Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кіровоградський інститут регіонального управління та економікиЕкономічний факультет

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

„Охорона праці в галузі ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ

Олександрія

Н.р.


Термінологічний словник з навчальної дисципліни: „Ожорона праці в галузі ” для студентів ІІ курсу/ А.М.Галайда:

ПВНЗ КІРУЕ Олександрійська філія, 2013. -8с.

Укладач: А.М.Галайда, викладач економічних дисциплін.

Рецензент: Л.М.Захарова, зав. секції кафедри економічних дисциплін.

Затверджено на засіданні

Секції кафедри

Протокол №__

від " __ " _________ 20_ року

© А.М.Галайда, 2013©

ПВНЗ КІРУЕ, 2013

 

Термінологічний словник

Аварійне освітлення – штучне освітлення приміщення для продовження роботи в разі аварійного відключення робочого освітлення.

Аварія на об'єкті – небезпечна подія, що виникла під час експлуатації об'єкта і створила загрозу життю та здоров'ю людей і довкіллю.

Безпека – стан захищеності суспільства від ризику зазнати шкоди.

Безпека праці – стан умов праці, за яких виключено дію на працівника небез­печних і шкідливих виробничих факторів.

Блискавковідвід – пристрій, який сприймає удар блискавки та відводить її струм у землю.

Бокове природне освітлення – натуральне освітлення приміщення через світ­лові прорізи у зовнішніх стінах.

Важкість праці – характеристика трудової діяльності людини, яка визначає сту­пінь залучення до роботи м'язів і відображає фізіологічні витрати внаслідок фізичного навантаження.

Важкогорючі речовини (матеріали) – речовини (матеріали), здатні спалаху­вати, тліти чи обвуглюватися в повітрі від джерела запалювання, але не здатні самостійно горіти чи обвуглюватися після його виділення.

Вентиляція – організований повітрообмін, що забезпечує циркуляцію та філь­трацію повітря в приміщенні.

Верхнє природне освітлення – натуральне освітлення приміщення через ліх­тарі, світлові прорізи у перекритті та стелі.

Вимоги безпеки праці – вимоги, встановлені законодавчими актами, норма­тивно-технічною документацією, правилами та інструкціями до виробничого обладнання, виробничого середовища й організації трудового процесу.

Виносне заземлення – захисне заземлення, розташоване на деякій відстані від заземлювального обладнання.

Виробнича безпека – безпека від нещасних випадків, аварій та наслідків їх на виробничих об'єктах, що забезпечується комплексом організаційно-технічних заходів і засобів.

Виробнича санітарія – комплекс організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних заходів і засобів, спрямованих на запобігання або зменшення дії на працівників шкідливих виробничих факторів.

Виробнича травма – ушкодження тканин, порушення функцій або анатомічної цілісності організму людини внаслідок впливу виробничих чинників.

Виробниче приміщення – замкнутий простір у спеціально призначених будів­лях і спорудах, у яких здійснюється трудова діяльність людей.

Виробниче середовище – сукупність фізичних, хімічних, біологічних і соціаль­них чинників, що діють на людину в процесі праці.

Вібрація – механічні коливання твердих тіл, що проявляються під час перемі­щення їх у просторі чи в зміні їхньої форми.

Вогнегасник – переносний або перевізний апарат для гасіння пожеж.

Вогнестійкість конструкції – здатність конструкції зберігати свої функції в умовах пожежі.

Втома – сукупність тимчасових змін у фізіологічному і психічному стані людини, які зумовлені напруженою чи тривалою трудовою діяльністю і призводять до погіршення кількісних і якісних показників її роботи.

Гігієна праці – комплекс заходів і засобів щодо збереження здоров'я працівни­ків, а також профілактики несприятливого впливу на них виробничого сере­довища та трудового процесу.

Гігієнічна характеристика умов праці – сукупність показників, які характери­зують об'єктивні дані гігієнічного стану робочого місця, виробничого сере­довища та трудового процесу.

Гігієнічний норматив – кількісний показник, який характеризує оптимальний чи допустимий рівень фізичних, хімічних чи біологічних факторів виробничого середовища.

Горіння – екзотермічна реакція окислення речовини, яка супроводжується виді­ленням диму та виникненням полум'я або світінням.

Горючі речовини (матеріали) – речовини (матеріали), здатні самозайматися, а також спалахувати, тліти чи обвуглюватися від джерела запалювання та само­стійно горіти після його видалення.

Декларація безпеки – документ, який визначає комплекс заходів для запобі­гання аваріям.

Додатковий електрозахисний засіб – електроізолювальний засіб, який вико­ристовують у комплекті з основним засобом.

Допустимі мікрокліматичні умови – поєднання параметрів мікроклімату, які за тривалого чи систематичного впливу на людину можуть спричинити зміни теплового стану організму, що швидко минають і нормалізуються.

Евакуаційне освітлення – штучне освітлення для евакуації людей з приміщення в разі аварійного відключення робочого освітлення.

Електробезпека – система організаційно-технічних засобів і заходів, що забез­печують захист людей від небезпечної та шкідливої дії електричного струму, електричної дуги, електричного поля та статичної електрики.

Електрозахисний засіб – засіб, призначений для робіт в електроустановках.

Електротравма – травма, зумовлена дією на людину електричного струму, електричної дуги або електричного поля.

Загальна вібрація – вібрація, яка передається людині через опорні поверхні тіла.

Загальне освітлення – штучне освітлення, за якого світильники розміщуються у верхній зоні приміщення рівномірно (загальне рівномірне освітлення) або щодо розміщення виробничого обладнання (загальне локалізоване освітлен­ня) і яке призначене для виконання роботи.

Заземлення – виконання електричного з'єднання між визначеною точкою елек­троустановки і землею.

Заземлювальний провідник – провідник, який з'єднує заземлювач із визначе­ною точкою електроустановки.

Заземлювач – провідник або сукупність з'єднаних між собою провідників, які перебувають в електричному контакті із землею.

Займання – горіння, яке виникає під впливом джерела запалювання.

Засіб індивідуального захисту – засіб, призначений для зменшення впливу на працівника шкідливих або небезпечних факторів.

Засіб колективного захисту – засіб, призначений для одночасного захисту групи працівників від шкідливих і небезпечних факторів.

Захисне зрівнювання потенціалів – досягнення рівності потенціалів струмо-провідних частин через електричне з'єднання їх між собою.

Захисне відділення електричних кіл – відділення одного електричного кола від інших в електроустановці напругою до 1 кВ за допомогою подвійної ізоля­ції або основної ізоляції та захисного екрана або посиленої ізоляції.

Захисне заземлення – заземлення точки або точок системи, установки або об­ладнання задля забезпечення електробезпеки.

Звук – хвильове коливання пружного середовища, за якого виникає надлишко­вий тиск.

Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки – порядок визначення об'єктів підвищеної небезпеки.

Інструктаж з охорони праці – усне пояснення положень відповідних норматив­них документів щодо охорони праці.

Інфразвук – хвильове коливання пружного середовища з частотою менш як 20 Гц.

Інфрачервоне випромінювання (теплове випромінювання) – електромагніт­не випромінювання з довжиною хвилі 760 нм–540 мкм.

Іонізуюче випромінювання – випромінювання, взаємодія якого із середови­щем призводить до утворення електричних зарядів.

Категорія робіт – розмежування робіт за важкістю праці.

Комбіноване природне освітлення – поєднання верхнього та бокового при­родного освітлення.

Комбіноване штучне освітлення – поєднання загального та місцевого штучно­го освітлення.

Кріогенна техніка – устаткування, пов'язане з досягненням і використанням кріогенних температур 0–120 К.

Лазерне випромінювання – монохроматичне вузькоспрямоване когерентне електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі 103–20 мкм.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 123; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.250.73 (0.006 с.)