ПОТОЧНИЙ (МОДУЛЬНИЙ) ТА ПІДСУМКОВИЙМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОТОЧНИЙ (МОДУЛЬНИЙ) ТА ПІДСУМКОВИЙКОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ

Курс Напрям освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу (структура залікового кредиту)
  Кількість кредитів ECTS: 6,0   Модулів: 3     Змістовних модулів: 6     Загальна кількість годин: 224   Тижневих годин: 8   6.0601 “Право”   7.06001 “Спеціаліст”   Обов’язкова:   Модуль I Лекції: 84 Практичні заняття: 50   Модуль ІI Індивідуальна робота: 24     Модуль III Самостійна робота: 66     Вид контролю: поточний модульний контроль, іспит

Організація поточного модульного контролю

Оцінювання знань студентів з конституційного права України здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК). Загальним об’єктом оцінювання знань студентів є відповідні частини програми навчальної дисципліни “Конституційне право України”, оволодіння якою, відповідно, перевіряється під час ПМК.

Завданням ПМК є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу змістового модуля, здатності осмислити зміст теми чи розділу, уміння застосовувати отримані конституційно-правові знання при вирішенні професійних завдань.

Об’єктами поточного модульного контролю знань студентів є успішність на практичних заняттях та виконання модульних контрольних завдань.

Оцінювання результатів ПМК здійснюється викладачем наприкінці вивчення кожного змістового модуля.

Критеріями оцінювання є:

а) систематичність, активність та успішність роботи студента на лекціях, семінарських заняттях, виконання практичних задач, самостійне опрацювання тем – від 0 до 3 балів;

б) оцінка за модульну контрольну роботу (у тому числі у формі тестів) – від 0 до 3 балів.

Виконання модульних контрольних завдань може проводитися у формі тестування.

Конкретний перелік тестів, порядок і час їх складання, критерії оцінювання визначаються кафедрою і доводяться до відома студентів на початку навчального року.

Підсумковий бал за результатами ПМК оформляється під час останнього семінарського заняття відповідного семестру.

Кожен модуль оцінюється у 6 балів. Результати ПМК знань студентів вносяться до відомості обліку поточної успішності та є основою для визначення загальної успішності студента і враховуються (у разі необхідності) при виставленні балів за підсумковий контроль знань (ПКЗ). Загальна кількість балів за ПМК складає 36 балів.

У разі невиконання завдань ПМК з об’єктивних причин студенти мають право, за дозволом декана (викладача), скласти їх до останнього семінарського заняття. Час та порядок складання визначає кафедра.


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Відповідно до “Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців” індивідуальна робота студентів з конституційного права України може включати: участь у роботі студентського наукового гуртка (проблемної групи) з конституційного права України, у студентських конференціях, конкурсах, олімпіадах; написання рефератів та їх презентація; анотацію прочитаної додаткової літератури; бібліографічний опис літератури;

переклад іноземних текстів встановлених обсягів та інші форми роботи.

Вибір студентом видів індивідуальної роботи здійснюється за власними інтересами та попереднім узгодженням з викладачем. Завдання для індивідуальної роботи студент отримує на початку навчального року.

Організацію, контроль та оцінку якості виконання індивідуальної роботи студентів здійснює куратор, який закріплюється кафедрою за студентською навчальною групою. Результати індивідуальної роботи студента оцінюються не пізніше ніж за 15 днів до початку екзаменаційної сесії, під час якої він має скласти “Конституційне право України”. За індивідуальну роботу студент має можливість отримати максимально 14 балів.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

ДО ІСПИТУ

 

1. Поняття сучасного конституціоналізму та його елементи.

2. Поняття конституції та її юридичні властивості.

3. Класифікація конституцій.

4. Функції конституції.

5. Конституційне право України як провідна галузь права.

6. Поняття, предмет і метод конституційного права України.

7. Джерела галузі конституційного права України.

8. Конституційно - правові відносини та їх структура.

9. Загальна характеристика суб’єктів конституційного права.

10. Правосуб’єктність Українського народу.

11. Громадянин України як суб’єкт конституційного права України.

12. Органи публічної влади як суб’єкти конституційного права України.

13. Конституційно-правовий статус національних меншин.

14. Поняття громадянства: загальна характеристика.

15. Принципи громадянства України.

16. Підстави та порядок набуття громадянства України.

17. Порядок та умови прийняття до громадянства.

18. Підстави та порядок припинення громадянства України. Порядок та умови виходу із громадянства України.

19. Поняття, категорії іноземців та особливості їх правового статусу.

20. Основні права, свободи та обов’язки іноземців та осіб без громадянства.

21. Особливості юридичної відповідальності іноземців та осіб без громадянства в Україні.

22. Поняття та особливості правового статусу біженців, та осіб, що потребують тимчасового чи додаткового захисту.

23. Головні етапи розвитку українського конституціоналізму.

24. Розробка і прийняття Конституції України 28 червня 1996 року.

25. Конституційний процес на сучасному етапі.

26. Загальна характеристика Конституції України 28 червня 1996 року.

27. Порядок внесення змін до Конституції України.

28. Поняття конституційного ладу України та система його засад.

29. Україна як суверенна та незалежна держава: конституційно-правовий аспект.

30. Співвідношення державного і народного суверенітетів в конституційному праві України.

31. Гарантії державного суверенітету в Конституції України.

32. Конституційні засади міжнародної діяльності.

33. Акти міжнародного права в правовій системі України.

34. Україна як правова держава. Принцип верховенства права як складова конституційного ладу України.

35. Конституційний принцип поділу влади в Україні.

36. Пряма дія норм Конституції України: конституційно-правовий аспект.

37. Україна як соціальна держава: конституційно-правовий аспект.

38. Конституційні засади економічної системи.

39. Україна як демократична республіка: конституційно-правовий аспект.

40. Принцип народовладдя, форми реалізації народовладдя.

41. Принцип багатоманітності.

42. Конституційний лад та громадянське суспільство.

43. Поняття та види референдумів.

44. Предмет референдуму.

45. Порядок ініціювання референдуму громадянами та його призначення (проголошення) компетентними органами влади.

46. Порядок проведення всеукраїнського референдуму.

47. Юридична сила рішень, прийнятих на референдумі.

48. Конституційні засади розвитку національно-культурної сфери.

49. Правовий статус мов в Україні.

50. Принцип унітаризму та його закріплення в Конституції України. Ознаки унітарної держави.

51. Поняття та система адміністративно-територіального устрою, його принципи.

52. Порядок утворення адміністративно-територіальних одиниць та зміни їх статусу .

53. Поняття та особливості автономії в унітарній державі.

54. Конституційно-правовий статус АРК.

55. Загальна характеристика Конституції АРК.

56. Система органів влади АРК та їх компетенція.

57. Принцип гарантування місцевого самоврядування.

58. Поняття місцевого самоврядування та його система.

59. Особливості організації місцевого самоврядування на рівні області (району) та на рівні територіальних громад.

60. Поняття та функції державних символів України та їх нормативне закріплення.

61. Види державних символів України, їх стислий опис та порядок використання.

62. Поняття конституційного статусу людини та громадянина.

63. Система конституційних прав і свобод людини.

64. Природні права людини та їх закріплення в конституційному законодавстві.

65. Конституційні обмеження в реалізації прав людини.

66. Міжнародні стандарти в галузі прав людини.

67. Принципи конституційного статусу людини.

68. Принцип рівності та форми його гарантування.

69. Загальна характеристика особистих прав людини.

70. Свобода слова та її конституційні гарантії. Поняття та види інформації.

71. Конституційний статус засобів масової інформації. Види ЗМІ.

72. Право на доступ до публічної інформації та особливості його реалізації.

73. Права та гарантії діяльності журналістів.

74. Право на особисту недоторканість.

75. Свобода пересування та вільній вибір місця проживання: поняття та умови реалізації.

76. Право на свободу світогляду та віросповідання, форми його реалізації.

77. Конституційний статус релігійних організацій.

78. Загальна характеристика політичних прав громадян.

79. Право на участь в управлінні державними справами.

80. Виборче право громадян.

81. Принципи виборчого права.

82. Право на свободу об’єднань. Види об’єднань громадян.

83. Політичні партії: поняття, порядок легалізації, права, відповідальність.

84. Право на мирні зібрання та умови його реалізації.

85. Загальна характеристика конституційного регулювання економічних, соціальних, екологічних прав та прав в сфері культури.

86. Конституційні гарантії прав людини.

87. Конституційні обов’язки людини і громадянина. Конституційний обов’язок дотримання Конституції України.

88. Способи формування вищих органів влади в Україні.

89. Загальна характеристика виборчого права як інституту конституційного права.

90. Типи виборчих систем. Виборча система в Україні.

91. Правове регулювання виборів народних депутатів України.

92. Стадії та суб’єкти виборчого процесу.

93. Гарантії кандидатів у народні депутати України, інших суб’єктів виборчого процесу.

94. Висування та реєстрація кандидатів у народні депутати України.

95. Передвиборна агітація.

96. Конституційний статус Верховної Ради України як парламенту, його склад та структура.

97. Конституційна регламентація функцій парламенту України.

98. Загальна характеристика законодавчого процесу. Акти парламенту.

99. Повноважність ВРУ та дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

100. Конституційний статус Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

101. Конституційний статус Рахункової палати як спеціалізованого органу парламентського контролю.

102. Конституційний статус народного депутата України. Набуття та припинення ним повноважень.

103. Права та обов’язки народного депутата України.

104. Депутатський запит та депутатське звернення.

105. Гарантії діяльності народного депутата України. Депутатська недоторканість.

106. Конституційний статус Президента України.

107. Повноваження та акти Президента України.

108. Гарантії діяльності Президента України. Недоторканність Президента України.

109. Підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України.

110. Правовий статус Ради Національної безпеки та оборони України.

111. Система органів виконавчої влади згідно із Конституцією України.

112. Конституційний статус Кабінету Міністрів України як уряду України.

113. Склад, порядок формування та припинення діяльності Кабінету Міністрів України.

114. Повноваження та акти Кабінету Міністрів України.

115. Конституційні засади судової системи України.

116. Поняття охорони та захисту Конституції України.

117. Форми захисту Конституції України.

118. Заборона діяльності політичних партій як форма захисту Конституції: правова природа та порядок застосування.

119. Конституційно-правові підстави обмеження реалізації прав людини в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

120. Конституційне судочинство як форма захисту Конституції України.

121. Порядок формування Конституційного Суду України і його структура.

122. Функції та повноваження Конституційного Суду України. Юрисдикція Конституційного Суду України.

123. Гарантії незалежності суддів Конституційного Суду України та підстави припинення їх повноважень. Статус судді Конституційного Суду України.

124.Загальна характеристика конституційно-судового процесу.

125.Акти та правові позиції Конституційного Суду України.

126.Поняття, види та підстави конституційно-правової відповідальності.

127.Конституційно-правові санкції.

128.Органи прокуратури в системі охорони та захисту Конституції України.

 


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з конституційного права України здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК), індивідуальної роботи студентів та підсумкового контролю знань студентів (ПКЗ) за 100-бальною шкалою. Завдання поточного модульного контролю (ПМК) та індивідуальної роботи студентів оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів; завдання, що виносяться на підсумковий контроль знань (ПКЗ), – від 0 до 50 балів.

Підсумковий контроль знань студентів (ПКЗ) з конституційного права України проводиться у формі іспиту з ву-злових питань, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані конституційно-правові знання з сучасними політико-правовими проблемами.

Конкретний перелік питань та завдань, що охоплюють весь зміст навчальної дисципліни, критерії оцінювання екзаменаційних завдань, порядок і час їх складання визначаються кафедрою і доводяться до студентів на початку навчального року. До екзаменаційного білета включаються три питання з конституційного права України.

До відомості обліку підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах ПМК, індивідуальної роботи студентів та ПКЗ.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється в залікову книжку згідно з такою шкалою:


 
 


Оцінка за шкалою ECTS ВИЗНАЧЕННЯ За наці-ональ-ною си-стемою За системою НЮАУ ім. Я. Мудрого
    А ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок         90-100
    В ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками         80-89
    С ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю не значних помилок     75-79
  D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків       70-74
    Е ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії     60-69
    FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти         35-59
    F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс     1-34

 

ЗМІСТ

1. Вступ… …………………………………………………

 

2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ……………………………………………………..

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"……… …...

4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ……………………

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ……………

 

6. Поточний (модульний) та підсумковий

контроль знань студентів…………………

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ…………

 

8. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ………………………………………………


Н а в ч а л ь н е в и д а н н я

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

У к л а д а ч і: БАРАБАШ Юрій Григорович,

КОЛІСНИК Віктор Павлович,

СЛІНЬКО Тетяна Миколаївна,

РЕЧИЦЬКИЙ Всеволод Володимирович,

КУШНІРЕНКО Олександр Георгійович,

БАЙРАЧНА Лариса Кимівна,

ЛУКАШ Сергій Юрійович,

ВЕНІСЛАВСЬКИЙ Федір Володимирович,

КИЧУН Віктор Іванович,

ТКАЧЕНКО Юрій Володимирович,

ЛЕТНЯНЧИН Любомир Іванович,

ЧУБ Олена Олександрівна,

ДАХОВА Ірина Іванівна,

НЕСТЕРЕНКО Оксана В’ячеславівна,

ТКАЧЕНКО Євген Володимирович,

ЄВСЄЄВ Олександр Петрович

СЕРЕДЮК-БУЗ Вікторія Василівна

БЕРЧЕНКО Григорій Валерійович

Відповідальний за випуск Ю.Г. Барабаш

Редактор Л.В. Русанова

Коректор Л.М. Рибалко

Комп’ютерна верстка А.В. Яно

Підписано до друку __.Формат 60×84 1/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times. Умови, друк. арк. 7,06. Об лік.-вид. арк. 4,78.

Вид. № 447. Тираж 500 прим.

Видавництво «Право» Академії правових наук України

Україна 61002, Харків, вул. Чернишевська, 80

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів

видавничої продукції — серія ДК № 559 від 09.08.2001 р.

Надруковано в друкарні СПДФО Білетченко

тел. 8(057) 758-35-98

 


[1] Запитання взяти з Конституционное право Российской Федерации. Практикум: Учебное пособие. Таева Н.Е. - 106 с. (С. 18)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.021 с.)