Адача 21 Гресько, Іваницька, Левківська, Попова, ЧадюкМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Адача 21 Гресько, Іваницька, Левківська, Попова, ЧадюкРайонним судом м. Житомира розглядалася цивiльна справа за позовом Варабаятки Л.Ю. до Варабаятки М.Т. про розподiл спiльно набутого майна мiж подружжям. Варабаятка М.Т. (колишнiй чоловiк позивачки) пред’явив зустрiчний позов про розподiл спiльно набутого майна, яке позивачка не включила у свiйпозов. Суд частково задовольнив позов позивачки, усе майно, крiм приватизованої на iм’я вiдповiдача квартири, розподiлив порiвну мiж сторонами. Вiдповiдачевi у зустрiчному позовi вiдмовив, оскiльки усi об’єкти майна, якiвiн зазначив, належали позивачцi, хоча були придбанi пiд час шлюбу, проте за особистi кошти. Позивачка просила стягнути з вiдповiдача усi витрати за надання їйправової допомоги адвокатом.

Визначте порядок розподiлу судових витрат мiж сторонами.

Питання для обговорення:

1. Чи можна вважати належним повідомленням учасника процесу про дату судового засідання через електронну пошту?

2. Чи можна вважати належним повідомленням учасника процесу про дату судового засідання при допомозі факсу?

3. Чи можна повідомляти відповідача про виклик до суду через оголошення в пресі? Через які засоби інформації здійс­нюється таке повідомлення та яким актом регламентується це питання.

4. У яких категоріях справ відповідач та інші особи, які бе­руть участь у справі, повідомляються через оголошення у пре­сі?

5. Чи можна вважати належним повідомленням осіб про розгляд справи судом касаційної інстанції, якщо судова повіс­тка таким особам не направляється, а лише на сайті Верховно­го Суду України існує інформація про розгляд справ цим су­дом?

6. Чи належать витрати про повідомлення відповідача че­рез засоби масової інформації до судових витрат? Чи може суд з власної ініціативи робити таке оголошення? Хто має оплачу­вати такі витрати та який порядок їх сплати?

7. Чи зобов’язаний суд зазначати у судовій повістці форму проведення судового засідання - закрите чи відкрите? Яке значення має ця інформація для сторін?

8. Як саме повідомляється та запрошується до участі у справі прокурор? Які наслідки настануть для прокурора у разі неявки у судове засідання без поважних причин?

9. Чи означає належне повідомлення відповідача - юридич­ної особи про розгляд справи у суді, якщо повістка вручалась відповідній службовій особі?

10. Чи зобов’язані житлово-експлуатаційні організації або виконавчі комітети місцевого самоврядування вручати судові повістки? Яким нормативним актом на них покладено цей обов’язок? Чи поширюються на них норми ЦПК, а саме ч. З ст. 76 ЦПК?

11. Позивач зобов’язаний чи має право перед здійсненням оголошення в пресі про виклик відповідача попередньо звер­татись до адресного бюро чи органів внутрішніх справ?

12. Чи поширюється положення ч. 4 ст. 74 ЦПК щодо зав­часності направлення судової повістки-повідомлення про роз­гляд справи на оголошення у пресі?

13. Які особливості порядку вручення судових повісток особам, які беруть участь у справі, якщо вони перебувають під вартою, відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, тримання у дисциплі­нарному батальйоні військовослужбовців?

14. Які правила передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою Ук­раїни, щодо вручення судових повісток?

15. Які особливості вручення судових повісток, передбачені Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах (Гаага, 15 листопада 1965 р., Україна приєдналась до Конвенції 19 жовтня 2000 р.)

16. Розкрийте поняття «судові витрати».

17. Які витрати віднесено до судових?

18. Що таке судовий збір? Хто його сплачує та в якому роз­мірі? Хто звільнений від сплати судового збору?

19. Якими нормативно-правовими актами регулюється пи­тання витрат на правову допомогу? Які граничні розміри ком­пенсації витрат на правову допомогу передбачено в чинному законодавстві? Чи може розмір компенсації витрат на правову допомогу перевищувати ціну позову? Які фактори впливають на формування розміру компенсації витрат на правову допо­могу?

20. Яким чином визначається ціна позову?

21. Як співвідносяться поняття «ціна позову» та «судовий збір»?

22. Які наслідки будуть в разі неправильного визначення по­зивачем ціни позову?

23. Які наслідки будуть щодо сплати судового збору в разі збільшення чи зменшення розміру позовних вимог або пред’явлення нових позовних вимог?

24. Розкрийте поняття «відстрочка» та «розстрочка» судо­вих витрат.

25. Яка процедура сплати судових витрат? Які судові вит­рати позивач зобов’язаний сплатити до початку розгляду справи в суді? Які судові витрати сплачуються лише після проведення відповідних процесуальних дій?

26. Як розраховуються такі витрати:

а) витрати сторін та їх представників, пов’язані з явкою до суду;

б) витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз;

в) витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи.

27. Розкрийте механізм розподілу судових витрат між сто­ронами.

28. Яким чином розподіляються судові витрати у разі від­мови від позову і укладення мирової угоди?

29. Чи має право суд звільнити позивача від сплати судово­го збору при зверненні до суду?

30. Чи повинні особи, у інтересах яких пред’явлено позов суб’єктами, передбаченими у ст. 45 ЦПК, у разі відмови їх від заявлених вимог чи зміни вимог сплачувати судові витрати при продовженні розгляду справи та вирішенні вимоги у первісному обсязі?

31. Чи може суд відстрочити або розстрочити сплату судо­вого збору при збільшенні позивачем ціни позову?

32. Чи може друга сторона спору оскаржити у апеляційно­му порядку ухвалу суду про відстрочку (розстрочку) сплати судового збору або звільнення від сплати інших судових вит­рат щодо однієї із сторін?

33. Проаналізуйте ч. 3 ст. 80 ЦПК. Які наслідки настануть, якщо позивач після пред’явлення позову збільшить розмір по­зовних вимог або пред’явить нові вимоги, проте не сплатить судовий збір. Які дії суду?

34. Чи звільняються органи, що звертаються до суду за за­хистом державних чи суспільних інтересів, від сплати судово­го збору при поданні апеляційної (касаційної) скарги?

35. Особа при поданні позовної заяви подала копію докумен­та, що підтверджує сплату судового збору. Які дії суду?

36. Як вираховується судовий збір у позовах, які склада­ються із кількох самостійних вимог?

37. Як вираховується судовий збір, якщо у справі беруть участь декілька позивачів?

38. Якщо рішення оскаржується лише в частині судових витрат, який судовий збір при поданні апеляційної скарги має сплатити особа?

39. Проаналізуйте ч. 2 ст. 84 ЦПК. Яким нормативним ак­том визначається граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу?

40. Як стягуються судові витрати у справах окремого про­вадження?

41. Який порядок сплати та розмір судового збору у наказ­ному провадженні?

42. Якщо правова допомога надавалась представником фізичної особи на підставі довіреності (п. 1 ч. 1 ст. 42 ЦПК), то чи вважаються такі витрати витратами на правову допомогу та чи підлягають вони оплаті?

43. Яким нормативним актом передбачено право відшкодування третім особам та їх представникам судових витрат, пов’язаних із явкою до суду?

44. Яким нормативним актом визначаються витарти, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз? Який порядок їх оплати?

45. Якщо судовий збір було сплачено за мінімальною ставкою, то чи підлягає він зменшенню пропорційно до розміру задаволених позовних вимог?

Література [1-3, 4-23, 25, 27, 29-31, 33-34, 37-52, 62-63]

Тема «Заходи процесуального примусу» на 18.04.2013р.

Загальні питання практичного заняття:

1. Поняття заходів процесуального примусу, підстави їх застосування та види.

2. Порядок застосування окремих заходів процесуального примусу.

Ситуацiйнi задачi за темою «Заходи процесуального примусу»Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.008 с.)