборотних активів підприємства.

7.4. Проблеми нестачі оборотних коштів і поповнення їх обсягу за умов кризової економічної ситуації на підприємстві.

Тема 8. Інвестиційні ресурси.

8.1. Прямі та портфельні іноземні інвестиції, кредитні лінії іноземних інвесторів.

8.2. Роль фінансових інвестицій у встановленні та розвиткові ринкових відносин.

8.3. Сучасні тенденції залучення і використання фінансових інвестицій у чинній системі господарювання України.

8.4. Види застосування цінних паперів порядок їх формування та обігу.

8.5. Державне регулювання та масштаби обігу цінних паперів.

8.6. Особливості та показники визначення ефективності випуску і реалізації різних видів цінних паперів.

8.7. Основні підходи економічного обґрунтування інвестиційних проектів різних суб’єктів господарювання.

Тема 9. Інноваційні процеси.

9.1. Вплив нововведень на виробництво, будь-яку господарську та підприємницьку діяльність.

9.2. Основні тенденції організаційного прогресу в Україні.

9.3. Особливості оцінки ефективності організаційних нововведень.

9.4. Інноваційні стратегії зарубіжних і вітчизняних фірм.

9.5. Тенденції формування національного науково-технічного потенціалу.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.014 с.)