Тема «Цивільні процесуальні строки» на 11.04.2013р.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема «Цивільні процесуальні строки» на 11.04.2013р.Тема «Цивільні процесуальні строки» на 11.04.2013р.

Загальні питання практичного заняття:

1. Поняття і види процесуальних строків та їх значення.

2. Обчислення, перебіг та закінчення процесуальних строків.

3. Пропущення процесуальних строків та наслідки.

4. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків.

Ситуацiйнi задачi за темою «Цивільні процесуальні строки»

Задача 1 Бригоцький,Гудем,Коваль,Павлюк,Степанчук

При розглядi судом справи за заявою гр. Бубкова В.С. суддя постановив ухвалу про вiдстрочення сплати судового збору, проте не вказав на який строк. Ухвалив рiшення,
проте й у рiшеннi не вирiшив питання про стягнення судових витрат з позивача.

Чи правильнi дiї суду? На який строк може бути вiдстрочено сплату судових витрат? Який порядок стягнення судових витрат, якщо позивач не сплатив їх у строки, вказанi судом?

Задача 2 Бригоцький, Гудем, Коваль, Павлюк, Степанчук

У районному судi м. Києва розглядалася справа за позовом Малюти Г.М. до Гайського Т. В. про визнання батькiвства та стягнення алiментiв на утримання дитини. Заяву у порядку черговостi було передано суддi Бабенку А.Б.,який пiсля її отримання тяжко захворiв, тому питання про вiдкриття провадження вирiшував суддя Мироненко Н.Л. Суддя Мироненко Н.Л. вiдкрив провадження у данiй справi лише через мiсяць. Копiю ухвали про вiдкриття провадження вiн направив позивачцi та призначив справу до розгляду у попередньому судовому засiданнi. Щодо повiдомлення вiдповiдача про розгляд справи, то повiстка разом iз копiєю позовної заяви йому була направлена кур’єром суду за два днi до слухання справи у попередньому судовому засiданнi. Вiдповiдач у попередньому судовому засiданнi заявив клопотання про його вiдкладення, оскiльки вiн не був своєчасно повiдомлений про розгляд справи, не пiдготував заперечення проти позову, не уклав договiр з адвокатом, не зiбрав докази у справi. Суддя вiдмовив у вiдкладеннi попереднього судового засiдання та в ухвалi послався на те, що вiдповiдач був повiдомлений завчасно про слухання справи, за два днi можна було пiдготувати заперечення та є ще така стадiя цивiльного процесу, як пiдготовка справи, де вiн може подати докази та укласти договiр з адвокатом. Вiн провiв попереднє судове засiдання та призначив справу до судового розгляду.

Оцінiть правомiрнiсть дiй суддi. Якi процесуальні строки ним порушено?


Задача 3 Бригоцький, Гудем, Коваль, Павлюк, Степанчук

У Подiльському районному судi м. Києва розглядалася справа за позовом Кіпрана Т.М. до Яценка О.М. про подiл земельної дiлянки у натурi. До участi у справi були запрошенi спецiалiст та експерт, яких повiдомили по телефону за три днi до розгляду справи. Крiм того, суд ухвалив провести огляд на мiсцi, оскiльки треба було вчинити ряд процесуальних дiй, необхiдних для призначення експертизи.

Експерт не з’явився у судове засiдання. Суддя наклав на нього штраф за неявку у судове засiдання та неповiдомлення суду про причини своєї неявки. Експерт вирiшив оскаржити рiшення суду та мотивував свою скаргу тим, що суд не належним чином повiдомив його про участь у справi, не направив судову повiстку у строки, передбаченi законом, а по телефону секретар повiдомила лише за три днi про розгляд справи.

Проаналiзуйте правомiрнiсть дiй суду та експерта щодо дотримання процесуальних строкiв.

Задача 4 Бригоцький, Гудем, Коваль, Павлюк, Степанчук

Суддя Бодюков М.Д. 20 жовтня 2008 р. iз канцелярії отримав позовну заяву гр. Саньєвої Л.К. до Дальченка В.П. про визнання шлюбу недiйсним.

Суддя захворiв та вийшов на роботу лише через мiсяць (20 листопада 2008 р.). Потiм вiн встановив недолiки у заявi та надав Саньєвiй строк до 30 листопада 2008 р. для їх усунення. Саньєва не усунула цi недолiки в указаний термiн, оскiльки перебувала у закордонному вiдрядженнi. Коли вона повернулася, зразу звернулась до суду iз заявою про продовження й процесуального строку для виправлення недолiку. Суд продовжив строк до 5 грудня 2008 р. Лише пiсля усунення недолiкiв заяви 10 грудня 2008 р. суддя вiдкрив провадження у справi.
Позовна заява фактично знаходилась у провадженнi суду 1 місяць 20 днiв до вiдкриття провадження у цiй справi.

Якi наслiдки потягне порушення строкiв, передбачених ст. 122 ЦПК? Чи своєчасно суддя вiдкрив провадження у справi? З якого часу рахується строк для вiдкриття провадження у данiй справi?

Задача 5 Бригоцький, Гудем, Коваль, Павлюк, Степанчук

Гр. Лаліменко О.М. з метою пред’явлення позову про захист авторського права звернулася до суду з клопотанням про забезпечення позову з метою запобiгання порушення її права на книгу «Гендерна рiвнiсть: проблеми теорiї та практики». Лаліменко О.М. просила суд заборонити видавництву «Фокс» друкувати її твiр. Суд прийняв заяву Лаліменко О.М. про забезпечення позову та призначив розгляд через 10 днiв з урахуванням 7-денного строку на вручення судової повiстки вiдповiдачу. Вiдповiдача повiдомив про забезпечення позову, але у повiстцi зазначив, що його явка є необов’язковою.

Через 10 днiв позов був забезпечений, але книга вже вийшла друком.

Чи порушив суд процесуальнi строки забезпечення позову? Якi наслiдки настануть для суду, який порушив законодавство щодо строкiв забезпечення позову?

Чи передбачено законом термiн подання позовної заяви про захист права iнтелектуальної власностi, якщо позов забезпечувався до подання позовної заяви до суду (ст. 151 ЦПК)? Якi наслiдки настануть для заявника у разi неподання позовної заяви до суду?

Задача 6 Бурма, Дудник,Колядич,Паньків,Чадюк

Гр. Петрачишин В.С. хоче пред’явити до суду позовну заяву про оспорювання батькiвства. Для пiдтвердження своїх вимог вiн мав намiр допитати свiдка Володіна М.Т. Проте йому стало вiдомо, що цей свiдок виїжджає на постiйне мiсце проживання за кордон в країну, з якою в України немає договору про правову допомогу, подальший допит цього свiдка буде неможливим або утрудненим. Володін М.Т. є єдиним свiдком у данiй справi. Петрачишин В.С.звернувся до суду з проханням допитати негайно свiдка Володіна М.Т., оскiльки той взяв уже квитки на лiтак i вiдлiтає через три днi. Вiдповiдачка Петрачишина Т.В. перебувала у закордонному вiдрядженнi.

Проте суддя вiдмовив йому у розглядi такої заяви, посилаючись на ч. 2 ст. 135ЦПК про те, що заява про забезпечення доказiв розглядається судом протягом п’яти днiв з дня надходження з повiдомленням сторiн та iнших осiб, якi беруть участь у справi.

Чи правомiрнi дії суду? Чи передбачено ЦПК строк, у який повинна бути подана позовна заява, якщо докази забезпечувалися до пред’явлення позову? Якi наслiдки настають для заявника у разi не пред’явлення позовної заяви до суду?

Задача 7 Бурма, Дудник, Колядич, Паньків, Чадюк

Чи має мiсце порушення процесуальних строкiв у таких випадках:
- провадження у справi вiдкрито пiсля спливу 15 днiв з дня передання справи суддi у порядку черговостi;
- заяву про скасування судового наказу розглянуто протягом 10 днiв з дня її надходження;
- справу про стягнення алiментiв розглянуто протягом розумного строку у 20 днiв;
- справу про вiдшкодування шкоди, завданої калiцтвом, розглянуто протягом трьох мiсяцiв з дня вiдкриття провадження у справi, у якiй мало мiсце таке ускладнення, як зупинення провадження у зв’язку з хворобою позивача;
- апеляцiйну скаргу на рiшення суду, яке було ухвалене 10 вересня 2008 р., подано протягом 25 днiв пiсля подання заяви про апеляцiйне оскарження, оскiльки особа змогла ознайомитися iз повним текстом судового рiшення (його мотивувальна частина) лише через 10 днiв пiсля закiнчення розгляду справи.

Задача 19 Власюк, Іваницька, Ловгинюк, Рудченко,

Як обчислюється строк на подання апеляцiйної скарги, якщо

- рiшення було ухвалено 1 жовтня 2008 р., а додаткове рiшення — 29 жовтня 2008 р.;
- рiшення ухвалено 1 вересня 2008 р., а з мотивувальною частиною рiшення сторони ознайомилися лише 20 жовтня 2008 р.;

- позивач на момент розгляду (20 жовтня 2008 р.) справи у заочному розглядi знаходився на лiкуваннi, а заочне рiшення суду отримав через мiсяць.

Тема «Цивільні процесуальні строки» на 11.04.2013р.

Загальні питання практичного заняття:

1. Поняття і види процесуальних строків та їх значення.

2. Обчислення, перебіг та закінчення процесуальних строків.

3. Пропущення процесуальних строків та наслідки.

4. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків.

Ситуацiйнi задачi за темою «Цивільні процесуальні строки»Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.173.209 (0.005 с.)